Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Diphereline S.R. 11,25 mg - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Diphereline S.R. 11,25 mg

1. NÁZOV LIEKU

Diphereline S.R. 11,25 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Prášok:

1 injekčná liekovka obsahuje

triptorelín..­.............­.............­.............­.............. 11,25mg*

(vo forme triptorelín pamoátu)

* ak berieme do úvahy charakteristiku liekovej formy, každá liekovka triptorelín pamoátu zodpovedá 0,015 g triptorelínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.   LIEKOVÁ FORMA

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Rakovina prostaty:

  • – Liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako súbežná a prídavná liečba k rádioterapii,

  • – liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Pacienti, ktorí doteraz nedostávali hormonálnu terapiu, vykazujú výraznejšiu odpoveď na liečbu a reagujú častejšie.

Genitálna a extragenitálna endometrióza (štádium I až IV)

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4.8). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH.

Predčasná puberta:

Pred 8. rokom života u dievčat a pred 10 rokom u chlapcov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Rakovina prostaty:

Jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

U pacientov bez chirurgickej kastrácie, s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, dostávajúcich triptorelín a vhodných na liečbu s inhibítormi biosyntézy androgénov, je potrebné pokračovať v liečbe s triptorelínom.

Trvanie liečby, pozri časť 5.1

Endometrióza:

Jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace. Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cy­klu.

Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.

Predčasná puberta (pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov):

Liečba detí triptorelínom sa má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa alebo pediatra resp. endokrinológa so skúsenosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty.

Dávkovanie: jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 11,25 mg každé 3 mesiace.

Liečba má byť ukončená zhruba vo veku fyziologickej puberty u chlapcov a dievčat a nemá pokračovať u dievčat s kostným vekom viac ako 12 rokov. U chlapcov sú k dispozícií limitované údaje týkajúce sa optimálneho času ukončenia liečby na základe kostného veku, avšak odporúča sa ukončiť liečbu u chlapcov s kostným vekom 13–14 rokov.

Upozornenie: forma s predĺženým uvoľňovaním sa musí injikovať presne podľa návodu. Akákoľvek neúplná injekcia, ktorá vedie k strate väčšieho objemu, ako zostáva bežne v injekčnej striekačke, sa musí zaznamenať.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na GnRH, jeho analógy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Liek sa nesmie podávať v gravidite a počas dojčenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Používanie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálovej denzity. Vstupné údaje u mužov naznačujú, že používanie bifosfonátov v kombinácii s GnRH agonistami môže znížiť úbytok minerálov z kostí. Osobitná pozornosť je potrebná u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronické užívanie alkoholu, fajčiari, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú minerálovú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).

U pacientov liečených GnRH analógmi a súčasne užívajúcich lieky na vysoký krvný tlak môže byť, podľa potreby, antihypertenzívna liečba upravená.

Predtým ako sa predpíše triptorelín, prosím overte, že pacientka nie je gravidná.

Zriedkavo liečba GnRH agonistami môže odhaliť prítomnosť zatiaľ neznámeho hypofýzneho adenómu z gonadotropínových buniek. U týchto pacientov sa môže prejaviť ako hypofyzárna mŕtvica charakterizovaná náhlymi bolesťami hlavy, vracaním, zhoršením zraku a oftalmoplégiou.

U pacientov podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacienti majú byť informovaní a primerane liečení. Pacienti so známou depresiou majú byť prísne pozorovaní počas liečby.

Rakovina prostaty:

Triptorelín, ako aj iní GnRH agonisti, spočiatku spôsobujú prechodný rast hladiny testosterónu. V prvých týždňoch liečby sú možné aj izolované prípady exacerbácie vyplývajúce so symptómov vo všeobecnosti spojených s rakovinou prostaty.

Počas iniciálnej fázy liečby sa má zvážiť doplnkové podávanie vhodného antiandrogénu k zabráneniu prvotného nárastu sérových hladín testosterónu a k zabráneniu zhoršeniu klinických príznakov.

Malý počet pacientov môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty alebo prechodný nárast nádorovej bolesti (metastázová bolesť), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky.

Rovnako ako u iných GnRH agonistov boli spozorované izolované prípady kompresie miechy a uretálnej obštrukcie. V prípade výskytu kompresie miechy alebo renálneho poškodenia, má byť začatá štandardná liečba týchto komplikácii a v extrémnych prípadoch zvážená okamžitá orchiektómia (chirurgická kastrácia). Starostlivé monitorovanie je indikované počas prvých týždňov liečby, hlavne u pacientov trpiacich vertebrálnymi metastázami, pri riziku kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.

Triptorelín po chirurgickej kastrácii nevyvoláva ďalšie znižovanie hladiny testosterónu. Je užitočné pravidelne kontrolovať krvné hladiny testosterónu, ktoré nemajú presiahnuť 1 ng/ml.

Dlhodobý nedostatok androgénov vyvolaný buď bilaterálnou orchiektómiou alebo aplikáciou GnRH analógov je spojený so zvýšeným rizikom straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a tvorbe zlomenín kostí.

Liečba formou androgénnej deprivácie môže predlžovať QT interval.

U pacientov s anamnézou alebo rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5) majú lekári zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane potenciálu pre Torsade de pointes pred začatím užívania Dipherelinu S.R.11,25 mg.

Okrem toho, z epidemiologických dát sa zistilo, že u pacientov môžu nastať metabolické zmeny (napr. glukózová intolerancia) alebo zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení počas androgén deprivačnej terapie. Avšak potenciálne dáta nepotvrdili súvislosť medzi liečbou s GnRH analógmi a nárastom kardiovaskulárnej mortality. Pacienti s vysokým rizikom metabolických a kardiovaskulárnych ochorení majú byť starostlivo zvážení pred zahájením liečby a monitorovaní počas androgén deprivačnej terapie.

Podávanie triptorelínu v terapeutických dávkach má za následok potlačenie hypofýzárno-gonadotropínového systému. Normálna funkcia je zvyčajne obnovená po ukončení liečby. Diagnostické testy hypofyzárno-gonadotropínovej funkcie vykonávané počas a po vysadení liečby GnRH analógmi, môžu byť preto zavádzajúce.

Ženy:

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty v priemere o 1 % za každý mesiac počas obdobia šiestich mesiacov liečby. Každá redukcia denzity kostnej minerálovej hmoty o 10 % je spojená s dvakrát až trikrát väčším rizikom zlomenín.

V súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že regenerácia kostnej hmoty sa u väčšiny žien objavuje po ukončení liečby.

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje o pacientoch s diagnostikovanou osteoporózou, alebo s rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronický abúzus alkoholu, fajčenie, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, rodinná anamnéza osteoporózy, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Vzhľadom k tomu, že zníženie minerálnej kostnej denzity môže byť viac škodlivá pre týchto pacientov, liečba triptorelínom má byť veľmi starostlivo zvážená individuálne a začať iba v prípade, že prínos liečby preváži riziko. Majú sa zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate kostnej minerálnej denzity.

Fibromyómy maternice a endometrióza:

Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú hypogonadotropnú amenoreu. Výskyt genitálnej hemoragie po prvom mesiaci liečby nie je normálny a má sa skontrolovať plazmatická hladina estradiolu. Pokiaľ je menšia ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené orgánové lézie.

Po vysadení liečby, ovariálne funkcie sa vrátia a ovulácia sa znovu objaví približne po 5 mesiacoch od poslednej injekcie. Nehormonálna metóda antikoncepcie má byť nasadená už počas liečby a má pokračovať aspoň 3 mesiace po poslednej injekcii.

Vzhľadom na pozastavenie menštruácie v priebehu liečby triptorelínom, pacientka má byť poučená, aby informovala svojho lekára o pretrvávajúcej pravidelnej menštruácii.

Odporúča sa, aby počas liečby maternicových myómov, bola pravidelne zisťovaná veľkosť týchto myómov. Po liečbe GnRH analógmi sa zaznamenalo niekoľko správ o krvácaní u pacientok so submukóznymi myómami. Zvyčajne sa krvácanie objaví 6–10 týždňov po začatí terapie.

Predčasná puberta:

Liečba detí s progresívnym mozgovým tumorom má pokračovať po dôkladnom a individuálnom vyhodnotení a prínosu a rizika.

Počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, ktorá môže u dievčat spôsobovať v prvom mesiaci vaginálne krvácanie miernej alebo strednej intenzity, pokračuje liečbou, ktorá indukuje zníženie estrogénov. Po vysadení liečby sa objaví rozvoj pubertálnej charakteristiky.

Informácie ohľadom budúcej plodnosti sú obmedzené. U väčšiny dievčat začne pravidelná menštruácia v priemere rok po skončení terapie.

Predčasná pseudopuberta (gonadálny alebo adrenálny tumor alebo hyperplázia) a gonadotropín-independentná predčasná puberta (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek) má byť vopred vylúčená.

Počas liečby centrálnej predčasnej puberty pomocou GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Avšak po ukončení liečby je zachovaný ďalší nárast kostnej hmoty a vrchol kostnej hmoty nie je v neskoršom dospievaní liečbou ovplyvnený. Po ukončení liečby GnRH je možné vidieť skĺznutú hlavičku femorálnej epifýzy. Navrhovanou teóriou je, že nízka koncentrácia estrogénov počas liečby s GnRH agonistami oslabí epifyzárnu platničku. Zvýšenie rýchlosti rastu po ukončení liečby vedie k zníženiu strižnej sily potrebnej na posunutie epifýzy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie tripotelínu s liekmi ovplyvňujúcimi hypofyzárnu sekréciu gonadotropínov, vyžaduje opatrnosť a odporúča sa, aby hormonálny stav pacienta bol pod dohľadom.

Vzhľadom k tomu, že liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval, má sa starostlivo zvážiť súbežné používanie Dipherelinu S.R. 11,25 mg s liekmi (pozri časť 4.4), o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, akými sú antiarytmické lieky v triede IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo v triede III (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, at­ď.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas tehotenstva, pretože súčasné podávanie GnRH agonistov je spojené s teoretickým rizikom potratu alebo abnormalít plodu. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčilo tehotenstvo. Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.

Laktácia

Triptorelín sa nemá podávať v období laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonávané žiadne štúdie na účinky ovplyvňujúce schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená tým, že u pacienta sa objaví závrat, spavosť a poruchy videnia ako možné nežiaduce účinky liečby alebo ako dôsledok základného ochorenia.

4.8 Nežiaduce účinky

Skúsenosti z klinických štúdií

Všeobecná tolerancia u mužov:

Ako je zrejmé z liečby iných GnRH agonistov alebo po chirurgickej kastrácii, najčastejšie pozorované nežiaduce účinky súvisiace s liečbou triptorelínom, boli vzhľadom k jeho očakávaným farmakologickým účinkom: prvotné zvýšenie hladiny testosterónu a následné, takmer úplné potlačenie testosterónu. Tieto účinky zahŕňali návaly horúčavy (50 %), erektilnú dysfunkciu (4 %) a zníženie libida (3 %).

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa považujú za prinajmenšom spojené s liečbou triptorelínom. O väčšine z nich je známe, že súvisia s biochemickou alebo chirurgickou kastráciou.

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/10 00 až <1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté (>1/10)

Nežiaduce

účinky časté (>1/100 až

<1/10)

Nežiaduce účinky menej časté (>1/1000 až <1/100)

Nežiaduce účinky

zriedkavé (>1/10000 až

<1/1000)

Ďalšie

postmarketingové

nežiaduce účinky

Poruchy srdca

a srdcovej činnosti

Predĺženie QT

intervalu (pozri časť 4.4 a 4.5)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Purpura

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus

Vertigo

Poruchy endokrinného systému

Diabetes mellitus

Gynekomastia

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea

Bolesť brucha

Zápcha Hnačka

Vracanie

Abdominálna distenzia Sucho v ústach Dysgeúzia Flatulencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Hyperhidró-

za

Únava

Erytém v mieste vpichu

Zápal v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu

Reakcie v mieste vpichu

Opuchy

Letargia

Bolesť

Triaška

Somnolencia

Bolesť hrudníka

Dysstázia

Chrípka ako choroba

Pyrexia

Nevoľnosť

Poruchy imunitného systému

Anafylaktické reakcie Hypersensitivita

Hypersenzitívna reakcia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené ALT

Zvýšené AST

Zvýšený kreatinín v krvi Zvýšená urea v krvi

Nárast hmotnosti

Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi Zvýšená telesná teplota

Pokles telesnej hmotnosti

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Dna

Zvýšená chuť do jedla

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Muskulo skeletálne bolesti Bolesť v

Artralgia

Svalové kŕče

Svalová slabosť

Myalgia

Stuhnutosť kĺbov Opuch kĺbov Stuhnutosť kostrovo-svalovej sústavy

Bolesť kostí

končatinách

Osteoartritída

Poruchy nervového systému

Parestézia v dolných končatinách

Závrat

Bolesť hlavy

Parestézia

Zhoršenie pamäti

Psychické poruchy

Depresia Nespavosť Popudivosť Zmeny nálady

Stav zmätenosti Znížená aktivita Euforická nálada

Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Erektilná dysfunkcia Strata libida

Gynekomastia

Bolesť pŕs Atrofia semenníkov

Bolesť semenníkov

Poruchy ejakulácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Ortopnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidró-

za

Akné

Alopécia Svrbenie Vyrážka

Pľuzgier

Angioneurotický edém Žihľavka

Poruchy ciev

Nával horúčavy

Hypertenzia

Epistaxia

Hypotenzia

Triptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladiny testosterónu v cirkulácii v prvom týždni po začiatočnej dávke postupným uvoľňovaním. S počiatočným zvýšením hladiny testosterónu v cirkulácii, malé percento pacientov (< 5 %) môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty (vzplanutie rakoviny), zvyčajne zvýšenou manifestáciou močových príznakov (< 2 %) a metastázovou bolesťou (5 %), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 1 – 2 týždňov.

Objavili sa izolované prípady exacerbácie príznakov ochorenia, a to buď uretrálnou obštrukciou alebo kompresiou miechy metastázami. Preto pacienti s metastázami na chrbtici a/alebo s obštrukciou horných a dolných močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov terapie (pozri časť 4.4). Používanie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty môže byť spojené so zvýšeným úbytkom kostnej hmoty a môže viesť ku osteoporóze a zvyšuje riziko zlomenín.

Všeobecná tolerancia u žien: (pozri časť 4.4)

V dôsledku zníženej hladiny estrogénov boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (predpokladá sa u 10 % žien a viac) ako bolesť hlavy, pokles libida, poruchy spánku, zmeny nálad, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie z genitálií, hyperstimulačný ovariálny syndróm, hypertrofia ovárií, bolesť v oblasti panvy, bolesť brucha, vulvovaginálna suchosť, hyperhidróza, návaly horúčavy a asténia.

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa prinajmenšom považujú za pravdepodobne súvisiace s liečbou triptorelínom. Je známe, že väčšina z nich sa vzťahuje na biochemickú alebo chirurgickú kastráciu.

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100).

Trieda orgánových

systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(>1/10)

Nežiaduce účinky časté

(>1/100 až <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté (>1/1000 až

<1/100)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort

Hnačka Vracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Erytém v mieste vpichu Zápal v mieste vpichu Bolesť v mieste vpichu

Pyrexia Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Nárast hmotnosti

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia

Svalové kŕče

Myalgia

Svalová slabosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Zníženie libida

Závraty

Psychické poruchy

Poruchy spánku Zmeny nálady

Depresia*

Depresia

Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Dyspareúnia

Dysmenorea

Genitálne krvácanie (vrátane menoragie, metrorágie)

Zníženie libida

Ovariálny hyperstimulačný syndróm

Ovariálna hypertrofia Panvová bolesť

Vulvovaginálna suchosť

Bolesť na prsiach

Amenorea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidróza

Angioneurotický edém Svrbenie

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Poruchy oka

Rozmazané videnie Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

*Dlhodobé použitie

Krátkodobé použitie

Na začiatku liečby sa môžu príznaky endometriózy vrátane panvovej bolesti, dysmenorey veľmi často zhoršiť (>10%) počiatočným prechodným zvýšením plazmatickej hladiny estradiolu. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne po týždni alebo dvoch vymiznú.

Genitálne krvácanie zahŕňajúce menorágiu, metrorágiu sa môže objaviť v mesiaci nasledujúcom po prvej injekcii.

Všeobecná tolerancia u detí: (pozri časť 4.4).

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10).

Trieda orgánových

systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté (>1/10)

Nežiaduce účinky časté

(>1/100 až <1/10)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Vracanie Bolesti brucha Abdominálny dyskomfort

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť

Erytém

Erytém, zápal a bolesť v mieste vpichu

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie krvného tlaku

Zvýšenie hmotnosti

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Psychické poruchy

Afektívna labilita

Nervozita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Genitálna hemoragia Vaginálne krvácanie

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxia

Poruchy oka

Rozmazané videnie Poruchy videnia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioneurotický edém Vyrážka

Žihľavka

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

Hypersenzitívna reakcia

U pacientov liečených GnRH analógmi bol hlásený zvýšený počet lymfocytov. Uvedená sekundárna lymfocytóza podľa všetkého súvisí s kastráciou vyvolanou GnRH a pravdepodobne indikuje zapojenie gonádových hormónov do involúcie týmusu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9   Predávkovanie

V prípade predávkovania je indikovaná symptomatická liečba.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormóny a príbuzné liečivá. Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín. ATC kód: L02AE04

Triptorelín je syntetický dekapeptidový analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH). Štúdie vykonané u ľudí a u zvierat ukázali, že po iniciálnej stimulácii prolongované podávanie triptorelínu inhibuje sekréciu gonadotropínov s následnou supresiou testikulárnych a ovariálnych funkcií.

Iné štúdie na zvieratách preukázali ďalší mechanizmus účinku: priamy účinok na gonády znížením senzitivity periférnych receptorov na GnRH.

Podanie Dipherelinu S.R. 11, 25m g môže na začiatku zvýšiť krvné hladiny LH a FSH a následne zvýšiť hladiny testosterónu u mužov a estradiolu u žien (flare-up fenomén). Pokračovanie liečby zníži LH a FSH na koncentrácie, ktoré majú za následok kastračnú hladinu testosterónu a estrogénov behom asi 20 dní na dobu podávania lieku.

Prechodné zvýšenie kyslej fosfatázy sa môže pozorovať u mužov na začiatku liečby.

Skúmala sa randomizovaná fáza III klinickej štúdie s 970 pacientmi s lokálne pokročilou rakovinou prostaty (T2c-T4), či rádioterapia spojená s krátkodobou deprivačnou androgénovou terapiou (6 mesiacov, n = 483) nebola horšia (bola “non-inferior”) s rádioterapiou spojenou s dlhodobou deprivačnou androgénovou terapiou (3 roky, n = 487). Triptorelín sa podával 62,2 % a GnRH analógy 37,8 %. Štúdia nebola rozdelená podľa typu analógu.

Celková mortalita “krátkodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 19 % a “dlhodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 15,2 % za obdobie 5 rokov, s relatívnym rizikom 1,42. (CI-obojstranný 95, 71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 pre non-inferior a p = 0,0082 pre post-hoc test rozdielov medzi skupinami liečby. 5-ročná mortalita skupiny s “krátkodobou hormonálnou liečbou” bola 4,78 % a skupina s “dlhodobou hormonálnou liečbou” bola 3,2 % spojená najmä s prostatou, s relatívnym rizikom 1,71 (95% [1 , 14 to 2,57], p = 0,002).

Post-hoc analýza v podskupine triptorelínu je v rovnakom smere okrajovej liečby spolu s liečbou nedostatočnou na celkovú mortalitu (relatívne riziko 1,28; 95,71% CI = [0,89 ; 1,84], p = 0,38 pre post-hoc testy a p = 0,08 pre “non-inferior” rozdielov medzi liečenými skupinami).

Táto štúdia ukázala, že kombinácia rádioterapie s dlhodobou androgénovou deprivačnou terapiou (3-ročná) je vhodnejšia ako kombinácia rádioterapie s krátkodobou androgénovou deprivačnou terapiou (6-mesačná).

Prolongovaná liečba triptorelínom potlačí sekréciu estradiolu a tak umožní zkľudnenie ektopického tkaniva endometria.

U pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, klinické štúdie preukázali prínos z prídavnej liečby inhibítorov biosyntézy androgénu, akým je abirateron acetátu, k analógu GnRH akým je triptorelín.

Predčasná puberta:

Inhibícia hypofyzárnej gonadotropnej hyperaktivity v prípade oboch pohlaví vedie k supresii vrcholu sekrécie LH po LHRH stimulačnom teste a následne k supresii sekrécie estradiolu alebo testosterónu a k zlepšeniu pomeru výškový vek/kostný vek a finálnej výšky.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po intramuskulárnej injekcii Dipherelinu S.R. 11,25 mg sa pozoruje maximum plazmatickej koncentrácie triptorelínu asi 3 hodiny po podaní injekcie. Po poklese tzv. koncentračnej fázy, ktorá pokračuje počas prvého mesiaca, zostávajú hladiny cirkulujúceho triptorelínu konštantné aspoň do 90 dňa.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Liečivo nevykázalo žiadnu špecifickú toxicitu v toxikologických štúdiách na zvieratách. Pozorované účinky boli spojené s farmakologickými vlastnosťami látky na endokrinný systém.

Úplná absorpcia lieku je počas 120 dní.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok:

polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80

Rozpúšťadlo:

manitol, voda na injekciu

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky

Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Prášok v injekčnej liekovke (4 ml) a sklenená ampulka (2 ml) s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.

Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.

6.6    Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Homogénna mliečna injekčná suspenzia vznikne jemným potrasením. Je potrebné striktne dodržať inštrukcie na prípravu uvedené nižšie a v písomnej informácii pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitá suspenzia musí byť zlikvidovaná.

Použité injekčné ihly majú byť zlikvidované a vyhodené do odpadu určeného na ostré predmety. Všetok zostávajúci liek má byť tiež zlikvidovaný.

Prášok sa musí rozsuspendovať v 2 ml roztoku manitolu:

Použitím jednej injekčnej ihly sa celý obsah rozpúšťadla nasaje do priloženej injekčnej striekačky a presunie sa do liekovky obsahujúcej prášok. Liekovka sa jemne pretrepe, aby sa prášok úplne rozptýlil a vznikla homogénna mliečnobiela suspenzia. Získaná suspenzia sa netiahne späť do injekčnej striekačky. Vymeňte injekčnú ihlu a suspenziu aplikujte okamžite pomocou ihly na injekciu.

Suspenzia musí byť zlikvidovaná ak nie je podaná okamžite po rozpustení. Pozri tiež časť 6.3.

7.   DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko

  • 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 6. február 2001

Dátum predĺženia registrácie: 6. jún 2007