Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Zypsilan 80 mg - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Zypsilan 80 mg

Zypsilan 80 mg tvrdé kapsuly

ziprasidón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 • 1. Čo je Zypsilan a na čo sa používa

 • 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zypsilan

 • 3. Ako užívať Zypsilan

 • 4. Možné nežiaduce účinky

 • 5. Ako uchovávať Zypsilan

 • 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.   Čo je Zypsilan a na čo sa používa

Zypsilan kapsuly patria do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.

Zypsilan kapsuly sa používajú na liečbu schizofrénie u dospelých – psychického ochorenia charakteristického nasledujúcimi príznakmi: počutie, videnie a cítenie vecí, ktoré neexistujú, viera v niečo, čo nie je pravda, pociťovanie nezvyčajných podozrení, chýbanie sociálnych (medziľudských) vzťahov alebo ťažkosti ich vytvárať, nervozita, depresia alebo úzkosť.

Zypsilan kapsuly sa taktiež používajú na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov – psychického ochorenia charakteristického striedaním stavov nadšenia (mánia) a depresívnych stavov nálady. Počas epizód mánie sú najtypickejšie príznaky: nadšené správanie, prehnané sebavedomie, nárast energie, znížená potreba spánku, nedostatok koncentrácie alebo hyperaktivita a opakované vysokorizikové správanie.

2.   Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zypsilan

Neužívajte Zypsilan

 • – ak ste alergický na ziprasidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Prejavy alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, svrbenie, opuch tváre alebo pier, ťažkosti s dýchaním.

 • – ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom, alebo ste nedávno mali srdcový infarkt.

 • – ak užívate lieky na liečbu ťažkostí so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus. Pozrite tiež časť „Iné lieky a Zypsilan“ nižšie.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zypsilan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • – ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, keďže užívanie liekov, ako je tento, bolo spojené s tvorbou krvných zrazenín

 • – ak máte problémy s pečeňou

 • – ak máte alebo ste v minulosti mali kŕče alebo epilepsiu

 • – ak ste starší pacient (nad 65 rokov) a trpíte demenciou a máte riziko porážky (cievnej mozgovej príhody)

 • – ak máte nízky pokojový srdcový rytmus a/alebo viete, že máte nedostatok solí v dôsledku predĺženej a ťažkej hnačky a vracania alebo užívania diuretík (liekov na odvodnenie)

 • – ak pri vstávaní do vzpriamenej polohy pociťujete rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, kolaps alebo závrat, ktoré môžu poukazovať na poruchy srdcového rytmu.

Okamžite sa obráťte na svojho lekára ak sa u vás vyskytne niečo z nasledovného:

 • -závažné kožné reakcie, ako je vyrážka s pľuzgiermi, ktoré môžu zahŕňať tiež vredy v ústach, olupovanie kože, horúčku a vyrážky na koži v tvare terčíkov, ktoré môžu byť prejavom Stevensonovho-Johnsonovho syndrómu. Tieto kožné reakcie môžu byť potenciálne život ohrozujúce.

Oznámte vášmu lekárovi, že užívate Zypsilan pred laboratórnymi vyšetreniami (ako sú vyšetrenia krvi, moču, funkcie pečene, srdcového rytmu, atď.) pretože môže pozmeniť výsledky týchto vyšetrení.

Iné lieky a Zypsilan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

NEUŽÍVAJTE Zypsilan,ak užívate lieky na srdcový rytmus alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus ako sú:

 • – antiarytmiká triedy IA a III, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetronium­mesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. Tieto lieky ovplyvňujú srdcový rytmus predĺžením QT intervalu. Ak máte ohľadom toho viac otázok, obráťte sa na svojho lekára.

 • – bakteriálnych infekcií, tieto lieky sú známe ako antibiotiká; napr. makrolidové antibiotiká alebo rifampín

 • – zmien nálady (v rozmedzí od depresívnej nálady po eufóriu), rozrušenia a podráždenia, tieto lieky sú známe ako stabilizátory nálady, napr. lítium, karbamazepín, valproát

 • – depresie, vrátane niektorých liekov zvyšujúcich hladinu sérotonínu, napr. SSRI, ako sú fluoxetín, paroxetín, setralín; alebo rastlinné lieky alebo prírodné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný

 • – epilepsie, napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, etosuximid

 • – Parkinsonovej choroby, napr. levodopa, bromokriptín, ropinirol, pramipexol

 • – alebo ak užívate alebo ste nedávno užívali nasledujúce lieky: verapamil, chinidín, itrakonazol alebo ritonavir.

Prečítajte si aj časť „Neužívajte Zypsilan“ vyššie.

Zypsilan a jedlo, nápoje a alkohol

Zypsilan sa musí užívať počas hlavného jedla.

Vyhnite sa užívaniu alkoholických nápojov počas užívania Zypsilanu, keďže alkohol môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.

Tehotenstvo a dojčenie

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Zypsilan sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám lekár nepovie inak, pretože existuje riziko, že tento liek môže uškodiť vášmu dieťaťu. Ženy v plodnom veku musia používať vhodnú antikoncepciu. Ak otehotniete alebo ak plánujete otehotnieť počas užívania Zypsilanu, ihneď informujte svojho lekára.

U novorodencov, ktorých matky užívali Zypsilan v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) sa môžu objaviť nasledovné príznaky: tras, stuhnutie svalov a/alebo svalová slabosť, ospalosť, podráždenosť, problémy s dýchaním a problémy s kŕmením. Ak sa u vášho dieťaťa objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, kontaktujte vášho lekára.

Dojčenie

Počas užívania Zypsilanu nedojčite. Je to z dôvodu, že malé množstvá môžu prechádzať do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť. Ak plánujete dojčiť, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri užívaní Zypsilanu môžete pociťovať ospalosť. Ak tento príznak pociťujete, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje alebo zariadenia, pokým ospalosť nezmizne.

Zypsilan obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Zypsilan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapsuly prehltnite vcelku, nežujte ich a musíte ich užívať počas jedla. Je dôležité, aby ste kapsule nežuli, pretože to môže ovplyvniť množstvo lieku, ktoré je vstrebané žalúdkom.

Zypsilan sa má užívať dvakrát denne, jedna kapsula ráno počas raňajok a jedna kapsula večer počas večere. Tento liek by ste mali užívať každý deň v rovnakom čase.

Dospelí

Odporúčaná dávka je 40 – 80 mg dvakrát denne užitá s jedlom.

Pri dlhodobom užívaní môže váš lekár dávku upraviť. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 160 mg denne.

Deti a dospievajúci s bipolárnou mániou

Zvyčajná začiatočná dávka je 20 mg užitá s jedlom, nasledovne vám váš lekár odporučí najvhodnejšiu dávku. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 80 mg denne u detí vážiacich 45 kg alebo menej alebo 160 mg denne u detí vážiacich viac ako 45 kg.

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

Starší (nad 65 rokov)

Ak ste starší pacient, váš lekár vám predpíše dávku, ktorá je pre vás vhodná. Dávky u pacientov nad 65 rokov sú niekedy nižšie než dávky užívané mladšími ľuďmi. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorá je pre vás vhodná.

Pacienti s ťažkosťami s pečeňou

Ak máte pečeňové ťažkosti, môžete potrebovať nižšiu dávku Zypsilanu. Váš lekár zistí, aká dávka je pre vás vhodná.

Ak užijete viac Zypsilanu, ako máte

Ihneď sa spojte so svojím lekárom alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Zoberte so sebou škatuľku Zypsilanu.

Ak ste užili príliš veľa tvrdých kapsúl, môžete pociťovať ospalosť, tras, kŕče a samovoľné pohyby hlavy a krku.

Ak zabudnete užiť Zypsilan

Je dôležité užívať Zypsilan každý deň v tom istom čase. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na nasledujúcu dávku. V tom prípade užite iba nasledujúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Zypsilan

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať Zypsilan. Neprestaňte užívať Zypsilan, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.

Je dôležité pokračovať v užívaní vašich liekov, aj keď sa cítite lepšie. Ak ukončíte liečbu príliš skoro, príznaky sa môžu znovu objaviť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je však iba prechodná. Často môže byť zložité odlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.

PRESTAŇTE užívať Zypsilan a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Samovoľné/nez­vyčajné pohyby, najmä tváre a jazyka.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, závraty pri vstávaní do vzpriamenej polohy, ktoré môžu naznačovať nezvyčajnú funkciu srdca. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako posturálna hypotenzia.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie, ako napr. angioedém.
 • Horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnutosť svalov, trasenie, ťažkosti s prehĺtaním
 • Kožné reakcie, hlavne vyrážka, horúčka a opuchnuté lymfatické uzliny, ktoré môžu byť príznakom stavu nazývaného lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS). Tieto reakcie môžu byť potenciálne život ohrozujúce.
 • Zmätenosť, rozrušenie, vysoká teplota, potenie, nedostatočná koordinácia svalov, šklbanie svalov. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako sérotonínový syndróm.
 • Rýchly, nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, ktoré môžu byť príznaky život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.
 • Dlhotrvajúca nezvyčajná a bolestivá erekcia penisu.

Môžu sa u vás prejaviť nasledujúce vedľajšie účinky uvedené nižšie. Tieto možné vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a môžu časom ustúpiť. Avšak, ak sú tieto vedľajšie účinky závažné alebo pretrvávajúce, je potrebné aby ste sa spojili so svojím lekárom.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • ťažkosti so spánkom
 • ospalosť alebo nadmerná ospalosť počas dňa
 • bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nádcha
 • veľmi dobrá nálada, zvláštne myšlienkové pochody a hyperaktivita (nadmerná činnosť), pocit vzrušenia alebo úzkosti
 • nepokoj
 • nezvyčajné pohyby vrátane mimovoľných pohybov, tvrdosť svalov, spomalené pohyby
 • závraty
 • sedácia (útlm)
 • rozmazané alebo zhoršené videnie
 • vysoký tlak krvi
 • zápcha, hnačka, pocit na vracanie, vracanie a tráviace ťažkosti, sucho v ústach, zvýšená tvorba slín
 • vyrážka
 • sexuálne problémy u mužov
 • horúčka
 • bolesť
 • úbytok alebo prírastok telesnej hmotnosti
 • vyčerpanie
 • celkový pocit choroby

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • vysoká hladina prolaktínu v krvi (hormónu riadiaceho tvorbu mlieka v prsných žľazách)
 • zvýšená chuť do jedla
 • záchvat paniky
 • pocit nervozity alebo depresie
 • znížená sexuálna túžba
 • strata vedomia
 • ťažkosti s kontrolou pohybov/mimovoľné pohyby
 • nepokojné nohy
 • zovretie hrdla, nočné mory
 • záchvaty, mimovoľné pohyby očí do nehybnej polohy, ťažkopádnosť, porucha reči, znecitlivenie, pocit mravčenia, znížená schopnosť sústrediť sa, slintanie
 • búšenie srdca, dýchavičnosť
 • citlivosť na svetlo, suché oči, hučanie v ušiach, bolesť uší
 • bolesť hrdla, vetry, žalúdočná nevoľnosť
 • svrbivá kožná vyrážka, akné
 • svalové kŕče, stuhnutosť alebo opuch kĺbov
 • smäd, nepríjemný pocit na hrudníku, nezvyčajná chôdza
 • reflux (spätný tok) žalúdočných štiav zo žalúdka do pažeráka, bolesť žalúdka
 • strata vlasov
 • nezvyčajná poloha hlavy
 • inkontinencia (únik) moču, bolesť alebo ťažkosti pri močení
 • nezvyčajná tvorba mlieka v prsných žľazách
 • zväčšenie prsníkov u mužov
 • absencia (vynechanie) menštruácie
 • nezvyčajné výsledky krvných testov a vyšetrenia srdca
 • nezvyčajné výsledky pečeňových testov
 • závrat
 • celková slabosť a únava

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • znížené hladiny vápnika v krvi
 • spomalené myslenie, nedostatok emócií
 • ovisnutá tvár
 • paralýza (ochrnutie)
 • čiastočná alebo úplná strata videnia v jednom oku, svrbenie očí
 • ťažkosti s rozprávaním, štikútanie
 • riedka stolica
 • podráždenie kože
 • neschopnosť otvoriť ústa
 • namáhavé vyprázdňovanie močového mechúra
 • syndróm z vysadenia lieku u novorodencov
 • znížený orgazmus
 • pocit horúčavy
 • zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (pri vyšetrení krvi)
 • fľaky vyvýšenej a zapálenej červenej kože pokryté bielymi šupinami známe ako psoriáza

Neznáme (z dostupných údajov):

 • u starších ľudí s demenciou bol hlásený nízky nárast počtu úmrtí pacientov užívajúcich antipsychotiká, v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívali.
 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuchnutie, bolesť,

a začervenanie nôh), ktoré môžu putovať cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v mailto:. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Zypsilan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Zypsilan obsahuje

 • – Liečivo je ziprasidón. Jedna tvrdá kapsula Zypsilanu obsahuje 20 mg, 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu, vo forme ziprasidónium­hydrogensulfá­tu.

 • – Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, predželatinovaný kukuričný škrob, povidón K-25 a stearan horečnatý vo vnútri kapsuly a oxid titaničitý (E171), želatína, indigokarmín (E132) a žltý oxid železitý (E172) v obale kapsuly.