Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

LIVOSTIN 0,5 mg/ ml - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - LIVOSTIN 0,5 mg/ ml

LIVOSTIN 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia

levokabastíni­umchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

– Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na

lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

 • 1. Čo je LIVOSTIN a na čo sa používa

 • 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LIVOSTIN

 • 3. Ako používať LIVOSTIN

 • 4. Možné vedľajšie účinky

 • 5. Ako uchovávať LIVOSTIN

 • 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.   Čo je LIVOSTIN a na čo sa používa

Nosová suspenzná aerodisperzia LIVOSTIN je liek proti alergii. LIVOSTIN poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa, spojené s alergickou reakciouna trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

LIVOSTIN je určený dospelým a deťom vo veku od 6 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LIVOSTIN

Nepoužívajte LIVOSTIN

– ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6).

Upozornenia a opatreniaPredtým, ako začnete používať LIVOSTIN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte poruchu funkcie obličiek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred použitím tohto lieku.

DetiLIVOSTIN nie je určený pre deti vo veku do 6 rokov.

Bezpečnosť a účinnosť lieku LIVOSTIN u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené.

Iné lieky a LIVOSTIN

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

LIVOSTIN a jedlo a nápoje

Nie je potrebné, aby ste dodržiavali zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

LIVOSTIN zvyčajne neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Napriek tomu, ak pociťujete únavu pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, zvýšte opatrnosť.

LIVOSTIN obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol.

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlo­rid. Môže vyvolať podráždenie očí. Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

3.   Ako používať LIVOSTIN

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo

lekárnika.


Nosová suspenzná aerodisperzia LIVOSTIN sa vyrába vo forme suspenzie. Preto je potrebné pred každým použitím fľaštičku dôkladne potriasť.

Použitie u detí

Liek LIVOSTIN nie je určený pre deti vo veku do 6 rokov.

Bezpečnosť a účinnosť lieku LIVOSTIN u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovená.

Použitie u dospelých a detí starších ako 6 rokov

Obvyklá dávka u detí a dospelých sú 2 vstreky LIVOSTINU do každej nosovej dierky 2-krát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek podať 3– až 4-krát za deň.

Návod na použitie:

 • 1. Pred odstránením uzáveru fľaštičkou dobre potraste.

 • 2. Pred prvým použitím LIVOSTINU odstráňte uzáver a fľaštičku niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.

 • 3. Vyčistite si nos.

 • 4. Fľaštičku držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.

 • 5. Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.


 • 6. Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.

Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.

Ak použijete viac LIVOSTINU, ako máte

Ak náhodou vypijete celú fľaštičku LIVOSTINU, budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalo.

V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy vypiť veľa vody.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania LIVOSTINOM

V prípade náhodného požitia LIVOSTINU má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najčastejší nežiaduci účinok, hlásený pri liečbe nosovou suspenznou aerodisperziou LIVOSTIN, je bolesť hlavy. Ak začnete počas používania LIVOSTINU pociťovať tento alebo iný vedľajší účinok vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • nezvyčajne zrýchlený srdcový tep, búšenie srdca (palpitácie),
 • ťažkosti s dýchaním,
 • zúženie dýchacích ciest,
 • precitlivenosť, alergická reakcia,
 • žalúdočná nevoľnosť,
 • únava,
 • bolesť,
 • podráždenie, ťažkosti, bolesť, pálenie alebo suchosť v mieste podania,
 • celkový pocit choroby, bolesť hlavy,
 • zápal prinosových dutín,
 • ospanlivosť,
 • závrat,
 • bolesť hrdla,
 • krvácanie z nosa,
 • kašeľ,
 • upchatý nos, opuch nosa,
 • bolesť nosa,
 • opuch očného viečka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v . Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať LIVOSTIN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo nosová roztoková aerodisperzia LIVOSTIN obsahuje

 • – Liečivo je 0,54 mg levokabastíni­umchloridu v 1 ml, čo zodpovedá 0,5 mg levokabastínu v 1 ml.

 • – Ďalšie zložky sú propylénglykol, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlo­rid, dinátriumedetát, čistená voda.