Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Dexadol 25 mg perorálny roztok vo vrecku - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Dexadol 25 mg perorálny roztok vo vrecku

1.   NÁZOV LIEKU

Dexadol 25 mg perorálny roztok vo vrecku

2.   KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé vrecko perorálneho roztoku obsahuje: 25 mg dexketoprofénu ako dexketoprofén trometamol.

Pomocné látky so známym účinkom

2 g sacharózy a 20 mg metylparahydro­xybenzoátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok vo vrecku.

Jemne sfarbený roztok s citrónovou vôňou a sladkou citrónovo-citrusovou chuťou.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Krátkodobá symptomatická liečba akútnej bolesti miernej až strednej intenzity, ako je akútna muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea, bolesť zubov.

Dexadol je indikovaný dospelým.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí:

Na základe charakteru a intenzity bolesti sa zvyčajne odporúča dávka 25 mg dexketoprofénu každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá presiahnuť 75 mg.

Nežiaduce účinky sa môžu znížiť užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov (pozri časť 4.4).

Dexadol perorálny roztok vo vrecku je určený iba na krátkodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná dobou pretrvávania symptómov.

Starší pacienti:

Pri starších pacientoch sa odporúča začať liečbu najnižšou dávkou (celková denná dávka 50 mg). Dávku je možné zvýšiť na dávku odporúčanú pre bežnú populáciu, len ak sa zistí, že pacient liek všeobecne dobre znáša.

Vzhľadom na profil možných nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4), starší pacienti majú byť starostlivo monitorovaní.

Porucha funkcie pečene

Pri pacientoch s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg) a pacienta je potrebné starostlivo monitorovať. Dexadol perorálny roztok vo vrecku sa nesmie podávať pacientom so závažnou hepatálnou dysfunkciou.

Porucha funkcie obličiek

Pri pacientoch s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min) (pozri časť 4.4), má byť začiatočná dávka znížená na celkovú dennú dávku 50 mg. Dexadol perorálny roztok vo vrecku sa nesmie podávať pacientom so stredne závažnou až závažnou renálnou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 59 ml/min) (pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia:

Dexadol nebol študovaný u detí a dospievajúcich. Jeho bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená a preto tento liek nemajú používať deti a dospievajúci.

Spôsob podávania

Perorálne použitie. Perorálny roztok sa môže užiť priamo z vrecka alebo po zamiešaní celého obsahu do pohára s vodou. Po otvorení vrecka sa musí užiť celý obsah.

Súbežné podávanie s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie liečiva (pozri Farmakokinetické vlastnosti), preto sa pri akútnej bolesti odporúča užitie lieku najmenej 15 minút pred jedlom.

4.3 Kontraindikácie

Dexadol perorálny roztok vo vrecku sa nesmie podávať v nasledujúcich prípadoch:

 • – pacientom s precitlivenosťou na liečivo, na ktorékoľvek iné NSAID alebo na ktorúkoľvek

 • – pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolávajú astmatické záchvaty, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobujú nosové polypy, urtikáriu alebo angioedém.

 • – pri známych fotoalergických alebo fototoxických reakciách počas liečby ketoprofénom alebo fibrátmi.

 • – pacientom s gastrointes­tinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze v súvislosti

 • – pacientom s aktívnym peptickým vredom/gastro­intestinálnym krvácaním alebo akýmkoľvek gastrointestinálnym krvácaním, ulceráciou alebo perforáciou v anamnéze.

 • – pacientom s chronickou dyspepsiou.

 • – pacientom s iným aktívnym krvácaním alebo s poruchami zrážavosti krvi.

 • – pacientom s Crohnovou chorobou alebo s ulceróznou kolitídou.

 • – pacientom so závažným zlyhávaním srdca.

 • – pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek (klírens kreatinínu < 59 ml/min).

 • – pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 10 – 15).

 • – pacientom s hemoragickou diatézou a inými koagulačnými poruchami.

 • – pacientom so závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).

 • – počas tretieho trimestra gravidity a počas laktácie (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacientom, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, sa má liek podávať s opatrnosťou.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu Dexadolu s inými NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká nižšie).

Gastrointestinálna bezpečnosť

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené pri všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s alebo bez predchádzajúcich varovných symptómov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointesti­nálnych udalostí. Ak sa u pacientov užívajúcich Dexadol vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť. Riziko gastrointesti­nálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol skomplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov.

Použitie u starších pacientov: Starší pacienti majú zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať najnižšou možnou dávkou.

Ako pri všetkých NSAID, je potrebné preveriť akúkoľvek anamnézu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptického vredu, aby sa zabezpečilo ich úplné vyliečenie ešte pred začatím liečby dexketoprofénom. Pacienti s gastrointes­tinálnymi symptómami alebo s gastrointes­tinálnym ochorením v anamnéze majú byť monitorovaní, či u nich dochádza k tráviacim poruchám, najmä ku gastrointesti­nálnemu krvácaniu.

NSAID sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s gastrointes­tinálnym ochorením (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) v anamnéze, pretože ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8). Kombinovaná liečba s ochrannými liečivami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa má zvážiť u týchto pacientov a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s gastrointes­tinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby.

Opatrnosť je potrebná pri pacientoch, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo liečivá proti zhlukovaniu krvných doštičiek, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Renálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Užívanie NSAID môže mať u týchto pacientov za následok zhoršenie funkcie obličiek, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov, ktorí užívajú diuretiká alebo u tých, u ktorých môže vzniknúť hypovolémia, keďže u nich existuje zvýšené riziko nefrotoxicity.

Počas liečby sa má zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a prípadne súvisiacej zvýšenej renálnej toxicite.

Tak ako pri všetkých NSAID môže sa zvýšiť hladina dusíka močoviny a kreatinínu v plazme. Tak ako pri iných inhibítoroch syntézy prostaglandínov, liečba môže byť spojená s nežiaducimi účinkami na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

Starší pacienti majú vyššiu pravdepodobnosť zhoršenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Hepatálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie pečene.

Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofén môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenie ALT a AST. V prípade významného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.

Starší pacienti majú vyššiu pravdepodobnosť zhoršenia funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Kardiovaskulárna a cerebrovaskulárna bezpečnosť

Vhodné monitorovanie a poradenstvo je potrebné pre pacientov s hypertenziou a/alebo s mierne závažným až stredne závažným zlyhávaním srdca v anamnéze. Osobitná opatrnosť je potrebná pri pacientoch so srdcovým ochorením v anamnéze, najmä pri tých s predchádzajúcimi epizódami srdcového zlyhania, keďže u nich existuje zvýšené riziko vyvolania srdcového zlyhania, pretože v súvislosti s liečbou s NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.

Klinické skúšania a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie takéhoto rizika pri dexketoproféne.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca, chorobami periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť preto liečení Dexadolom len po starostlivom zvážení. Podobne by sa malo zvážiť začatie dlhodobejšej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Všetky neselektívne NSAID môžu inhibovať agregáciu krvných doštičiek a predlžovať čas krvácania prostredníctvom inhibície syntézy prostaglandínov. Užívanie dexketoprofén trometamolu pacientom, ktorí užívajú iné lieky, ktoré narušujú hemostázu, ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny (pozri časť 4.5) sa preto neodporúča.

Starší pacienti majú vyššiu pravdepodobnosť zhoršenia kardiovaskulárnej funkcie (pozri časť 4.2).

Kožné reakcie

Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy v súvislosti s užívaním NSAID (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií u pacientov je na začiatku liečby, vo väčšine prípadov sa reakcie objavili počas prvého mesiaca liečby. Dexadol sa má vysadiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity.

Ďalšie informácie

Osobitná opatrnosť je potrebná pri pacientoch:

 • – s kongenitálnou poruchou metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria)

 • – s dehydratáciou

 • – priamo po veľkom chirurgickom zákroku

Ak lekár rozhodne, že dlhodobá liečba dexketoprofénom je nevyhnutná, majú byť pravidelne kontrolované pečeňové a obličkové funkcie a krvný obraz.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovali závažné akútne reakcie hypersenzitivity (napr. anafylaktický šok). Pri prvých príznakoch závažných reakcií hypersenzitivity po podaní Dexadolu sa liečba musí ukončiť. V závislosti od príznakov musí byť akýkoľvek medicínsky potrebný postup začatý odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.

Pacienti s astmou kombinovanou s chronickou rinitídou, chronickou sinusitídou a/alebo nazálnou polypózou majú vyššie riziko alergie na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo NSAID ako ostatná populácia. Užívanie tohto lieku môže vyvolať astmatické záchvaty alebo bronchospazmus, najmä u ľudí alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).

Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne príčinou závažných infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív. Doteraz nemožno vylúčiť, či NSAID prispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Užívanie Dexadolu sa preto v prípade ovčích kiahní neodporúča.

Dexadol sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchami krvotvorby, so systémovým lupus erytematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva.

Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofén môže maskovať symptómy infekčných ochorení.

Pediatrická populácia

Bezpečné použitie u detí a dospievajúcich nebolo stanovené.

Tento liek môže vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené), pretože obsahuje metylparahydro­xybenzoát.

Tento liek obsahuje 2 g sacharózy v jednej dávke, čo sa musí vziať do úvahy u pacientov so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy a u pacientov s diabetom mellitus.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidové protizápalové lieky (NSAID):

Nevhodné kombinácie:

 • – Iné NSAID, (vrátane selektívnych inhibítorov cyklogenázy-2) a vysokých dávok salicylátov (> 3 g/deň): podávanie niekoľkých NSAID súbežne môže zvýšiť riziko gastrointesti­nálnych vredov a krvácania prostredníctvom synergického účinku.

 • – Antikoagulanciá: NSAID môžu zvýšiť účinok antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4), v dôsledku silnej väzby dexketoprofénu na plazmatické bielkoviny a inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • – Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • – Kortikosteroidy: existuje zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • – Lítium (popísané s niekoľkými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť až toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Tento parameter je preto potrebné monitorovať na začiatku liečby, pri úprave liečby a pri ukončení liečby dexketoprofénom.

 • – Metotrexát, užívanie vo vysokých dávkach 15 mg/týždeň alebo vyšších: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu NSAID všeobecne.

 • – Hydantoíny a sulfónamidy: toxické účinky týchto liečiv môžu byť zvýšené.

 • – Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: Dexketoprofén môže znížiť účinok diuretík a antihypertenzívnych liekov. U niektorých pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti s poruchou renálnej funkcie) môže mať súbežné podávanie liečiv, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II alebo antibakteriálnych aminoglykozidov za následok ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri predpísaní kombinácie dexketoprofénu a diuretika je nutné zabezpečiť, aby bol pacient adekvátne hydratovaný a monitorovať jeho renálnu funkciu na začiatku liečby a potom

 • – Metotrexát, užívanie v nízkych dávkach, menej ako 15 mg/týždeň: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu protizápalovými liečivami všeobecne. Počas prvých týždňov tejto kombinovanej liečby je potrebné týždenné monitorovanie krvného obrazu. Je potrebný zvýšený dohľad nad pacientmi aj s miernou poruchou renálnych funkcií, rovnako ako aj staršími pacientami.

 • – Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania. Je potrebné zvýšené klinické monitorovanie a častejšia kontrola času krvácania.

 • – Zidovudín: riziko zvýšenej toxicity v línii červených krviniek v dôsledku pôsobenia na retikulocyty, so vznikom závažnej anémie vyskytujúcej sa týždeň po začatí liečby NSAID. Je potrebná kontrola krvného obrazu a počtu retikulocytov jeden až dva týždne po začatí liečby NSAID.

 • – Deriváty sulfonylmočoviny: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylmočoviny vytesnením z väzbových miest na plazmatických proteínoch.

 • – Betablokátory: liečba NSAID môže znížiť ich antihypertenzívny účinok inhibíciou syntézy prostaglandínov.

 • – Cyklosporín a takrolimus: NSAID môžu zvýšiť nefrotoxicitu týchto liečiv účinkami sprostredkovaným renálnymi prostaglandínmi. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • – Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • – Lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointesti­nálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • – Probenecid: plazmatické koncentrácie dexketoprofénu môžu byť zvýšené; táto interakcia môže byť spôsobená inhibičným mechanizmom v mieste renálnej tubulárnej sekrécie a konjugáciou glukuronidov a vyžaduje úpravu dávky dexketoprofénu.

 • – Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu glykozidov.

 • – Mifepriston: existuje teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínov môžu zmeniť účinnosť mifepristonu. Limitované dôkazy naznačujú, že súbežné podávanie NSAID v deň podania prostaglandínu nemá nepriaznivý vplyv na účinky mifepristonu alebo prostaglandínu na cervikálne dozrievanie alebo na kontraktilitu maternice a neznižuje klinickú účinnosť lekársky ukončeného tehotenstva.

 • – Chinolónové antibiotiká: údaje získané zo štúdií na zvieratách naznačujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku kŕčov.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Dexadol perorálny roztok vo vrecku je kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývin embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy pri užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v skorom štádiu gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % až na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a s dĺžkou liečby. Na zvieratách bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov má za následok zvýšenie pre- a post- implantačnej straty a úmrtia embrya/plodu.

Okrem toho bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, pri zvieratách, ktorým bol podávaný inhibítor syntézy prostaglandínov. Dexketoprofén trometamol sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Ak dexketoprofén užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávkovanie musí byť čo najnižšie a dĺžka liečby čo najkratšia.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť

 • – plod:

 • – kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou

 • – dysfunkcii obličiek, ktorá môže prejsť do renálneho zlyhania s oligohydroam­niónom;

 • – matku a novorodenca na konci tehotenstva:

 • – možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • – inhibícii kontrakcií maternice, ktorá môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Dojčenie

Nie je známe, či sa dexketoprofén vylučuje do ľudského mlieka. Dexadol perorálny roztok vo vrecku je kontraindikovaný počas dojčenia (pozri časť 4.3).

Fertilita

Rovnako ako pri iných NSAID, aj užívanie dexketoprofénu môže ovplyvniť plodnosť žien a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. Ženy, ktoré majú problémy s otehotnením, alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, majú zvážiť ukončenie liečby dexketoprofénom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dexadol perorálny roztok vo vrecku môže mať nežiaduce účinky ako sú závrat, poruchy videnia alebo ospalosť. V týchto prípadoch môže byť znížená schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej premávke a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce udalosti hlásené v klinických skúšaniach (vo forme tablety) a ich možná súvislosť s dexketoprofén trometamolom, rovnako nežiaduce účinky hlásené po uvedení Dexadolu perorálneho roztoku vo vrecku na trh, sú uvedené v tabuľke nižšie a sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:

Pretože hodnota Cmax plazmatických koncentrácií dexketoprofénu v perorálnom roztoku je vyššia ako bolo zistené pre tablety, nemožno vylúčiť možné zvýšené riziko nežiaducich (gastrointesti­nálnych) účinkov.

Trieda orgánových systémov

Časté

(> 1/100 až

< 1/10)

Menej časté (> 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až

< 1/1 000)

Veľmi zriedkavé/jed­notlivé hlásenia

(<1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Edém hrtana

Anafylaktická reakcia vrátane anafylaktického šoku

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Psychické

poruchy

Nespavosť, úzkosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závraty, ospalosť

Parestézia, synkopa

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

Tachykardia

Poruchy ciev

Sčervenanie

Hypertenzia

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bradypnoe

Bronchospazmus, dyspnoe

Poruchy gastrointestinál neho traktu

Nevoľnosť a/alebo vracanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia

Gastritída, zápcha, sucho v ústach, plynatosť

Peptický vred, krvácanie z peptického vredu alebo perforácia peptického vredu (pozri časť 4.4)

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatocelulárne poškodenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Žihľavka, akné, zvýšené potenie

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioedém, edém tváre, fotosenzitívna reakcia, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Akútne zlyhanie obličiek Polyúria

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Poruchy menštruácie, poruchy prostaty

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, bolesť, asténia, stuhnutosť, celkový pocit choroby

Periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Hodnoty testov funkcie pečene mimo normy

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sa týkajú gastrointesti­nálneho traktu. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy smrteľné (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Po podaní lieku bola hlásená nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída. Edém, hypertenzia a zlyhanie srdca boli hlásené v súvislosti s liečbou NSAID.

Tak ako pri iných NSAID, môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva; a hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia a zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).

Bulózne reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxická epidermálna nekrolýza (veľmi zriedkavo).

Klinické skúšanie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (najmä pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšeným rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda; pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania nie sú známe. Podobné lieky vyvolali gastrointestinálne (vracanie, anorexia, bolesť brucha) a neurologické (somnolencia, závraty, dezorientáciu, bolesť hlavy) poruchy.

 • V prípade náhodného alebo nadmerného užitia lieku je potrebné ihneď začať symptomatickú liečbu podľa klinického stavu pacienta. V prípade užitia viac ako 5mg/kg dospelým alebo dieťaťom

v priebehu 1 hodiny sa má podať aktívne uhlie.

Dexketoprofén trometamol sa môže odstrániť dialýzou.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE17

Dexketoprofén trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny, ktorá patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom (M01AE).

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku nesteroidových protizápalových liekov súvisí s redukciou syntézy prostaglandínov spôsobenou inhibíciou dráhy cyklooxygenázy (COX). Predovšetkým je to inhibícia premeny arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2 a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGEí, PGE2, PGF2aa PGD2 a aj prostacyklín PGI2 a tromboxany (TxA.2 a TXB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu, ako sú kiníny, ktoré pôsobia nepriamo a toto pôsobenie môže doplňovať priamy účinok.

Farmakodynamické účinky

 • V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa preukázalo, že dexketoprofén je inhibítorom COX-1 a COX-2.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Bioekvivalenčná štúdia so zdravými dobrovoľníkmi porovnala 25 mg dexketoprofénu v perorálnom roztoku a v tabletách.

Absorbcia

Po perorálnom podaní sa dexketoprofén rýchlo absorbuje, maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne po 15 minútach (rozsah 10 – 40 minút) pri podaní vo forme perorálneho roztoku. Porovnanie medzi perorálnymi tabletami a perorálnym roztokom s obsahom dexketoprofénu v dávke 25 mg ukázalo, že obe formy boli bioekvivalentné, pokiaľ ide o rozsah biologickej dostupnosti (AUC). Maximálne koncentrácie (Cmax) boli približne o 20 % vyššie po podaní perorálneho roztoku v porovnaní s tabletou.

Pri užití súbežne s jedlom, sa AUC nemení, avšak Cmax dexketoprofénu klesá a jeho absorpčná rýchlosť sa spomaľuje (zvyšuje sa tmax).

Distribúcia

Hodnota distribučného polčasu dexketoprofénu je 0,35 hodín a hodnota eliminačného polčasu 1,65 hodín. Tak ako pri iných liekoch s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má priemernú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg. Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že AUC získaná po poslednej dávke sa nelíši od AUC získanej po podaní jednorazovej dávky, čo dokazuje, že nedochádza k akumulácii liečiva.

Biotransformácia

Po podaní dexketoprofén trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku konverzii na R-(-) enantiomér.

Eliminácia

Dexketoprofén sa eliminuje hlavne vo forme glukuronidových konjugátov, následne sa vylučuje obličkami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie chronickej toxicity uskutočnené na myšiach a opiciach určili dávku 3 mg/kg/deň ako dávku, pri ktorej sa nepozorujú žiadne nežiaduce účinky (NOAEL – No Observed Adverse Affect Level). Hlavným nežiaducim účinkom pozorovaným pri vysokých dávkach boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré vznikli v závislosti na dávke.

Tak ako bolo zistené pre celú farmakologickú skupinu NSAID, aj dexketoprofén trometamol môže u zvierat spôsobiť zmeny embryo-fetálneho prežitia, a to nepriamo toxickým pôsobením na gastrointestinálny trakt gravidných samíc a priamo na vývin plodu.

6.   FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1   Zoznam pomocných látok

amóniumglycyrizát dihydrochalkón neohesperidínu metylparahydro­xybenzoát sodná soľ sacharínu sacharóza makrogol 400 citrónová aróma povidón K-90 fosforečnan sodný bezvodý dihydrogenfos­forečnan sodný dihydrát čistená voda

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Dexadol 25 mg perorálny roztok vo vrecku je dodávaný v jednodávkových vreckách z laminovanej fólie polyester/hli­ník/polyetylén s nízkou hustotou. Každé vrecko obsahuje 10 ml perorálneho roztoku.

Každé balenie obsahuje 2, 4, 10 alebo 20 jednodávkových vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0113/17-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21. apríla 2017

Dátum posledného predĺženia registrácie: