Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Loceryl liečivý lak na nechty 5 % - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Loceryl liečivý lak na nechty 5 %

Loceryl liečivý lak na nechty 5% liečivý lak na nechty

amorolfíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

– Ak do 3 mesiacov používania nedôjde k zlepšeniu alebo sa príznaky vášho ochorenia zhoršia,

obráťte sa na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 • 1. Čo je Loceryl liečivý lak na nechty 5% a na čo sa používa

 • 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Loceryl liečivý lak na nechty 5%

 • 3. Ako používať Loceryl liečivý lak na nechty 5%

 • 4. Možné vedľajšie účinky

 • 5. Ako uchovávať Loceryl liečivý lak na nechty 5%

 • 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.     Čo je Loceryl liečivý lak na nechty 5% a na čo sa používa

Loceryl liečivý lak na nechty 5% je antimykotický lak na nechty (liek na liečbu infekcií spôsobených mikroskopickými hubami).

Loceryl liečivý lak na nechty 5% sa používa u dospelých na liečbu onychomykóz(ocho­renie nechtov spôsobené plesňami, kvasinkami a dermatofytmi), ktoré postihujú najviac 2 nechty. Mykóza zvyčajne vedie k zmene zafarbenia nechtov (biele, žlté alebo až hnedé) a ich zhrubnutiu, aj keď vzhľad sa môže značne líšiť. V prípade, že je infekcia obmedzená na hornú časť nechta ako na obrázku 1, riaďte sa pokynmi lekárnika. Ak infekcia vyzerá skôr ako na obrázkoch 2 alebo 3, musíte navštíviť svojho lekára.

2.     Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Loceryl liečivý lak na nechty 5%

Nepoužívajte Loceryl liečivý lak na nechty 5%

– ak ste alergický na amorolfíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Loceryl, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Zabráňte kontaktu s očami, ušami alebo sliznicami. Liek Loceryl neaplikujte na kožu v okolí nechtu.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať alergické reakcie, niektoré môžu byť závažné. Ak sa u Vás vyskytne alergická reakcia, prestaňte Loceryl liečivý lak na nechty 5% používať a ihneď odstráňte lak pomocou odlakovača alebo pomocou čistiacich tampónov priložených v balení a vyhľadajte lekársku pomoc. Loceryl liečivý lak na nechty 5% sa nesmie znovu aplikovať. Urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc ak máte niektorý z nasledovných príznakov:

– Máte ťažkosti s dýchaním

– Máte opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

– Na koži máte závažnú vyrážku.

Deti a dospievajúci

Nepoužívajte Loceryl ak máte menej ako 18 rokov.

3. Ako používať Loceryl liečivý lak na nechty 5%

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred začatím liečby

Na obrázkunižšie ceruzkou vyfarbite plochu nechta, ktorá je postihnutá infekciou. To vám pri prehodnocovaní účinku liečby pomôže zapamätať si, ako necht pôvodne vyzeral. Každé 3 mesiace si vyfarbite postihnutú oblasť, až kým postihnutý necht úplne neodrastie. Ak sú postihnuté dva nechty, vyberte si viac postihnutý necht. Ak sa idete poradiť s lekárom alebo lekárnikom, vezmite si so sebou túto písomnú informáciu.


Dávkovanie

NECHTY JE POTREBNÉ OŠETRIŤ JEDENKRÁT TÝŽDENNE.

Liečba musí pokračovať, kým nenarastie zdravý necht, čo trvá asi 6 mesiacov pri nechtoch na rukách a 9 až 12 mesiacov pri nechtoch na nohách.

Nechty rastú pomaly, preto môže trvať 2 až 3 mesiace, kým uvidíte zlepšenie. Je dôležité pokračovať v používaní laku, kým infekcia nevymizne a opäť nenarastie zdravý necht.

Ak však po 3 mesiacoch nedôjde k zlepšeniu, musíte sa poradiť s lekárom.


Spôsob podávania

Pri každomnechte sa musia presne dodržať nasledujúce kroky.

Krok 1: Pripravte necht

Odstráňte všetok predchádzajúci náter laku pomocou odlakovača. Novým pilníčkom opilníkujte celú plochu nechta, najmä postihnuté oblasti. UPOZORNENIE:Ne­používajte rovnaký pilníček na zdravé nechty, aby sa infekcia nerozšírila. Dávajte pozor, aby ste neopilníkovali kožu v oblasti nechta a aby vaše pilníčky nepoužíval niekto ďalší.


Krok 2: Očistite necht

Na očistenie nechta použite jeden z čistiacich tampónov priložených v balení. Tampón si nechajte, pretože ho budete neskôr potrebovať na očistenie aplikátora.


Krok 3: Ošetrite necht

Do fľaštičky s lakom ponorte jeden aplikátor na opakované použitie. Lak sa nesmie otierať o hrdlo fľaštičky. Naneste lak rovnomerne na celú plochu nechta. Nechajte ho schnúť asi 3 minúty.

Medzi jednotlivými aplikáciami aplikátor očistite priloženým čistiacim tampónom, aby sa zabránilo kontaminácii laku na nechty. Kozmetický lak môžete naniesť najskôr 24 hodín po nanesení liečivého laku Loceryl.

Tento postup opakujte

Pred ďalšímpoužitím liečivého laku Loceryl odstráňte všetky zvyšné vrstvy liečivého laku alebo kozmetického laku a necht znova opilníkujte. Očistite necht čistiacim tampónom a liečivý lak znovu naneste, ako je to vyššie uvedené.

Po každej aplikácii lieku Loceryl:

 • Aplikátor sa musí dôkladne očistiť pomocou tampónu. Aplikátor je možné použiť opakovane, ak je po každom použití dôkladne očistený, aby sa zamedzilo preneseniu infekcie na ďalšie nechty.
 • Odstráňte všetok lak na vonkajšej strane uzáveru jedným z priložených tampónov.
 • Fľaštičku starostlivo uzavrite.
 • Tampón opatrne zlikvidujte, pretože je horľavý.
 • Dôkladne si umyte ruky. Po nanesení laku na nechty na rukách však počkajte, pokiaľ lak celkom nezaschne.

Upozornenia

 • Pri používaní rozpúšťadiel (riedidla na farby, lieh, …) je potrebné nosiť vodeodolné rukavice na ochranu laku na nechtoch.
 • Počas celého obdobia liečby nepoužívajte umelé nechty.
 • Pred umývaním rúk alebo nôh nechajte lak zaschnúť. Keď je lak suchý, je odolný voči mydlu a vode, preto si už môžete ruky a nohy umývať ako obvykle.

Dĺžka liečby

Je dôležité v používaní laku pokračovať, pokým infekcia nevymizne a nenarastie zdravý necht. To trvá asi 6 mesiacov pri nechtoch na rukách a 9 až 12 mesiacov pri nechtoch na nohách. Keď bude infikovaný necht odrastať, uvidíte rásť zdravý necht.

Pred liečbou


Po liečbe


Ak po 3 mesiacoch liečby nezaznamenáte žiadne zlepšenie, vyhľadajte lekára.

DÔLEŽITÉ

 • Ak sa vám liek Loceryl dostane do očí alebo uší, ihneď ich vypláchnite vodou a kontaktujte lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.
 • Zabráňte vniknutiu lieku na sliznice (napr. do úst alebo nosových dierok). Lak nevdychujte.
 • Ak vy alebo niekto iný náhodne požije lak, ihneď kontaktujte lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak použijete viac Locerylu liečivého laku na nechty 5%, ako máte

Loceryl je určený len pre nanášanie na nechty. Ak nanesiete na necht príliš veľa laku, zotrite prebytočný lak pomocou aplikátora.

Po povrchovej aplikácii laku Loceryl sa neočakávajú žiadne systémové známky predávkovania.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom alebo dospelým vyhľadajte okamžite lekára alebo najbližšiu pohotovostnú službu v nemocnici.

Ak zabudnete použiť Loceryl liečivý lak na nechty 5%

Ak si zabudnete naniesť Loceryl liečivý lak na nechty 5% v príslušný deň týždňa, naneste ho okamžite ako si spomeniete, a potom pokračujte v liečbe ako predtým.

Ak prestanete používať Loceryl liečivý lak na nechty 5%

Neprerušujte svojvoľne používanie lieku. Je dôležité v používaní laku pokračovať, pokým infekcia nevymizne a nenarastie zdravý necht. Ak po 3 mesiacoch liečby nezaznamenáte žiadne zlepšenie, vyhľadajte lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.     Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • – Porucha nechtu, zmena zafarbenia nechtu, krehké alebo lámavé nechty.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • – Pocit pálenia na koži.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • – Systémová alergická reakcia (závažná alergická reakcia, ktorá môže byť spojená s opuchom tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosťami s dýchaním a/alebo závažnou vyrážkou).

 • – Začervenanie, svrbenie, zápal kože (kontaktná dermatitída), žihľavka a pľuzgiere.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v . Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.     Ako uchovávať Loceryl liečivý lak na nechty 5%

Tento liek uchovávajte mimo dohľad u a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.    Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Loceryl liečivý lak na nechty 5% obsahuje

 • – Liečivo je amorolfín (vo forme amorolfíniumchlo­ridu) 50 mg/ml (5%).

 • – Ďalšie zložky sú kopolymér kyseliny metakrylovej, triacetín, butylacetát, etylacetát a bezvodý etanol.

Ako vyzerá Loceryl liečivý lak na nechty 5% a obsah balenia

Liek sa dodáva vo fľaštičke obsahujúcej 2,5 alebo 5 ml liečivého laku s aplikátorom, čistiacimi tampónmi a pilníčkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma International

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, La Défense 4

92 927 La Défense Cedex, Paríž

Francúzsko

Výrobca

Laboratoires Galderma

74540 Alby sur Cheran Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2018.

RADY A ODPORÚČANIA NA PODPORU VAŠEJ LIEČBY

Plesňové ochorenia nechtov (onychomykózy): Aké sú rizikové faktory?

Nechty na nohách:

 • opakované drobné poranenia nechtov alebo nohy, zlá pozícia prstov na nohách.
 • nosenie uzatvorenej obuvi a/alebo syntetickej obuvi alebo ponožiek z umelých vlákien, pretože vyvolávajú vlhkosť.
 • zamestnanie, kde sú nutné pevné topánky alebo bezpečnostná obuv, pretože tieto druhy obuvi zvyšujú potenie.
 • športy ovplyvňujúce nohy, ako je džudo alebo beh, alebo športy, pri ktorých sú nohy bosé, ako je plávanie.

Nechty na rukách:

 • Dávajte pozor na plesňové ochorenia nôh (známe ako dermatofytózy).
 • Opakovaný kontakt s vodou (ktorý môže vyvolať druh plesňovej infekcie nazývanej kandidóza).
 • Poranenie alebo podráždenie nechtov z dôvodu:
 • – opakujúceho sa drobného poranenia (pri záhradničení, …),

 • – používania saponátov bez rukavíc (prášky na pranie, čistiace prostriedky a ďalšie dráždivé prostriedky),

 • – výkonu zamestania (kaderníčky, manikérky, podiatri).

Plesňové ochorenia nechtov (onychomykózy): Ako predchádzať a zabrániť kontaminácii (zaneseniu infekcie)?

 • Dezinfikujte obuv a ponožky. V prípade potreby sa poraďte s lekárnikom.
 • Čo najskôr ošetrite kožné infekcie medzi prstami na nohe (alebo na chodidle).
 • Používajte len svoj vyhradený uterák, aby ste nenakazili ďalšie osoby.
 • Po kúpaní alebo sprchovaní si starostlivo vysušte medzery medzi prstami na nohe a celý povrch nohy, aby nedošlo k zaneseniu infekcie na iné nechty a kožu.

Plesňové ochorenia nechtov (onychomykózy): Prečo je dôležité starostlivo dodržiavať liečbu?Na to, aby bola liečba účinná, je potrebné ju používať počas celého stanoveného obdobia bez prerušenia, pokým nechty celkom neodrastú.

NENECHAJTE SA ODRADIŤ!

 • Liečba môže trvať až 6 mesiacov pri nechtoch na rukách a 9 až 12 mesiacov pri nechtoch na

nohách.

 • Každá liečba je dlhá: na to, aby bola liečba účinná, musí pokračovať, pokým nechty celkom neodrastú.