Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Adenocor - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Adenocor

1. NÁZOV LIEKU

Adenocor

6 mg/2 ml injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka (2 ml) obsahuje 6 mg adenozínu v izotonickom roztoku chloridu sodného.

Pomocná látka so známym účinkom: sodík.

Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 3,54 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číra, bezfarebná tekutina.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie

Rýchla konverzia supraventriku­lárnych paroxyzmálnych tachykardií vrátane tých, ktoré súvisia s akcesórnymi dráhami, na sínusový rytmus (Wolfov-Parkinsonov-Whiteov syndróm – WPW syndróm).

Diagnostické indikácie

Diagnostické rozlíšenie supraventriku­lárnych tachykardií so širokým i úzkym QRS komplexom. Adenozín nenavodzuje normálny sínusový rytmus pri flutteri alebo fibrilácii predsiení ani pri komorových tachykardiách, ale spomalením AV vedenia napomáha analýze predsieňovej aktivity, a tým diferenciálnej diagnostike arytmií.

Zvýšenie citlivosti intrakavitárneho elektrofyziolo­gického vyšetrenia.

Pediatrická populácia

Rýchla konverzia na normálny sínusový rytmus z paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardie u detí vo veku od 0 do 18 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Adenocorje určený iba pre nemocničné použitie.

Podávať sa smie len ak je zabezpečené monitorovanie pacienta a ak je ihneď k dispozícii vybavenie na kardio-pulmonárnu resuscitáciu. Podávať sa má v rýchlej i. v. injekcii podľa vzostupnej dávkovacej schémy, aby sa zabezpečilo dosiahnutie systémového obehu. Podáva sa priamo i. v. alebo do i. v. linky, čo možno najproximálnejšie, s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.

Adenocor sa má používať iba v prípadoch, keď je zabezpečené kardiálne monitorovanie pacienta.

V prípadoch výskytu AV bloku vyššieho stupňa sa po podaní určitej dávky nemá podať ďalšia vyššia dávka.

Dávkovanie

Dospelí

Počiatočná dávka: 3 mg podané ako rýchly i. v. bolus (počas 2 sekúnd), s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.

Druhá dávka: Ak do 1 až 2 minút nedôjde k eliminácii supraventrikulárnej tachykardie, možno podať 6 mg tak isto v i. v. bolusovej dávke, s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.

Tretia dávka: Ak do 1 až 2 minút po podaní druhej dávky supraventrikulárna tachykardia pretrváva, možno podať 12 mg tak isto ako rýchly i. v. bolus.

Dodatočné alebo vyššie dávky sa neodporúčajú.

Pediatrická populácia

Pri podávaní adenozínu musí byť v prípade potreby k dispozícii na okamžité použitie kardiorespiračné resuscitačné vybavenie.

Adenozín je určený na použitie s priebežným sledovaním a zaznamenávaním EKG v priebehu aplikácie.

Schéma dávkovania pre liečbu paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardie je pre detskú populáciu nasledovná:

  • – prvý bolus 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti (maximálna dávka 6 mg)

  • – v krokoch po 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, ak je to na ukončenie supraventrikulárnej tachykardie (maximálna dávka 12 mg) potrebné.

Spôsob podávania

Adenozín má byť podávaný ako rýchly intravenózny (IV) bolus injekčne do žily alebo do intravenóznej kanyly. Ak je podávaný do kanyly, mal by byť aplikovaný čo najviac proximálne. Následne je potrebné rýchle prepláchnutie kanyly fyziologickým roztokom. Ak je podávaná do periférnej žily, musí sa použiť kanyla so širokým priemerom.

Starší pacienti

Pozri odporúčané dávkovanie u dospelých.

Poškodenie funkcie pečene/obličiek

Keďže adenozín pre svoju aktiváciu resp. inaktiváciu nevyžaduje hepatálnu alebo renálnu funkciu, neočakáva sa, žeby zlyhanie pečene a/alebo obličiek zmenilo účinnosť alebo toleranciu.

Dávkovanie pri diagnostickom použití

Hore uvedená vzostupná dávkovacia schéma sa má použiť až do získania dostatočných informácií pre diagnostiku.

4.3 Kontraindikácie

  • – precitlivenosť na adenozín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

  • – syndróm chorého sínusu, AV blok II. alebo III. stupňa (s výnimkou pacientov

  • – chronické obštrukčné ochorenie pľúc s bronchospazmom (ako napr. bronchiálna astma)

  • – syndróm predĺženého QT

  • – závažná hypotenzia, dekompenzované stavy srdcového zlyhania

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Keďže adenozín má potenciál spôsobovať významnú hypotenziu, musí sa podávať s opatrnosťou pacientom so stenózou ľavej koronárnej tepny, neupravenou hypovolémiou, stenózou valvulárnych chlopní srdca, ľavopravým shuntom, perikarditídou alebo perikardovou efúziou, autonómnou dysfunkciou alebo stenotickým ochorením krčnej tepny s cerebrovasku­lárnou nedostatočnosťou.

Adenozín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s nedávnym infarktom myokardu, srdcovým zlyhaním alebo u pacientov s malými poruchami vedenia (prvý stupeň A-V bloku, blok ramienka), ktoré môžu byť počas infúzie prechodne zhoršené. Adenozín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s predsieňovou fibriláciou alebo flutterom, no najmä u tých s akcesórnou dráhou, pretože predovšetkým u posledného uvedeného typu sa môže rozvinúť zvýšenie napätia po anomálnych dráhach.

Bolo hlásených niekoľko prípadov závažnej bradykardie.

Niektoré sa vyskytujú u pacientov krátko po transplantácii srdca; v iných prípadoch bolo prítomné skryté sinoatriálne ochorenie. Prítomnosť závažnej bradykardie môže byť upozornením na základné ochorenie a môže podporovať výskyt torsades de pointes, predovšetkým u pacientov s predĺženým QT intervalom. U pacientov s nedávnou transplantáciou srdca (menej ako 1 rok) sa pozorovala zvýšená citlivosť srdca na adenozín.

Adenozín môže vyvolávať alebo zhoršovať bronchospazmus (pozri časť 4.3 a 4.8).

Adenozín je určený na použitie lekármi oboznámenými s liekom (pozri časť 4.2), v nemocničných zariadeniach s monitorovacím zariadením a zariadením na kardio-pulmonárnu resuscitáciu, ktoré sú v prípade potreby okamžite k dispozícii. V priebehu podávania musí byť zabezpečené monitorovanie EKG, keďže sa môže vyskytnúť život ohrozujúca arytmia (pozri časť 4.2).

Výskyt angíny pektoris, závažnej bradykardie, závažnej hypotenzie, respiračného zlyhania (potenciálne smrteľného) alebo asystolického/kar­diálneho zastavenia (potenciálne smrteľného) má viesť k okamžitému vysadeniu lieku.

Podávanie adenozínu pacientom so záchvatmi kŕčov v anamnéze má byť starostlivo monitorované. U predisponovaných pacientov môže adenozín vyvolať záchvaty kŕčov.

Ak sa podanie adenozínovej bolusovej injekcie považuje za nevyhnutné, je potrebné 24 hod. pred podaním prerušiť užívanie dipyridamolu alebo výrazne znížiť dávku adenozínu.

Pediatrická populácia

Adenozín môže vyvolať predsieňové arytmie, čo môže viesť k ventrikulárnej akcelerácii u detí s Wolff-Parkinson-Whitovým (WPW) syndrómom. Pozri tiež časť 5.1.

Účinnosť intraoseálneho podávania nebola stanovená.

1 ml Adenocoru obsahuje 9 mg chloridu sodného (čo zodpovedá 3,54 mg sodíka v 1 ml). Preto je u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou potrebná pozornosť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Dipyridamol inhibuje vychytávanie a metabolizmus bunkového adenozínu a zosilňuje účinok adenozínu. V jednej štúdii bol popísaný štvornásobný nárast účinku adenozínu.

Adenozín sa preto nemá podávať pacientom, ktorí užívajú dipyridamol. Ak je použitie adenozínu nevyhnutné, dipyridamol sa musí 24 hodín pred podaním adenozínu vysadiť alebo sa musí dávka adenozínu výrazne znížiť.

24 hodín pred užitím adenozínu je potrebné vyhnúť sa aminofylínu, teofylínu a iným xantínom, ktoré sú kompetitívnymi antagonistami adenozínu.

12 hodín pred užitím adenozínu je potrebné vyhnúť sa potravinám a nápojom obsahujúcim xantíny (čaj, káva, čokoláda a kola).

Adenozín môže interagovať s liekmi, ktoré menia vodivosť srdca.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska reprodukčnej toxicity. Vzhľadom na neprítomnosť dôkazov o neškodnosti pôsobenia adenozínu na plod, nesmie sa Adenocor použiť v gravidite, ak lekár nezváži, že prínosy prevážia nad potenciálnym rizikom.

Dojčenie

U dojčiacich žien a zvierat neboli vykonané štúdie. Preto sa počas laktácie adenozín nesmie používať. Ak lekár považuje liečbu adenozínom za nevyhnutnú, je potrebné zvážiť inú formu výživy dojčaťa.

Fertilita

Nie sú dostupné klinické údaje ohľadom vplyvu na mužskú alebo ženskú fertilitu.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je relevantné.

4.8   Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti mierne, s krátkym trvaním (zvyčajne menej ako 1 minúta) a dobre tolerované pacientom. Avšak môžu nastať aj závažné reakcie.

Metylxantíny, ako intravenózny aminofylín alebo teofylín sa používajú na ukončenie pretrvávajúcich nežiaducich účinkov (50–125 mg pomalou intravenóznou injekciou).

Uvedené frekvencie sú podložené dokumentovanými údajmi. Pre bezpečnostné položky, ktoré vyplývajú výhradne z post-marketingových skúseností, je uvedená frekvencia „neznáma“. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v klesajúcom poradí:

Veľmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Menej časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: bradykardia, sínusová pauza, vynechávanie úderov, atriálne extrasystoly,

atrioventrikulárna blokáda, poruchy ventrikulárnej excitability ako napr. ventrikulárne extrasystoly, prechodná ventrikulárna tachykardia.

Menej časté: sínusová tachykardia, palpitácie.

Veľmi zriedkavé: atriálna fibrilácia, závažná bradykardia neupravovaná atropínom a eventuálne vyžadujúca dočasnú stimuláciu, ventrikulárna excitabilita vrátane ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).

Neznáme: asystolické/kar­diálne zastavenie, niekedy smrteľné, najmä u pacientov so základným

ischemickým ochorením srdca/poruchou srdca (pozri časť 4.4). Infarkt myokardu/elevácia úseku ST, najmä u pacientov s už existujúcou ischemickou chorobou srdca (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Poruchy nervového systému

Časté:

bolesť hlavy, závraty, ľahký pocit závratu vo vzpriamenej polohe.

Menej časté:

tlak hlavy.

Veľmi zriedkavé:

prechodné a spontánne rýchlo reverzibilné zhoršenie intrakraniálnej hypertenzie.

Neznáme:

strata vedomia/synkopa; kŕče, najmä u predisponovaných pacientov (pozri časť 4.4).

Poruchy oka Menej časté:

rozmazané videnie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté:

dyspnoe (alebo nutkanie na hlboké dýchanie).

Menej časté:

hyperventilácia.

Veľmi zriedkavé:

bronchospazmus (pozri časť 4.4).

Neznáme:

respiračné zlyhanie (pozri časť 4.4), apnoe/zastavenie dýchania.

Boli hlásené smrteľné prípady respiračného zlyhania, bronchospazmu a apnoe/zastavenia dýchania.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Časté:

nauzea.

Menej časté:

kovová chuť.

Neznáme:

vracanie.

Poruchy ciev Veľmi časté:

začervenanie.

Neznáme:

hypotenzia, niekedy závažná; cievna mozgová príhoda/prechodný ischemický atak, sekundárny k hemodynamickým účinkom adenozínu vrátane hypotenzie (časť 4.4).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: tlak/bolesť na hrudi, pocit torakálnej konstrikcie/ťažoby.

Časté: pocit pálenia.

Menej časté: potenie, celkový pocit nepohody/slabos­ti/bolesti.

Veľmi zriedkavé: reakcie v mieste injekcie.

Psychické poruchy

Časté: obavy.

Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktická reakcia (vrátane angioedému a kožných reakcií ako napr. urtikária

a vyrážka).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže spôsobiť závažnú hypotenziu, bradykardiu alebo asystóliu. Nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti rýchlo spontánne miznúce, pretože biologický polčas adenozínu je veľmi krátky (menej ako 10 sekúnd). Liečba akýchkoľvek dlhotrvajúcich nežiaducich účinkov má byť individuálna a odporučená na základe špecifických symptómov. Metylxantíny, ako napr. kofeín a teofylín a aminofylín sú kompetitívnymi antagonistami adenozínu. Môže byť potrebný intravenózny aminofylín alebo teofylín.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kardiaká, iné kardiaká, ATC kód: C01EB10

Adenozín je purínový nukleozid prítomný v každej bunke tela. Farmakologické štúdie uskutočnené na niekoľkých druhoch zvierat ukázali, že adenozín má negatívny dromotropný účinok na atrioventrikulárny (AV) uzol.

U ľudí Adenocor podaný v rýchlej intravenóznej injekcii spomaľuje vedenie v AV uzle, čím prerušuje re-entry okruh s AV uzlom a nastoľuje normálny sínusový rytmus u pacientov so supraventrikulárnou paroxyzmálnou tachykardiou. Ak je okruh prerušený, tachykardia ustupuje a obnoví sa normálny sínusový rytmus.

Náhle prerušenie okruhu je bežne postačujúce na odstránenie tachykardie.

Keďže predsieňová fibrilácia a flutter nie sú zapríčinené re-entry okruhom, ktorého súčasťou je AV uzol, adenozín neovplyvní takéto arytmie.

Prechodné spomalenie vedenia v AV uzle spôsobené adenozínom, umožňuje analýzu predsieňovej aktivity pri vyhodnotení EKG záznamov tachykardií so širokým alebo úzkym QRS komplexom, čo je významnou pomôckou v diferenciálnej diagnostike tachyarytmií.

Pri elektrofyziolo­gických štúdiách adenozín umožňuje lokalizáciu AV bloku a v niektorých prípadoch preexcitácie umožňuje určiť, či vedenie prebieha cez akcesórnu dráhu alebo cez AV uzol.

Pediatrická populácia

U pediatrických pacientov neboli, s cieľom dosiahnuť konverziu paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardie (PSVT), s adenozínom vykonané žiadne kontrolované štúdie. Bezpečnosť a účinnosť adenozínu u detí vo veku 0–18 rokov s PSVT je však preukázaná na základe rozsiahleho klinického použitia a údajov z literatúry (otvorené štúdie, kazuistiky, klinické usmernenia).

Z prehľadu literatúry je zrejmých 14 štúdií, kde bol intravenózny (IV) adenozín použitý na akútne ukončenie supraventrikulárnej tachykardie (SVT) u približne 450 pediatrických pacientov vo veku od 6 hodín do 18 rokov. Štúdie boli heterogénne z hľadiska veku a dávkovacích schém. SVT sa podarilo ukončiť v 72–100 % prípadov vo väčšine publikovaných štúdií. Dávky sa pohybovali od 37,5 mcg/kg do 400 mcg/kg. V niekoľkých štúdiách bola diskutovaná nedostatočná odpoveď na počiatočné dávky nižšie ako 100 mcg/kg.

Adenozín bol, v závislosti od klinickej anamnézy dieťaťa, symptómov a EKG diagnostiky, použitý v klinickej praxi pod odborným dohľadom u detí so stabilnou širokou QRS komplexnou tachykardiou a Wolff-Parkinson-Whitovým syndrómom, avšak v súčasnosti dostupné údaje nesvedčia v prospech pediatrickej indikácie. Celkovo bolo opísaných 6 prípadov adenozínom indukovanej arytmie (3 fibrilácia predsiení, 2 flutteru siení, 1 ventrikulárna fibrilácia) u 6 detí vo veku 0–16 rokov s manifestným alebo skrytým WPW syndrómom, z toho v 3 prípadoch došlo k spontánnej regenerácii a v 3 prípadoch bolo nutné použiť amiodarónovú +/- kardioverziu (pozri tiež časť 4.4).

Adenozín bol použitý na diagnostické rozlíšenie supraventriku­lárnych tachykardií so širokým alebo úzkym QRS komplexom v rovnakých dávkach, ako pri liečbe supraventrikulárnej tachykardie. Hoci adenozín nezvráti flutter a fibriláciu predsiení a komorovú tachykardiu na normálny sínusový rytmus, spomalenie AV vedenia napomáha diagnostike atriálnej aktivity. V súčasnosti však nie sú k dispozícii údaje, ktoré by podporili použitie adenozínu na diagnostické účely u pediatrickej populácie.

5.2 Farmakokinetické údaje

Študovať adenozín podľa klasických ADME protokolov nie je možné. Adenozín je prítomný v rozličných formách vo všetkých bunkách tela, kde hrá dôležitú úlohu v produkcii a utilizácii energetického systému. V tele existuje účinný uvoľňovací a recyklovací systém, zastúpený hlavne v erytrocytoch a endoteliálnych bunkách krvného riečiska.

Polčas in vitro je odhadovaný na < 10 sekúnd. Polčas in vivo môže byť ešte kratší.

6.   FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1   Zoznam pomocných látok

chlorid sodný voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkový uzáver.

6 injekčných liekoviek s obsahom 6 mg/2,0 ml adenozínu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Injekčný roztok, ktorý nebol spotrebovaný ihneď po otvorení musí byť zlikvidovaný.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava Slovenská republika

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLO

13/0823/95-S

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. decembra 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. októbra 2006