Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Acidum folicum Léčiva - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Acidum folicum Léčiva

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

Acidum folicum Léčiva

10 mg

obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna obalená tableta obsahuje kyselinu listovú 10 mg.

Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy, sacharóza.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety.

Obalené tablety svetlohnedej farby s priemerom 6,4 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba nedostatku kyseliny listovej (hlavným príznakom je megaloblastická anémia). K

nej dochádza:

  • – pri nedostatočnom prívode kyseliny listovej v strave, teda pri celkovej podvýžive

  • – pri jednostranných extrémnych diétach s reštrikciou zeleniny, vajec a mäsa, pri nutričných

nedostatkoch v detskom a stareckom veku,

  • – pri poruchách vstrebávania pri ochoreniach čriev (Crohnova choroba, Whippleova choroba, pri celiakii a sprue, pri stavoch po rozsiahlej resekcii tenkého čreva, po gastrektómii, chronickej hnačke a pod.),

  • – pri hepatobiliárnych poruchách s obmedzeným entereohepatálnym obehom, pri cirhóze a chronickom alkoholizme,

  • – pri dlhotrvajúcej dialyzačnej liečbe,

  • – pri zvýšenej potrebe počas gravidity, najmä u rizikových tehotenstiev napr. u viacpočetných tehotenstiev, pri placenta previa, pri abrupcii placenty, u fajčiarok a pri abúze alkoholu a drog, pri predchádzajúcich spontánnych potratoch či pôrodoch s nízkou pôrodnou váhou alebo s kongenitálnymi anomáliami,

  • – pri chronických hemolytických stavoch ako je dedičná sférocytóza, autoimúnna hemolytická anémia, thalassaemia maior a kosáčiková anémia,

  • – pri podávaní liekov zasahujúcich do metabolizmu folátov (k deficitu kyseliny listovej môže dôjsť po aplikácii antikonvulzív, napr. po podaní kyseliny listovej z dôvodov korekcie tohto stavu môže dôjsť k zníženiu sérovej hladiny fenytoínu a zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov, ďalej pri dlhšie trvajúcej medikácii analgetík, estrogénov, izoniazidu, erytropoetínu a antagonistov kyseliny listovej).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávkovanie je individuálne. Pri liečbe megaloblastickej anémie z deficitu folátov sa podáva 10 mg každý druhý deň počas 4 mesiacov, u detí počas 4–6 týždňov; u malabsorpčných stavov sa podáva každý druhý deň striedavo 10 a 20 mg. U chronických dialyzovaných pacientov sa podáva profylakticky 10 mg každý druhý deň, alebo 1× týždenne či 1× za 2 týždne v závislosti od diétnych zvyklostí a od účinnosti dialýzy. Profylaktické podávanie kyseliny listovej pri thalassaemia maior či kosáčikovej anémii je 10 mg každý druhý deň. Pri myeloprolifera­tívnych chorobách až 30 mg denne. Na prevenciu neuropatie sa súčasne podáva 10 mg pyridoxínu denne, pri neuritíde sa táto dávka zvyšuje až na 50 mg denne.

Ženám, ktoré v predchádzajúcich graviditách porodili deti s vývojovými vadami nervového systému, sa počas gravidity podáva 10 mg každý druhý deň.

Pacienti s obmedzenou funkciou obličiek nevyžadujú zníženie dávok, pokiaľ hladina kreatinínu v plazme neprekročí 6 mg/100 ml. Pri anúrii sa podávajú polovičné dávky.

Spôsob podávania

Tablety sa prehltnú celé, nerozhryzené a zapijú sa tekutinou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu listovú alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Perniciózna anémia neliečená súčasne vitamínom B12.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri zistení megaloblastickej anémie je nutné upresniť diagnózu jej etiológie. Podanie kyseliny listovej pri pernicióznej anémii síce indukuje hemopoézu, ale môže urýchliť vznik neuroanemického syndrómu. Pri pernicióznej anémii býva nedostatok vitamínu B12 aj kyseliny listovej aje teda potrebné podať obidve látky súčasne.

Kyselina listová nekoriguje deficit folátov vyvolaný inhibítormi dihydrofolátre­duktázy (metotrexát, trimetoprim, pyrimetamín, triamterén) – tu je indikovaný leukovorín (calcii folinas).

Osobitná pozornosť je potrebná, ak sa kyselina listová podáva pri suspektných folátdependentných tumoroch.

Typickým nálezom pri megaloblastickej anémii je makrocytárna anémia, často združená s miernou až strednou leukopéniou alebo trombocytopéniou (alebo obidvomi). Kostná dreň je charakteristicky hypercelulárna, s megaloblastovým typom dozrievania erytroidných aj ďalších prekurzorových buniek.

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy a fruktózy, vrodeným nedostatkom laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy alebo sacharózo-izomaltózovou deficienciou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podanie kyseliny listovej a antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, barbituráty) vedie urýchlením metabolizmu obidvoch prípravkov k zníženiu ich hladín v krvi a teda k zníženiu účinnosti, takže je potrebné dávkovanie antiepileptík primerane zvýšiť.

Takisto dlhodobé podávanie analgetík, kontraceptív s obsahom estrogénov, sulfónamidov, vrátane sulfasalazínu, antimalarík, antituberkulotík vedie ku karencii folátov a teda k nutnosti ich suplementácie.

Antacidá s obsahom hliníka a horčíka spôsobujú pokles pH v tenkom čreve a znižujú tak vstrebávanie kyseliny listovej. Preto u pacientov liečených kyselinou listovou sa antacidá užívajú aspoň 2 hodiny po jej podaní.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Kyselina listová sa v placente kumuluje a po saturácii všetkých receptorov sa uvoľňuje do fetálneho obehu. Karencia kyseliny listovej zvyšuje riziko malformácií nervového systému v ranej fáze, vedie k vzniku meningokély, spiny bifidy až k hydro- či anencefalu. Priaznivý efekt podávania kyseliny listovej vo vyšších dávkach opísal rad prác, u gravidných žien však nie sú k dispozícii kontrolované štúdie.

Niektoré štúdie preukázali tiež priaznivý vplyv použitia kyseliny listovej alebo jej kombinácie s inými vitamínmi aplikovanými pred počatím a počas včasnej gravidity na incidenciu defektov chrbticového kanála u dojčiat.

Pri normálnej strave a normálnej gravidite sa suplementácia nepovažuje za nevyhnutnú.

Kyselina listová sa aktívne secernuje do materského mlieka a to aj na úkor matky; u dojčiat, ktorým matky užívali kyselinu listovú sa nevyskytli žiadne poruchy zdravia. Počas liečby nie je nutné za predpokladu odporúčaného dávkovania prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Acidum folicum Léčiva nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky kyseliny listovej rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: zriedkavé (>1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000):

MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

zriedkavé

poruchy spánku, podráždenosť

Gastrointestinálne poruchy

zriedkavé

nauzea, tlak v bruchu, pachuť v ústach

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

alergické reakcie (urtikária, svrbenie, vyrážka a horúčka)

veľmi zriedkavé

bronchospazmus až anafylaktická reakcia

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9 Predávkovanie

K predávkovaniu nedochádza, pri vysokých dávkach sa kyselina listová rýchlo vylučuje prevažne močom. Typické príznaky nie sú opísané. Terapia nie je nutná, prípadné ťažkosti spontánne ustúpia. Ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet, môže sa objaviť nevoľnosť, napätie v bruchu, poruchy spánku alebo predráždenosť, ktoré počas 3 týždňov ustúpia samé.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamín, antianemikum. ATC kód: B03BB01

Kyselina listová (vitamín B9) je zlúčenina zložená z heterocyklu pteridínu, paraaminobenzoovej kyseliny a kyseliny glutámovej a patrí medzi vitamíny komplexu B. V organizme sa redukuje na účinný tetrahydrofolát, ktorý sa ako koenzým zúčastňuje na rade metabolických procesov, najmä pri syntéze purínových a pyrimidínových nukleotidov, ktoré sú súčasťou jadrovej DNA. Takisto sa zúčastňuje konverzie niektorých aminokyselín a syntézy a utilizácie mravčanu. Jej karencia postihuje predovšetkým tkanivá s rýchlo sa deliacimi bunkami, t.j. kostnú dreň a sliznicu tráviaceho traktu, ale do istej miery sú ovplyvnené všetky deliace sa bunky. U pacientov s nedostatkom vitamínu B12 alebo kyseliny listovej sú hlavným nálezom ťažké anémie, ale môžu sa objaviť tiež pancytopénie (znížená produkcia všetkých bunkových elementov) a ďalej gastrointestinálne príznaky. Kyselina listová je tiež nevyhnutná pre správny vývoj nervového systému embrya. Karencia sa objavuje najčastejšie koncom zimy, kedy je nedostatok kyseliny listovej v potrave.

Anémie spôsobené nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej majú v periférnej krvi a kostnej dreni charakteristický obraz a nazývajú sa megaloblastické anémie. Základom megaloblastickej anémie je porušená syntéza DNA a preto je znížené delenie buniek. Syntéza RNA a bielkovín pokračuje. To vedie k tvorbe veľkých (makrocytových) erytrocytov, ktoré majú vysoký pomer RNA:DNA, a ktoré sú defektné a veľmi citlivé na poškodenie. Kostná dreň je morfologicky hypercelulárna, so silne zvýšeným počtom abnormálne veľkých mladých prekurzorov erytrocytov (megaloblasty). Množstvo ďalej zrejúcich buniek, ktoré by sa stali cirkulujúcimi červenými krvinkami, je malé. Erytrocyty, ktoré sa tvoria v kostnej dreni, vykazujú normálne dozrievanie cytoplazmy a normálnu tvorbu hemoglobínu; pri megaloblastickej anémii je porušené dozrievanie jadier a delenie buniek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina listová sa dobre vstrebáva v proximálnej časti duodena. Kumuluje a metabolizuje sa v pečeni, hlavný účinný metabolit je 5-metyltetrahydro­folát, ktorý sa rozsiahlo viaže na plazmatické bielkoviny. Kyselina listová ajej metabolity sa distribuujú do všetkých tkanív, takisto sa aktívne koncentrujú v cerebrospinálnom moku. Foláty prechádzajú enterohepatálnym obehom a vylučujú sa močom, denne sa vylúčia v množstve asi 4 – 5 p.g. Prestupujú cez placentárnu bariéru a vylučujú sa do materského mlieka. Kyselina listová je dialyzovateľná. Pri pečeňových chorobách strácajú nemocní viac ako 0,1 mg kyseliny listovej denne.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) u myši: i.p. je 100 mg/kg, i.v. 239 mg/kg.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, mastenec, kalciumstearát, sacharóza, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, arabská guma, biely a karnaubský vosk, žltý oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

  • 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Pretláčacie balenie (PVC/Al blister), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 obalených tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

12/0099/69-C/S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30.decembra1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.októbra 2006