Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

REPARIL-Dragées - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - REPARIL-Dragées

1. NÁZOV LIEKU

REPARIL-Dragées

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOZENIE LIEKU

1 obalená tableta obsahuje liečivo: escinum 20,00 mg

Pomocné látky pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety

Vzhľad lieku: malé, biele obalené tablety, šošovicového tvaru.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Lokalizované opuchy, bolestivé vertebrálny syndrómy, krčná a bedrová diskopatia, traumtatické opuchy,, profylaxia a liečba pooperačných opuchov, poruchy žilovej funkcie končatín, varixy, tromboflebitída, vred predkolenia, podporná liečba zápalu šľachových pošiev.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

Počiatočná dávka je 3× denne 40 mg (2 obalené tablety), udržiavacia dávka 3× denne 20 mg (1 obalená tableta).

Deti užívajú 2–3× denne 20 mg (1 obalená tableta).

Tablety sa užívajú sa po jedle a zapíjajú sa vodou.

4.3. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku. Opuchy kardiálneho, renálneho a hepatogénneho pôvodu, renálna insuficiencia. Sklon k trombóze, perorálna steroidová antikoncepcia, 1. trimester gravidity.

4.4. Špeciálne upozornenia

U pacientov s renálnym ochorením treba zvážiť pomer prínosu a rizika liečby a odporúčajú sa kontroly renálnych funkcií.

4.5. Liekové a iné interakcie

Možný zosilnený účinok antikoagulancií a zvýšené riziko nefrotoxicity pri kombinácii s inými nefrotixickými liekmi.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Liek sa nesmie užívať v prvom trimestri gravidity. Reparil-Dragées sa môže užívať počas 2. a 3. trimestra gravidity iba po starostlivom zvážení, ak očakávaný prínos pre matku prevýši potenciálne riziko pre plod. Nie je známe, či sa escín vylučuje do materského mlieka.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje pozornosť.

4.8. Nežiaduce účinky

Sklon k trombózam, zažívacie ťažkosti (napr. nevoľnosť, hnačka, vracanie), kožné a alergické reakcie, hypermenorea, hypotenzia. Pri podávaní vysokých dávok sa zaznamenali nefrotoxické účinky.

4.9. Predávkovanie

Pri predávkovaní sa v rámci prvej pomoci podáva 10 g aktívneho uhlia, prípadne sa vykoná výplach žalúdka. Pri vracaní a hnačke symptomatická liečba. Je nutné sledovať činnosť obličiek, pri výskyte kŕčov sa podáva diazepam a pri kolike atropín.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterape­utická skupina: Antiflogistikum, venofarmakum

ATC kód: M01AX

Miestom účinku escínu je cievna stena. Pri patologicky zvýšenej permeabilite escín inhibuje exudáciu tým, že redukuje prienik tekutiny do tkanív a zrýchľuje ústup edému. Mechanizmus účinku je založený na zmene permeability postihnutých stien kapilár. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Metabolizmus perorálne podávaného 3H-escínu sa sledoval u potkanov a myší. Jedna tretina až jedna štvrtina jednotkovej aktivity meranej v krvi myší predstavovala nezmenený escín. U potkanov sa jedna šestina až jedna sedmina absorbovanej dávky vylúčila v nezmenenom stave žlčou a močom. Po perorálnom podávaní 3H-escínu predstavovala priemerná absorpcia z tráviaceho traktu 12–16% z podávanej dávky. Vylučovanie prebiehalo obličkami alebo žlčníkom.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Experimentálne štúdie o mutagénnm a tumorogénnom potenciáli nie sú známe. V závislosti od druhu zvierat je po perorálnej dávke LD50 v rozsahu 44–700 mg/kg. Tieto hodnoty sú približne 154–2450-krát vyššie než ľudská terapeutická dávka.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, povidonum, magnesii stearas, saccharosum, talcum, acaciae gummi, titanii dioxidum E 171, silica colloidalis anhydrica, copolymerum MA/MMA 1:1, macrogolum 8000, natrii hydroxidum, carmellosum natricum, triethylis citras, dimeticoni emulsio SE 4, cera alba, cera carnauba.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote 15 – 25°C, v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred vzdušnou vlhkosťou.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 40, 100 obalených tabliet.

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Na perorálne podávanie.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MADAUS GmbH

Kolín nad Rýnom, SRN

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0186/71-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 31.12.1971