Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Dexadol 25 mg tbl - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Dexadol 25 mg tbl

1. NÁZOV LIEKU

Dexadol 12,5 mg tbl

Dexadol 25 mg tbl filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje: 12,5 mg alebo 25 mg dexketoprofen trometamolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Dexadol 12,5 mg tbl: biele, okrúhle filmom obalené tablety.

Dexadol 25 mg tbl: biele, okrúhle filmom obalené tablety s ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea, bolesti zubov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Dávkovanie

Dospelí

Podľa charakteru a závažnosti bolesti sa zvyčajne odporúča dávka 12,5 mg každých 4–6 hodín alebo 25 mg každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

Dexadol tablety nie sú určené na dlhodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná na dobu pretrvávania symptómov.

Pediatrická populácia

Pôsobenie Dexadolu u detí a dospievajúcich sa neštudovalo, preto jeho bezpečnosť a účinnosť nebola doteraz stanovená a liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.

Starší ľudia

U starších pacientov sa odporúča začať liečbu s nižšími dávkami (50 mg celková denná dávka). Až po zistení, že pacient liek dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na úroveň, odporúčanú pre všeobecnú populáciu.

Poruchy funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa liečba začína zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg) a pacientov je potrebné dôsledne monitorovať. Dexadolsa nesmie aplikovať pacientom s ťažkou hepatálnou dysfunkciou.

Poruchy funkcie obličiek

U pacientov s mierne závažnou poruchou renálnej funkcie (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min) treba počiatočnú dennú dávku znížiť na 50 mg denne (pozri časť 4.4). Dexadolsa nesmie aplikovať pacientom so stredne závažnou až závažnou renálnou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 59 ml/min), (pozri časť 4.3).

Spôsob podávania

Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Užitie súbežne s potravou oneskoruje absorpčnú rýchlosť lieku (pozri časť Farmakokinetické vlastnosti), preto pri akútnej bolesti sa odporúča užitie lieku aspoň 30 minút pred jedlom.

4.3 Kontraindikácie

Dexadol sa nesmie podávať v nasledovných prípadoch:

 • – pacientom so známou precitlivenosťou na liečivo alebo iné NSAID, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • – pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolali ataky astmy, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobili nosové polypy, urtikáriu alebo angioneurotic­ký edém,

 • – známe fotoalergické alebo fototoxické reakcie počas liečby ketoprofenom alebo fibrátmi,

 • – pacientom s gastrointes­tinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze v súvislosti s predchádzajúcou terapiou NSAID,

 • – pacientom s aktívnym peptickým vredom/gastro­intestinálnym krvácaním alebo akýmkoľvek gastrointestinálnym krvácaním, ulceráciou alebo perforáciou,

 • – pacientom s chronickou dispepsiou,

 • – pacientom s aktívnym krvácaním alebo poruchami zrážavosti krvi,

 • – pacientom s Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou,

 • – pacientom s ťažkým zlyhaním srdca,

 • – pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek (klírens kreatinínu

 • – pacientom s ťažkým funkčným poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 10 – 15),

 • – pacientom s hemoragickou diatézou, inými koagulačnými poruchami,

 • – pacientom s ťažkou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín),

 • – počas tretieho trimestra tehotenstva a laktácie (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacientom, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, je nutné podávať liek s opatrnosťou. Súbežnému užívaniu Dexadolu s inými NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 sa treba vyhnúť.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2, a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziko uvedené nižšie).

Gastrointestinálna bezpečnosť

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré sa môžu končiť fatálne, boli hlásené u všetkých liekov zo skupiny NSAID kedykoľvek počas liečby s alebo bez predchádzajúcich varovných symptómov alebo predchádzajúcej histórie gastrointesti­nálnych udalostí. Ak sa u pacientov užívajúcich Dexadol vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť. U pacientov, u ktorých sa už vyskytol vred najmä s krvácaním alebo perforáciou a u starších ľudí, sa riziko gastrointesti­nálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID (pozri časť 4.3).

U starších pacientov je všeobecne zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, ako sú predovšetkým gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.

Ako u všetkých liečiv zo skupiny NSAID, aj u dexketoprofenu trometamolu je treba preveriť anamnézu z hľadiska výskytu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptických vredov, aby sa zabezpečilo ich doliečenie ešte pred začatím jeho podávania. Pacientov s gastrointes­tinálnymi symptómami a tých, ktorí majú v anamnéze gastrointestinálne ochorenia, je potrebné monitorovať, či u nich nedochádza k zažívacím poruchám, zvlášť ku gastrointesti­nálnemu krvácaniu.

NSAID sa pacientom, ktorí majú v anamnéze gastrointestinálne ochorenie (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), majú podávať s opatrnosťou, lebo ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8). Kombinovaná liečba s ochrannými liekmi (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa má zvážiť u týchto pacientov, a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú kombinovanú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti, u ktorých sa vyskytla gastrointestinálna toxicita, najmä starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby. Opatrnosť je nutná u pacientov, u ktorých prebieha súbežná liečba, ktorá môže zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo lieky proti zrážavosti ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Renálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek. U týchto pacientov, užívanie NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie obličiek, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov, ktorí užívajú diuretiká alebo u tých, u ktorých môže vzniknúť hypovolémia, keďže u nich existuje zvýšené riziko nefrotoxicity.

Počas liečby sa má zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a prípadne súvisiacej zvýšenej renálnej toxicite.

Tak ako u všetkých NSAID môže sa zvýšiť hladina dusíka močoviny a kreatinínu v plazme. Tak ako u iných inhibítorov syntézy prostaglandínu, liečba môže byť spojená s nežiaducimi účinkami na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Hepatálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie pečene. Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenie ALT a AST. V prípade významného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Kardiovaskulárna a cerebrovaskulárna bezpečnosť

Vhodné monitorovanie a poradenstvo je potrebné u pacientov s hypertenziou a/alebo s mierne závažným až stredne závažným zlyhaním srdca v anamnéze. Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým ochorením v anamnéze, najmä u tých s predchádzajúcimi epizódami srdcového zlyhania, keďže u nich existuje zvýšené riziko srdcového zlyhania, pretože v súvislosti s liečbou s NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.

Klinické skúšky a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie takéhoto rizika pri dexketoprofen trometamole.

Preto, pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, s preukázanou ischemickou chorobou srdca, chorobami periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení dexketoprofen trometamolom len po starostlivom zvážení. Podobne by sa malo zvážiť začatie dlhodobejšej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Všetky neselektívne NSAID môžu inhibovať agregáciu krvných doštičiek a predlžovať čas krvácania cez inhibíciu syntézy prostaglandínu. Preto sa neodporúča užívanie dexketoprofen trometamolu u pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré narušujú hemostázu, ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny (pozri časť 4.5).

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť poškodenia renálnych, kardiovaskulárnych a hepatálnych funkcií (pozri časť 4.2).

Kožné reakcie

V súvislosti s užívaním NSAID boli výnimočne hlásené závažné kožné reakcie (niekedy fatálne), vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Najväčšie riziko týchto reakcií sa objavuje u pacientov na začiatku liečby, tieto reakcie sa vo väčšine prípadov vyskytujú v prvom mesiaci liečby. Dexadolsa pri objavení prvých príznakov kožnej vyrážky, lézií na slizniciach alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity má vysadiť.

Ďalšie informácie

Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov:

 • – s kongenitálnou poruchou metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria)

 • – s dehydratáciou

 • – priamo po veľkom chirurgickom zákroku.

Ak lekár rozhodne, že dlhodobá liečba dexketoprofenom je nevyhnutná, majú byť pravidelne kontrolované pečeňové a renálne funkcie a krvný obraz.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovali závažné akútne reakcie hypersenzitivity (napr. anafylaktický šok). Pri prvých príznakoch závažných reakcií hypersenzitivity po podaní Dexadol sa liečba musí ukončiť. V závislosti od príznakov musí byť akýkoľvek medicínsky potrebný postup zahájený odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.

U pacientov s astmou kombinovanou s chronickou rinitídou, chronickou sinusitídou a/alebo nazálnou polypózou je vyššie riziko alergie na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo NSAID ako u ostatnej populácie. Užívanie tohto lieku môže vyvolať astmatické záchvaty alebo bronchospazmus, najmä u ľudí alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).

Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne na začiatku vzniku závažných infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív. Doteraz nemožno vylúčiť, že NSAID neprispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa odporúča, aby sa Dexadol neužíval v prípade ovčích kiahní.

Dexadol sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s poruchami krvotvorby, so systémovým lupus erytematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva.

Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže maskovať symptómy infekčných ochorení.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť použitia u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Nevhodné kombinácie:

 • Iné NSAID vrátane vysokých dávok salicylátov (> 3 g/deň): podávanie niekoľkých NSAID súbežne môže zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania na základe synergického účinku.

 • Antikoagulanciá: NSAID zvyšujú antikoagulačný účinok liekov ako je warfarín (pozri časť 4.4), čo je zapríčinené výraznou väzbou dexketoprofenu na plazmatické bielkoviny a inhibíciou funkcie trombocytov a poškodením gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie trombocytov a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • Lítium (popísané s niektorými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť až toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Tento parameter je potrebné monitorovať na začiatku terapie pri nastavovaní dávky, jej úprave a pri ukončení liečby dexketoprofenom.

 • Metotrexát pri vysokých dávkach 15 mg/týždeň a vyšších: zvyšuje sa hematologická toxicita metotrexátu, pretože protizápalové liečivá všeobecne znižujú jeho renálny klírens.

 • Hydantoíny a sulfonamidy: toxické účinky týchto liečiv sa môžu zvýšiť.

Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:

 • Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: terapia dexketoprofenom môže znížiť účinok diuretík a antihypertenzných liekov.

U niektorých pacientov so zníženou renálnou funkciou (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou renálnou funkciou), môže súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov alebo antagonistov angiotenzínu II receptorov alebo antibakteriálnych glykozidov spôsobiť ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri kombinovanej liečbe dexketoprofenom a diuretikami je nutné zabezpečiť adekvátnu hydratáciu pacienta a monitorovanie jeho renálnych funkcií na začiatku terapie (pozri časť 4.4).

 • Metotrexát v nízkych dávkach pod 15 mg/týždeň: účinkom protizápalových liečiv sa všeobecne zvyšuje hematologická toxicita metotrexátu znížením jeho renálneho klírensu. Počas prvých týždňov liečby takouto kombináciou je potrebné týždenne monitorovať krvný obraz. Je potrebný zvýšený dohľad u pacientov aj s mierne porušenými renálnymi funkciami a u starších pacientov.

 • Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania, z toho vyplýva potreba zvýšeného klinického monitorovania a častejšia kontrola času krvácania.

 • Zidovudín: pôsobením na retikulocyty sa zvyšuje riziko toxicity na erytrocyty, s možnosťou výskytu ťažkej anémie, ktorá sa môže objaviť už v prvom týždni terapie NSAID. Kontrola krvného obrazu a počtu retikulocytov je nutná v priebehu prvého až druhého týždňa po začiatku terapie s NSAID.

 • Sulfonylurea: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey vytesnením z väzobných miest na plazmatických proteínoch.

Kombinácie, ktoré je nutné brať do úvahy:

 • Beta-blokátory: inhibíciou syntézy prostaglandínov počas terapie NSAID sa môže znížiť ich antihypertenzný účinok.

 • Cyklosporín a takrolimus: účinkami sprostredkovanými renálnymi prostaglandínmi môžu NSAID zvýšiť nefrotoxicitu týchto liečiv. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • – Antitrombocytárne látky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointesti­nálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • Probenecid: môže sa zvýšiť plazmatická koncentrácia dexketoprofenu. K tejto interakcii môže dochádzať inhibičným mechanizmom na mieste renálnej tubulárnej sekrécie a konjugáciou glukuronidov, preto je nutné upraviť dávky dexketoprofenu.

---Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu glykozidu.

 • Mifepristón: vzhľadom na teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínu môžu zmeniť účinnosť mifepristónu, NSAID prípravky sa nemajú používať 8 – 12 dní po podaní mifepristónu.

 • Antibiotiká na báze chinolónu: údaje zo štúdií na zvieratách indikujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku konvulzií.

4.6    Fertilita, gravidita a laktácia

Dexadolje kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo vývin embrya/plodu. Výsledky epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko abortu a srdcových malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v ranom štádiu gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené od približne menej ako 1 % až do v priemere

 • 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dĺžkou terapie a dávkovaním. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov zapríčinilo zvýšenie pre- a post- implantačných strát a letality embrya/plodu. Navyše, zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych, bola zaznamenaná v súvislosti s podávaním inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas vývoja orgánov. Napriek tomu, štúdie na zvieratách s dexketoprofenom trometamolom nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3). Dexketoprofen trometamol má byť podávaný počas prvého a druhého trimestra gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

 • – kardiopulmonálna toxicita (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • – renálna dysfunkcia, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydroam­niózou;

 • – možné predĺženie krvácania, antiagregačný účinok, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach

 • – inhibícia sťahov maternice, ktorá môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dexadol má mierny alebo stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje vzhľadom na možnosť výskytu závratov a ospalosti.

4.8   Nežiaduce účinky

Informácie o nežiaducich účinkoch z klinických skúšok, u ktorých je aspoň minimálna možnosť súvislosti s dexketoprofenom trometamolom, ako aj nežiaduce účinky z postmarketin­gových štúdií sú uvedené v tabuľke nižšie, kde sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:

Triedy orgánových

systémov

Časté

(> 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

(> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(> 1/10 000

až < 1/1 000)

Veľmi

zriedkavé/jed­notlivé hlásenia

(< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Laryngeálny edém

Anafylaktická reakcia vrátane anafylaktického šoku

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Psychické poruchy

---

Nespavosť, úzkosť

---

---

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závraty, ospalosť

Parestézia, synkopa

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

---

Vertigo

---

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

---

Palpitácie

---

Tachykardia

Poruchy ciev

Sčervenenie

Hypertenzia

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bradypnoe

Bronchospazmus, dyspnoe

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea a/alebo vracanie, abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia

Gastritída, zápcha, sucho v ústach, flatulencia

Peptický vred, jeho krvácanie alebo perforácia (pozri časť 4.4)

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

---

---

Hepatitída

Poškodenie buniek pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Urtikária, akné, zvýšené potenie

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioneurotický edém, tvárový edém, fotosenzitivita, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Akútne zlyhanie obličiek, polyúria

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Poruchy

Menštruačné

reprodukčného systému a prsníkov

poruchy, choroby prostaty

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, bolesť, asténia, rigor, celková nevoľnosť

Periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálny test funkcie pečene

Gastrointesti­nálne: Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie niekedy s fatálnym koncom (pozri časť 4.4). Po podaní lieku bola hlásená nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). S menšou frekvenciou sa vyskytla gastritída. V spojitosti s liečbou NSAID bol hlásený edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Tak ako po iných NSAID sa môžu vyskytovať nasledovné nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo zmiešanými ochoreniami spojivových tkanív, hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia a zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).

Bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxická epidermálna nekrolýza (veľmi zriedkavo).

Klinické štúdie a epidemiologické prieskumy svedčia o spojení liečby NSAID (najmä vysokými dávkami a dlhodobo) s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarktu myokardu alebo mŕtvice) (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania nie sú známe. Pri podobných liečivách sa príznaky týkajú gastrointesti­nálneho traktu (vracanie, anorexia, bolesť brucha) a neurologické (ospalosť, závraty, dezorientácia, bolesť hlavy).

Po náhodnom užití prípravku alebo pri užití nadmernej dávky treba hneď začať symptomatickú terapiu podľa klinického stavu pacienta. V prípade, že dospelý alebo dieťa užilo viac ako 5 mg/kg, v priebehu jednej hodiny má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.

Dexketoprofen trometamol môže byť odstránený dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE17

Dexketoprofen trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny. Patrí do skupiny nesteroidných antiflogistík s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom (M01AE).

Mechanizmus účinku

Mechanizmom účinku nesteroidných protizápalových liekov je inhibícia cyklooxygenázy (COX), ktorá má za následok redukciu syntézy prostaglandínov. Predovšetkým je to inhibícia transformácie arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2 a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGEí, PGE2, PGF2aa PGD2, aj prostacyklíny PGI2 atromboxany (TxA.2 a TXB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu, ako sú kiníny, ktoré môžu pôsobiť nepriamo a ich nepriamy účinok by mohol potenciovať priamy účinok dexketoprofenu.

Farmakodynamické účinky

V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa ukázalo, že dexketoprofen je inhibítorom COX-1 a COX-2.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinické štúdie, ktoré sa robili na niekoľkých modeloch bolesti, dokázali účinnú analgetickú aktivitu dexketoprofenu trometamolu. V niektorých štúdiách sa zistilo, že analgetický účinok nastupuje 30 minút od aplikácie a pretrváva 4–6 hodín.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní dexketoprofenu trometamolu ľuďom sa maximálna hladina Cmax dosiahne v priemere za 30 minút (v rozsahu 15 až 60 minút).

AUC sa nemení ani vtedy, ak sa liečivo podáva súbežne s jedlom, ale Cmax dexketoprofenu trometamolu sa znižuje a jeho absorpčná rýchlosť sa spomaľuje (zvýšené Tmax).

Distribúcia

Hodnota distribučného polčasu je 0,35 h a eliminačného polčasu 1,65 h. Rovnako ako u iných liekov s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má strednú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg.

Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že AUC po poslednej dávke sa nelíši od AUC po podaní jednej dávky, čo dokazuje, že nedochádza k akumulácii lieku.

Biotransformácia a eliminácia

Po podaní dexketoprofenu trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku konverzii na R-(-) enantiomér.

Dexketoprofen sa eliminuje najmä glukuronidovou konjugáciou nasledovanou renálnou exkréciou.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách chronickej toxicity na myšiach a opiciach bola hodnota hladiny, pri ktorej sa nepozorujú žiadne účinky (No Observed Adverse Affect Level – NOAEL), 3 mg/kg/deň. Hlavným nežiaducim účinkom, pozorovaným pri vysokých dávkach, boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré sa vyvinuli v závislosti na dávke.

6.   FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1   Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob mikrokryštalická celulóza sodná soľ karboxymetylškrobu glycerol palmitostearát hydroxypropyl­metylcelulóza oxid titaničitý

propylénglykol

makrogol 6000

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

2 roky

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Pretlačovacie balenie uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené v blistrovom obale (PVC/Al blister).

Dexadol 12,5 mg tbl – 10, 20, 30, 40, 50 alebo 500 filmom obalených tabliet/balenie

Dexadol 25 mg tbl – 4, 10, 20, 30, 50 alebo 500 filmom obalených tabliet/balenie

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.   DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Dexadol 12,5 mg tbl: 07/0413/06-S

Dexadol 25 mg tbl: 07/0414/06-S

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 29. septembra 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. apríla 2007