Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

LUTEINUM - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - LUTEINUM

1.   NÁZOV LIEKU

LUTEINUM

2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK

granuly

2. LIEČIVÁ

LUTEINUM

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento liek obsahuje laktózu.

Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

4 g, cca 80 granúl

  • 5. SpôSOB A CESTA pODANIANa vnútorné použitie.

  • 6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMOU h

DOHĽADU A DOSAHU DETÍ                             

mimo dohľadu a dosahu detí.

  • 7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉHomeo­patický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatický liek.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

  • 9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

  • 10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.   NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy

FRANCÚZSKO

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Registračné číslo:

93/0390/94-S

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára. Tu odtrhnite.

Obráťte.

Otočte dávkovač granúl.

16.   INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME 

EAN kód

2