Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

AIDEE 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - AIDEE 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

1. NÁZOV LIEKU

AIDEE 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg dienogestu a 0,03 mg etinylestradiolu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 70,75 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela cylindrická bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom približne 6 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Perorálna antikoncepcia.

Pri rozhodovaní o predpísaní lieku AIDEE sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri používaní AIDEE porovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Ako užívať AIDEE

Blistrové balenie s 21 tabletami

 • Tablety sa musia užívať v poradí, ako navádza blistrové balenie, denne v rovnakom čase, v prípade potreby s malým množstvom tekutiny. Jedna tableta denne sa musí užívať počas 21 po sebe nasledujúcich dní. Ďalšie blistrové balenie sa musí začať užívať po 7-dňovom intervale bez tabliet, počas ktorého obvykle dochádza ku krvácaniu z vysadenia. Za normálnych okolností sa spustí 2 až 3 dni po poslednej tablete a nemusí sa skončiť pred začatím užívania ďalšieho balenia.

Ako začať užívať AIDEE

- Bez predchádzajúceho použitia hormonálnej antikoncepcie (v uplynulom mesiaci) Užívanie tabliet sa má začať v prvý deň prirodzeného menštruačného cyklu ženy (t. j. v prvý deň jej menštruačného krvácania).

Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (Combined Oral Contaceptive, COC), vaginálny krúžok, transdermálna náplasť)

Žena má začať užívať AIDEE najlepšie nasledujúci deň po poslednej aktívnej tablete (posledná tableta obsahujúca liečivá) jej predchádzajúceho COC alebo v deň odstránenia vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti.

Žena môže začať aj najneskôr nasledujúci deň po obvyklom intervale bez tabliet, náplasti, krúžku alebo po intervale užívania placebo tabliet predchádzajúcej kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

- Prechod z antikoncepcie obsahujúcej len gestagén (antikoncepčná tableta, injekcia, implantát) alebo z vnútromater­nicového systému uvoľňujúceho gestagén (intrauterine system, IUS)

Žena môže prejsť na AIDEE z antikoncepčnej tablety kedykoľvek (z implantátu alebo z vnútromater­nicového systému v deň vybratia, z injekčnej formy v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch má byť poučená o potrebe doplnkového používania bariérovej metódy počas prvých 9 dní užívania tabliet.

- Po potrate v prvom trimestri

Žena môže začať užívať AIDEE ihneď. Ak tak urobí, nie sú potrebné žiadne doplnkové antikoncepčné opatrenia.

- Po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri

AIDEE sa odporúča začať užívať 21 až 28 dní po pôrode alebo potrate v druhom trimestri. Ak sa začne neskôr, žena má byť poučená, že počas prvých 7 dní užívania tabliet má používať doplnkovú bariérovú metódu. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, pred začatím užívania COC sa má vylúčiť možnosť gravidity alebo žena musí čakať do ďalšieho menštruačného cy­klu.

Pri obnovení užívania AIDEE sa má vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v popôrodnom období (pozri časti 4.4 a 4.6).

Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.

Odporúčania v prípade vynechania tabliet

Ak sa žena oneskorí s užitím tablety o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Žena má užiť vynechanú tabletu ihneď, ako si spomenie, aj keď to znamená užitie dvoch tabliet naraz, a ostatné tablety má užiť v obvyklom čase.

Ak sa žena oneskorí s užitím tablety o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. V takomto prípade sa majú vziať do úvahy nasledujúce dve základné pravidlá:

 • 1. Užívanie tabliet sa nesmie prerušiť na obdobie dlhšie ako 7 dní.

 • 2. Na adekvátnu supresiu hypotalamo-hypofyzálno-ovariálnej osi je potrebné aspoň 7-dňové nepretržité užívanie tabliet.

 • – Vynechané tablety v 2. týždni

 • – Vynechané tablety v 3. týždni

 • 1. Žena má užiť poslednú vynechanú tabletu ihneď, ako si spomenie, aj keď to znamená užitie dvoch tabliet naraz. Ostatné tablety potom užíva v obvyklom čase. Ďalšie balenie sa musí začať užívať, keď sa užije posledná tableta súčasného balenia, t. j. medzi baleniami nemá byť pauza. Žena pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia do ukončenia druhého balenia, ale môže byť u nej prítomné špinenie alebo intermenštruačné krvácanie v dňoch, keď užíva tablety.

 • 2. Ženu možno tiež poučiť, aby prestala užívať tablety zo súčasného balenia. Potom má mať najviac 7-dňový interval bez tabliet vrátane dní, keď vynechala tablety a má začať nové balenie.

Ak žena vynechala tablety a následne nemala krvácanie z vysadenia v prvom intervale bez tabliet, má sa zvážiť gravidita.

Odporúčanie v prípade gastrointesti­nálnych porúch

V prípade ťažkých gastrointesti­nálnych porúch, absorpcia pravdepodobne nie je úplná a majú sa používať doplnkové antikoncepčné opatrenia. Ak v priebehu 3–4 hodín od užitia tablety dôjde k zvracaniu, čo najskôr sa má užiť nová tableta. Ak uplynie viac ako 12 hodín, platia odporúčania pre vynechanie tabliet, opísané v tejto časti. Ak žena nechce zmeniť jej zvyčajný dávkovací režim, bude musieť užiť tabletu (-y) navyše z ďalšieho blistrového balenia.

Ako oddialiť krvácanie z vysadenia

Ak chce žena oddialiť menštruáciu, má začať užívať nové balenie AIDEE bez intervalu bez tabliet. V tomto režime môže pokračovať podľa želania až do konca druhého balenia. Počas tohto predĺženia sa môže u ženy vyskytnúť intermenštruačné krvácanie alebo špinenie. Pravidelné užívanie AIDEE sa potom začne znova po obvyklom 7-dňovom intervale bez tabliet.

Ak chce žena presunúť menštruáciu na iný deň v týždni, ako je zvyknutá pri jej aktuálnom režime, môže byť poučená, aby si skrátila interval bez tabliet o toľko dní, o koľko chce. Čím kratší je interval, tým je väčšie riziko, že žena nedostane krvácanie z vysadenia a bude mať intermenštruačné krvácanie a špinenie počas užívania ďalšieho balenia (ako pri oddialení menštruácie).

Ďalšie informácie pre špeciálne populácie pacientiek

Pediatrická populácia

AIDEE je indikovaný len po menarché.

Staršie pacientky

Neaplikovateľné. AIDEE sa neindikuje po menopauze.

Pacientky s poruchou funkcie pečene

AIDEE je kontraindikovaný u žien s ťažkými ochoreniami pečene (pozri časť 4.3).

Pacientky s poruchou funkcie obličiek

AIDEE sa špecificky neskúmal u pacientok s poruchou funkcie obličiek.

AIDEE je kontraindikovaný u žien s ťažkou obličkovou nedostatočnosťou alebo s akútnym obličkovým zlyhaním (pozri časť 4.3).

Spôsob podávania

perorálne použitie

4.3 Kontraindikácie

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) sa nemá používať v nasledujúcich podmienkach. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví po prvýkrát počas používania CHC, liek sa má ihneď vysadiť.

 • – Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 • – Venózna tromboembólia – prítomná VTE (liečená antikoagulanci­ami) alebo

 • – Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora

 • – Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

 • – Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).

 • – Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

 • – Arteriálna tromboembólia – prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

 • – Cievne mozgové ochorenie – prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

 • – Známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocyste­inémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

 • – Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

 • – Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:

 • diabetes mellitus s cievnymi symptómami,
 • závažná hypertenzia,
 • závažná dyslipoproteinémia.
 • – Pankreatitída, prebiehajúca alebo v anamnéze, spojená s ťažkou hypertriglyce­ridémiou.

 • – Ťažké ochorenie pečene, prebiehajúce alebo v anamnéze, ak sa výsledky testov pečeňových funkcií nevrátili na referenčné hodnoty.

 • – Ťažká obličková nedostatočnosť alebo akútne obličkové zlyhanie.

 • – Nádory pečene (benígne alebo malígne), súčasné alebo v anamnéze.

 • – Zistené malignity ovplyvňované pohlavnými hormónmi alebo podozrenia na ne (napr. malignity pohlavných orgánov alebo prsníkov).

 • – Vaginálne krvácanie neznámeho pôvodu.

 • – Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • – Gravidita alebo podozrenie na graviditu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia

Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť používania AIDEE sa má s danou ženou prekonzultovať.

Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť používanie AIDEE.

Užívanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie má byť ukončené pri podozrení na trombózu alebo pri potvrdenej trombóze. Z dôvodu teratogenity antikoagulačnej liečby (kumaríny) sa má v prípade začatia liečby antikoagulanciami používať vhodná alternatívna antikoncepcia.

Poruchy cirkulácie

Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jej nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Dosiaľ nie je známe, aké je riziko s AIDEE v porovnaní s liekmi s nižším rizikom. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom vzniku VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku vzniku VTE pri používaní CHC, tomu, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.

U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).

Epidemiologické štúdie u žien, ktoré používajú nízkodávkovú kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (<50 ^g etinylestradiolu), ukázali, že VTE sa vyskytuje približne u 6 až 12 žien z 10 000 v priebehu jedného roka.

Odhaduje sa, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u približne 61 žien 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel.

Obmedzené epidemiologické údaje naznačujú, že riziko výskytu VTE pri používaní CHC obsahujúcich dienogest môže byť podobné riziku pri používaní CHC obsahujúcich levonorgestrel.

V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný počas gravidity alebo v období po pôrode.

VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.

U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.

Rizikové faktory vzniku VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť u ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).

AIDEE je kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad

30 kg/m2).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI. Obzvlášť dôležité je to zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz.

Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou >4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie náplasti/table­ty/krúžku (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.

Ak sa používanie AIDEE nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča najmä v relatívne skorom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú dispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE.

Rakovina, systémový lupus erythematosus,

hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Zvyšujúci sa vek.

Najmä nad 35 rokov.

Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6-týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „gravidite a laktácii“, pozri časť 4.6).

Príznaky VTE (trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia)

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky trombózy hlbokých žíl (DVT) môžu zahŕňať:

 • – jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe,

 • – bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • – zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

 • – náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania,

 • – náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou,

 • – ostrú bolesť v hrudníku,

 • – závažný pocit točenia hlavy alebo závrat,

 • – rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napr. infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.

Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.

Rizikové faktory pre vznik ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). AIDEE je kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek.

Najmä nad 35 rokov.

Fajčenie.

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia.

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI. To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.

Migréna.

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami.

Diabetes mellitus, hyperhomocyste­inémia, ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia, dyslipoproteinémia a systémový lupus erythematosus.

Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

 • – náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • – náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • – náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • – náhle problémy so zrakom jedného alebo oboch očí,

 • – náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • – strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

 • – bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • – nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka,

 • – pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • – potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • – extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • – rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

 • Nádory
 • V zriedkavých prípadoch boli u používateliek COC hlásené nezhubné nádory pečene a ešte zriedkavejšie zhubné nádory pečene. V ojedinelých prípadoch tieto nádory viedli k životohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu. V prípade silnej bolesti v hornej časti brucha, zväčšenej pečene alebo prejavov vnútrobrušného krvácania u používateliek COC sa má

 • Iné ochorenia
 • V dôsledku akútnej alebo chronickej poruchy funkcie pečene môže byť nutné prerušiť užívanie COC, kým sa markery pečeňových funkcií nevrátia do normálnych hodnôt. Opakovaná cholestatická žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou, ktoré sa vyskytli už predtým počas tehotenstva alebo počas užívania pohlavných steroidov, vyžadujú vysadenie COC.

Hoci COC môže mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a toleranciu glukózy, nie je k dispozícii dôkaz o potrebe úpravy liečebného režimu u diabetičiek užívajúcich nízkodávkové COC (obsahujúce < 0,05 mg etinylestradiolu). Napriek tomu majú byť diabetičky dôsledne sledované, predovšetkým na začiatku užívania COC.

Bolo hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy počas užívania COC.

Zriedkavo sa môže vyskytnúť chloazma, najmä u žien s anamnézou chloazma gravidarum. Ženy so sklonom ku chloazme sa počas užívania COC nemajú vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.

Zvýšenie ALT

Počas klinických skúšaní s pacientmi liečenými na infekcie vírusom hepatitídy typu C (Hepatitis C Virus, HCV) liekmi obsahujúcimi ombitasvir/pa­ritaprevir/ri­tonavir a dasabuvir s ribavirinom alebo bez neho sa vyskytovalo zvýšenie transaminázy (ALT) o viac ako 5-násobok hornej hranice referenčných hodnôt významne častejšie u žien používajúcich lieky obsahujúce etinylestradiol ako kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (CHC) (pozri časti 4.3 a 4.5).

Lekárske vyšetrenie/kon­zultácia

Pred začatím užívania alebo opätovným nasadením AIDEE sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika používania AIDEE v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.

Žena má byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.

Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.

Znížená účinnosť

Účinnosť COC môže byť znížená napr. v prípade vynechania tabliet (pozri časť 4.2), pri gastrointesti­nálnych poruchách (pozri časť 4.2) alebo pri súbežnom užívaní s inými liekmi (pozri časť 4.5).

Znížená kontrola cyklu

So všetkými COC sa môže vyskytnúť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo intermenštruačné krvácanie), predovšetkým v priebehu prvých mesiacov užívania. Preto hodnotenie nepravidelného krvácania má význam iba po adaptačnom období trvajúcom asi tri cykly.

Ak nepravidelná menštruácia pretrváva alebo sa vyskytuje po predtým pravidelných cykloch, potom sa majú zvážiť nehormonálne príčiny a urobiť primerané diagnostické opatrenia na vylúčenia malignity alebo tehotenstva. Môže byť indikovaná aj kyretáž.

U niektorých žien sa nemusí dostaviť krvácanie z vysadenia počas intervalu bez tabliet. Ak bolo COC užívané podľa usmernení uvedených v časti 4.2, je nepravdepodobné, že žena je gravidná. Ak však COC nebolo užívané podľa týchto usmernení pred prvým vynechaným krvácaním z vysadenia alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa vylúčiť možnosť gravidity pred pokračovaním v užívaní COC.

 • Upozornenie na pomocné látky

AIDEE obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Poznámka: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné preštudovať si informácie o predpisovaní súbežne užívaných liekov.

- Vplyv iných liekov na AIDEE

Interakcie medzi perorálnou antikoncepciou a inými liekmi môžu viesť k intermenštru­ačnému krvácaniu a/alebo k zlyhaniu antikoncepčného účinku. Literatúra uvádza nasledovné interakcie.

Indukciu enzýmov možno pozorovať už po niekoľkých dňoch liečby. Maximálna indukcia enzýmov sa zvyčajne prejaví do niekoľkých týždňov. Tento efekt enzýmovej indukcie môže pretrvávať ešte 4 týždne po ukončení liečby.

Metabolizmus pečene: Môžu sa vyskytnúť interakcie s liekmi, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, čo môže spôsobiť zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. hydantoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, fenytoín, rifampicín a možno aj oxkarbazepín, topiramát, felbamát, ritonavir, grizeofulvín, rifabutín, efavirenz, nevirapín, nelfinavir a produkty s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)).

Ženy liečené niektorým z týchto liekov majú dočasne používať okrem COC aj bariérovú metódu alebo si majú zvoliť inú antikoncepčnú metódu. S liekmi indukujúcimi mikrozomálne enzýmy sa má bariérová metóda používať počas liečby súbežne podávaným liekom a 28 dní po jej ukončení.

Ak obdobie používania bariérovej metódy trvá dlhšie, ako sa využívajú všetky tablety v blistrovom balení COC, ďalšie blistrové balenie sa má začať bez zvyčajného intervalu bez tabliet.

U žien na dlhodobej liečbe liečivami indukujúcimi pečeňové enzýmy sa odporúča iná účinná nehormonálna antikoncepčná metóda.

Látky s premenlivým účinkom na klírens COC

Mnoho inhibítorov HIV/HCV proteáz a nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy, ako aj kombinácia oboch inhibítorov môže v prípade súbežného podávania s COC zvyšovať alebo znižovať plazmatické koncentrácie estrogénov a gestagénov.

 • V niektorých prípadoch môžu byť tieto zmeny klinicky významné.

Z toho dôvodu je potrebné oboznámiť sa so súhrnom charakteristických vlastností súbežne podávaných liekov na HIV/HCV, aby sa identifikovali možné interakcie a súvisiace odporúčania. V prípade pochybností majú ženy liečené inhibítormi proteázy alebo nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy používať doplnkovú bariérovú antikoncepčnú metódu.

Látky znižujúce klírens COC (inhibítory enzýmov)

Klinický význam možných interakcií s inhibítormi enzýmov nie je známy. Súbežné podávanie so silnými inhibítormi CYP3A4 enzýmu môže zvýšiť plazmatické koncentrácie estrogénu alebo gestagénu, alebo oboch. Bolo preukázané, že etorikoxib v dávkach 60 až 120 mg/deň zvyšuje plazmatické koncentrácie etinylestradiolu 1,4– až 1,6-násobne, ak sa podáva súbežne s COC obsahujúcim 35 mikrogramov etinylestradiolu.

 • V štúdiách in vitro dienogest v relevantných koncentráciách neinhiboval enzýmy cytochrómu P450. Preto z tohto hľadiska sú liekové interakcie nepravdepodobné.

- Vplyv AIDEE na iné lieky

Perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus niektorých liečiv. Podľa toho sa môžu plazmatické a tkanivové koncentrácie buď zvýšiť (napr. cyklosporín), alebo znížiť (napr. lamotrigín).

 • V štúdiách in vitro dienogest v relevantných koncentráciách neinhiboval enzýmy cytochrómu P450. Preto z tohto hľadiska sú liekové interakcie nepravdepodobné.

Klinické údaje naznačujú, že etinylestradiol inhibuje klírens substrátov CYP1A2 a vedie k malému (napr. teofylín) alebo strednému (napr. tizanidín) zvýšeniu plazmatických koncentrácií.

Laboratórne testy

Užívanie antikoncepčných steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov, zahŕňajúcich biochemické parametre funkcie pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatické hladiny (nosičových) proteínov, napr. kortikosteroidy viažucich globulínov a lipidových/li­poproteínových frakcií, parametre metabolizmu sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

AIDEE nie je indikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).

Ak sa vyskytne gravidita počas užívania AIDEE, liek sa musí okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili zvýšené riziko vrodených chýb u detí, ktoré sa narodili ženám užívajúcim COC pred graviditou, ani teratogénny účinok, keď bolo COC užívané neúmyselne počas gravidity.

Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky na graviditu a laktáciu (pozri časť 5.3). Na základe týchto štúdií na zvieratách nie je možné vylúčiť nežiaduce účinky v dôsledku hormonálnej aktivity liečiv. Vo všeobecnosti však skúsenosti s užívaním COC počas gravidity neposkytujú dôkaz o skutočnom nežiaducom účinku u ľudí.

Pri opätovnom začatí používania AIDEE treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2 a 4.4).

Dojčenie

COC môže mať vplyv na laktáciu, pretože môže znížiť objem vytvoreného mlieka a zmeniť jeho zloženie. Malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov môžu byť vylučované do materského mlieka počas užívania COC. Tieto množstvá môžu pôsobiť na dieťa. Preto sa AIDEE nemá užívať, kým dieťa nie je úplne odstavené.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

AIDEE nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.

Frekvencie nežiaducich udalostí pri podávaní dienogestu/eti­nylestradiolu z klinických skúšaní (n=4942) sú zoskupené v nasledujúcej tabuľke.

Frekvencia možných vedľajších účinkov je založená na nasledujúcich kategóriách: veľmi časté (> 1/10) časté (> 1/100 až < 1/10)

menej časté (> 1/1 000 až < 1/100)

zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)

V rámci každej frekvenčnej skupiny sú nežiaduce účinky uvedené v poradí s klesajúcou závažnosťou.

Pre určitý nežiaduci účinok je použitý najvhodnejší termín podľa MedDRA (verzia 12.0). Synonymá alebo súvisiace ochorenia sa neuvádzajú, majú sa však tiež brať do úvahy.

Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy

Vaginitída/ vulvovaginitída, vaginálna kandidóza alebo vulvovaginálne plesňové infekcie

Salpingooforitída, infekcie močového traktu, cystitída, mastitída, cervicitída, plesňové infekcie, kandidóza, herpes na pere, chrípka, bronchitída, sínusitída, infekcie horných

dýchacích ciest, vírusové infekcie

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Leiomyóm maternice, lipóm v prsníku

Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia

Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť

Poruchy endokrinného systému

Virilizmus

Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšená chuť do jedla

Anorexia

Psychické poruchy

Depresívna nálada

Depresia, mentálne poruchy, insomnia, poruchy spánku, agresivita

Zmeny nálady, znížené libido, zvýšené libido

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Migréna, závraty

Ischemická mŕtvica, cerebrovaskulárne poruchy, dystónia

Poruchy oka

Suché oko, podráždenie oka, oscilopsia, zhoršenie videnia

Intolerancia kontaktných šošoviek

Poruchy ucha a labyrintu

Náhla strata sluchu, tinitus, vertigo, zhoršenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kardiovaskulárne poruchy, tachykardia

Poruchy ciev

Hypertenzia, hypotenzia

Venózna tromboembólia, arteriálna tromboembólia (trombóza/pľúcna embólia, tromboflebitída), diastolická hypertenzia, ortostatická porucha regulácie, návaly tepla, kŕčové žily, poruchy ciev, bolesti ciev

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Astma, hyperventilácia

Poruchy gastrointestinálne ho traktu

Bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačka

Gastritída, enteritída, dyspepsia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Akné, alopécia, vyrážka, pruritus

Alergická dermatitída, atopická dermatitída/ne­uroderm atitída, ekzém, psoriáza, hyperhidróza, chloazma, poruchy pigmentácie/ hyperpigmentácia, seborea, lupiny, hirzutizmus, kožné lézie, kožné reakcie, pomarančová pokožka, pavúčikovitý névus

Urtikária, nodózny erytém, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta, problémy s kostrovou a svalovou sústavou, myalgia, bolesti končatín

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť v prsníkoc h5

Nepravidelné krvácanie z vysadenia6, intermenštruačné krvácanie7, zväčšenie prsníkov8, opuch prsníkov, dysmenorea, vaginálny výtok, cysta na vaječníkoch, panvové bolesti

Dysplázia krčka maternice, cysty v adnexa uteri, bolesť adnexa uteri, cysta v prsníku, fibrocystické ochorenie prsníka, dyspareunia, galaktorea, menštruačné poruchy

Sekrécia z prsníka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Slabosť9

Bolesť na hrudníku, periférny edém, symptómy podobné chrípke, zápal, pyrexia, podráždenosť

Zadržiavanie tekutín

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zmeny v telesnej hmotnosti10

Zvýšenie triglyceridov v krvi, hypercholeste­rolémia

Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Objavenie sa asymptomatického prídavného prsníka

 • 5 Vrátane nepríjemného pocitu v prsníkoch a citlivosti prsníkov.

 • 6 Vrátane menorágie, hypomenorey, oligomenorey a amenorey.

 • 7 Pozostávajúce z vaginálneho krvácania a metrorágie.

 • 8 Vrátane opuchu prsníkov/opuchu.

 • 9 Vrátane asténie a nevoľnosti.

 • 10 Vrátane nárastu, poklesu a kolísania telesnej hmotnosti.

 • – venózna tromboembólia,

 • – arteriálna tromboembólia,

 • – mozgovocievne príhody,

 • – hypertenzia,

 • – hypertriglyce­ridémia,

 • – zmeny v tolerancii glukózy alebo ovplyvnená periférna rezistencia na inzulín,

 • – nádory pečene (benígne a malígne),

 • – porucha funkcie pečene,

 • – chloazma,

 • – u žien s dedičným angioedémom môžu exogénne estrogény vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému,

 • – výskyt alebo zhoršenie stavov, pri ktorých nie je jednoznačný súvis s užívaním CHC: žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou, tvorba žlčových kameňov, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, tehotenský herpes, strata sluchu spôsobená otosklerózou, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, rakovina krčka maternice.

4.9 Predávkovanie

Akútna perorálna toxicita etinylestradiolu a dienogestu je veľmi nízka. Príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť v takýchto prípadoch, zahŕňajú nevoľnosť, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Vo väčšine prípadov nie je potrebná žiadna špeciálna liečba. V prípade potreby sa má podať podporná liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, gestagény a estrogény, fixné kombinácie.

ATC kód: G03AA16.

AIDEE je kombinovaná perorálna antikoncepcia s etinylestradiolom a gestagénom dienogestom.

Antikoncepčný účinok AIDEE je založený na interakcii viacerých faktorov, z ktorých najdôležitejším je inhibícia ovulácie a zmeny v cervikálnom hliene.

Dienogest je derivát nortestosterónu s in vitro afinitou na progesterónové receptory, ktorá je 10– až 30-krát nižšia v porovnaní s inými syntetickými gestagénmi. Údaje u zvierat in vivo preukázali silnú gestagénovú a antiandrogénnu aktivitu. Dienogest nemá žiadnu signifikantnú androgénnu, mineralokortikoidnú alebo glukokortikoidnú aktivitu in vivo.

Dávka samotného dienogestu potrebného na zabránenie ovulácie bola stanovená na 1 mg denne.

Používanie vyššej dávky CHC (0,05 mg etinylestradiolu) znižuje riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Nie je známe, či nízkodávková CHC má tiež takéto účinky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Etinylestradiol

Absorpcia

Perorálne podávaný etinylestradiol sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie v sére asi 67 pg/ml sa dosiahnu do 1,5 až 4 hodín. Počas absorpcie a prvého prechodu pečeňou je etinylestradiol z veľkej časti metabolizovaný, výsledkom čoho je priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní asi 44 %.

Distribúcia

Etinylestradiol sa vo vysokej miere, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98 %) a navodzuje zvýšenie koncentrácií globulínu viažuceho pohlavné hormóny v sére. Etinylestradiol má zdanlivý distribučný objem okolo 2,8 – 8,6 l/kg.

Biotransformácia

Etinylestradiol je presystémovo konjugovaný tak v stene tenkého čreva, ako aj v pečeni.

Etinylestradiol je primárne metabolizovaný aromatickou hydroxyláciou, vzniká však celý rad hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné ako voľné metabolity a ako konjugáty s kyselinou glukuronovou a sírovou. Metabolický klírens je asi 2,3 – 7 ml/min/kg.

Eliminácia

Hladiny etinylestradiolu v sére sa znižujú v dvoch fázach charakterizovaných polčasmi s dĺžkou 1 hodiny a 10 – 20 hodín. Nezmenený etinylestradiol sa nevylučuje. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas eliminácie metabolitu je asi 1 deň.

Rovnovážny stav

Rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu, keď hladina liečiva v sére je približne dvojnásobná v porovnaní s hladinou po prvej dávke.

Dienogest

Absorpcia

Perorálne podávaný dienogest sa rýchlo a takmer úplne absorbuje. Po jednorazovom podaní AIDEE sa maximálne koncentrácie 51 ng/ml dosiahnu približne po 2,5 hodine. V kombinácii s etinylestradiolom bola preukázaná absolútna biologická dostupnosť približne 96 %.

Distribúcia

Dienogest sa vo vysokej miere viaže na sérový albumín a neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG – sex hormone binding globulin) ani na globulín viažuci kortikosteroidy (VBG – corticoid binding globulin). Okolo 10 % celkovej koncentrácie liečiva v sére je prítomných ako voľné steroidy a 90 % sa nešpecificky viaže na albumín. Dienogest má zdanlivý distribučný objem v rozmedzí 37 – 45 l.

Biotransformácia

Dienogest je metabolizovaný hlavne prostredníctvom hydroxylácie a konjugácie s extenzívnou tvorbou endokrinne neaktívnych metabolitov. Tieto metabolity sú z plazmy rýchlo eliminované, a nezmenený dienogest zostáva dominantnou frakciou v ľudskej plazme. Po jednorazovej dávke je celkový klírens (Cl/F) 3,6 l/hod.

Eliminácia

Hladiny dienogestu v sére klesajú s polčasom približne 9 hodín. Len nepatrné množstvo dienogestu sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Po perorálnej dávke 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti je pomer vylučovania obličkami a stolicou 3:2. Po perorálnom užití sa približne 86 % dávky vylúči do 6 dní, pričom veľká časť (42 %) sa vylúči najmä močom počas prvých 24 hodín.

Rovnovážny stav

Farmakokinetika dienogestu nie je ovplyvňovaná hladinami globulínu viažuceho pohlavné hormóny. Po užití dennej dávky sa hladina liečiva v sére zvyšuje 1,5-násobne a rovnovážny stav sa dosiahne približne po 4 dňoch liečby.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie s etinylestradiolom a dienogestom preukázali očakávané estrogénové a gestagénové účinky.

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí. Je však nutné si uvedomovať, že pohlavné hormóny môžu podporovať rast určitých hormonálne dependentných tkanív a nádorov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

povidón K30

predželatinovaný kukuričný škrob

laktóza, monohydrát

stearan horečnatý

Filmotvorný obal: polyetyléngly­kol/makrogol 3350

oxid titaničitý (E171)

polyvinylalkohol mastenec (E553b)

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

AIDEE je balený v PVC/hliníkových blistroch a je dostupný v kalendárnom balení.

Veľkosti balenia:

21 filmom obalených tabliet (blister s 21 tabletami)

63 filmom obalených tabliet (blister s 21 tabletami)

126 filmom obalených tabliet (blister s 21 tabletami)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.   DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

Moyzesova 868/67

017 01 Považská Bystrica

Slovensko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0272/12-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. mája 2012

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. februára 2018