Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Dilorym 12,5 mg/5 mg - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Dilorym 12,5 mg/5 mg

Dilorym 25 mg/7,5 mg filmom obalené tablety

karvedilol/iva­bradín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 • 1. Čo je Dilorym a na čo sa používa

 • 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dilorym

 • 3. Ako užívať Dilorym

 • 4. Možné vedľajšie účinky

 • 5. Ako uchovávať Dilorym

 • 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Dilorym a na čo sa používa

Dilorym sa používa u dospelých pacientov na liečbu:

 • Symptomatickej stabilnej anginy pectoris (ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku).
 • Chronického srdcového zlyhania.

Namiesto užívania karvedilolu a ivabradínu v samostatných tabletách budete užívať jednu tabletu Dilorymu, ktorá obsahuje obidve liečivá v rovnakej sile.

Dilorym je kombinácia dvoch liečiv, karvedilolu a ivabradínu. Karvedilol je betablokátor. Betablokátory spomaľujú srdcovú frekvenciu, znižujú silu, ktorou sa srdcový sval sťahuje a znižujú stiahnutie krvných ciev v srdci, mozgu a v celom tele. Ivabradín pôsobí hlavne znižovaním srdcovej frekvencie o niekoľko úderov za minútu. To znižuje nároky srdca na kyslík, najmä v situáciách, keď je viac pravdepodobné, že nastane záchvat anginy. Týmto spôsobom karvedilol a ivabradín pomáhajú kontrolovať a znižovať počet záchvatov anginy pectoris.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dilorym

Neužívajte Dilorym:

 • ak ste alergický na karvedilol, ivabradín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na iné betablokátory,
 • ak trpíte závažnými problémami s pečeňou,
 • ak máte srdcové zlyhanie v počiatočnom štádiu, ak srdcové zlyhanie nie je stabilne kontrolované alebo ak sa v poslednej dobe zhoršilo,
 • ak trpíte nestabilnou anginou (ťažká forma anginy, pri ktorej sa veľmi často výskytuje bolesť na hrudníku, s námahou alebo bez námahy),
 • ak trpíte Prinzmetalovou anginou (bolesť na hrudníku, ktorá sa objavuje v pokoji a v cykloch),
 • ak trpíte poruchou srdcového rytmu,
 • ak je váš srdcový pulz príliš nízky (pod 50 úderov za minútu) alebo ak sa cítite slabý, máte zníženú úroveň vedomia, namáhavé dýchanie, hypotenziu (nízky krvný tlak) alebo bolesť na hrudníku (v dôsledku symptomatickej alebo závažnej bradykardie),
 • ak máte práve srdcový záchvat,
 • ak trpíte kardiogénnym šokom (závažný srdcový stav liečený v nemocnici a spôsobený veľmi nízkym krvným tlakom),
 • ak je vaša srdcová frekvencia navodená výlučne vašim kardiostimulátorom,
 • ak máte závažné ochorenie ciev (napríklad Raynaudov fenomén),
 • ak máte veľmi nízky krvný tlak,
 • ak trpíte chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) (ochorenie pľúc s príznakmi ako sipot, ťažkosti s dýchaním a chronický kašeľ),
 • ak sa u vás už vyskytli problémy s dýchaním, ako je astma alebo bronchospazmus (ťažkosti s dýchaním v dôsledku zúženia dýchacích ciest),
 • ak máte príliš veľa kyseliny vo vašej krvi (metabolická acidóza),
 • ak máte vysoký krvný tlak kvôli nádoru v blízkosti obličky (neliečený feochromocytóm),
 • ak užívate:
 • – lieky na liečbu plesňových infekcií (ako sú ketokonazol, itrakonazol),

 • – antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií (ako sú klaritromycín, erytromycín podávaný perorálne (cez ústa), josamycín a telitromycín),

 • – lieky nazývané inhibítory proteázy používané na liečbu HIV (ako sú nelfinavir, ritonavir),

 • – nefazodón (liek na liečbu depresie),

 • – diltiazem alebo verapamil: lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo anginy pectoris,

 • ak ste žena v reprodukčnom veku (môžete otehotnieť) a nepoužívate účinnú antikoncepciu,
 • ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť,
 • ak dojčíte.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Dilorym, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak ste mali alebo máte niektorý z nasledujúcich stavov, informujte svojho lekára:

 • ak trpíte poruchami srdcového rytmu (ako sú nepravidelný srdcový pulz, búšenie srdca, zvýšenie bolesti na hrudníku), pretrvávajúcou fibriláciou predsiení (typ nepravidelného srdcového pulzu) alebo abnormalitou na elektrokardiograme (EKG), ktorá sa nazýva “syndróm dlhého intervalu QT”,
 • ak trpíte závažným srdcovým zlyhaním alebo srdcovým zlyhaním s abnormalitou na EKG, ktorá sa nazýva “blokáda Tawarovho ramienka”,
 • ak trpíte srdcovým zlyhaním, ktoré znemožňuje uskutočňovať akúkoľvek fyzickú aktivitu bez ťažkostí (príznaky sa môžu vyskytovať aj v pokoji a fyzická záťaž zvyšuje dyskomfort),
 • ak trpíte príznakmi predsieňovej fibrilácie (pulzová frekvencia v pokoji nezvyčajne vysoká (nad 110 úderov za minútu) alebo nepravidelná, bez akejkoľvek zjavnej príčiny, čo spôsobuje problémy s meraním),
 • ak trpíte nekontrolovaným krvným tlakom, najmä po zmene liečby vysokého krvného tlaku,
 • ak trpíte dlhodobým srdcovým zlyhaním spolu s: nízkym krvným tlakom (< 100 mmHg), alebo srdcovým ochorením spôsobeným zníženým prietokom krvi cievami srdcového svalu, alebo poškodením veľkých a/alebo malých ciev, alebo problémami s obličkami,
 • ak máte príznaky ako sú únava, závrat alebo namáhavé dýchanie (to by mohlo znamenať, že vaša
 • ak máte podstúpiť kardioverziu (lekársky zákrok, ktorý môže vrátiť rýchly alebo nepravidelný srdcový pulz na normálny rytmus),
 • ak ste nedávno prekonali mŕtvicu (cievnu mozgovú príhodu),
 • ak máte nízky krvný tlak,
 • ak máte krvný tlak, ktorý náhle a opakovane kolíše,
 • ak máte vysoký krvný tlak spôsobený inými podmienkami,
 • ak vám pri vstávaní prudko klesne krvný tlak,
 • ak máte zápal srdcového svalu, zúženie srdcových chlopní ovplyvňujúce krvný prietok, konečné štádium ochorenia periférnych ciev, pri ktorom zúžené tepny znižujú tok krvi do končatín,
 • ak už užívate antagonisty alfa-1-receptorov alebo agonisty alfa-2-receptorov,
 • ak trpíte chronickým ochorením očnej sietnice alebo ak sa váš zrak zhoršuje,
 • ak máte cukrovku,
 • ak máte problémy s krvným obehom, ako je Raynaudov syndróm (obvykle postihuje prsty) alebo periférne cievne ochorenie spôsobujúce studené ruky a chodidlá alebo tŕpnutie,
 • ak máte podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje celkovú anestéziu (narkózu),
 • ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (príznakmi sú triaška, rýchla srdcová frekvencia, potenie alebo zníženie telesnej hmotnosti),
 • ak nosíte kontaktné šošovky,
 • ak ste mali reakcie z precitlivenosti alebo podstupujete desenzibilizačnú liečbu,
 • ak máte psoriázu (závažné kožné vyrážky),
 • ak máte alebo ak je podozrenie, že máte nádor na nadobličkách (feochromocytóm).

Ak sa vás týka ktorákoľvek vyššie uvedená situácia, povedzte to ihneď svojmu lekárovi pred alebo počas užívania Dilorymu.

Neprestaňte náhle užívať Dilorym, pretože to môže spôsobiť závažné zmeny v rytme alebo frekvencii srdca a zvýšiť riziko srdcového záchvatu.

Deti a dospievajúci

Dilorym nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Dilorym

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liečba Dilorymom môže byť ovplyvnená ďalšími liekmi. Určite vášmu lekárovi povedzte, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, pretože sa môže vyžadovať osobitná opatrnosť:

 • flukonazol (používaný na liečbu plesňových infekcií),
 • rifampicín (používaný na liečbu infekcií),
 • lieky predlžujúce interval QT na liečbu porúch srdcového rytmu alebo iných stavov:
 • – chinidín, dizopyramid, sotalol, ibutilid, amiodarón (používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom),

 • – bepridil (používaný na liečbu bolesti na hrudníku súvisiacej s anginou),

 • – pimozid, ziprasidón, sertindol (používané na liečbu úzkosti, schizofrénie alebo iných psychóz),

 • – meflochín a halofantrín (používané na liečbu malárie),

 • – erytromycín podávaný do žily (antibiotikum),

 • – pentamidín (používaný na liečbu parazitárnej infekcie),

 • – cisaprid (používaný na liečbu tráviacich ťažkostí).

 • klonidín (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku),
 • dihydropyridíny (používané na liečbu vysokého krvného tlaku, bolesti na hrudníku súvisiacej s anginou alebo Raynaudovým fenoménom),
 • niektoré typy diuretík, ktoré môžu spôsobiť zníženie hladiny draslíka v krvi, ako sú furosemid, hydrochlorotiazid, indapamid (často používané na liečbu vysokého krvného tlaku, opuchu a srdcového zlyhania),
 • iné lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku,
 • nitráty (používané na liečbu bolesti na hrudníku súvisiacej s anginou),
 • sympatomimetiká (napríklad lieky na zvyšovanie krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie alebo na rozšírenie priedušnice, ako je adrenalín používaný na liečbu závažných alergických reakcií a beta-2-agonisty používané na liečbu astmy),
 • intravenózne antiarytmiká triedy IA a IC (používané na liečbu problémov srdcového rytmu),
 • barbituráty (používané na liečbu epilepsie alebo ťažkostí so spánkom),
 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),
 • cimetidín (používaný pri pálení záhy alebo žalúdočných vredoch),
 • fluoxetín (používaný na liečbu depresie),
 • Hypericum perforatum čiže ľubovník bodkovaný (rastlinná liečba používaná na depresiu),
 • rezerpín, guanetidín, metyldopa, guanfacín a inhibítory monoaminooxidázy (používané na liečbu stavov, ako je depresia a Parkinsonova choroba),
 • digoxín a digitoxín (používané na liečbu ochorení srdca),
 • cyklosporín (používaný po transplantácii orgánov),
 • inzulín a antidiabetiká (používané na liečbu cukrovky),
 • svalové relaxanciá (na uvoľnenie svalstva) používané pri anestézii (narkóze) alebo anestetiká (lieky na čiastočné alebo celkové znecitlivenie) (informujte svojho lekára pred operáciou),
 • beta-agonistické bronchodilatanciá (používané na liečbu astmy),
 • nesteroidné antiflogistiká/an­tireumatiká (NSAID) (používané na zníženie zápalu, horúčky a bolesti),
 • estrogény (ženské hormóny používané ako antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba),
 • kortikosteroidy (používané na liečbu rôznych ochorení, ako sú astma, kožná dermatitída, atď.),
 • ergotamín (používaný na liečbu migrény),
 • iné betablokátory (vo forme očných kvapiek).

Ak sa chystáte podstúpiť operáciu vyžadujúcu anestetiká (podanie narkózy), informujte vášho lekára, že užívate Dilorym.

Dilorym a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Dilorymom sa vyhnite konzumácii grapefruitové­ho džúsu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná a užívate Dilorym, povedzte to vášmu lekárovi.

Neužívajte Dilorym, ak ste v plodnom veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu (pozri “Neužívajte Dilorym”).

Neužívajte Dilorym, ak dojčíte (pozri “Neužívajte Dilorym”). Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, pretože dojčenie sa má prerušiť, ak užívate Dilorym.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dilorym môže spôsobovať dočasné svetelné zrakové fenomény (prechodný jas v oblasti zrakového poľa), (pozri “Možné vedľajšie účinky”). Ak sa vám to stane, buďte opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov vždy, kedy by mohlo dôjsť k náhlym zmenám v intenzite svetla, najmä pri vedení vozidla v noci. Buďte opatrný aj pri užívaní Dilorymu spolu s alkoholom alebo pri zmene na iný liek, pretože to môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Ak vám tablety spôsobujú pocit závratu, únavy alebo bolesť hlavy, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Dilorym obsahuje laktózu

Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte vášho lekára skôr, ako užijete tento liek. Ak trpíte dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmiete užívať tento liek.

3. Ako užívať Dilorym Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tableta sa musí užívať dvakrát denne, jedna tableta ráno a jedna tableta večer počas jedla.

Ak užijete viac lieku Dilorym, ako máte

Ak užijete viac tabliet, ako máte predpísané, kontaktujte najbližšie pohotovostné oddelenie alebo to okamžite oznámte svojmu lekárovi. Najpravdepodob­nejšie účinky sú závrat, mdloby, únava a ťažkosti pri dýchaní vzhľadom na to, že vaša srdcová frekvencia sa spomaľuje.

Ak zabudnete užiť Dilorym

Ak zabudnete užiť dávku Dilorymu, nasledujúcu dávku užite v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Dilorym

Keďže liečba anginy alebo chronického srdcového zlyhania je zvyčajne celoživotná, pred ukončením užívania tohto lieku sa poraďte s vašim lekárom.

Neprestaňte užívať Dilorym náhle, pretože to môže spôsobiť závažné zmeny rytmu alebo frekvencie vášho srdca a zvýšiť riziko srdcového záchvatu. Zmeňte dávku alebo zastavte liečbu len po konzultácii s vaším lekárom.

Ak si myslíte, že účinok Dilorymu je príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • svetelné zrakové fenomény (krátkodobé okamihy zvýšeného jasu, najčastejšie spôsobené náhlymi zmenami v intenzite svetla). Taktiež sa popisujú ako prstenec svetla (halo), farebné záblesky, rozloženie obrazu alebo mnohopočetný obraz. Vo všeobecnosti sa vyskytujú počas prvých dvoch mesiacov liečby, následne sa môžu opakovane vyskytnúť a vymiznú počas liečby alebo po jej ukončení,
 • bolesť hlavy,
 • závrat,
 • srdcové problémy, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch chodidiel alebo nôh v dôsledku hromadenia tekutiny (srdcové zlyhanie),
 • nízky krvný tlak (príznaky zahŕňajú závrat alebo točenie hlavy), celková slabosť, pocit únavy.

Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • infekcie pľúc a hrudníka, ako je zápal priedušiek alebo zápal pľúc a infekcia horných dýchacích ciest,
 • infekcie močových ciest,
 • znížený počet červených krviniek (príznaky zahŕňajú pocit únavy, bledú pokožku, pocit búšenia srdca (palpitácie) a dýchavičnosť počas fyzickej záťaže),
 • zvýšené hladiny cholesterolu v krvi,
 • zvýšené hladiny krvného cukru (diabetes), zníženie kontroly nad cukrom v krvi u pacientov s diabetom,
 • zvýšenie telesnej hmotnosti,
 • pocit depresie alebo depresia,
 • znížené slzenie (suché oko), poškodený zrak, podráždenie oka, rozmazané videnie (zahmlené videnie),
 • zadržiavanie tekutín (prejavy zahŕňajú celkový opuch tela, opuch častí tela, napríklad rúk, chodidiel,
 • hromadenie tekutiny v pľúcach,
 • zmena činnosti srdca (príznakmi je spomalenie srdcovej frekvencie),
 • porucha srdcového rytmu (nepravidelný pulz),
 • nepravidelné rýchle sťahy srdca,
 • závrat, točenie hlavy alebo mdloby, keď sa rýchlo postavíte alebo posadíte,
 • problémy s krvným obehom, ako sú studené ruky a chodidlá, upchatie veľkých tepien v rukách alebo nohách, zhoršenie príznakov u pacientov s Raynaudovou chorobou (tŕpnutie a zmena farby (biela, modrá, potom červená) na prstoch rúk a nôh po vystavení chladu) alebo krívanie (bolesť v nohách, ktorá sa zhoršuje pri chôdzi),
 • nekontrolovaný krvný tlak,
 • dýchavičnosť, astma,
 • nevoľnosť (nauzea), bolesť brucha, tráviace ťažkosti, hnačka, vracanie,
 • bolesť v končatinách,
 • ochorenie s bolestivými a opuchnutými kĺbmi spôsobené kryštálmi kyseliny močovej (dna),
 • problémy s obličkami, vrátane začatia, udržania a ukončenia močenia alebo zmenená častosť močenia,
 • bolesť.

Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvýšená hladina niektorých bielych krviniek,
 • zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi,
 • poruchy spánku vrátane nočnej mory, zmätenosť,
 • mdloba (synkopa), točenie hlavy, svalová slabosť, rozmazané videnie a pocit na omdletie (presynkopa), mravčenie alebo tŕpnutie rúk alebo chodidiel,
 • dvojité videnie, pocit točenia (vertigo),
 • bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudi, búšenie srdca (palpitácie), zmeny srdcovej frekvencie (rýchla, pomalá alebo nepravidelná),
 • nízky krvný tlak (pravdepodobne súvisiaci s pomalou srdcovou frekvenciou),
 • zápcha,
 • niektoré kožné reakcie (ako sú kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie, zvýšené potenie, psoriatické alebo lichenoidné kožné lézie (vriedky)),
 • vypadávanie vlasov,
 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (angioedém), vyrážka,
 • svalové spazmy,
 • zvýšenie kreatinínu v krvi (produkt rozkladu v svalovom tkanive), neobvyklý srdcový záznam na EKG,
 • sexuálna dysfunkcia, impotencia (neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu).

Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • krvácanie alebo tvorba modrín ľahšie ako normálne (nízky počet krvných doštičiek),
 • upchatý nos, sipot,
 • suchosť v ústach,
 • sčervenanie kože,
 • pocit choroby.

Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • nízky počet bielych krviniek,
 • abnormálne výsledky pečeňových testov,
 • alergická reakcia (opuch pier, tváre alebo krku, ktoré vedie k závažnému zhoršeniu dýchania, kožné vyrážky alebo žihľavka),
 • problémy so srdcovým rytmom (atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa, syndróm chorého sínusu),
 • závažné kožné reakcie:
 • u žien neschopnosť ovládať prúd moču.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Dilorym

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Dilorym obsahuje

 • Liečivá sú karvedilol a ivabradín (vo forme hydrochloridu):
 • – Dilorym 6,25mg/5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 6,25 mg karvedilolu a 5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 5,390 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • – Dilorym 6,25 mg/7,5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 6,25 mg karvedilolu a 7,5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 8,085 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • – Dilorym 12,5 mg/5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 12,5 mg karvedilolu a 5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 5,390 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • – Dilorym 12,5 mg/7,5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 12,5 mg karvedilolu a 7,5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 8,085 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • – Dilorym 25 mg/5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg karvedilolu a 5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 5,390 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • – Dilorym 25 mg/7,5 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg karvedilolu a 7,5 mg ivabradínu, čo zodpovedá 8,085 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu.

 • Ďalšie zložky sú:
 • – v jadre tablety: predželatinovaný škrob (kukuričný), monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), kroskarmelóza, sodná soľ (E468), maltodextrín, koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

 • – vo filmovom obale: glycerol (E422), hypromelóza (E464), stearan horečnatý (E470b), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) (pre sily 6,25/7,5 mg, 12,5/7,5 mg a 25/7,5 mg) a makrogol 6000 (E1521).

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2018.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ().

8