Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES V RÁMCI SPOLOČNOSTI Dasonele a.s.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto zásady ochrany súkromia Webových stránok (ďalej len: „Zásady“) sú informačnej povahy, čo znamená, že z nich neplynú žiadne povinnosti pre Užívateľa Webových stránok alebo Aplikácie, alebo poskytovateľa licencie (v zmysle bodu 1.7. nižšie). Zásady nestanovujú ani povinnosti Užívateľov.

1.2. Informácie obsiahnuté v týchto zásadách majú všeobecnú povahu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú vo chvíli, keď údaje získavame, vždy k dispozícii v informačnej doložke, ktorá je umiestnená na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste.

To platí najmä pre informácie o účele a právnom základe pre spracovanie osobných údajov, čase trvania ich skladovania a príjemcoch, ktorým sa odovzdávajú.

1.3. Správcom osobných údajov:

 • zhromažďovaných prostredníctvom internetovej služby, aplikácie (vrátane použitia súborov cookies) alebo iných komunikačných kanálov s Užívateľom;
 • zhromažďovaných prostredníctvom webového formulára
 • získaných na základe aktivity Užívateľa na Internete, v mobilných aplikáciách;
 • poskytnutých s využitím webových stránok https://www.instagram.com a https://www.facebook.com a ďalšie weby označené alebo spoločne označené logom Instagram a Facebook (vrátane subdomén, medzinárodných verzií, widgetov a mobilných verzií), alebo zavedením do informačného systému funkcií, dostupných na webových stránkach, ktoré umožní pridávať fotografie alebo hodnotenie;
 • údajov o polohe;

je spoločnosť Dasonele a.s. so sídlom v Praze, 160 00, na ul. Šlejnická 1547/13, zapísaná v podnikateľskom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 18249. IČO: 24307998, DIČ CZ 24307998, (kontakt na e-mailovej adrese: gdpr@dasonele.cz) – ďalej len ako “Správca”. Pokiaľ na to dáte výslovný súhlas, môžu byť správcom získaných osobných údajov Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie (napríklad získaných na základe aktivity na Internete pomocou technológie typu súbory cookies) i partneri našej spoločnosti, uvedení nižšie v bode 8.15.

1.4. Prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.3. môžete kontaktovať aj inšpektora na ochranu údajov.

1.5. Osobné údaje Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie sa spracovávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES (vestník EU č. 119, str. 1) (ďalej aj ako: “RODO’) a inými aktuálne platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, teda platnými po celý čas spracovávania daných údajov. Osobné údaje označujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej ako: “Osobné údaje’). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe takého identifikátora ako je napríklad meno a priezvisko, identifikačné číslo, údaje o polohe, IP adresa alebo jeden či viac prvkov, popisujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

1.6. Správca vynaloží mimoriadne úsilie s cieľom ochrany záujmov subjektu údajov a najmä zabezpečí, že údaje, ktoré zhromažďuje, sú:

 • spracovávané v súlade so zákonom, poctivo a transparentne pre subjekty údajov;
 • zhromažďované na konkrétne, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nespracovávajú sa ďalej spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi;
 • primerané, vhodné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, pre ktoré sú spracovávané;
 • správne a ak to je nevyhnutné, aktualizované;
 • uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov nie dlhšie než je nevyhnutné na účely, pre ktoré sú údaje spracovávané;
 • spracovávané spôsobom, ktorý zabezpečí zodpovedajúcu bezpečnosť, ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, pomocou príslušných technických a organizačných prostriedkov.

2. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV

2.1. Účel a rozsah údajov spracovávaných Správcom vždy vyplýva predovšetkým v prípade rozsahu služieb, ktoré daná osoba využíva.

2.2. Účel a rozsah údajov vyplýva aj zo súhlasu Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie, alebo je stanovený zákonom. Podrobnejšie sa upravujú podľa aktivít, ktoré tento realizuje na Webových stránkach, alebo v Aplikácii. Napríklad pokiaľ Užívateľ Webových stránok neudelí súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu, Správca nebude v tomto rozsahu jeho osobné údaje spracovávať.

2.3. Možné účely spracovania Osobných údajov Správcom sú najmä:

a. uzavretie a realizácia danej zmluvy alebo podniknutie krokov na žiadosť budúceho Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie pred jej uzavretím;

b. prezentácie Užívateľovi reklamy, ponúk alebo akcií (zliav), vzťahujúcich sa na výrobky alebo služby Správcu, určené pre všetkých spotrebiteľov.

c. vyhodnotenie a analýza aktivít a informácií o Užívateľovi, vrátane automatizovaného spracovania osobných údajov (profilovanie), s cieľom prezentácie reklamy, ponúk, alebo zliav na výrobky alebo služby Správcu, určené pre všetkých spotrebiteľov, spôsobom, ktorý je prispôsobený záujmom daného Užívateľa, analýza trhu a štatistická analýza;

d. uplatnenie nárokov a obrana pred nárokmi tretích strán a osôb;

e. plnenie právnych záväzkov vyplývajúcich napríklad z daňových či účtovných predpisov;

f. korešpondencia s Užívateľom a Poskytovateľmi licencie.

2.4. V prípade plnoletých užívateľov sa osobné údaje môžu spracovávať aj na nasledovné účely:

a. prezentácia všeobecných reklám, ponúk alebo zľavy, týkajúca sa výrobkov alebo služieb Správcu, prispôsobených záujmom daného užívateľa (profilovanie);

b. zobrazenie, vytvorenie, priznanie a realizácia reklám, ponúk alebo zliav vyhradených užívateľov, ktoré sa týkajú výrobkov alebo služieb Správcu, prispôsobené jeho preferenciám (profilovanie), vrátane automatizovaného rozhodovania.

2.5. V prípade Poskytovateľov licencie sa môžu osobné údaje spracovávať aj s cieľom distribúcie diel, prezentácie Poskytovateľa licencie alebo tretích strán, vo vzťahu ku ktorým je oprávnený poskytnúť svoj súhlas s ich využitím.

2.6. Základom na spracovanie Osobných údajov Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie je predovšetkým to, že sú nutné na plnenie Zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, alebo nutnosť podniknúť na jeho žiadosť kroky pred jej uzavretím (čl. 6, ods. 1 písm. b) GDPR). To platí predovšetkým pre Osobné údaje, uvádzané v kontaktnom formulári, a v prípade Poskytovateľov licencie Osobné údaje poskytnuté najmä prostredníctvom webovej stránky https://www.instagram.com a https://www.facebook.com alebo vložením prostredníctvom funkcií internetovej služby, ktoré umožňujú ich pridanie;

2.7. Nutnosť využiť Osobné údaje na plnenie zmluvy je základom aj pre ich spracovanie s cieľom prezentácie reklám, ponúk alebo zliav, prispôsobených záujmom užívateľa.

2.8. V prípade ostatných operácií spracovania na marketingové účely je základom takého spracovania splnenie cieľov vyplývajúcich z oprávnených záujmov Správcu (čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR).

2.9. Na zvyšné (iné) účely môžu byť Osobné údaje Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie spracovávané na základe dobrovoľne poskytnutých súhlasov, platných právnych predpisov (pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti, ktorou je viazaný Správca) alebo pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na iné než nižšie v bode 2.6. a 2.7. uvedené účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany, najmä na stanovenie, uplatnenie nárokov, alebo obrany proti nim (tzn. podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), c) a f) GDPR).

2.10. Správca môže spracovávať najmä nasledovné osobné údaje:

a. Užívateľov internetovej služby alebo aplikácie:

 • Osobné údaje uvedené vo formulári alebo pri registrácii Účtu (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) a ďalšie údaje zhromaždené v priebehu používania Webových stránok alebo Aplikácie;
 • ďalšie údaje získané predovšetkým na základe aktivity Užívateľa na Internete, v mobilných aplikáciách, vrátane získaných prostredníctvom Webových stránok, Aplikácie alebo iných komunikačných kanálov s Užívateľom;

b. Poskytovateľov licencií:

 • osobné údaje poskytnutých prostredníctvom webových stránok https://www.instagram.com a https://www.facebook.com alebo vložením prostredníctvom funkcií internetovej služby, ktoré umožňujú ich pridanie;

2.11. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, môže však byť nevyhnutné, napríklad na registráciu Účtu alebo na poskytovanie licencie v prospech Správcu. Pokiaľ nebudú Osobné údaje uvedené, nemusí byť možné správne vykonávať vyššie uvedené činnosti.

2.12. Správca si môže na účely prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo zliav, určených pre všetkých Zákazníkov spoločnosti, primerane záujmom daného Užívateľa alebo plnoletého Užívateľa zistiť jeho preferencie, napríklad tým, že analyzuje ako často navštevujete Webové stránky. To umožňuje lepšie pochopenie očakávaní Užívateľa a prispôsobiť sa jeho potrebám. Vďaka tomu, že Správca využíva pokročilú technológiu, vyššie uvedené činnosti systém často vykonáva automatizovaným spôsobom, na základe čoho budú odosielané obsahy najaktuálnejšie, a Užívateľ sa s nimi bude môcť rýchlo oboznámiť.

2.13. V prípade plnoletého Užívateľa bude uvedená analýza záujmov alebo preferencií slúžiť aj na vytvorenie, pridelenie a realizáciu prispôsobených reklám, ponúk alebo zliav. Čím častejšie daný Užívateľ využíva služby Správcu, tím lepšie akcie a prekvapenia pre neho budú môcť byť pripravené.

3. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

3.1. Adresár príjemcov Osobných údajov spracovávaných Správcom vždy vyplýva predovšetkým z rozsahu služieb, ktoré Užívateľ využíva.

3.2. Adresár príjemcov údajov vyplýva takisto zo súhlasu, alebo z právnych predpisov, a sú presnejšie uvedení v dôsledku činností, ktoré vykonávajú na Webových stránkach, alebo v Aplikácii.

3.3. Na spracovaní osobných údajov sa v obmedzenom rozsahu môžu podieľať partneri spoločnosti Dasonele a.s., najmä tí, ktorí technicky pomáhajú riadne prevádzkovať Webové stránky, alebo Aplikáciu, napríklad. poskytovatelia hostingových alebo informačných služieb, ktorí vykonávajú servis softvéru, podporujú Správcu pri marketingových kampaniach, ako i dodávatelia právnych a poradenských služieb.

3.4. Osobné údaje Užívateľa, alebo Nadobúdateľa licencie môžu byť vždy poskytnuté spoločnostiam zo spoločnosti Dasonele a.s.

3.5. V rámci marketingových aktivít (reklama) využíva Správca služby tretích strán, ktoré používajú na Webových stránkach /v Aplikácii súbory cookies. Adresár týchto subjektov je uvedený v bode 8.15. týchto Zásad.

4. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

4.1. Každý Užívateľ, alebo Poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek:

 • podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov;
 • previesť Osobné údaje, ktoré dodal Správcovi, a ktoré sa spracovávajú automatizovaným spôsobom a ktorých spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, napríklad na iného Správcu.
 • mať prístup k Osobným údajom (vrátane napríklad prijatia informácií o tom, aké Osobné údaje sa spracovávajú);
 • požadovať opravu a obmedzenie spracovania (napríklad pokiaľ Osobné údaje nie sú správne) alebo výmaz Osobných údajov (napríklad pokiaľ boli spracované v rozpore so zákonom).

4.2. Každý Užívateľ, alebo poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ je toto spracovanie založené na predpoklade nevyhnutnosti na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany, najmä proti spracovaniu na marketingové účely, vrátane profilovania (pokiaľ neexistujú žiadne iné legitímne dôvody spracovania, ktoré sú nadriadené záujmom Užívateľa, alebo Nadobúdateľa licencie).

4.3. Pokiaľ sa spracovanie vykonáva na základe súhlasu vysloveného Užívateľom, alebo Poskytovateľom licencie, má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovaní, ktoré boli vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

5.1. V súvislosti s tým, že Správca používa nástroje na podporu jeho prevádzkovanej činnosti, ktoré poskytuje napríklad Google, môžu byť Osobné údaje Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie odovzdávané do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä do Spojených štátov amerických (USA) alebo inej krajiny, v ktorej spolupracujúci subjekt uchováva nástroje na spracovanie Osobných údajov v spolupráci so Správcom.

5.2. Navyše môžu byť Osobné údaje poskytnuté Poskytovateľom licencie, odovzdávané do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, to znamená do Spojených štátov amerických, pretože ich odovzdanie je nevyhnutné pre spoluprácu medzi Správcom a Poskytovateľom licencie prostredníctvom dodávateľov informačných služieb.

5.3. Užívateľ a Poskytovateľ licencie má právo získať kópiu zabezpečení, ktoré používa Správca, ktoré sa týkajú prevodu Osobných údajov do tretej krajiny prostredníctvom Správcu.

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje je možné uschovávať počas používania Webovej stránky, alebo Aplikácie a budú odstránené po troch rokoch od poslednej činnosti danej osoby v rámci Webovej stránky, alebo Aplikácie, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť Správcu vyplývajúca z právnych predpisov (napríklad účtovných alebo daňových) na ďalšie spracovanie Osobných údajov.

6.2. Pokiaľ je spracovanie Osobných údajov závislé od súhlasu Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie, môžu sa Osobné údaje spracovávať, dokiaľ nie je tento súhlas odvolaný.

6.3. Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad, že by Užívateľ, alebo Poskytovateľ licencie voči Správcovi uplatňoval akékoľvek nároky, s cieľom uplatnenia nárokov zo strany Správcu, alebo s cieľom uplatnenia a ochrany pred nárokmi tretích strán.

6.4. V závislosti od rozsahu Osobných údajov a ich spracovania môžu byť tieto uložené na rôzne dlhý čas.

6.5. V každom prípade rozhoduje dlhší termín uchovávania Osobných údajov.

7. OBCHODNÉ INFORMÁCIE

7.1. Správca má technické schopnosti komunikovať s Užívateľom, alebo Poskytovateľom licencie (napríklad prostredníctvom e-mailu).

7.2. Obchodné informácie o výrobkoch a službách Správcu sa môžu zasielať len v súlade so súhlasom vyjadreným Užívateľom, alebo Poskytovateľom licencie. Niekedy môže byť vyjadrenie takého súhlasu nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy.

8. SÚBORY COOKIES

8.1. V súvislosti s tým, že technológia súborov cookies, ktorú používa správca, zhromažďuje informácie o každom návštevníkovi Webových stránok alebo Aplikácie, vzťahujú sa nasledovné ustanovenia Zásad na všetkých užívateľov, ktorí používajú Webové stránky alebo Aplikáciu.

8.2. Na webových stránkach a v Aplikácii sa využíva technológia, ktorá ukladá a pristupuje k informáciám v počítači alebo v inom zariadení pripojenom na sieť (súbory cookies), s cieľom poskytnúť maximálne pohodlie pri používaní Webových stránok alebo Aplikácie, vrátane na štatistické účely a na prispôsobenie prezentovaných reklamných obsahov záujmom Užívateľa. Pri návšteve na Webových stránkach alebo v Aplikácii sa môžu automaticky zhromažďovať údaje o činnosti Užívateľov na Internete.

8.3. Súbory Cookies sú malé textové informácie odosielané serverom a ukladané na zariadení Užívateľa (obvykle na pevnom disku počítača alebo v mobilnom zariadení). Ukladajú sa v ňom informácie, ktoré môžu Webové stránky alebo Aplikácie potrebovať, aby sa prispôsobili spôsobom, akými ich Užívateľ používa a aby zhromažďovali štatistické údaje o Webových stránkach alebo Aplikácii, napríklad o tom, ktoré stránky boli navštívené, čo sa sťahovalo a názov domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajiny pôvodu Užívateľa.

8.4. Pokiaľ užívateľ využíva webové stránky alebo aplikáciu, používame súbory cookies na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia – súbory “cookies” zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu užívateľa).

Niektoré z informácií v závislosti od ich obsahu a použitia však môžu byť prepojené s určitou osobou – priradenie určitého chovania konkrétnemu Užívateľovi, napríklad ich prepojením s údajmi získanými pri registrácii Účtu na Webových stránkach – a v dôsledku toho ich je možné považovať za Osobné údaje.

8.5. Používané “cookies” sú primárne určené na to, aby Užívateľovi uľahčili používanie Webovej stránky a Aplikácie, napríklad tm, že si “zapamätajú” zadané informácie tak, aby ich Užívateľ nemusel vždy zadávať znovu, a slúžia aj na prispôsobenie ich obsahu, vrátane prezentovaných reklám, preferenciám Užívateľa.

Pomocou technológie súborov cookies používanej na webových stránkach a v aplikácii sa môžeme oboznámiť s preferenciami užívateľov – napríklad analýzou toho, ako často navštevujú webové stránky.

Analýza chovania na internete nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania užívateľov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom.

Pomocou tejto technológie je možné zobrazovať Užívateľom reklamy šité na mieru ich potrebám a záujmom.

Na základe súborov cookies správca využíva aj technológiu, ktorá mu umožní zasiahnuť reklamným oznámením i Užívateľov, ktorí už skôr navštívili webové stránky alebo aplikáciu, keď používali webové stránky iných poskytovateľov webových služieb.

8.6. Užívateľ, môže odmietnuť kroky podnikané správcom na účely popísané v bode 8.5. vyššie, pokiaľ je ich právnym základom oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany.

8.7. Získavanie a uloženie informácií prostredníctvom cookies je možné na základe vyjadreného súhlasu Užívateľa. Webové prehliadače alebo iný softvér nainštalovaný v počítači alebo inom zariadení pripojenom na Internet vo východiskovom nastavení štandardne dovoľujú umiestnenie súborov cookies na tomto zariadení, a teda i zhromažďovanie informácií o Užívateľoch. V nastavení webového prehliadača môžete súhlas na používanie súborov cookies kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Odmietnutie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odmietnutím (podrobné informácie o odmietnutí súhlasu sú uvedené v bode 8.17 – 8.20 týchto Zásad).

Základom pre spracovanie získaných údajov je oprávnený záujem Správcu, ktorým je nutné zabezpečiť najkvalitnejší obsah prezentovaný Správcom pomocou jeho prispôsobenia užívateľským preferenciám a marketingu

8.8. Na informácie získané pomocou súborov cookies, ktoré sa môžu spojiť s konkrétnou osobou, sa vzťahujú ustanovenia Zásad týkajúce sa osobných údajov, najmä o právach subjektu údajov. Podrobné informácie o informáciách zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii aj v informačnej doložke umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste pri prvej návšteve webových stránok.

8.9. Súbory cookies používané na Webových stránkach alebo v Aplikácii nie sú škodlivé ani pre Užívateľa ani pre počítač/koncové zariadenia, ktoré používa, takže odporúčame, aby ste ich v prehliadačoch nevypínali. Na Webových stránkach a v Aplikácii sa používajú dva typy súborov cookies: súbory cookies s platnosťou počas trvania relácie, ktoré sú uložené na počítači alebo mobilnom zariadení Užívateľa, dokiaľ sa neodhlási z webu alebo dokiaľ nevypne software (webový prehliadač) a trvalé, ktoré zostávajú v zariadení Užívateľa po obdobie stanovené v parametroch súborov cookies alebo dokiaľ ich ručne neodstránite vo vašom webovom prehliadači.

8.10. V závislosti od toho, či sa Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookies týkajú Užívateľa, alebo Poskytovateľa licencie, je možné ich uchovávať v súlade s bodom 6 týchto Zásad.

8.11. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookies, týkajúce sa Užívateľa, alebo Poskytovateľom licencie budú uložené do času vznesenia námietky. Správca vždy odstráni Osobné údaje, pokiaľ neboli počas troch rokov použité na marketingové účely, pokiaľ však nemá zákonnú povinnosť na dlhšie spracovanie Osobných údajov.

8.12. Časť Osobných údajov sa môže uchovávať dlhšie pre prípad, že by Užívateľ voči Správcovi uplatňoval akékoľvek nároky, s cieľom uplatnenia nárokov zo strany Správcu, alebo s cieľom uplatnenia a ochrany pred nárokmi tretích strán.

8.13. V každom prípade rozhoduje dlhší termín uchovávania Osobných údajov.

8.14. Súbory cookies používané na webových stránkach:

8.15. Súbory cookies používané správcom slúžia predovšetkým na optimalizáciu užívateľského prostredia počas používania webových stránok alebo aplikácie. Správca však spolupracuje s inými spoločnosťami v oblasti nimi prevádzkovanej marketingovej (reklamnej) činnosti – na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na vašom počítači alebo inom zariadení ukladá také súbory cookies od subjektov prevádzkujúcich takúto marketingovú činnosť. Súbory cookies odosielané týmito subjektmi, majú zabezpečiť účinné uplatnenie predpokladu, že sa Užívateľovi prezentujú len tie reklamy, ktoré zodpovedajú jeho individuálnym záujmom a potrebám – podľa názoru Správcu je zobrazenie zosobnenej reklamy pre Užívateľa atraktívnejšie než reklama, ktorá nemá súvislosť s jeho záujmami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce so Správcom dodávajú reklamný obsah Užívateľom.

Ako súčasť marketingových aktivít používa správca služby spoločností, ktoré na Webových stránkach/v Aplikácii používajú súbory cookies, najmä:

 1. Google AdWords
 2. Google Analytics
 3. Google DoubleClick
 4. Facebook

8.16. Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných týmito spoločnosťami sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré používajú.

8.17. Zákazník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies v prehliadači alebo v Aplikácii, vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré sú z webovej stránky (a iných webových stránok). Ak to chce vykonať, je nutné zmeniť nastavenie prehliadača alebo Aplikácie. Spôsob odstránenia sa líši podľa používaného webového prehliadača. Informácie o odstránení súborov cookies by sa mali nachádzať na záložke “pomoc” vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je to isté ako odstránenie Osobných údajov Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

8.18. Napríklad v prehliadači Internet Explorer je možné súbory cookies upraviť takto: Nástroje -> Možnosti internetu -> Osobné údaje; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje-> Možnosti-> Súkromie a zabezpečenie; a v prehliadači Google Chrome: Nastavenie

-> Ďalšie nastavenia-> Vymazať údaje o prehliadaní Cesta sa môže líšiť podľa používanej verzie aplikácie.

8.19. Podrobné informácie o správe súborov cookies na vašom mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke/manuáli daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

8.20. Obmedzenie použitia súborov cookies v zariadení zabraňuje alebo významne obmedzuje správne používanie Webovej stránky alebo Aplikácie, napríklad súvisí s nemožnosťou uložiť prihlasovacie údaje.

8.21. Je možné aj blokovať súbory cookies tretích strán pri súčasnom prijatí súborov „cookies” používaných priamo Správcom (v závislosti od nastavenia prehliadača, ktoré zvolíte).

9. KONTAKT SO SPRÁVCOM

9.1. Kedykoľvek je možný priamy kontakt so Správcom e-mailom na na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v úvode Zásad.

9.2. Správca uchováva korešpondenciu na štatistické účely. Adresy a takto získané údaje nebudú použité na komunikáciu na iné účely než na realizáciu oznámení.

9.3. V prípade kontaktu so Správcom s cieľom podniknutia konkrétnych krokov sa môže Správca znovu obrátiť na danú osobu a požiadať o poskytnutie údajov, vrátane osobných informácií, napríklad krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, atď., s cieľom overiť jej totožnosť a umožniť spätný kontakt v konkrétnom prípade a vykonať požadovanú akciu. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, avšak môže byť nutné na vykonanie činnosti alebo získanie informácií, o ktoré má daná osoba záujem.

10. BEZPEČNOSŤ

10.1. Správca zohľadní stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a mierou ohrozenia a použije vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovávaných Osobných údajov podľa rizika a kategórie chránených údajov, a najmä chráni údaje pred sprístupnením neoprávneným osobám, získaniu neoprávnenou osobou, pred spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Mať spoločné informácie o technických a organizačných opatreniach na ochranu spracovania môže znížiť ich účinnosť, čo ohrozuje správnu ochranu Osobných údajov.

10.2. Správca príslušne sprístupní nasledovné technické prostriedky, ktoré zabránia získať a upravovať neoprávneným osobám elektronicky zaslané Osobné údaje:

a. Ochrana osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

b. Certifikát SSL na internetové služby, na ktoré sú k dispozícii osobné údaje

c. Šifrovanie údajov na overenie osoby požívajúcej funkcie internetovej služby

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Web môže obsahovať odkazy na iné weby. Správca odporúča oboznámiť sa s pravidlami a zásadami ochrany súkromia používanými pre iné webové stránky. Tieto Zásady platia len pre konkrétne činnosti Správcu.

11.2. Správca si vyhradzuje právo na budúcu zmenu Zásad – okrem iného z nasledovných závažných dôvodov:

a. zmeny platných predpisov, najmä z oblasti ochrany Osobných údajov, telekomunikačného zákona, elektronických služieb a upravujúcich práva spotrebiteľov, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti Správcu alebo práva a povinnosti subjektu údajov;

b. rozvoj funkcií alebo Elektronických služieb, daný vývojom internetových technológií, vrátane využitia/implementácie nových technologických alebo technických riešení, ktoré majú vplyv na rozsah Zásad.

11.3. Správca vždy na Webové stránky umiestni informáciu o zmenách Zásad. S každou zmenou sa vydá nová verzia Zásad s novým dátumom.

11.4. V prípade pochybností alebo rozporu medzi Zásadami a súhlasy poskytnutými danou osobou alebo informáciami odovzdanými Správcom v informačných doložkách poskytnutých pri zhromažďovaní Osobných údajov (napríklad v podobe registračného formulára na Webových stránkach), bez ohľadu na ustanovenia Zásad je vždy základom pre vykonávanie a stanovenie rozsahu činností. Správcom dobrovoľne udelený súhlas alebo právne predpisy, a informácia, ktorou sa subjekt údajov musí riadiť, je informácia, ktorá mu bola odovzdaná v rámci uvedených informačných doložiek.

Tento dokument má však všeobecnú, len informatívnu povahu (nejde o zmluvu alebo pravidlá).

11.5. Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov platí od 01.03.2022.Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čo sú súbory “cookies”?

Za “cookies” sa považujú informačné údaje, najmä textové súbory, uložené na koncových zariadeniach (počítače, telefóny, atď.) užívateľa, určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie užívateľa a zobraziť webové stránky na mieru podľa jeho individuálnych preferencií. „Cookies“ obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas trvania ich archivácie na koncovom zariadení a unikátne číslo.

Načo používame súbory “cookies”?

Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole http(s), ktorý slúži na komunikáciu s webovým serverom. Je tvorený kľúčom, ktorý stanoví názov hodnoty, hodnotu a čas, počas kterého musí prehliadač súbor cookie odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardne prispôsobené nastaveniu očakávanému prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania stránky a prispôsobenie jej obsahu, vrátane našich ponúk, užívateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a na zosobnenie obsahu webových stránok.

Aké súbory “cookies” používame?

Existujú dva typy súborov “cookies” – “s platnosťou počas trvania relácie ” a “trvalé”. Prvé z nich sú dočasné súbory, ktoré zostávajú v zariadení užívateľa, dokiaľ sa neodhlási z webových stránok alebo do vypnutia softvéru (webový prehliadač) – potom sa automaticky z užívateľského zariadenia odstráni. “Trvalé” súbory zostávajú v zariadení užívateľa na čas stanovený v parametroch súborov „cookies“ alebo do chvíle, keď ich užívateľ ručne odstráni.

Súbory „cookies“, ktoré používajú partneri prevádzkovateľa webových stránok, sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Súbory „cookies“, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby užívateľovi uľahčovali využívanie našich webových stránok, napríklad tak, že si “pamätajú” zadané informácie, aby ich užívateľ nemusel zakaždým zadávať znovu.

Používame aj cookies, ktoré umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na webových stránkach (ako napríklad reklamy a fotografie) preferenciám užívateľa.

Súkromie a súbory „cookies”

Pokiaľ užívateľ využíva naše webové stránky, používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo užívateľského zariadenia – súbory “cookies” zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu užívateľa).

Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a spôsobu použitia, však môžu byť spojené s Užívateľom, ktorý si na našich webových stránkach vytvorí účet), a preto je možné ich považovať za osobné údaje.

V súvislosti s pravidlami našej spoločnosti sú údaje zašifrované a znemožňujú prístup neoprávneným osobám.

Profilovanie

Pomocou technológie súborov cookies používanej na našich webových stránkach sa môžeme oboznámiť s preferenciami užívateľov – napríklad s analýzou toho, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké výrobky si najčastejšie prehliadajú.

Analýza chovania na Internete nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania užívateľov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme užívateľovi prezentovať reklamu, ktorá je mu prispôsobená na mieru (napríklad reklama vyplývajúca zo skutočnosti, že si v poslednom čase prehliadal len obuv v kategórii “poltopánky’) a z dostupných ponúk prezentovať predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám užívateľa.

Pokiaľ užívateľ odmietne používanie súborov cookies, ktoré umožňujú zobrazovanie reklamy prispôsobenej jeho záujmom, neznamená to, že nebude pri používaní našich alebo iných webových stránok dostávať žiadnu reklamu – v takom prípade bude užívateľ naďalej dostávať rovnaký počet reklám, ale nebudú mať súvislosť s jeho doterajšími aktivitami.

Prístup k informáciám o aktivitách užívateľov na internete pomocou súborov cookies nám umožní aj vykonávať analýzy trhu a štatistické analýzy.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uchovávané i po ukončení relácie prehliadača, čo napríklad umožňuje ich využitie pri ďalších návštevách užívateľa.

Retargeting

Na základe cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje dosiahnuť reklamným oznámením k užívateľom, ktorí už skôr navštívili naše webové stránky pri návšteve iných webových stránok, vrátane subjektov spolupracujúcich s našimi partnermi.

Chýbajúce spojenie medzi reklamou zobrazenou užívateľovi a jeho záujmami a potrebami môže byť rušivé. Preto sme presvedčení, že pre užívateľa je atraktívnejšie a praktickejšie, aby oznámenie, ktoré dostane, zodpovedalo jeho záujmom a potrebám zisteným z výsledku analýzy jeho predchádzajúceho chovania na základe technológie cookies. Práve preto máme záujem na prispôsobenie reklamného obsahu podľa užívateľa používajúceho rôzne webové stránky s cieľom dodania obsahu reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcim aktivitám na webe.

Súbory cookies tretích strán (third party cookies)

Používané súbory cookies slúžia predovšetkým na optimalizáciu užívateľského prostredia počas používania našich webových stránok. Spolupracujeme však s inými spoločnosťami v oblasti nimi prevádzkovanej marketingovej (reklamnej) činnosti – na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na vašom počítači alebo na inom zariadení ukladá aj súbory cookies od subjektov prevádzkujúcich takúto marketingovú činnosť.. Súbory cookies odoslané tretími stranami majú zvýšiť efektivitu prezentácie reklám užívateľovi na základe jeho online aktivít – tretie strany poskytujú reklamný obsah užívateľom.

Preto sa počas vašej návštevy na našich webových stránkach do vášho počítača alebo iného zariadenia ukladajú i súbory cookies našich partnerov. Týmto spôsobom sú napríklad zhromažďované informácie o zobrazených alebo zakúpených výrobkoch.

Odstraňovanie/zablokovanie súborov “cookies”

Vezmite prosím na vedomie, že súhlas na používanie súborov cookies môžete spravovať prostredníctvom webového prehliadača.

Štandardné webové prehliadače alebo iný softvér nainštalovaný v počítači alebo inom zariadení užívateľa pripojenom na Internet dovoľujú umiestnenie súborov cookies na tomto zariadení. Toto nastavenie je možné zmeniť tak, že sa zablokuje podpora súborov “cookies” v nastavení webového prehliadača alebo sa nechať vždy informovať o každom ich odoslaní do zariadenia užívateľa. Týmto spôsobom môže byť i výslovný súhlas s používaním tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo odvolaný (zablokovanie ukladania súborov cookies v budúcnosti).

Je aj možné blokovať súbory cookies tretích strán pri súčasnom prijatí súborov „cookies” používaných Dasonele a.s.

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nastavení súborov „cookies“ sú dostupné v nastavení softvéru (webového prehliadača).

Obmedzenie používania súborov “cookies” môže ovplyvniť niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach.

Vezmite prosím na vedomie, že odmietnutie ukladania súborov cookies sa bude týkať len konkrétneho prehliadača. To znamená, že sa ten istý postup musí opakovať pre každý ďalší prehliadač používaný na rovnakom alebo inom zariadení.