Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

ACYLPYRIN - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - ACYLPYRIN

1. NÁZOV LIEKU

ACYLPYRIN

500 mg tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.

Biele až slabo šedé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane vyrazený názov ACYLPYRIN.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Mierne a stredne intenzívne bolesti rôzneho pôvodu, napr. bolesti hlavy, kĺbov a svalov, ktoré sprevádzajú chrípkové ochorenia, ďalej bolesti zubov, neuralgia, bolesti vertebrogénneho pôvodu, horúčkovité stavy najmä pri akútnych respiračných ochoreniach chrípkového charakteru a pri chorobách z prechladnutia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávkovanie je vždy individuálne a závisí od charakteru základného ochorenia, intenzity a frekvencie bolesti alebo od priebehu febrilného stavu.

Obyčajne sa podáva dospelým a dospievajúcim starším ako 15 rokov 500–1000 mg kyseliny acetylsalicylovej (ASA) v jednej dávke, ktorú možno opakovať v intervale 4–8 hodín. Maximálna denná dávka je 4 g ASA.

Pediatrická populácia

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch po zvážení pomeru rizika a prínosu liečby. Dávkovanie u detí je 30 mg/kg denne pri analgetickej a antipyretickej indikácii a 100 mg/kg denne pri liečbe reumatickej horúčky.

Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.

Starší pacienti

U starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.

Spôsob podávania

Tablety sa užívajú po rozpade v malom množstve vody alebo celé. Pri užívaní vyšších dávok sa odporúča tablety zapiť alkalickou minerálkou.

Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.

4.3 Kontraindikácie

 • – Precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.,

 • – pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika,

 • – pri bronchiálnej astme,

 • – pri krvácavých stavoch nekonzumpčného charakteru,

 • – pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním,

 • – posledný trimester gravidity.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacienti s vredovou chorobou v anamnéze a pri súbežnej liečbe antikoagulanciami užívajú liek len na odporúčanie lekára po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu liečby.

U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA vyvolať astmatický záchvat, angioedém alebo urtikáriu častejšie ako u ostatných pacientov.

Riziko alergickej reakcie je vyššie u pacientov so známou alergiou na nesteroidné antireumatiká. Lieky s obsahom ASA nie je vhodné podávať pacientom s arthritis uratica, pretože spomaľujú vylučovanie kyseliny močovej a urikozurík. Riziko vzniku nežiaducich účinkov je vyššie u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene.

U pacientok v prvom a druhom trimestri gravidity je riziko mutagénneho pôsobenia malé, napriek tomu je však potrebné zvážiť pomer rizika a prínosu liečby. Vzhľadom na mechanizmus účinku ASA je užívanie lieku spojené so zvýšeným rizikom najmä v treťom trimestri gravidity. Lieky zo skupiny nesteroidných antireumatik môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave (pozri časť 4.6).

Pediatrická populácia

U detí do 15 rokov s chrípkovým ochorením alebo s varicelou je možný vznik Reyovho syndrómu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek zväčšuje riziko krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesňovaním z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok sulfonylurey. Súbežné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zväčšuje riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointesti­nálneho traktu, a to v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia, digoxínu a metotrexátu.

ASA zosilňuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov. Súbežné podávanie kortikosteroidov zväčšuje riziko krvácania z gastrointes­tinálneho traktu. Alkohol zvyšuje toxicitu ASA.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky ASA na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofenu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofenu (pozri časť 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

V prvom a druhom trimestri gravidity je riziko mutagénneho pôsobenia malé, napriek tomu je však potrebné zvážiť pomer rizika a prínosu liečby.

Vzhľadom na mechanizmus účinku ASA je užívanie lieku spojené so zvýšeným rizikom najmä v treťom trimestri gravidity. Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu E2 môže dôjsť u plodu k predčasnému uzavretiu ductus arteriosus a k predĺženiu gravidity. Zvyšuje sa riziko krvácania počas pôrodu u matky aj u novorodenca.

Dojčenie

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do materského mlieka. Po príležitostnom podaní matkám sa u dojčiat nepozorovali žiadne nežiaduce účinky. Ak je opakované podávanie vysokých dávok nevyhnutné, odporúča sa prerušiť dojčenie.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Acylpyrin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8   Nežiaduce účinky

Výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov (s výnimkou alergických reakcií) závisí od veľkosti podanej dávky.

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa systému z hľadiska frekvencie výskytu s použitím nasledujúceho pravidla: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Riziko ASA, ktoré vyplýva z mechanizmu jej účinku, predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdočnú a niekedy aj ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu tu zohráva kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po resorpcii tiež inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko hrozí najmä pacientom s anamnézou vredovej choroby, alkoholikom a geriatrickým pacientom.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Časté:

 • tlak v epigastriu, pálenie záhy, nauzea a vracanie
 • krvácanie a perforácia vredu bez predchádzajúcich príznakov

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

 • vzostup aminotransferáz v plazme

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé:

 • poškodenie obličiek, retencia kyseliny močovej a porucha acidobázickej rovnováhy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme:

 • anafylaktická reakcia, urtikária, angioedém, bronchospazmus alebo rinitída

4.9 Predávkovanie

Chronická intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Za letálnu dávku ASA sa u dospelého pokladá dávka 10 g, u detí 4 g. Smrť je spôsobená respiračným zlyhaním.

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie je založená na korekcii rozvratu vnútorného prostredia a zvládnutí hypertermie.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné analgetiká a antipyretiká, kyselina salicylová a deriváty, kyselina acetylsalicylová a deriváty, ATC kód: N02BA01

Mechanizmus účinku

Kyselina acetylsalicylová (ASA) znižuje syntézu prostaglandínov zvyšujúcich citlivosť algogénnych receptorov proti účinku bradykinínu, histamínu a iným mediátorom uvoľňovaným v tkanivách inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy. Tento mechanizmus podmieňuje jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z absencie prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách. Cyklooxygenáza je v trombocytoch blokovaná ireverzibilne po celý čas ich životnosti.

ASA inhibuje produkciu antigénových protilátkových komplexov a uvoľňovanie histamínu a stabilizuje kapilárnu permeabilitu.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky ASA na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofenu podala buď 8 hodín pred podaním ASA na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofenu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofenu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale najmä z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou.

Z tabletovej liekovej formy sa resorbuje viac než 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.

Distribúcia

Najvyššia koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170–200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointes­tinálnej sliznici a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA je možné detegovať v plazme len veľmi krátky čas. Viaže sa na albumín 85–95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na mieste väzby. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Po podaní vyšších dávok je možné ASA dokázať v mozgovomiechovom moku a v synoviálnej tekutine.

Biotransformácia

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého rádu. Tvorí tri hlavné metabolity – kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit.

Eliminácia

Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču. Polčas eliminácie kolíše od 2 do 3 hodín po podaní nízkych dávok až do 12 hodín po analgetických dávkach. Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii 20–100 mg/l.

Vytesnenie bilirubínu salicylátmi z väzby na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikteru u novorodencov. U geriatrických pacientov nie sú špecifické odlišnosti, uplatňujú sa tu iba všeobecné odlišnosti farmakokinetiky v geriatrii (znížená žalúdočná kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Experimentálne výsledky s kyselinou acetylsalicylovou, ktorú liek obsahuje, nedokázali mutagénny ani karcinogénny potenciál ASA, u viacerých živočíšnych druhov sa dokázal teratogénny potenciál. V literatúre sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite u všetkých bežne používaných laboratórnych zvierat, pričom hodnoty u potkanov po perorálnom podaní sa u rôznych autorov odlišujú až o jeden rád. V štúdiách po opakovanom podaní boli opísané účinky toxických dávok ako krvácanie z gastro-intestinálneho traktu, hnačky, acidóza, tachykardia, kŕče, poruchy dýchania.

6.   FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1   Zoznam pomocných látok

zemiakový škrob

mastenec

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu:

blister/PVC fólia, hliniková fólia s tlačou (papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa).

Veľkosť balenia:

10 tabliet

100 tabliet (10 × 10 tabliet)

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239

530 03 Pardubice

Česká republika

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0050/69-S

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. decembra 1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. mája 2007