Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Lymphomyosot - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Lymphomyosot

Lymphomyosot® tablety

Myosotis arvensis, Veronica officinalis, Teucrium scorodonia, Pinus sylvestris, Gentiana lutea, Equisetum hyemale, Sarsaparilla, Scrophularia nodosa, Juglans regia, Calcii phosphas, Natrii sulfas, Fumaria officinalis, Levothyroxinum, Aranea diadema, Geranium robertianum, Nasturtium officinale, Ferrosi iodidum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Lymphomyosot® obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 • 1. Čo je Lymphomyosot® a na čo sa používa

 • 2. Skôr ako užijete Lymphomyosot®

 • 3. Ako užívať Lymphomyosot®

 • 4. Možné vedľajšie účinky

 • 5. Ako uchovávať Lymphomyosot®

 • 6. Ďalšie informácie

1. ČO JE LYMPHOMYOSOT® A NA ČO SA POUŽÍVA

Lymphomyosot® tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Lymphomyosot® tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu na odstránenie opuchov spojivového tkaniva, pri lymfatizme (sklon k zväčšovaniu lymfatických orgánov, náchylnosť k tvorbe edémov a k infekciám), najmä po operáciách a poraneniach; pri zníženej obranyschopnosti organizmu a ostatných opuchoch žliaz. Pri zväčšení mandlí (hypertrofia tonzíl) a pri chronickom zápale mandlí (tonzilitída).

 • 2. SKÔR AKO UŽIJETE LYMPHOMYOSOT®

Neužívajte Lymphomyosot® tablety

 • – keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Lymphomyosot® tablety.

Pri ochoreniach štítnej žľazy sa poraďte s lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Lymphomyosot®

 • – ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

 • – pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.

Užívanie iných liekov

Nie sú známe interakcie s inými liekmi.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Lymphomyosot® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Lymphomyosot® tablety

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Zvyčajne 3 krát denne 3 tablety.

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Lymphomyosot® ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Lymphomyosot®

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať tablety Lymphomyosot®

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lymphomyosot® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doposiaľ nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lymphomyosot® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 • 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE