Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Adepend 50 mg filmom obalené tablety - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Adepend 50 mg filmom obalené tablety

1. NÁZOV LIEKU

Adepend 50 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg naltrexóniumchlo­ridu.

Pomocné látky so známym účinkom: obsahuje 126,755 mg mohohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Béžové, tvarované filmom obalené tablety s deliacou ryhou na každej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Adepend sa používa ako súčasť komplexného liečebného programu proti alkoholizmu, na zníženie rizika recidívy, ako podporná liečba pri abstinencii a na zníženie chuti na alkohol.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pred liečbou je potrebné potvrdiť, že pacient nemá v sebe žiadne opioidy (pozri časť 4.4).

Liečbu naltrexónom majú v súlade s miestnymi usmerneniami začínať a sledovať len lekári so skúsenosťami s liečbou pacientov závislých od alkoholu.

Zvažovať liečbu naltrexónom je možné iba u pacientov, ktorí sú bez opioidov dostatočne dlhý čas(pozri časť 4.4).

Liečba sa má začať pri nízkych dávkach naltrexónu v súlade s režimom indukčnej liečby.

Dávky vyššie ako 150 mg, aj v prípade podania iba v jediný deň, môžu spôsobiť zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov, preto sa neodporúčajú.

Použitie u dospelých

Odporúčaná dávka naltrexóniumchlo­ridu u dospelých je 50 mg denne (1 tableta denne).

Použitie u detí a dospievajúcich (< 18 rokov)

Adepend sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov v tejto indikácii kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Použitie u starších osôb

Bezpečné použitie na liečbu závislosti od opioidov u starších pacientov nebolo stanovené.

Použitie u pacientov s ochorením pečene a/alebo obličiek

Adepend je kontraindikovaný u pacientov so závažným ochorením pečene a/alebo obličiek.

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa má Adepend užívať len s mimoriadnou opatrnosťou a pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4). Mala by sa zvážiť úprava dávky (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Adepend tablety sa majú užívať s tekutinou.

Dĺžka podávania

Zvyčajná dĺžka podávania sa nedá stanoviť, keďže Adepend sa užíva ako súbežná liečba a uzdravenie pacientov závislých od alkoholu sa individuálne líši, dokonca aj keď sú psychologicky prítomní. Odporúča sa dĺžka liečby najmenej 3 mesiace, aj keď môže byť nevyhnutné jej predĺženie. Účinnosť je overená v kontrolovaných štúdiách až počas 12 mesiacov.

Naltrexóniumchlorid nespôsobuje ani fyzickú, ani psychickú závislosť. Neexistuje žiadne zníženie antagonistického účinku počas dlhodobej liečby.

4.3 Kontraindikácie

 • – Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • – Akútna hepatitída alebo zlyhanie pečene

 • – Závažné alebo akútne poškodenie pečene

 • – Závažné poškodenie obličiek

 • – Pacienti užívajúci opioidné analgetiká

 • – Kombinácia s liekmi obsahujúcimi opioidy (pozri časť 4.4 a 4.5)

 • – Kombinácia sa metadónom (pozri časť 4.5)

 • – Pacienti závislí od opioidov, keďže sa môžu objaviť akútne abstinenčné príznaky

 • – Pacienti s abstinenčnými príznakmi po podaní naloxóniumchloridu (pozitivita naloxónového provokačného testu)

 • – Pozitívny test moču na opioidy.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba má byť začatá v súlade s národnými smernicami a pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov závislých od alkoholu.

Počas liečby sa stavy spojené s bolesťou majú liečiť len pomocou analgézie bez obsahu opioidov.

U pacientov závislých na opioidoch môže Adepend zapríčiniť výskyt abstinenčných príznakov. Tie sa môžu objaviť po piatich minútach a trvať až 48 hodín. Liečba má byť symptomatická a môže zahŕňať podávanie opioidov.

Vyšetrenie funkcie pečene

Vzhľadom na jeho hepatotoxické účinky je pri podávaní Adependu potrebná mimoriadna pozornosť u pacientov s akútnym ochorením pečene alebo s poškodenou pečeňou.

Naltrexóniumchlorid je metabolizovaný prevažne v pečeni a vylučovaný najmä močom. Z toho dôvodu je potrebné na pacientov s poškodením pečene alebo obličiek starostlivo dohliadať (pozri časť 4.3). Funkčné pečeňové testy sa majú vykonať pred liečbou a počas liečby.

Poškodenie funkcií pečene u ľudí závislých na alkohole je pomerne časté. U starších obéznych ľudí závislých na alkohole vykazovali testy funkcií pečene po podávaní vyšších dávok naltrexónu (až do dávky 300 mg/deň) abnormálne hodnoty.

Vyšetrenia funkcie pečene sa majú vykonávať pred liečbou a aj počas liečby.

Kontrola používania opioidov

V prípade podozrenia na závislosť od opioidov sa odporúča kontrolovať používanie opioidov:

 • test moču: ak podozrenie na používanie opioidov pretrváva napriek negatívnemu výsledku testu moču a nedostatku viditeľných klinických abstinenčných príznakov, odporúča sa potvrdiť výsledok testu moču naloxónovým provokačným testom.
 • naloxónový provokačný test: abstinenčné príznaky spôsobené naloxóniumchloridom trvajú kratšie ako tie, ktoré sú zapríčinené Adependom.
 • – intravenózne: podajte 0,2 mg naloxónu i.v. Ak sa po 30 sekundách neobjavia žiadne nežiaduce účinky, podajte ďalších 0,6 mg naloxónu i.v. Naďalej sledujte pacienta počas 30 minút kvôli prejavom abstinenčných príznakov.

 • – subkutánne: podajte 0,8 mg naloxónu s.c. Pacienta sledujte počas 30 minút kvôli prejavom abstinenčných príznakov.

Potvrdenie testu: v prípade pochybností, že je pacient bez opioidov, liečba Adependom má začať až po 24 hodinách. V takom prípade sa môže zopakovať test s dávkou 1,6 mg naloxónu.

Liečba naloxónom sa musí začať len v prípade, ak sa opioidy vysadili na dostatočne dlhý čas (približne 5 až 7 dní pri heroíne a minimálne 10 dní pri metadóne).

Pacienti majú byť varovaní pred užitím vysokých dávok opioidov na prekonanie blokády, pretože prerušenie účinku naltrexónu môže zapríčiniť akútnu, až letálnu intoxikáciu opioidmi. Príjem vysokých dávok opioidov počas liečby naltrexónom môže viesť k život ohrozujúcemu predávkovaniu opioidmi v dôsledku respiračného a cirkulačného zlyhania.

Pacienti po liečbe Adependom môžu byť citlivejší na lieky s obsahom opioidov.

Naltrexón môže spôsobiť prechodné zvýšenie diastolického krvného tlaku s následným znížením telesnej teploty a tepovej frekvencie.

Pacienti musia byť varovaní pred súbežným užívaním opioidov (napr. lieky proti kašľu obsahujúce opioidy, lieky pre symptomatickú liečbu bežného prechladnutia obsahujúce opioidy alebo lieky na liečbu hnačky obsahujúce opioidy atď.) počas liečby Adependom.

Ak pacient liečený Adependom potrebuje liečbu opioidmi, napr. analgéziu alebo anestéziu s opioidmi v urgentných situáciách, dávka potrebná na dosiahnutie rovnakého terapeutického efektu môže byť vyššia. Respiračná depresia a poruchy cirkulácie budú v týchto prípadoch vážnejšie a dlhšie trvajúce. Príznaky súvisiace s uvoľnením histamínu (tvárový edém, diaforéza, svrbenie, erytém a iné prejavy kože a slizníc) sa môžu vyskytnúť oveľa ľahšie. Pacient si vyžaduje v týchto situáciách osobitnú pozornosť a starostlivosť.

Zvýšené riziko samovraždy u drogovo závislých s alebo bez sprievodnej depresie sa užívaním Adependu neznižuje.

Pacientom so zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov v sére presahujúcich trojnásobok normálnych hodnôt a pacientom s poškodením obličiek treba venovať mimoriadnu pozornosť.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Klinické skúsenosti a výskumné údaje o účinku naltrexónu na farmakokinetiku iných látok sú v súčasnosti obmedzené. Súbežná liečba naltrexónom a inými liekmi má byť vykonávaná opatrne a starostlivo sledovaná.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Boli pozorované prípady apatie a chorobnej ospalosti, keď sa naltrexón použil spolu s tioridazínom.

In vitro štúdie preukázali, že ani naltrexóniumchlorid ani jeho aktívny metabolit 6-beta-naltrexol nie sú metabolizované enzýmami ľudského cytochrómu P450. Preto nie je pravdepodobné, že farmakokinetika Adependu je ovplyvnená liečivami inhibujúcimi alebo indukujúcimi enzým cytochrómu P450.

Pacienti po liečbe Adependom môžu byť citlivejší na lieky s obsahom opioidov.

Kontaindikované kombinácie: súbežné užívanie naltrexónu s derivátmi opioidov (analgetiká, antitussiká, substitučné liečby) je kontraindikované (pozri časť 4.3 a 4.4).

Metadón v substitučnej liečbe: existuje riziko výskytu abstinenčných príznakov.

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: súbežné užívanie naltrexónu s centrálnymi antihypertenzívami (alfa-metyldopa) sa neodporúča.

Kombinácie, pri ktorých sa odporúča opatrnosť: súbežné užívanie naltrexónu s barbiturátmi, benzodiazepínmi, anxiolytikami iného ako benzodiazepínového typu (t. j. meprobamát), hypnotikami, sedatívnymi antidepresívami (amytryptilín, doxepín, mianserín, trimipramín), sedatívnymi H1-antihistaminikami a neuroleptikami (droperidol) sa môže zvažovať s opatrnosťou.

Doteraz nebola opísaná interakcia medzi kokaínom a naltrexóniumchlo­ridom.

Údaje zo štúdie zameranej na zistenie bezpečnosti a prípustnosti súbežného podávania naltrexónu a akamprosatu u jedincov, ktorí nehľadajú liečbu – u alkoholikov preukázali, že podávanie naltrexónu výrazne zvýšilo hladinu akamprosatu v krvnej plazme. Nebola skúmaná interakcia s inými psychofarmako­logickými látkami (napr. disulfiram, amitryptilín, doxepín, lítium, klozapín, benzodiazepíny).

Interakcie medzi naloxónom a alkoholom nie sú v súčasnosti známe.

O interakciách s liekmi obsahujúcimi opioidy, pozri, prosím, časť 4.4.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití naltrexóniumchlo­ridu počas gravidity. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Údaje sú nedostatočné na to, aby preukázali klinickú významnosť. Možné riziko pre ľudí nie je známe. Naltrexón sa má podávať gravidným ženám len v prípade, ak pri posúdení ošetrujúcim lekárom možné prínosy prevažujú nad možným rizikom.

Užívanie naltrexónu u gravidných pacientok závislých na alkohole užívajúcich dlhodobú alebo substitučnú liečbu opiátmi, alebo u gravidných žien závislých na opioidoch, hrozí riziko akútneho abstinenčného syndrómu, ktorý má závažné následky pre matku a plod (pozri časť 4.4). Pri predpisovaní opiátových analgetík sa musí podávanie naltrexónu prerušiť (pozri časť 4.5).

Dojčenie

Klinické údaje o užívaní naltrexóniumchlo­ridu pri laktácii nie sú k dispozícii. Nie je známe, či sa naltrexón alebo 6-beta-naltexol vylučuje do ľudského mlieka. Počas liečby naltrexónom sa neodporúča dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Adepend môžu ovplyvniť psychické a fyzické schopnosti, preto sa má vyhnúť vykonávaniu potenciálne nebezpečných úloh, ako je vedenie vozidla a obsluha strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledovné nežiaduce účinky sú zoradené podľa triedy orgánových systémov a ich frekvencie:

Veľmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Menej časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Zdá sa, že nežiaduce účinky pozorované pri naltrexóne sú u alkoholikov a aj u pacientov závislých od opioidov podobné. Závažné nežiaduce účinky sú nezvyčajné.

Infekcie a nákazy

Menej časté: opar úst, tinea pedis

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: lymfadenopatia Zriedkavé: idiopatická trombocytopenická purpura

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: zníženie chuti do jedla

Psychické poruchy

Veľmi časté: nervozita, úzkosť, nespavosť

Časté: iritabilita, afektívna porucha

Menej časté: halucinácie, zmätenosť, skleslosť, depresia, paranoja, dezorientácia, nočné mory, agitácia, porucha libida, neobvyklé sny

Zriedkavé: myšlienky na samovraždu, pokus o samovraždu

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy, nepokoj

Časté: závrat

Menej časté: tras, spavosť

Poruchy oka

Časté: zvýšená lakrimácia

Menej časté: rozmazané videnie, iritácia a opuch oka, svetloplachosť, bolesť očí alebo únava, farebná astenopia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: dyskomfort ucha, bolesť uší, tinitus, vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tachykardia, srdcové palpitácie, anomálie v EKG

Poruchy ciev

Menej časté: zmeny krvného tlaku, návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: bolesť na hrudníku

Menej časté: opuch nosovej sliznice, dyskomfort nosa, zvýšený výtok z nosa, kýchanie, poruchy orofaryngu, zvýšená tvorba hlienov, poruchy prinosových dutín, dyspnoe, dysfónia, kašeľ, zívanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie

Časté: hnačka, zápcha

Menej časté: plynatosť, hemoroidy, vredy, sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: poruchy pečene, zvýšená hladina bilirubínu, hepatitída (Počas liečby môže dôjsť k zvýšeniu transamináz. Po ukončení užívania lieku Adepend sa hladina transamináz v priebehu niekoľkých týždňov vráti k pôvodným hodnotám.)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka

Menej časté: seborea, pruritus, akné, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: artralgia a myalgia

Menej časté: bolesti slabín

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: polakizúria, dyzúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: oneskorená ejakulácia, erektilná dysfunkcia, poruchy libida

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: asténia

Časté: smäd, zvýšená energia, zimnica, hyperhidróza

Menej časté: zvýšená chuť do jedla, chudnutie, priberanie na váhe, horúčka, bolesť, pocit studených končatín, návaly tepla

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Príznaky

Skúsenosti s predávkovaním naltrexóniumchlo­ridom sú obmedzené. U dobrovoľníkov užívajúcich 800 mg naltrexóniumchlo­ridu denne počas jedného týždňa sa nevyskytli žiadne prejavy toxicity.

Liečba

V prípade predávkovanie majú byť pacienti starostlivo sledovaní a liečení symptomaticky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na terapiu závislosti od alkoholu

ATC kód: N07BB04

Naltrexóniumchlorid je perorálne užívaným, dlhodobo pôsobiacim špecifickým antagonistom opioidov. Naltrexóniumchlorid sa kompetitívne viaže na receptory, ktoré sú umiestnené v centrálnom a periférnom nervovom systéme a tak blokuje prístup exogénne podávaných opioidov.

Liečba Adependom nevedie k fyzickej alebo psychickej závislosti. Nespozorovala sa žiadna tolerancia k opioidnému antagonizujúcemu pôsobeniu.

Mechanizmus účinku naltrexóniumchlo­ridu nie je úplne objasnený. Predpokladá sa interakcia s endogénnym opioidným systémom. Predpokladalo sa, že konzumácia alkoholu u ľudí posilňuje alkoholom vyvolanú stimuláciu endogénneho opioidného systému.

Liečba Adependom nie je averzívna liečba a nespôsobuje reakcie po užití alkoholu. Preto tiež nespôsobuje reakcie disulfiramové­ho typu.

Hlavný účinok liečby Adependom je pravdepodobne v znížení rizika celkovej recidívy po konzumácii obmedzeného množstva alkoholu. To dáva pacientovi možnosť vyhnúť sa celkovej recidíve s úplnou stratou kontroly, z dôvodu zníženej stimulácie.

Naltrexóniumchlorid znižuje chuť na alkohol (“túžbu”) počas abstinencie a po užití alkoholu. Zníženie chuti na alkohol znižuje riziko úplnej recidívy u abstinujúcich a neabstinujúcich pacientov.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní je naltrexóniumchlorid rýchlo a úplne absorbovaný z gastrointes­tinálneho traktu. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne v priebehu jednej hodiny.

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je 21 %. Ustálená plazmatická koncentrácia je 8,55 mg/ml.

Biotransformácia

Biotransformácia prebieha hlavne prostredníctvom prvého prechodu v pečeni. Naltrexóniumchlorid je hydrolyzovaný najmä na hlavný aktívny metabolit 6-beta-naltrexol a v menšej miere na 2-hydroxy-3-methoxy-6-beta-naltrexol.

Eliminácia

Liečivo sa primárne vylučuje obličkami. Približne 60 % perorálne podanej dávky sa vylučuje v priebehu 48 hodín ako glukuronidovaný 6-beta-naltrexol a naltrexóniumchlo­rid. Plazmatický polčas rozpadu naltrexóniumchlo­ridu je približne 4 hodiny. Plazmatický polčas rozpadu 6-beta-naltrexolu je 13 hodín.

U cirhóznych pacientov sa hlásili päť až desaťkrát vyššie plazmatické koncentrácie naltrexóniumchlo­ridu.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Avšak, existuje dôkaz o hepatotoxicite so zvyšujúcou sa dávkou. Reverzibilné zvýšenie pečeňových enzýmov sa zistilo u pacientov liečených terapeutickou alebo vyššou dávkou (pozri časť 4.4 and 4.8).

Naltrexóniumchlorid (100 mg/kg/deň, približne 140-násobná ľudská terapeutická dávka) spôsobil signifikantné zvýšenie pseudogravidity u potkanov. Došlo tiež k zníženiu počtu gravidít u spárených samíc potkanov. Význam týchto pozorovaní na plodnosť u ľudí nie je známy.

Naltrexóniumchlorid preukázal svoj embryotoxický účinok u potkanov a králikov, keď im bol podávaný v dávkach približne 140-násobných, než je ľudská terapeutická dávka. Tento účinok bol preukázaný u potkanov, ktoré dostali dávku 100 mg/kg/deň naltrexóniumchlo­ridu pred graviditou a v priebehu gravidity, a u králikov liečených s 60 mg/kg/deň naltrexóniumchlo­ridu počas obdobia organogenézy.

6.  FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

monohydrát laktózy prášková celulóza krospovidón mikrokryštalická celulóza koloidný oxid kremičitý magnéziumstearát

Obal tablety:

monohydrád laktózy hypromelóza oxid titaničitý (E 171) makrogol 4000 čierny oxid železitý (E 172) červený oxid železitý (E 172) žltý oxid železitý (E 172)

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

4 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

 • 7, 10, 14, 28, 30 a 100 tabliet v PVC/PVDC/hl­iníkovom blistri balenom v papierovej škatuli.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

3002 Purkersdorf

Rakúsko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

19/0391/10-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15. júna 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29. júna 2017