Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

18-FD-glukóza inj. - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - 18-FD-glukóza inj.

1. NÁZOV LIEKU

18-FD-glukóza inj.

100 – 1500 MBq / 1 ml injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:

Fludeoxyglucosum (18F) 100 – 1500 MBq / 1 ml

(2-(18F)fluor-2-deoxy-D-glukosa)

Pomocné látky so známym účinkom:

Etanol, menej ako 100 mg v jednej dávke.

Sodík, v množstve 1,5 mmol v maximálnej odporúčanej dávke.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Vzhľad lieku: číry bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

18-FD-glukóza inj. je rádionuklidové diagnostikum vhodné na sledovanie regionálnej utilizácie glukózy metódou PET alebo PET/CT ako indikátora viability tkanív. Látka sa dostáva do bunky úmerne utilizácii glukózy pomocou aktívnych transportných mechanizmov a je fosforylovaná, ale nie je ďalej metabolizovaná Koncentrácia 18-FD-glukózy v tkanivách závisí aj od enzymatického vybavenia buniek a od ich prekrvenia.

4.1. Terapeutické indikácie

Tento liek je určený len na diagnostické použitie:

 • – lokalizácia primárnych nádorov a metastáz väčšiny zhubných novotvarov,

 • – hodnotenie biologického chovania tumorov,

 • – posúdenie rozsahu nádorového rastu,

 • – hodnotenie účinnosti protinádorovej liečby, odhad prognózy ochorenia,

 • – detekcie recidívy ochorenia,

 • – určenie oblasti, v ktorej je prítomná epileptogénna zóna,

 • – vyšetrenie regionálnej utilizácie glukózy v mozgu u pacientov s neurologickou poruchou,

 • – diagnostika degeneratívnych zmien mozgu,

 • – diagnostika zápalu, lokalizácia príčiny febrilných stavov,

 • – posúdenie viability myokardu (pri tejto indikácii možno výnimočne použiť pre detekciu aj SPECT).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

 • V závislosti od indikácií a typu skenera je pre dospelých s hmotnosťou 70 kg zvyčajné dávkovanie 150 – 300 MBq – na zobrazenie mozgu a myokardu,

300 – 600 MBq – na vyšetrenie trupu, prípadne i s končatinami.

Pri indikovaní vyšetrenia sa musí vyhodnotiť pomer medzi očakávanou diagnostickou informáciou a rizikom spojeným s rádiačnou expozíciou. Zvlášť prísne je to potrebné posudzovať u detí a mladistvých. Dávku aplikovanú deťom je nutné príslušným spôsobom redukovať.

Spôsob podávania

18-FD-glukóza sa aplikuje jednorázovo intravenóznou injekciou. Musí byť vylúčené paravenózne podanie, aby nedošlo k nežiaducemu lokálnemu ožiareniu.

Cerebrálny metabolizmus glukózy závisí od aktivity mozgu; preto sa odporúča vyšetriť mozog po upokojení pacienta, v pološere, v pokojnom prostredí s nízkym pozadím hluku.

Asi šesť hodín pred podaním 18-FD-glukózy by pacienti nemali prijímať potravu, pretože zvýšená glykémia a inzulinémia zhoršuje kontrastné pomery a v dôsledku toho citlivosť diagnostiky. Hladina cukru v krvi nemá byť vyššia ako 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml). U diabetikov je možné glykémiu opatrne korigovať intravenóznym podaním niekoľkých jednotiek nedepotného inzulínu podaného aspoň jednu hodinu pred aplikáciou 18-FD-glukózy. Výnimkou z tohto pravidla je vyšetrenie viability myokardu, kde sa používajú rôzne metódy, ktoré vedú k hyperinzulinémii pri zachovaní euglykémie. Pacient musí byť poučený, aby pred a po vyšetrení pil veľa tekutín bez cukru a kalórii a často močil, aby sa znížila rádiačná záťaž močových ciest.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek nemá absolútnu kontraindukáciu,ale jeho použitie u žien s pozitívnym tehotenským testom musí rozhodnúť lekár na základe očakávaného prínosu vyšetrenia pri maximálnom znížení rizika pre plod. Aj keď je vlastné tomografické vyšetrenie úplne neinvazívne, môže poloha ležmo na chrbte v stiesnených podmienkach skenera nepriaznivo ovplyvniť stav pacienta (napr. so srdcovou či pľúcnou insuficienciou, so záchvatmi alebo s veľkými bolesťami). Preto je nutný zdravotnícky dohľad so schopnosťami kvalifikovane zákročiť v urgentných situáciách.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek je z hľadiska klasifikácie rizika otvoreným rádioaktívnym žiaričom, môže sa spracovávať a aplikovať iba v priestoroch, pre ktoré bolo vydané príslušné povolenie na prevádzku podľa platných predpisov o ochrane zdravia pred iónizujúcim žiarením.

Rádiofarmaká môžu používať iba oprávnené osoby. Získanie povolenia podlieha príslušným predpisom Slovenskej republiky. Manipulovať a aplikovať liek obsahujúci 18-FD-glukózu pacientom môže len držiteľ príslušného povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Pritom musia byť dodržiavané zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia znižujúce rádiačnú záťaž pacientov i personálu v súlade s príslušnými zákonmi a vyhláškami, podľa zásad uvedených v prevádzkových pokynoch, vo vnútornom havarijnom pláne a v programe monitorovania. Vzhľadom na vysokú energiu žiarenia gama musí byť personál poučený o možnom zvýšení rádiačnej záťaže a o nutnosti dodržiavať opatrenia prijaté na zníženie tejto záťaže.

Liek obsahuje 1,5 mmol sodíka v maximálnej odporúčanej dávke. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5. Liekové a iné interakcie

18-FD-glukóza je analógom glukózy so zhodnou primárnou utilizáciou a pri jej metabolizácii tak dochádza ku kompetícii (18F)-fluordeoxyglukózy s D-glukózou. Účinnosť prenosu (18F)-fluordeoxyglukózy do bunky môže byť výrazne ovplyvnená abnormálnou hladinou inzulínu a/alebo cukru v plazme. Preto sa odporúča robiť vyšetrenia pomocou 18-FD-glukózy osobám s hodnotami koncentrácie glukózy v krvi pod 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml), aby nebola významne znížená frakcia metabolizovanej účinnej látky lieku.

Utilizáciu 18-FD-glukózy mozgom môžu znížiť tiež lieky s obsahom látok ovplyvňujúcich cerebrálnu látkovú výmenu glukózy (napr. valproát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital apod.).

Ďalšie liekové interakcie nie sú známe a popísané.

Interakcie spôsobované rádiačno-chemickými zmenami v organizme sú nepravdepodobné vzhľadom na nízke absorbované dávky (3 – 12 mSv).

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú známe žiadne špeciálne štúdie o aplikácii prípravku gravidným a dojčiacim ženám, nie sú popísane ani štúdie o vplyve prípravku na reprodukciu u zvierat. Pred každým vyšetrením s použitím rádiofarmák je nutné sa informovať o možnej gravidite. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, musí byť považovaná za gravidnú, pokiaľ sa nedokáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť a nevyhnutnosť očakávanej klinickej informácie vo vzťahu k rádiačnej dávke, ktorú by obdržal plod; absorbovaná dávka v maternici po aplikácii 18-FD-glukózy sa udáva okolo 23 mGy/MBq a predstavuje tak pre plod potenciálne riziko. V gravidite by sa preto mali robiť iba nevyhnutné vyšetrenia, u ktorých diagnostický prínos prevyšuje riziko pre matku i plod. Ak je odhad ekvivalentnej dávky plodu menší ako 1 mSv, je podanie rádiofarmaka v odôvodnených prípadoch prijateľné.

Pretože 18-FD-glukóza môže prechádzať do materského mlieka, odporúča sa pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien dočasne dojčaťu dávať náhradnú výživu a po aplikácii vylúčiť kontakt matky s dieťaťom na niekoľko hodín. Dojčenie sa môže obnoviť, až keď rádiačná dávka, ktorú by mohlo dostať dieťa následkom požívania mlieka a pobytu v blízkosti matky, bude nižšia než limity dané rádiačne-hygienickými predpismi (odhad ekvivalentnej dávky u dieťaťa menší než 1 mSv).

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

18-FD-glukóza nemá žiadny vplyv alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe;

18-FD-glukóza sa vo svete klinicky používa ako účinná látka rádiofarmaceu­tických prípravkov pre diagnostiku chorôb, pri ktorých dochádza k lokálnym zmenám utilizácie glukózy, zhruba od roku 1978. V literatúre sú dokumentované výsledky viac ako 860 klinických štúdií; v Českej republike je ročne registrovných viac ako 10 000 podaní 18-FD-glukózy; pritom neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.

Efektívne dávky jednotlivým pacientom z diagnosticky aplikovaného množstva rádioaktívnej látky obsiahnuté v prípravku sú v rozsahu cca 3 – 12 mSv a sú teda porovnateľné s dávkami pri bežných scintigrafických vyšetreniach.

Najexponovanejším orgánom pri aplikácii 18-FD-glukózy je močový mechúr. Dávka na tento orgán závisí od akumulovanej aktivity a od času zadržania 18-FD-glukózay v močovom mechúre. Pre obvykle aplikované aktivity 150 – 500 MBq 18-FD-glukózy predstavuje dávka na orgán u dospelých 25 – 50 mGy počas zadržania v mechúre 2 hodiny. Pri vyprázdnení močového mechúra po jednej hodine môže byť absorbovaná dávka v stene mechúra znížená až na polovicu.

Ako u všetkých rádiofarmák, aj u tohto prípravku musí diagnostický prínos vyšetrenia prevýšiť riziko vystavenia pacienta rádiačnej záťaži a aplikovaná aktivita musí byť zvolená tak, aby zabezpečila požadovanú diagnostickú informáciu pri najnižšej rádiačnej záťaži pacienta.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie u ľudí vzhľadom na nízky obsahu (18F)-fluordeoxyglukózy neprichádza do úvahy; pri náhodnom podaní prebytku rádioaktívnej látky môže byť rádiačné riziko znížené zvýšenou diurézou a častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: rádiofarmaká

ATC kód: V09IX04

Liečivo – 2-(18F)-fluor-2-deoxy-D-glukóza – sleduje in vivo primárny metabolizmus

D-glukózy, pomocou aktívnych transportných mechanizmov vstupuje do bunky a je fosforylované, ale nie je následne metabolizované. Aktívny transport zvyšuje inzulín, ktorý sa viaže na špecifické membránové receptory.

Vzhľadom na nízky obsah fluordeoxyglukózy prípravok aplikovaný v obvyklých dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky, ktoré sa stanovujú klinicky a/alebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní prípravku je vychytávanie účinnej látky z krvného obehu veľmi rýchle (eliminačný polčas menší než 1 minúta), distribúcia v organizme sleduje metabolizmus D-glukózy. Celotelová retencia môže byť opísaná multiexponenciálnou funkciou s eliminačnými polčasmi 12 minút, 1,5 hodiny a nekonečno.

Asi 30 % aplikovanej aktivity sa vylúči obličkami.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí

Neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ktoré by znížili bezpečnostný profil prípravku. V literatúre sa nenašli údaje o teratogénnych, mutagénnych alebo karcinogénnych účinkoch prípravku.

Dávka aplikovaná pacientom zvyčajne nepresiahne 1 mg fluordeoxyglukózy (0,014 mg/kg).

V publikovaných skúškach toxicity na myšiach a psoch neboli pozorované žiadne toxické reakcie alebo zmeny na orgánoch u myší ani po jednorázovom alebo opakovanom (trojnásobnom) podaní celkovej dávky/kg 1000 – 3000-krát prevyšujúce maximálne dávky aplikované pacientovi pri vyšetrení a u psov 50 – 150-krát prevyšujúce maximálne dávky aplikované pacientovi pri vyšetrení.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný, voda na injekciu, etanol

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

 • 8 hodín od dátumu a hodiny štandardizácie.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Tento liek sa musí uchovávať v súlade s národnými predpismi, platnými pre rádioaktívne výrobky (Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, Vyhláška MZ SR č, 545/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie rádiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska rádiačnej ochrany).

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal: sklenená injekčná liekovka (10 ml alebo 20 ml) zo skla I. hydrolytickej triedy uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou.

Vonkajší obal: olovený kontajner

Veľkosť balenia:

0,5; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 GBq v injekčnej liekovke pre opakovaný odber.

Jedna injekčná liekovka obsahuje aktivitu 100 až 1500 MBq/ml Fludeoxyglucosum (18F) v okamihu kalibrácie.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pri manipulácii je nutné prísne dodržiavať rádiačno-hygienické opatrenia, liekovka s prípravkom by nemala zostávať mimo vyhradený priestor.

Pri aplikácii musia byť dôsledne dodržiavané opatrenia pre rádiačnú ochranu personálu.

Všetok nepoužitý prípravok alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s požiadavkami na likvidáciu rádioaktívnych lá­tok.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ÚJV Ŕež, a.s.

Hlavní 130, Ŕež

250 68 Husinec

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0073/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 02. februára 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 05. novembra 2013

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2017

11. DOZIMETRIA

(18F)-fluordeoxyglukóza má polčas premeny 109,77 min a emituje pozitróny s maximálnou energiou 0,633 MeV s následným anihilačným žiarením gama s energiou 0,511 MeV, početnosť 1,935 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu.

Efektívne dávkové ekvivalenty (mSv/MBq) a dávky absorbované v jednotlivých orgánoch (mGy/MBq) po aplikácii prípravku s (18F)-fluordeoxyglukózou podľa údajov publikace ICRP 106 (International Commission on Radiological Protection 106,2007) a podľa údajov z Radiation Dose Estimates for Radiopharmace­uticals, Oak Ridge Institute for Science and Education (1996):

Orgán

absorbované dávky (mGy/MBq) – podľa ICRP 106

podľa ORISE

dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

dospelý

nadobličky

0,012

0,016

0,024

0,039

0,071

0,013

močový mechúr

0,130

0,160

0,250

0,340

0,470

0,19

povrch kostí

0,011

0,014

0,022

0,034

0,064

0,012

mozog

0,038

0,039

0,041

0,046

0,063

0,019

prsná žľaza

0,009

0,011

0,018

0,029

0,056

0,0092

žlčník

0,013

0,016

0,024

0,037

0,070

0,014

žalúdok

0,011

0,014

0,022

0,035

0,067

0,013

tenké črevo

0,012

0,016

0,025

0,040

0,073

0,014

hrubé črevo

0,013

0,016

0,025

0,039

0,070

N/A

horná časť hrubého čr.

0,012

0,015

0,024

0,038

0,070

0,013

dolná časť hrubého čr.

0,014

0,017

0,027

0,041

0,070

0,017

srdce

0,067

0,087

0,130

0,210

0,380

0,06

obličky

0,017

0,021

0,029

0,045

0,078

0,02

pečeň

0,021

0,028

0,042

0,063

0,120

0,016

pľúca

0,020

0,029

0,041

0,062

0,120

0,017

svaly

0,010

0,013

0,020

0,033

0,062

0,011

hltan

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

N/A

vaječníky

0,014

0,018

0,027

0,043

0,076

0,017

pankreas

0,013

0,016

0,026

0,040

0,076

0,026

kostná dreň

0,011

0,014

0,021

0,032

0,059

0,013

koža

0,008

0,010

0,015

0,026

0,050

0,0084

slezina

0,011

0,014

0,021

0,035

0,066

0,037

semenníky

0,011

0,014

0,024

0,037

0,066

0,013

týmus

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

N/A

štítna žľaza

0,010

0,013

0,021

0,034

0,065

0,01

maternica

0,018

0,022

0,036

0,054

0,090

0,023

ostatné orgány

0.012

0,015

0,024

0,038

0,064

N/A

účinná dávka (mSv/MBq)

0,019

0,024

0,037

0,056

0,095

0,03