Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Adolax 10 mg/5 mg - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Adolax 10 mg/5 mg

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

Adolax 10 mg/5 mg

Adolax 20 mg/10 mg

Adolax 40 mg/20 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 • 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 10 mg oxykodóniumchlo­ridu, čo zodpovedá 9 mg oxykodónu a 5 mg naloxóniumchloridu vo forme 5,45 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 4,5 mg naloxónu.

20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 20 mg oxykodóniumchlo­ridu, čo zodpovedá 18 mg oxykodónu a 10 mg naloxóniumchloridu vo forme 10,9 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 9 mg naloxónu.

40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 40 mg oxykodóniumchlo­ridu, čo zodpovedá 36 mg oxykodónu a 20 mg naloxóniumchloridu vo forme 21,8 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 18 mg naloxónu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy

Každá 10 mg/5 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 66,45 mg laktózy (ako monohydrát).

Každá 20 mg/10 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 51,78 mg laktózy (ako monohydrát).

Každá 40 mg/20 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 103,55 mg laktózy (ako monohydrát).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním

 • 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Biele, oválne, mierne bikonvexné, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním s vyrytým “10” na jednej strane tablety (rozmery: 9,5 mm x 4,5 mm).

20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Svetloružové, oválne, mierne bikonvexné, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním s vyrytým “20” na jednej strane tablety (rozmery: 9,5 mm x 4,5 mm).

40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Hnedastožlté, mierne bikonvexné, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním v tvare kapsuly s vyrytým “40” na jednej strane tablety (rozmery: 14,0 mm x 6,0 mm).

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Silná bolesť, ktorá sa dá primerane zvládnuť len pomocou opioidných analgetík.

Opioidný antagonista naloxón sa pridáva, aby pôsobil proti zápche spôsobenej opioidmi tým, že blokuje lokálne pôsobenie oxykodónu na opioidných receptoroch v črevách.

Adolax je indikovaný dospelým.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Analgézia

Analgetický účinok Adolaxu zodpovedá účinku oxykodóniumchloridu v liekových formách s predĺženým uvoľňovaním.

Dávkovanie sa má upraviť podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti pacienta. Ak lekár neodporučí inak, Adolax sa má podávať nasledovne:

Dospelí

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov, ktorí doposiaľ neužívali opioidy (opioid-naivní) je 10 mg/5 mg oxykodóniumchlo­ridu/naloxóni­umchloridu v 12-hodinových intervaloch.

Nižšie sily sú k dispozícii na uľahčenie titrácie dávky pri začatí liečby opioidmi a na úpravu individuálnej dáv­ky.

Pacienti, ktorí už dostávajú opioidy, môžu začať vyššími dávkami Adolaxu, a to v závislosti od ich predchádzajúcich skúseností s opioidmi.

Maximálna denná dávka Adolaxu je 160 mg oxykodóniumchloridu a 80 mg naloxóniumchloridu. Maximálna denná dávka je určená pacientom, ktorí boli predtým nastavení na stabilnú dennú dávku Adolaxu, alebo ktorí potrebovali dennú dávku zvýšiť. Osobitná pozornosť musí byť venovaná pacientom s poruchou funkcie obličiek a u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene, v prípade, že je nutné zvýšenie dávky. U pacientov vyžadujúcich vyššie dávky Adolaxu je potrebné zvážiť podávanie dodatočného oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním v rovnakých časových intervaloch, pričom je nutné vziať do úvahy maximálnu dennú dávku 400 mg oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním. V prípade doplňujúceho dávkovania oxykodóniumchloridu môže dôjsť k narušeniu prospešného účinku naloxóniumchloridu na funkciu čriev.

Úplné ukončenie liečby Adolaxom a následná zmena liečby na iný opioid môže spôsobiť zhoršenie funkcie čriev.

Niektorí pacienti, ktorí užívajú Adolax podľa pravidelného časového rozvrhu, vyžadujú analgetiká s okamžitým uvoľňovaním ako „záchrannú liečbu“ pri prelomovej bolesti. Adolax je liek s predĺženým uvoľňovaním, preto nie je určený na liečbu prelomovej bolesti. Pri liečbe prelomovej bolesti sa jedna dávka „záchrannej liečby“ má rovnať približne jednej šestine ekvivalentnej dennej dávky oxykodóniumchlo­ridu. Potreba viac ako dvoch dávok pomocnej medikácie denne je obvykle signálom, že je potrebné zvýšiť dávkovanie Adolaxu. Toto zvýšenie sa má robiť postupne, každý deň alebo každý druhý deň, dvakrát denne. Cieľom je stanoviť špecifickú dávku podávanú pacientovi 2-krát denne so zachovaným adekvátnym analgetickým účinkom počas celej doby liečby a minimálnou potrebou “záchrannej liečby“.

Adolax sa užíva v stanovenej dávke dvakrát denne podľa pevne určeného časového režimu. Väčšine pacientov vyhovuje symetrické podávanie lieku (v rovnakých dávkach ráno a večer) podľa pevného časového režimu (každých 12 hodín), u niektorých pacientov môže byť v závislosti od individuálnej bolesti vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti. Všeobecne platí, že sa má zvoliť najnižšia účinná analgetická dávka.

Pri liečbe bolesti nenádorového pôvodu obvykle postačia dávky do 40 mg oxykodóniumchloridu a 20 mg naloxóniumchloridu, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.

Pre dávky nerealizovateľné týmito silami sú k dispozícii iné sily tohto lieku.

Doba používania

Adolax sa nesmie podávať dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné. Ak je s ohľadom na povahu a závažnosť ochorenia potrebná dlhodobá liečba, je nutné dôsledné a pravidelné sledovanie, do akej miery je nevyhnutná ďalšia liečba.

Ak už pacient nepotrebuje ďalšiu liečbu opioidmi, odporúča sa dávku znižovať postupne (pozri časť 4.4).

Starší pacienti

Podobne ako u mladších dospelých sa má dávkovanie upraviť podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti pacientov.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Klinické skúšania preukázali, že u pacientov s poruchou funkciou pečene sa plazmatické koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvyšujú. Koncentrácie naloxónu sú ovplyvnené vo väčšej miere ako v prípade oxykodónu (pozri časť 5.2). Klinický význam týchto relatívne vysokých koncentrácií naloxónu u pacientov s poruchou funkcie pečene zatiaľ nie je známy. Pri podávaní Adolaxu pacientom s miernou poruchou funkcie pečene je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene je podávanie Adolaxu kontraindikované (pozri časť 4.3).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Klinické skúšania preukázali, že u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa plazmatické koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvyšujú (pozri časť 5.2). Koncentrácie naloxónu sú ovplyvnené vo väčšej miere ako v prípade oxykodónu. Klinický význam týchto relatívne vysokých koncentrácií naloxónu u pacientov s poruchou funkcie obličiek zatiaľ nie je známy. Na začiatku podávania Adolaxu pacientom s poruchou funkcie obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Údaje o bezpečnosti a účinnosti Adolaxu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli skúmané. Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Adolax sa užíva v určených dávkach dvakrát denne podľa pevne stanoveného časového režimu.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Adolax sa musí prehĺtať celý, nerozlomený, nerozhryzený a nerozdrvený.

4.3 Kontraindikácie

 • – Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • – Akákoľvek situácia, keď sú opioidy kontraindikované,

 • – Závažná respiračná depresia spojená s hypoxiou a/alebo hyperkapniou,

 • – Závažné chronické obštrukčné ochorenie pľúc,

 • - Cor pulmonale,

 • – Ťažká bronchiálna astma,

 • – Paralytický ileus nevyvolaný opioidmi,

 • – Mierna až závažná porucha funkcie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hlavným rizikom nadmerného užívania opioidov je respiračná depresia.

Nutná je zvýšená opatrnosť pri podávaní Adolaxu starším a chorobou oslabeným pacientom, pacientom s paralytickým ileom spôsobeným opioidmi, pacientom so závažne zhoršenou funkciou pľúc, s myxedémom, hypotyreózou, Addisonovou chorobou (nedostatočnosť kôry nadobličiek), toxickou psychózou, cholelitiázou, hypertrofiou prostaty, alkoholizmom, deliriom tremens, pankreatitídou, hypotenziou, hypertenziou, diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, poranením hlavy (vzhľadom na riziko zvýšenia intrakraniálneho tlaku), epileptickými poruchami alebo predispozíciou ku kŕčom alebo pacientom, ktorí užívajú inhibítory MAO.

Opatrnosť je nutná aj pri podávaní Adolaxu pacientom s miernou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. Obzvlášť starostlivé sledovanie je nutné u pacientov so závažným poškodením obličiek.

Hnačka sa môže považovať za možný účinok naloxónu.

U pacientov dlhodobo liečených opioidmi môže zmena na Adolax na začiatku vyvolať abstinenčné príznaky. Takíto pacienti vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Adolax nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.

Počas dlhodobého podávania sa môže u pacienta vyvinúť tolerancia na liek a pacient bude potrebovať vyššiu dávku lieku na udržanie rovnakého účinku. Dlhodobé podávanie Adolaxu môže viesť k fyzickej závislosti. Pri okamžitom prerušení liečby sa môžu prejaviť abstinenčné príznaky. Ak liečba už viac nie je potrebná, je nutné znižovať denné dávky lieku postupne, aby sa predišlo vzniku abstinenčného syndrómu (pozri časť 4.2.).

Existuje potenciálne riziko vzniku psychickej závislosti (adikcie) od opioidných analgetík, Adolax nevynímajúc. Adolax sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou históriou závislosti od alkoholu a drog. Samotný oxykodón má podobný profil zneužitia ako ostatné silné agonisty opioidných receptorov.

Aby sa nenarušilo predĺžené uvoľňovanie, tablety sa musia užiť celé a nesmú sa deliť, rozlomiť, rozžuť alebo rozdrviť. Delenie, prelomenie, rozžutie alebo rozdrvenie tablety spôsobí rýchlejšie uvoľnenie liečiv a možnú absorpciu fatálnej dávky oxykodónu (pozri časť 4.9).

Pacienti, ktorí zažili somnolenciu a/alebo nástup epizódy náhleho spánku, sa musia vzdať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov. Okrem toho je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Z dôvodu možných aditívnych účinkov sa vyžaduje pozornosť u pacientov užívajúcich iné sedatíva v kombinácii s Adolaxom (pozri časti 4.5 a 4.7).

Súbežné požívanie alkoholu a Adolaxu môže zvýšiť nežiaduce účinky Adolaxu. Súbežnému užívaniu sa treba vyhýbať.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o bezpečnosti a účinku Adolaxu u detí a dospievajúcich do veku

18 rokov. Z tohto dôvodu sa užívanie neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov.

Neexistujú klinické skúsenosti u pacientov s nádorovým ochorením v spojení s peritoneálnou karcinomatózou alebo subokluzívnym syndrómom v pokročilých štádiách nádorového ochorenia tráviaceho traktu alebo panvy. Užívanie Adolaxu sa preto takýmto pacientom neodporúča.

Užívanie Adolaxu predoperačné alebo prvých 12–24 hodín po operácii sa neodporúča. Presné načasovanie a opätovné začatie pooperačnej liečby Adolaxom je založené na posúdení rizika a prínosu u každého jednotlivého pacienta a závisí od typu a rozsahu chirurgického zákroku, zvolenej anestézie, ďalšej medikácie a individuálneho stavu pacienta.

Je nutné zabrániť akémukoľvek zneužitiu Adolaxu drogovo závislými osobami. Ak sa Adolax zneužije parenterálne, intranazálne alebo perorálne osobami závislými od agonistov opioidných receptorov ako sú heroín, morfín alebo metadón, dá sa očakávať, že sa dostavia výrazné abstinenčné príznaky – z dôvodu antagonistického účinku naloxónu na opioidných receptoroch – alebo sa ešte zintenzívnia už existujúce abstinenčné príznaky (pozri časť 4.9).

Adolax je zložený z matrice z dvoch polymérov určenej výhradne na perorálne podávanie. Dá sa očakávať, že pri zneužití tabliet s predĺženým uvoľňovaním do parenterálnej injekčnej formy môžu mať zložky lieku (hlavne mastenec) za následok nekrózu miestneho tkaniva a pľúcne granulómy, alebo môžu spôsobiť iné závažné nežiaduce účinky s možnými fatálnymi následkami.

Prázdna matrica tablety s predĺženým uvoľňovaním je viditeľná v stolici.

Užívanie Adolaxu môže viesť k pozitívnym výsledkom pri dopingových testoch.

Užívanie Adolaxu ako dopingu predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať Adolax.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liečivá, ktoré majú depresívny účinok na CNS (napr. iné opioidy, sedatíva, hypnotiká, antidepresíva, fenotiazíny, neuroleptiká, antihistaminiká a antiemetiká) môžu zvyšovať depresívny účinok Adolaxu na CNS (napr. respiračnú depresiu).

Alkohol môže zosilniť farmakodynamické účinky Adolaxu; súbežnému používaniu sa treba vyhýbať.

Klinicky relevantné zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (INR alebo výsledok Quickovho testu) oboma smermi sa pozorovali u osôb so súbežnou aplikáciou kumarínových antikoagulancií a oxykodónu.

Oxykodón sa primárne metabolizuje prostredníctvom CYP3A4 a čiastočne prostredníctvom CYP2D6 (pozri časť 5.2). Aktivity týchto dráh môžu byť buď inhibované alebo indukované rôznymi súbežne podávanými liekmi alebo zložkami potravín. Môže byť potrebné príslušne upraviť dávky Adolaxu.

Inhibítory CYP3A4 , ako sú napr. makrolidové antibiotiká (napr. klaritromycín, erytromycín, telitromycín), azolové antimykotiká (ako napr. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol), inhibítory proteázy (ako napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir), cimetidín a grapefruitový džús môžu znížiť klírens oxykodónu čo môže viesť k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie oxykodónu. Preto môže byť potrebné príslušne upraviť dávku Adolaxu a následne vykonať retitráciu.

Induktory CYP3A4, ako sú rifampicín, karbamazepín, fenytoín a ľubovník bodkovaný môžu indukovať metabolizmus oxykodónu a zvýšiť klírens lieku, čo môže spôsobiť zníženie plazmatických koncentrácií oxykodónu. Odporúča sa opatrnosť a môže byť potrebná ďalšia titrácia na dosiahnutie adekvátnej úrovne kontroly bolesti.

Lieky, ktoré inhibujú aktivitu CYP2D6, ako sú paroxetín, fluoxetín a chinidín, môžu teoreticky spôsobiť pokles klírensu oxykodónu, čo môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií oxykodónu. Súbežné podávanie s inhibítormi CYP2D6 má nevýznamný vplyv na elimináciu oxykodónu a tiež nemá žiaden vplyv na farmakodynamické účinky oxykodónu.

Štúdie metabolizmu in vitro naznačujú, že medzi oxykodónom a naloxónom nemožno predpokladať klinicky relevantné interakcie.

Pravdepodobnosť klinicky relevantných interakcií medzi paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou alebo naltrexónom a kombináciou oxykodónu a naloxónu v terapeutických koncentráciách je minimálna.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Adolaxu u gravidných žien a pri pôrode. Obmedzené údaje o užívaní oxykodónu počas gravidity u ľudí neprinášajú dôkaz o zvýšení rizika vrodených chýb. Existuje len obmedzené množstvo klinických údajov o použití naloxónu v tehotenstve. Systémová expozícia naloxónu žien po použití Adolaxu je pomerne nízka (pozri časť 5.2). Oxykodón aj naloxón prechádzajú do placenty. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na zvieratách s podávaním kombinácie oxykodónu a naloxónu (pozri časť 5.3). Štúdie na zvieratách, pri ktorých sa podávali oxykodón a naloxón samostatne, nepreukázali žiadne teratogénne ani embryotoxické účinky.

Dlhodobé užívanie oxykodónu počas tehotenstva môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca. Pokiaľ sa podáva počas pôrodu, oxykodón môže spôsobiť u novorodenca respiračnú depresiu.

Adolax sa môže užívať počas gravidity len v prípade, ak prínos preváži nad možnými rizikami pre nenarodené dieťa alebo novorodenca.

Dojčenie

Oxykodón sa vylučuje do materského mlieka. Zistený pomer koncentrácie medzi mliekom a plazmou je 3:4:1, v dôsledku čoho sú možné účinky oxykodónu na dojča. Nie je známe, či sa aj naloxón vylučuje do materského mlieka. Po užití Adolaxu sú však systémové koncentrácie naloxónu veľmi nízke (pozri časť 5.2). Nedá sa však vylúčiť riziko pre dojča hlavne pri opakovanom užívaní Adolaxu dojčiacou matkou. Dojčenie sa má počas liečby Adolaxom ukončiť.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa ovplyvnenia fertility.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Adolax má stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby, po zvýšení dávky, pri rotácii lieku, alebo ak sa Adolax kombinuje s inými liekmi tlmiacimi CNS. Pacientov stabilizovaných na špecifickej dávke nie je nutné obmedzovať. Pacienti sa však musia poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, či môžu viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti, ktorí sú liečení Adolaxom a zažili somnolenciu a/alebo nástup epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní, aby sa vzdali vedenia vozidiel alebo účasti na činnostiach, pri ktorých by oslabená pozornosť mohla vystaviť ich alebo iné osoby riziku vážneho zranenia alebo smrti (napr. obsluha strojov), kým nevymiznú opakujúce sa epizódy alebo somnolencia (pozri časti 4.4 a 4.5).

4.8 Nežiaduce účinky

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na základe nasledovnej frekvencie výskytu:

 • – Veľmi časté (> 1/10)

 • – Časté (> 1/100 až < 1/10)

 • – Menej časté (> 1/1 000až< 1/100)

 • – Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

 • – Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

 • – Neznáme (z dostupných údajov)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce účinky pri liečbe bolesti

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

Znížená chuť do jedla alebo strata chuti do jedla

Psychické poruchy

Nespavosť

Poruchy myslenia Úzkosť Zmätenosť Depresia Nervozita Nepokoj

Euforická nálada Halucinácie Nočné mory

Poruchy nervového systému

Závrat Bolesť hlavy Somnolencia

Kŕče1 Zhoršená pozornosť Poruchy reči Synkopa Tremor

Parestézia Sedácia

Poruchy oka

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Angina pectoris2 Palpitácie

Tachykardia

Poruchy ciev

Návaly tepla

Zníženie krvného tlaku

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe Výtok z nosa Kašeľ

Zívanie

Respiračná depresia

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Bolesť brucha Zápcha Hnačka

Sucho v ústach Dyspepsia Vracanie Nevoľnosť Plynatosť

Abdominálna distenzia

Zmeny na zuboch

Eruktácia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov Žlčová kolika

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Svrbenie Kožné reakcie

Hyperhidróza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové spazmy Šklbanie vo svaloch Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Častá potreba močiť

Zadržiavanie moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Poruchy erekcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia Únava

Bolesť na hrudi Zimnica Syndróm z vysadenia lieku Celkový pocit choroby Bolesť periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zníženie hmotnosti

Zvýšenie hmotnosti

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Náhodný úraz

1 najmä u pacientov s epilepsiou alebo u pacientov so sklonom ku kŕčom

2 najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca v anamnéze

Pre liečivo oxykodóniumchlorid sú známe nasledovné ďalšie nežiaduce účinky: Vzhľadom na farmakologické vlastnosti môže oxykodóniumchlorid spôsobiť respiračnú depresiu, miózu, bronchiálny spazmus a spazmy hladkého svalstva a môže potlačiť kašľový reflex.

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy

Herpes simplex

Poruchy imunitného systému

Anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Dehydratácia

Zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Zmena nálady a osobnosti Znížená aktivita Psychomotorická hyperaktivita

Agitácia

Poruchy vnímania (napr. derealizácia) Znížené libido Závislosť na lieku

Poruchy nervového systému

Poruchy koncentrácie Migréna Dysgeúzia, Hypertónia, Mimovoľné svalové kontrakcie Hypestézia Nezvyčajná koordinácia

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy sluchu

Poruchy ciev

Vazodilatácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dysfónia

Gastrointestinálne poruchy

Singultus

Dysfágia

Ileus

Tvorba vredov v ústach Stomatitída

Meléna, Krvácanie ďasien

Poruchy pečene a žlčových ciest

Cholestáza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Suchá koža

Urtikária

Poruchy obličiek a močových ciest

Dyzúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Amenorea

Celkové poruchy a

Opuch

Smäd

Tolerancia na liek

reakcie v mieste podania

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Príznaky

Podľa anamnézy pacienta sa predávkovanie pacienta Adolaxom môže prejaviť príznakmi, ktoré sú spôsobené buď oxykodónom (agonista opioidných receptorov) alebo naloxónom (antagonista opioidných receptorov). K príznakom predávkovania oxykodónom patria mióza, respiračná depresia, somnolencia prechádzajúca do stuporu, hypotónia, bradykardia ako aj hypotenzia. V závažnejších prípadoch sa môže vyskytnúť kóma, nekardiogenný pľúcny edém a obehové zlyhanie s fatálnymi následkami.

Symptómy predávkovania samotným naloxónom sú nepravdepodobné.

Liečba

Abstinenčné príznaky predávkovania naloxónom je nutné liečiť symptomaticky v prostredí so starostlivým odborným dohľadom.

Klinické symptómy naznačujúce predávkovanie oxykodónom sa dajú liečiť podaním opioidných antagonistov (napr. 0,4–2 mg naloxóniumchloridu intravenózne). Podanie je potrebné opakovať podľa klinickej potreby v dvoj- až trojminútových intervaloch. Tiež je možné aplikovať infúziu 2 mg naloxóniumchloridu v 500 ml 0,9% chloridu sodného alebo 5% dextrózy (0,004 mg/ml naloxónu). Rýchlosť infúzie sa má nastaviť podľa predchádzajúcich bolusových dávok a odpovede pacienta.

Zvážiť sa môže aj gastrická laváž.

V prípade potreby sa dajú použiť podporné prostriedky (umelá ventilácia, kyslík, vazopresory a infúzia tekutín) na zvládnutie obehového šoku spojeného s predávkovaním. Pri zastavení srdca alebo arytmii je nutné vykonať masáž srdca alebo defibriláciu. Akje to potrebné, treba zabezpečiť umelú ventiláciu. Musí sa zachovať metabolizmus tekutín a elektrolytov.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; opioidy; prírodné ópiové alkaloidy ATC kód: N02AA55.

Mechanizmus účinku

Oxykodón a naloxón majú afinitu ku kappa, mí a delta opioidným receptorom v mozgu, chrbtici a v periférnych orgánoch (napr. črevo). Oxykodón pôsobí ako agonista opioidného receptora a zmierňuje bolesť naviazaním sa na endogénne receptory v CNS. Naloxón je naopak úplný antagonista pôsobiaci na všetky typy opioidných receptorov.

Farmakodynamické účinky

Z dôvodu výrazného first-pass metabolizmu je biologická dostupnosť naloxónu po perorálnom podaní < 3%, a preto je klinicky relevantný systémový účinok nepravdepodobný. Vzhľadom na lokálny konkurenčný antagonizmus účinku oxykodónu na opioidné receptory sprostredkovaný naloxónom v čreve, naloxón znižuje poruchu funkcie vyprázdňovania čreva, typickú pre liečbu opioidmi.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Opioidy môžu ovplyvniť os hypotalamus-hypofyza-nadobličky alebo gonádovú os. K pozorovaným zmenám patrí zvýšenie prolaktínu v sére a znížené plazmatické koncentrácie kortizolu a testosterónu. Ako dôsledok týchto hormonálnych zmien sa môžu vyskytnúť klinické príznaky.

Predklinické štúdie poukazujú na rôzne účinky prírodných opioidov na súčasti imunitného systému. Klinický význam týchto zistení nie je známy. Taktiež nie je známe, či polosyntetický opioid oxykodón má podobné účinky na imunitný systém ako prírodné opioidy.

Analgézia

Dvanásťtýždňová paralelná skupinová dvojito zaslepená štúdia uskutočnená u 322 pacientov so zápchou spôsobenou opioidmi preukázala, že pacienti liečení kombináciou oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu mali v poslednom týždni liečby priemerne o jednu spontánnu stolicu (bez laxatív) viac v porovnaní s pacientmi, ktorí pokračovali v užívaní podobných dávok tabliet oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním (p<0,0001). V skupine pacientov liečených oxykodónom a naloxónom bolo užívanie laxatív počas prvých štyroch týždňov liečby nižšie ako v skupine liečenej iba oxykodónom (31% oproti 55%, p<0,0001). Podobné výsledky boli zistené v štúdii uskutočnenej u 265 pacientov s nenádorovým ochorením, ktorí užívali denné dávky oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu 60 mg/30 mg až 80 mg/40 mg v porovnaní s pacientmi liečenými len oxykodóniumchlo­ridom v rovnakých dávkach

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcia

Oxykodón má pri perorálnom podaní vysokú absolútnu biologickú dostupnosť až do 87%.

Distribúcia

Po absorpcii sa oxykodón distribuuje do celého tela. Približne 45% sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Oxykodón prechádza placentou a môže sa vyskytnúť v materskom mlieku.

Biotransformácia

Oxykodón sa metabolizuje v čreve a v pečeni na noroxykodón a oxymorfón a na rôzne glukuronidové konjugáty. Noroxykodón, oxymorfón a noroxymorfón sa vytvárajú cez systém cytochrómu P450. Chinidín znižuje tvorbu oxymorfónu u človeka bez podstatného ovplyvnenia farmakodynamiky oxykodónu. Vplyv metabolitov na celkový farmakodynamický účinok je nevýznamný.

Eliminácia

Oxykodón a jeho metabolity sa vylučujú močom a stolicou.

Naloxóniumchlorid

Absorpcia

Naloxón má pri perorálnom podaní veľmi nízku systémovú dostupnosť <3%.

Distribúcia

Naloxón prechádza do placenty. Nie je známe, či naloxón prechádza aj do materského mlieka.

Biotransformácia a eliminácia

Po parenterálnom podaní je plazmatický polčas lieku približne 1 hodina. Doba pôsobenia závisí od dávky a cesty podania, intramuskulárna injekcia má dlhší účinok ako intravenózne dávky.

Naloxóniumchlorid sa metabolizuje v pečeni a vylučuje sa močom. Hlavnými metabolitmi sú naloxóniumglu­kuronid, 6-naloxol a jeho glukuronidy.

Kombinácia oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu (Adolax)

Farmakokinetic­ké/farmakodyna­mické vzťahy

Farmokokinetické vlastnosti oxykodónu v Adolaxe sú rovnaké ako vlastnosti oxykodóniumchloridu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním, podávaných spolu s tabletami s obsahom naloxóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním.

Všetky sily Adolaxu sa môžu navzájom kombinovať.

Po perorálnom podaní Adolaxu zdravým osobám v maximálnej dávke sú koncentrácie naloxónu v plazme také nízke, že nie je možné vykonať farmakokinetickú analýzu. Dá sa však uskutočniť farmakokinetická analýza naloxón-3-glukuronidu ako náhradného markeru, pretože jeho plazmatická koncentrácia je dostatočne vysoká na stanovenie.

Celkovo po raňajkách s vysokým obsahom tukov je biologická dostupnosť a maximálna plazmatická koncentrácia oxykodónu (Cmax) približne o 16% a 30% vyššia v uvedenom poradí v porovnaní s podaním lieku nalačno. To bolo zhodnotené ako klinicky nevýznamné, a preto je užívanie Adolaxu tablety s predĺženým uvoľňovaním možné s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 4.2).

In vitro štúdie metabolizmu lieku preukázali, že výskyt klinicky relevantných interakcií týkajúcich sa Adolaxu je nepravdepodobný.

Starší pacienti

Oxykodón

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUC oxykodónu zvýšila v priemere na 118% (90% I.S.: 103,135). Hodnota Cmax oxykodónu sa zvýšila v priemere na 114% (90% I.S.: 102,127). Hodnota Cmin oxykodónu sa zvýšila v priemere na 128% (90% I.S.: 107,152).

Naloxón

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUC naloxónu zvýšila v priemere na 182% (90% I.S.: 123,270). Hodnota Cmax naloxónu sa zvýšila v priemere na 173% (90% I.S.: 107,280). Hodnota Cmin naloxónu sa zvýšila v priemere na 317% (90% I.S.: 142,708).

Naloxón-3-glukuronid

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUC naloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 128% (90% I.S.: 113,147). Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 127% (90% I.S.: 112,144). Hodnota Cmin naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 125% (90% I.S.: 105,148).

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

Oxykodón

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINF oxykodónu zvýšila v priemere na 143% (90% I.S.: 111,184), 319% (90% I.S.: 248,411) a 310% (90% I.S.: 241,398) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 120% (90% I.S.: 99,144), 201% (90% I.S.: 166,242) a 191% (90% I.S.: 158,231) v uvedenom poradí porovnaním s mladšími dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 108% (90% I.S.: 70,146), 176% (90% IS: 138,215) a 183% (90% I.S.: 145,221) v uvedenom poradí porovnaním s mladšími dobrovoľníkmi.

Naloxón

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCt naloxónu zvýšila v priemere na 411% (90% I.S.: 152, 1 112), 11518% (90% I.S.: 4259, 31 149) a 10 666% (90% I.S.: 3 944, 28 847) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxónu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene sa zvýšila v priemere na 193% (90% IS: 115,324), 5292% (90% I.S.: 3148, 8 896) a 5252% (90% I.S.: 3 124, 8 830) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom k nedostatočnému množstvu údajov sa t1/2Z a odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo taktiež založené na hodnotách AUCt.

Naloxón-3-glukuronid

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINF naloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 157% (90% I.S.: 89,279), 128% (90% I.S.: 72,227) a 125% (90% I.S.: 71,222 v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 141% (90% I.S.: 100,197) a 118% (90% I.S.: 84,166) u pacientov s miernym, stredným poškodením pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa znížila na 98% (90% I.S.: 70,137) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi.

Hodnota t1/2Z naloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym poškodením pečene zvýšila v priemere na 117% (90% I.S.: 72,161) a u pacientov so stredným poškodením pečene sa znížila na 77% (90% I.S.: 32,121) respektíve na 94% (90% I.S.: 49,139) u pacientov so závažným poškodením pečene v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi.

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

Oxykodón

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINF oxykodónu zvýšila v priemere na 153% (90% I.S.: 130,182), 166% (90% I.S.: 140,196) a 224% (90% I.S.: 190,266) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 110% (90% I.S.: 94,129), 135% (90% I.S.: 115,159) a 167% (90% I.S.: 142,196) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 149%, 123% a 142% porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi.

Naloxón

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCt naloxónu zvýšila v priemere na 2850% (90% I.S.: 369,22042), 3910% (90% I.S.: 506,30243) a 7612% (90% I.S.: 984,58871) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxónu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 1076% (90% I.S.: 154,7502), 858% (90% I.S.: 123,5981) a 1675% (90% I.S.: 240,11676) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom na nedostatočné množstvo údajov sa t1/2Z a odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Z tohto dôvodu porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo založené na hodnotách AUCt. Pomery mohli byť ovplyvnené nemožnosťou plne charakterizovať plazmatické profily naloxónu u zdravých jedincov.

Naloxón-3-glukuronid

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINF naloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 220% (90% I.S.: 148,327), 370% (90% I.S.: 249,550) a 525% (90% I.S.: 354,781) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 148% (90% I.S.: 110,197), 202% (90% I.S.: 151,271) a 239% (90% I.S.: 179,320) v uvedenom poradí porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Pri hodnote t1/2Z naloxón-3-glukuronidu v priemere nedošlo k žiadnej významnej zmene medzi pacientmi s poškodením obličiek a zdravými jedincami.

Zneužitie

Aby sa zamedzilo narušeniu vlastností predĺženého uvoľňovania tabliet s predĺženým uvoľňovaním, Adolax sa nesmie deliť, drviť, lámať na kúsky ani žuť, pretože to vedie k rýchlejšiemu uvoľňovaniu liečiv. Navyše naloxón, ak je podaný intranazálne, má pomalšiu rýchlosť eliminácie. Obe tieto vlastnosti znamenajú, že zneužitie Adolaxu nebude mať zamýšľaný účinok. U potkanov závislých od oxykodónu viedlo intravenózne podanie naloxónu v pomere 2:1 k abstinenčným príznakom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje zo štúdií reprodukčnej toxicity kombinácie oxykodónu a naloxónu.

Štúdie vykonané s jednotlivými liečivami preukázali, že oxykodón v dávkach do 8 mg/kg telesnej hmotnosti nemá vplyv na plodnosť samcov a samíc potkanov a na skorý vývin embrya a nespôsobil malformácie u potkanov v dávkach do 8 mg/kg a u králikov v dávkach do 125 mg/kg telesnej hmotnosti. Ak sa však na králikoch aplikovalo štatistické hodnotenie jednotlivých plodov, bol pozorovaný nárast vývinových zmien súvisiaci s dávkou (zvýšený výskyt 27 presakrálnych stavcov, páry rebier navyše).

Pri štatistickom hodnotení týchto parametrov v rámci vrhov sa zvýšil len výskyt 27 presakrálnych stavcov a to len v skupine, ktorej bola podávaná denná dávka 125 mg/kg, t.j. dávka, ktorá spôsobila silné farmakotoxické účinky u brezivých zvierat. Štúdia prenatálneho a postnatálneho vývinu potkanov F1 preukázala, že telesná hmotnosť potkanov, ktorým bola podávaná denná dávka 6 mg/kg, bola nižšia v porovnaní s telesnou hmotnosťou kontrolnej skupiny pri dávkach znižujúcich hmotnosť matky a príjem potravy (NOAEL, hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku 2 mg/kg telesnej hmotnosti).

Nezistil sa žiaden účinok na fyzické, reflexologické a senzorické vývinové parametre ani na ukazovatele správanie a reprodukciu. Štandardné štúdie perorálnej reprodukčnej toxicity naloxónu preukázali, že vysoké perorálne dávky naloxónu neboli teratogénne ani embryo/fetotoxické a nemajú nepriaznivý vplyv na perinatálny a postnatálny vývin.

Naloxón vo veľmi vysokých dávkach (800 mg/kg/deň), ktoré vyvolali u samíc potkanov významnú toxicitu (napr. zníženie telesnej hmotnosti, kŕče), spôsobil zvýšenú úmrtnosť mláďat v období ihneď po pôrode. Na živých mláďatách však neboli pozorované žiadne účinky na vývin alebo správanie.

Neuskutočnili sa žiadne dlhodobé štúdie karcinogenity pri podávaní kombinácie oxykodónu/naloxónu ani samotného oxykodónu. S naloxónom sa uskutočnila 24-mesačná štúdia perorálnej karcinogenity na potkanoch pri dávkovaní 100 mg/kg/deň. Výsledky preukázali, že naloxón za týchto podmienok nie je karcinogénny.

Oxykodón a naloxón ako samostatné liečivá v in vitro štúdiách vykazujú klastogénny potenciál. Žiadne podobné účinky však v štúdiách in vivo neboli zistené, a to ani pri toxických dávkach.

Výsledky naznačujú, že mutagénne riziko Adolaxu pre ľudí v terapeutických koncentráciách sa dá považovať za nepravdepodobné.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Hydroxypropyl­celulóza

Etylcelulóza

Glyceroldistearát

Monohydrát laktózy

Mastenec (E553b)

Stearan horečnatý (E470b)

Obal tablety

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec (E553b)

Červený oxid železitý (E172) – len v tabletách 20mg/10mg

Žltý oxid železitý (E172) – len v tabletách 40mg/20mg

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Blister bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely – papier/Alu fólia): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 alebo 112 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

Odlupovací perforovaný blister s jednotlivou dávkou bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely -PET/Alu fólia): 10×1, 14×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 alebo 112×1 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Blister bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely – papier/Alu fólia): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 alebo 112 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

Odlupovací perforovaný blister s jednotlivou dávkou bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely -PET/Alu fólia): 10×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 alebo 112×1 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Blister bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely – papier/Alu fólia): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 alebo 112 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

Odlupovací perforovaný blister s jednotlivou dávkou bezpečný pre deti (PVC/PVDC biely -PET/Alu fólia): 10×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 alebo 112×1 tabliet s predĺženým uvoľňovaním, v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Adolax 10 mg/5 mg: 65/0106/17-S

Adolax 20 mg/10 mg: 65/0107/17-S

Adolax 40 mg/20 mg: 65/0108/17-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12. apríla 2017