Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

123I MIBG inj. - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - 123I MIBG inj.

1. NÁZOV LIEKU

123I MIBG inj.

74 MBq, injekčný roztok

Nechránený názov: 123I-m-jodbenzylguanidin

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

K dátumu a hodine kalibrácie jeden mililiter výrobku obsahuje:

Liečivo: 123I Iobenguanum 74 MBq

benguani sulfas 0,5 mg

Rádiochemická čistota výrobku k dátumu a hodine expirácie je:

123I – MIBG: > 95 %

meta-iodo (123I) benzylamin: < 0,5 %

voľnýjodid (123I): < 5 %

Rádionuklidová čistota výrobku k dátumu a hodine expirácie:

123I: > 99,9 %

121Te: < 500 Bq/MBq

Izotop jódu (123I) sa vyrába ožarovaním obohateného xenónu protónmi.

Fyzikálne charakteristiky 123I: fyzikálny polčas rozpadu 13,2 hodiny.

Najdôležitejšie emitované žiarenie:

Energia žiarenia gama: 159 keV relatívne zastúpenie: 83,6 %

Vzhľad lieku: číry bezfarebný roztok.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

123I MIBG je diagnostický prípravok, vhodný pre:

 • – rádionuklidovú diagnostiku, sledovanie a upresnenie lokalizácie pri podozrení na výskyt nádorových tkanív, ktoré sa vyvinuli embryonálne z neurálnej trubice (feochromocytómy, paragangliómy, chemodektómy a ganglioneurómy),

 • – diagnostiku, určovanie štádia ochorenia a sledovanie úspešnosti liečby u pacientov s neuroblastómami,

 • – hodnotenie vychytávania m-jódbenzylguanidínu. Senzitívnosť na rádionuklidové zobrazovanie po podaní 123I – MIBG je rozdielna, napríklad u feochromocytómov a neuroblastómov je to cca 90 %, u karcinoidov 70 % a u medulárnych karcinómov štítnej žľazy len 35 %.

 • – funkčné štúdie drene nadobličiek (hyperplázie) a myokardu (sympatická inervácia).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie rádiofarmaka sa vykonáva podľa schémy : Deti:

– mladšie ako 6 mesiacov:

4 MBq/kg telesnej hmotnosti (maximálne 40 MBq),

– 6 mesiacov až 2 roky:

4 MBq/kg telesnej hmotnosti (minimálne 40 MBq),

– staršie ako 2 roky:

dávka sa určuje podľa telesnej hmotnosti. Odporúčané dávkovanie je uvedené v tabuľke:

3 kg

20 MBq

15 kg

76 MBq

35 kg

140 MBq

4 kg

28 MBq

20 kg

92 MBq

40 kg

152 MBq

6 kg

38 MBq

25 kg

110 MBq

45 kg

162MBq

8 kg

46 MBq

30 kg

124 MBq

50 kg

176 MBq

10 kg

54 MBq

Dospelí: odporúčaná aplikovaná aktivita je 80 – 200 MBq. Pre staršie osoby nie je potrebné dávkovanie upravovať.

123I – MIBG sa aplikuje pomalou i.v. injekciou alebo infúziou. Ak je požiadavka aplikovať 123I – MIBG vo väčšom objeme, je možné roztok pred aplikáciou riediť (pozri Inkompatibility a Návod na použitie).

4.3. Kontraindikácie

Absolútne kontraindikácie nie sú známe.

4.4. Špeciálne upozornenia

 • Užívanie liekov, účinkom ktorých môže dôjsť k zníženiu vychytávania 123I – MIBG, je potrebné pred aplikáciou prerušiť obvykle na obdobie štyroch biologických polčasov.
 • Podávanie látok, blokujúcich vychytávanie jódu štítnou žľazou, sa začína 24 až 48 hodín pred aplikáciou 123I MIBG a trvá najmenej 3 dni. Na blokádu štítnej žľazy chloristanom draselným je potrebná dávka cca 400 mg denne. Pri použití jodidu draselného, jodičnanu draselného alebo Lugolovho roztoku je potrebné dodať do organizmu cca 100 mg jódu denne.
 • 123I MIBG sa aplikuje pomaly intravenózne počas niekoľkých minút.
 • Scintigrafické zobrazenie celého tela v prednej aj v zadnej projekcii a/alebo zobrazenie vybratej oblasti a/alebo tomografické SPECT zobrazenie sa robí za 24 hodín po aplikácii 123I MIBG. V prípade potreby je možné zobrazenie zopakovať po 48 hodinách.
 • Vychytanie m-jódbenzylguanidínu v chromafinných granulách teoreticky môže zapríčiniť prudké zvýšenie sekrécie noradrenalínu, a tým spôsobiť hypertenznú krízu. Táto eventualita vyžaduje trvalé sledovanie pacienta počas aplikácie. Aplikácia 123I – MIBG sa musí robiť pomalou injekciou (aplikácia jednej dávky má trvať najmenej jednu minútu).
 • S liekom 123I – MIBG môžu pracovať, tak ako so všetkými rádiofarmakami, len kvalifikované osoby s povolením na manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu prijímať, používať a podávať v určenom zdravotníckom zariadení. Prepravu, príjem, skladovanie, prípravu, rozdeľovanie, manipuláciu a používanie rádiofarmák určujú predpisy a/alebo príslušné povolenia kompetentných orgánov a organizácií.
 • Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržiavať sa musia príslušné aseptické opatrenia, vyhovujúce požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá. Pozornosť sa musí venovať aj bezpečnostným predpisom pre zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami, aby sa pri práci s rádionuklidmi a rádiofarmakami minimalizovalo radiačné zaťaženie klinického personálu i pacienta.

4.5. Liekové a iné interakcie

O niektorých liečivých látkach je známe alebo sa o nich predpokladá, že môžu spôsobovať predĺženie, alebo naopak zníženie vychytávania m-jódbenzylguanidínu v nádorových tkanivách, ktoré sa vyvinuli embryonálne z neurálnej trubice:

 • nifedipin (blokátor kalciového kanálu): predlžuje retenciu m-jódbenzylguanidínu.
 • zníženie vychytávania bolo pozorované u ľudí, ktorí v rámci liečebných režimov užívali reserpín, labetalol, blokátory kalciového kanála (diltiazem, nifedipin, verapamil), tricyklické antidepresíva (amitriptylín, imipramín a ich deriváty), sympatikomimetiká (ktoré sú prítomné v prípravkoch pre dekongesciu sliznice nosa, napr. fenylefrín, efedrín alebo fenylpropanolamín), kokaín, fenotiazín.

Liečba liečivami, ktoré obsahujú uvedené liečivé látky, má byť pred aplikáciou 123I MIBG prerušené (na dobu štyroch biologických polčasov, kedy je predpoklad, že látka sa z organizmu úplne eliminuje).

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Aplikácia rádiofarmák sa počas tehotenstva neodporúča.

Všeobecne platí zásada, že ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak predpokladaný prínos vyšetrení preváži možné riziko pre matku a plod.

Pred aplikáciou dojčiacim ženám je nutné zvážiť, či je možné vyšetrenie odložiť, kým nebude dojčenie ukončené a či je vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka jeho podanie vhodné. Ak je aplikácia nevyhnutná, je nutné dojčenie na 72 hodín prerušiť a mlieko, ktoré sa vytvorí, sa musí odsať a znehodnotiť. Dojčenie je možné obnoviť za predpokladu, že rádioaktivita v mlieku nespôsobí radiačné zaťaženie dieťaťa väčšie ako 1 mSv.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv na pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov nebol popísaný.

4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky po aplikácii 123I MIBG sú veľmi zriedkavé. Ojedinele boli pozorované prejavy anafylaktoidnej reakcie – vyrážka, nevoľnosť, pocity „mrazenia“. Ak je preparát aplikovaný príliš rýchlo, už počas injekčného podania alebo bezprostredne po ňom sa môžu vyskytnúť palpitácie, dyspnoe, návaly tepla, prechodné zvýšenie krvného tlaku a kŕče v abdominálnej oblasti. Tieto symptómy vymiznú počas jednej hodiny.

Rádiofarmakum 123I MIBG neobsahuje žiadne pomocné súčasti, ktoré by spôsobovali pozorovateľné prejavy, alebo o ktorých by boli známe poznatky, dôležité z hľadiska bezpečného používania tohto produktu.

Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri najmenšej výslednej dávke žiarenia bola dosiahnutá požadovaná kvalita vyšetrenia. Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menší ako 20 mSv.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie je nepravdepodobné vzhľadom na množstvo m-jód-benzylguanidínu, ktoré je obsiahnuté v prípravku a na vlastnosti rádioizotopu, používaného na jeho značenie.

Ak by k predávkovaniu z nejakých dôvodov došlo, tak prejav z predávkovania m-jódbenzylguanidínu spôsobuje uvoľnený adrenalín. Jeho účinok je krátkodobý a vyžaduje len zásah, smerujúci na zníženie krvného tlaku.

Znížiť absorbovanú dávku v prípade aplikácie nadmerného množstva rádioaktivity je možné vzhľadom na vylučovanie účinnej látky obličkami zvýšením eliminácie rádionuklidu z organizmu podporou diurézy a častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterape­utická skupina: Diagnostické rádiofarmaká, Detekcia nádorov, ATC kód: V09IX01

123I -m-jódbenzylguanidín je aralkylguanidín označený izotopom jódu. Jeho štruktúra obsahuje guanidínovú skupinu guanetidínu naviazanú na benzylovú skupinu s pripojeným jódom. Obdobne ako guanetidín sú aj aralkylguanidíny blokátormi adrenergných neurónov. V dôsledku podobnosti funkcie adrenergných neurónov a chromafinných buniek drene nadobličiek sa m-jódbenzylguanidín vychytáva predovšetkým v oblasti drene nadobličiek. Ďalšou oblasťou vychytávania je myokard.

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Spomedzi rôznych aralkylguanidínov sa uprednostňuje m-jódbenzylguanidín pre najnižšie hromadenie v pečeni a najlepšiu stabilitu in vivo, kedy je aj množstvo vychytaného voľného jódu v štítnej žľaze minimálne.

U buniek vývojovo odvodených od neurónovej trubice je transport cez bunkovú membránu aktívnym procesom, ak je hladina látky nízka (ako je to pri diagnostickej aplikácii). Proces vychytávania môže byť inhibovaný vychytávaním inhibítorov, akými sú napríklad kokain alebo desmethylimipramín. V bunkách je aspoň časť m-jódbenzylguanidínu aktívnym mechanizmom transportovaná do zásobných granúl.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

M-jódbenzylguanidín je z veľkej časti vylučovaný v nezmenenej forme obličkami. Počas 4 dní sa asi 70 – 90 % aplikovanej dávky vylúči obličkami. Ako produkty metabolizmu, obsahujúce rádioaktívny jód, boli nájdené jodidy, kyselina meta-jodhippurová, hydroxyjódben­zylguanidín a kyselina meta-jódbenzoová. Tieto deriváty predstavujú asi 5 – 15 % aplikovanej dávky.

Distribučné charakteristiky m-jódbenzylguanidínu zahŕňajú rýchle iniciálne hromadenie v pečeni (33 % aplikovanej dávky), výrazne nižšie hromadenie v myokarde (0,8 %), v slezine (0,6 %) a slinných žľazách (0,4 %). Vychytávanie m-jódbenzylguanidínu v normálnej dreni nadobličiek umožňuje ich zobrazenie po podaní 123I MIBG. Pri hyperplázii nadobličiek je vychytávanie výrazne zvýšené.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Letálna dávka pre psov je 20 mg/kg. Nižšie dávky (14 mg/kg) môžu spôsobiť prechodné príznaky toxických účinkov. Opakované intravenózne podanie 20 – 40 mg/kg potkanom vyvolá závažné príznaky toxických účinkov. Opakované intravenózne podanie 5 – 20 mg/kg spôsobí nežiaduce účinky vrátane respiračných porúch, ale dlhodobý účinok spočíva len v miernom zvýšení hmotnosti pečene a srdca. Opakované podanie 2,5 – 10 mg/kg psom spôsobí nežiaduce účinky vrátane zvýšenia krvného tlaku a vzniku abnormalít srdcového rytmu a šírenia tepovej vlny, ale všetky účinky majú prechodný charakter.

V rámci použitých metodík neboli preukázané žiadne mutagénne účinky. Štúdie karcinogénneho účinku m-jódbenzylguanidínu neboli publikované.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Monohydrát kyseliny citrónovej, (acidum citricum monohydricum), dihydrát citranu sodného (natrii citras dihydricus), kyselina gentisová (acidum gentisicum), síran cinnatý (stannosi sulfas), pentahydrát síranu meďnatého (cupri sulfas pentahydricus), voda na injekcie (aqua ad iniectabilia).

pH prípravku je 3,5 – 4,5.

6.2. Inkompatibility

Prípravok MIBG (123I) nie je kompatibilný s roztokmi chloridu sodného. Prítomnosť chloridového aniónu môže in vitro spôsobiť uvoľňovanie rádioaktívneho jódu. Ak je požiadavka aplikovať 123I – MIBG vo väčšom objeme, je možné roztok pred aplikáciou riediť len vodou na injekcie alebo 5 % roztokom glukózy (nie fyziologickým roztokom).

6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti MIBG (123I) je 20 hodín od dátumu a hodiny kalibrácie. Dátum a hodina kalibrácie a dátum a hodina exspirácie sú uvedené na štítku oloveného tienenia a v sprievodných dokladoch.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Ak nie je liek aplikovaný ihneď po dodaní na pracovisko, je potrebné uchovávať ho v pôvodnom balení pri teplote 20 – 25 °C. Skladovanie je možné pri dodržiavaní podmienok, platných pre rádioaktívne látky.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

10 ml injekčná liekovka k opakovanému odberu, uzavretá gumovou zátkou a kovovou objímkou. Olovený obal, plechovka. Príbalová informácia.

Prípravok MIBG (123I) je dodávaný v nasledovných aktivitách:

74 MBq v 1 ml

148 MBq v 2 ml

222 MBq v 3 ml

296 MBq v 4 ml

370 MBq v 5 ml.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Ak je požiadavka aplikovať 123I – MIBG vo väčšom objeme, je možné roztok pred aplikáciou riediť len vodou na injekcie alebo 5 % roztokom glukózy (nie fyziologickým roztokom). Aplikácie rádiofarmák predstavujú pre personál riziko vystavenia účinkom radiácie, kontaminácie stopami krvi, moču, zvratkov a pod. Pri používaní rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné predpisy pre ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia.

Dozimetrické údaje

Uvedené sú údaje podľa ICRP 53 (Vol.18-No.1–4, 1987) „Radiation dose to patients from radiopharmace­uticals“. Tabuľka obsahuje údaje pre sedem orgánov, pre ktoré sa robil výpočet efektívneho dávkovania ekvivalentu a údaje pre ďalších päť orgánov s najväčším radiačným zaťažením (označené hviezdičkou).

Absorbovaná dávka na jednotku aplikovanej aktivity (mGy/MBq):

orgán

dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

Povrch kostí

0,0076

0,0093

0,015

0,023

0,045

Prsné žľazy

0,0062

0,0062

0,0098

0,016

0,03

Pľúca

0,016

0,023

0,032

0,048

0,091

Vaječníky

0,008

0,01

0,016

0,026

0,047

Semenníky

0,0054

0,0073

0,012

0,02

0,038

Červená kostná dreň

0,0092

0,012

0,017

0,025

0,045

Štítna žľaza

0,0042

0,0062

0,01

0,017

0,031

Nadobličky

0,011

0,015

0,022

0,031

0,051

*Obličky

0,014

0,017

0,025

0,036

0,06

*Stena moč. mechúra

0,07

0,087

0,13

0,19

0,35

*Pečeň

0,071

0,089

0,13

0,19

0,34

*Slinné žľazy

0,017

0,022

0,031

0,045

0,072

*Slezina

0,02

0,028

0,043

0,066

0,12

Efektívny dávkový

0,018

0,023

0,034

0,05

0,09

ekvivalent (mSv/MBq)

Efektívny dávkový ekvivalent po aplikácii 200 MBq pre dospelého je 3,6 mSv.

Uvedené hodnoty platia pre normálne farmakokinetické podmienky. V prípade zmenenej funkcie obličiek, vplyvom choroby alebo po predchádzajúcej terapii, môže byť efektívny dávkový ekvivalent a radiačné zaťaženie orgánov zvýšené.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3 1755 LE Petten

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0495/96-S