Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Abaktal 400 mg - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Abaktal 400 mg

1. NÁZOV LIEKU

Abaktal 400 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 558,5 mg dihydrátu pefloxacínium­mezilátu, čo zodpovedá 400 mg pefloxacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela až nažltlá podlhovastá bikonvexná filmom obalená tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Pefloxacín sa používa na liečbu nasledujúcich infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na pefloxacín:

 • infekcie močového traktu (vrátane prostatitídy)
 • infekcie dýchacích ciest (akútne exacerbácie chronickej bronchitídy, exacerbácie pri cystickej fibróze, nozokomiálna pneumónia)
 • abdominálne a hepatobiliárne infekcie
 • vážne bakteriálne gastrointestinálne infekcie
 • bacilonosičstvo salmonelózy
 • infekcie kostí a kĺbov (osteomyelitída spôsobená gramnegatívnymi mikroorganizmami)
 • infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené stafylokokmi rezistentnými na antistafylokokový penicilín
 • septikémia a endokarditída
 • meningitída (ak je vyvolávajúci mikroorganizmus citlivý na pefloxacín)
 • gonorea.

Pefloxacín je účinný na liečbu infekcií v monoterapii alebo aj v kombinácii s inými antibiotikami. Je účinný na liečbu a profylaxiu infekcií u imunokompro­mitovaných pacientov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná denná dávka pre dospelých je 800 mg.

Pefloxacín sa podáva: dvakrát denne 1 tableta alebo 400 mg každých 12 hodín.

Pri infekciách močových ciest sa podáva 1 tableta každých 24 hodín, pretože pefloxacín dosahuje v moči vysoké koncentrácie. Liek sa užíva s jedlom, čím sa predíde vzniku gastrointesti­nálnych porúch. Na liečbu nekomplikovanej gonorei postačí jednorazová dávka 800 mg pefloxacínu u mužov aj žien.

Maximálna denná dávka je 1 200 mg.

Starší pacienti

Keďže sa u starších pacientov odporúča redukovať dávku pefloxacínu a tableta sa nesmie deliť na dve rovnaké polovice, tento liek nie je pre starších pacientov vhodný.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s nedostatočnou funkciou obličiek ostáva eliminácia pefloxacínu takmer nezmenená, pretože hepatálny klírens je dominantnou cestou jeho eliminácie. Z tohoto dôvodu nie je potrebná redukcia dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Pefloxacín sa hemodialýzou z organizmu neodstraňuje, a preto nie je potrebné pridať na konci dialýzy ďalšie liečivo.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s ťažkou insuficienciou pečene je eliminácia pefloxacínu významne predĺžená, a preto sa odporúča denná dávka 400 mg každých 24 – 48 hodín v závislosti od sérových koncentrácií pefloxacínu.

Pediatrická populácia

Pefloxacín je u detí a dospievajúcich do 18 rokov kontraidikovaný (pozri časť 4.3).

4.3 Kontraindikácie

Pefloxacín je kontraindikovaný:

 • – precitlivenosť na pefloxacín alebo na niektorý iný chinolón, alebo na ktorúkoľvek

 • – u detí alebo dospievajúcich v období rastu (z dôvodu rizika ťažkých artropatií, najmä veľkých kĺbov)

 • – v prípade poškodenia šliach spôsobeného chinolómni v anamnéze (pozri časti 4.4 a 4.8).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Porucha funkcie pečene

Dávkovanie musí byť adekvátne znížené u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Fotosenzitivita

Pefloxacín môže vyvolať fotosenzitívne reakcie. Pacientov je potrebné upozorniť, že sa počas liečby a 4 dni po ukončení liečby majú vyhnúť slnečnému alebo UV žiareniu (pozri časť 4.8). Odporúča sa nosiť ochranný odev alebo používať ochranný krém (s vysokým UV filtrom).

Muskuloskeletárny systém

Môže sa vyskytnúť tendinitída a viesť k ruptúre šľiach, najmä Achillovej šľachy a častejšie u starších pacientov. Tendinitída, niekedy bilaterálna, sa môže vyskytnúť počas prvých 48 hodín liečby. Bola hlásená aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby. U pacientov dlhodobo užívajúcich kortikosteroidy je predispozícia na ruptúru šliach.

Aby sa obmedzilo riziko tendinopatie, odporúča sa:

 • – starších pacientov liečiť po dôkladnom prehodnotení pomeru prínosu a rizika. Riziko je môžné obmedziť podávaním polovičných dávok u týchto pacientov (pozri časť 4.2)

 • – vyhnúť sa liečbe pefloxacínom u pacientov s tendinitídou v anamnéze, liečených kortikosteroidmi alebo vykonávajúcicm prehnanú fyzickú aktivitu.

Riziko ruptúry je vyššie u pacientov, ktorí boli pripútaní na lôžko a môžu opäť chodiť.

Ihneď po zahájení liečby pefloxacínom sa odporúča rizikových pacientov sledovať kvôli bolesti alebo opuchu v oblasti Achillovej šľachy. V prípade objavenia sa týchto príznakov, liečba pefloxacínom sa musí prerušiť, postihnuté šľachy nechať odpočinúť a podoprieť vhodnou podperou aj v prípade unilaterálneho poranenia. Odporúča sa poradiť so špecialistom (pozri časti 4.3, 4.5 a 4.8).

Pefloxacín sa má s opatrnosťou používať v prípade myasténie gravis (pozri časť 4.8).

Nervový systém

Pefloxacín sa má s opatrnosťou používať u pacientov s kŕčmi v anamnéze alebo predispozičnými faktormi k výskytu kŕčov (pozri časť 4.8).

U pacientov užívajúcich fluórchinolóny, vrátane pefloxacínu, bola hlásená zmyslová alebo senzimotorická periférna neuropatia, s rýchlym nástupom na začiatku liečby. Aby sa zabránilo vývoju ireverzibilných zmien, v prípade výskytu symptómov neuropatie sa užívanie pefloxacínu má ukončiť (pozri časť 4.8).

Pefloxacín sa musí s opatrnosťou používať u starších pacientov so zníženou mozgovou perfúziou, zmenami mozgovej štruktúry alebo mozgovou príhodou.

Gastrointestinálny systém

Hnačka, najmä ak je vážna, perzistujúca a/alebo krvavá, počas alebo po liečbe (aj niekoľko týždňov po liečbe) Abaktalom, môže byť symptómom ochorenia spojeného s Clostridium difficile (CDAD -Clostridium difficile-associated disease). Závažnosť CDAD môže byť v rozsahu od mierneho až po život-ohrozujúce, najzávažnejšou formou je pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.8). V prípade vážnej hnačky počas alebo po liečbe Abaktalom je preto dôležité uvažovať o tejto diagnóze.

V pripade podozrenia alebo potvrdenia CDAD, liečba Abktalom sa musí okamžite ukončiť a zahájiť primeranú liečbu. Antipropulzíva sú v tomto klinickom stave kontraindikované.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Niektoré liečivá zo skupiny fluórchinolónov boli spájané s predĺžením QT intervalu.

Precitlivenosť

Počas liečby pefloxacínom sa môže objaviť precitlivenosť a alergické reakcie, vrátane anafylaktických reakcií (pozri časť 4.8), ktoré môžu byť aj životohrozujúce. Ak sa takéto reakcie vyskytnú, užívanie pefloxacínu sa má ukončiť a zahájiť primeraná liečba.

Dysglykémia

Tak ako pri iných chinolónoch, počas liečby pefloxacínom sa môže vyskytnúť dysglykémia.

U diabetických pacientov, ktorí užívali súbežne antidiabetiká (napr. glibenklamid) alebo u pacientov s inzulínovou terapiou, bola zvyčajne hlásená hypoglykémia. U týchto diabetických pacientov sa odporúča dôkladné sledovanie hladiny cukru v krvi.

Deficit glukóza-6-fosfátdehydro­genázy

U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy liečených fluórchinolónmi boli hlásené hemolytické reakcie. Aj napriek tomu, že pri liečbe pefloxacínom nebola hlásená hemolýza, u týchto pacientov je potrebné sa vyhnúť podávaniu pefloxacínu a odporúča sa použiť terapeutickú alternatívu. Ak sa predpísanie tohto lieku vyžaduje, výskyt hemolýzy sa má sledovať.

Rezistencia

Tak ako u iných antibiotík, používanie pefloxacínu, najmä ak je dlhodobé, môže viesť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. Základom je opakované prehodnotenie stavu pacienta. Ak sa počas liečby vyvinie sekundárna infekcia, je potrebné zahájiť vhodné opatrenia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

U pacientov liečených pefloxacínom môže stanovenie opiátov v moči viesť k falošným pozitívnym výsledkom. Môže byť nevyhnutné potvrdiť pozitívne výsledky na opiáty špecifickejšími metódami. Pefloxacín neinteraguje s testom na glykozúriu.

Poruchy zraku

Pri zhoršení zraku alebo zaznamenaní akýchkoľvek účinkov na oči je potrebná okamžitá konzultácia s očným lekárom.

Pomocné látky

Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kortikosteroidy

Z dôvodu rizika tendinitídy je potrebné sa súbežnému používaniu pefloxacínu a kortikosteroidov vyhnúť (pozri časť 4.4).

Teofylín

Súbežné podávanie pefloxacínu a teofylínu môže spôsobiť mierne zvýšenie sérových koncentrácii teofylínu. To môže viesť k nežiaducim účinkom spôsobených teofylínom, ktoré môžu byť zriedkavo život-ohrozujúce alebo fatálne. Počas súbežného podávania sa preto musia sledovať sérové koncentrácie teofylínu a v prípade potreby dávku teofylínu znížiť.

Tvorba chelátových komplexov

Pri súbežnom podávaní solí železa, alebo antacíd obsahujúcich magnézium alebo hliník, alebo didanozín (iba formulácie didanozínu s hliníkom alebo magnéziom obsahujúcimi tlmivé látky) s Abaktalom sa absorpcia pefloxacínu signifikantne zníži. Preto sa odporúča podávať Abaktal aspoň 2 hodiny pred alebo 4 – 6 hodín po podaní prípravkov, obsahujúcich dvojmocných alebo trojmocných katiónov ako sú solí železa, alebo antacíd obsahujúcich magnézium alebo hliník, alebo didanozín (iba formulácie didanozínu s hliníkom alebo magnéziom obsahujúcimi tlmivé látky) (pozri časť 4.2). Neboli zistené žiadne interakcie s uhličitánom vápenatým.

Perorálne antikoagulanciá

Simultánne podávanie pefloxacínu a warfarínu môže zosilniť jeho antikoagulačný účinok. U pacientov užívajúcich antibiotiká, vrátane flurochinolónov, bolo hlásených veľa prípadov zvýšenia antikoagulačnej aktivity. Riziko sa môže meniť v závislosti od infekcie, veku a všeobecného stavu pacienta a preto súvislosť medzi flurochinolónmi a zvýšením INR je obtiažne hodnotiť. Odporúča sa pravidelne sledovať INR počas a krátko po súbežnom používaní pefloxacínu s perorálnymi antikoagulanciami.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii sú len obmedzené údaje o používaní pefloxacínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).

U detí liečených chinolónmi boli pozorované poškodenia kĺbov, avšak nebol hlásený žiadny prípad sekundárneho ochorenia kĺbov in utero.

Ako preventívne opatrenie sa preferuje vyhnúť sa používaniu pefloxacínu počas gravidity.

Dojčenie

Pefloxacín sa vylučuje do materského mlieka vo vysokých hladinách (75 % sérovej koncentrácie).

Z dôvodu potenciálneho rizika poškodenia kĺbov sa má dojčenie počas liečby pefloxacínom ukončiť.

Fertilita

V supraterape­utických perorálnych dávkach pefloxacín spôsobuje poruchu spermatogenézy u potkanov a psov. U potkanov však nebol zistený účinok na reprodukčnú schopnosť (párenie a fertilitu). Nie sú k dispozícii údaje o ľudskej fertilite.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti majú byť upozornení na potenciálne riziko neurologických účinkov a v prípade výskytu symptómov sa im má odporučiť, aby neviedli vozidlo alebo neobsluhovali stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia nežiaducich účinkov je odvodená z klinických skúšaní (vrátane literárnych údajov). Najčastejšími nežiaducimi účinkami pozorovanými pri pefloxacíne boli insomnia, gastralgia, nauzea, vomitus, urtikária, artralgia a myalgia. Najzávažnejšie účinky zahŕňajú: panvytopéniu, anafylaktický šok, konvulzie, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, zhoršenie myasténie gravis, ruptúru šliach a akútne renálne zlyhanie.

Trieda orgánových systémov

Časté (>1/100 až <1/10)

Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

Neznáme (z dostupnýc h údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému

eozinofília

trombocytopénia

anémia, leukopénia, pancytopén ia

Poruchy imunitného systému

angioedém, anafylaktic ký šok (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

insomnia

závrat, bolesť hlavy

halucinácie, podráždenosť

zmätenosť, konvulzie (pozri časť 4.4), dezorientác ia, intrakraniál na hypertenzia (najmä u mladých pacientov po dlhodobom používaní pefloxacínu s priaznivý m výsledkom vo väčšine

prípadov po ukončení liečby a primerane j liečbe), myoklónia, nočné mory, parestézia, zmyslová alebo senzorimot orická periférna neuropatia (pozri časť

 • 4.4) , zhoršenie myasténie (pozri časť

  • 4.4)

Poruchy gastrointestináln eho traktu

gastralgia, nauzea, vomitus

hnačka

pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Trieda orgánových systémov

Časté (>1/100 až <1/10)

Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

Neznáme (z dostupnýc h údajov)

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie hladín transamináz, alkalických fosfatáz, bilirubinémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

urtikária

fotosenzitivit a (pozri časť 4.4)

erytém, pruritus

vaskulárna purpura, multiformn ý erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia

tendinitída, ruptúra šliach

(pozri časti 4.3 a 4.4), kĺbová efuzia

Poruchy obličiek

akútne renálne

a močových ciest

zlyhanie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9 Predávkovanie

V prípade akútneho predávkovania je potrebné pacienta starostlivo sledovať a zabezpečiť podpornú liečbu. Hemodialýza nie je účinná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antibiotiká na systémové použitie, chinolónové antibiotiká

ATC kód: J01MA03

Pefloxacín je syntetické antibiotikum zo skupiny chinolónov.

Mechanizmus účinku

Antibakteriálny mechanizmus účinku je založený na inhibícii replikácie deoxyribonukleovej kyseliny (DNA).

Pefloxacín inhibuje replikáciu bakteriálnej DNA a to ovplyvnením topoizomerázy (DNA gyrázy), ktorá je potrebná pri „rozpletení“ DNA. DNA gyráza je dôležitý bakteriálny enzým, ktorý obsahuje dve A podjednotky a dve B podjednotky. DNA gyráza katalyzuje skrútenie negatívnych superhelikálnych štruktúr tak, aby vytvorili kovalentne uzatvorené kruhové chromozomálne a plazmidové molekuly DNA do veľkosti, aby sa zmestili dovnútra bakteriálnej bunky. To poukazuje na to, že pefloxacín, tak ako ostatné chinolóny, sa môže špecificky viazať na komplex DNA a DNA gyrázy a nielen na DNA gyrázu.

Chinolóny tiež inhibujú topoizomerázu IV, ktorá je štrukturálne príbuzná DNA gyráze, avšak zostáva ešte objasniť, či to tiež prispieva k antibakteriálnemu účinku chinolónov.

Hraničné hodnoty

Pre pefloxacín prah pre MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) u citlivých mikroorganizmov je <2.0 ug / ml a > 4,0 ug / ml je určená ako hraničná hodnota pre rezistentné mikroorganizmy. To znamená,že mikroorganizmy môžu byť považované za citlivé na pefloxacín ak MIC90 je <2 ug / ml, zatiaľ čo hodnoty> 2, ale <4 ug / ml môžu znamenať miernu citlivosť.

Na pefloxacín sú citlivé nasledujúce mikroorganizmy (MIC < 1 pg/ml): Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Proteus mirabilis, indolpozitívny proteus, Citrobacter spp, Salmonella spp, Shigela spp, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae.

Stredne citlivé mikroorganizmy na pefloxacín sú (1 pg/ml < MIC < 4 pg/ml): streptokoky, pneumokoky, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Clostridium perfringens, Mycoplasma, Chlamydia trachomatis.

Rezistentné mikroorganizmy na pefloxacín sú (MIC > 4 pg/ml): gramnegatívne anaeróby, spirochéty, Mycobacterium tuberculosis.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Per os dávka400 mg pefloxacínu je takmer celá absorbovaná. Po jednorazovej perorálnej 400 mg dávke sa dosiahli maximálne sérové koncentrácie 4pg/ml do 1,5 hodiny.

Pri opakovanom dávkovaní pefloxacínu 400 mg dvakrát denne per os sa dosiahli počas 48 hodín maximálne sérové koncentrácie v intervale 7,9 pg/ml až 10,0 pg/ml, najnižšia koncentrácia 3,8 pg/ml pred nasledujúcou dávkou.

Distribúcia

Na proteíny plazmy sa viaže 20 až 30 % pefloxacínu.

Distribučný objem jednorazovej 400 mg dávky pefloxacínu je približne 1,7 l/kg.

Pefloxacín dobre preniká do tkanív a telových tekutín po perorálnom aj po intravenóznom podaní.

Biotransformácia

Pefloxacín sa metabolizuje v pečeni. Dva hlavné metabolity sú pefloxacín-N-oxid a N-demetyl pefloxacín, ktorý má antibakteriálne účinky porovnateľné s pefloxacínom. Koncentrácia tohto metabolitu je však malá: 2 – 3% z koncentrácie pefloxacínu.

Eliminácia

Vylučovanie nezmeneného pefloxacínu a jeho dvoch hlavných metabolitov predstavuje 59 % z podanej dávky. 60 % dávky sa vylúči močom a 40% stolicou. 20% podanej dávky sa vylúči ako N-demetyl-pefloxacín a 16,2% sa vylúči ako pefloxacín-N-oxid.

Pefloxacín a jeho metabolity sa vylúčia do 48 hodín po podaní.

Pefloxacín sa vylučuje do žlče ako nezmenený pefloxacín, glukuronovaný konjugát a pefloxacín-N-oxid. 20 – 30% pefloxacínu a jeho derivátov sa vylúči žlčou. Polčas eliminácie pre jednorazovú dávku je 10,5 hodiny. Pri opakovanom dávkovaní sa polčas eliminácie zvýšil na 12,3 hodiny.

Farmakokinetika u špeciálnych populácií

Poškodené renálne funkcie nemajú vplyv na plazmatické koncentrácie pefloxacínu. Biologický polčas pefloxacínu sa pri zhoršenej funkcii obličiek nemení.

U pacientov so zhoršenými hepatálnymi funkciami sa plazmatický klírens pefloxacínu významne znižuje a biologický polčas predlžuje. Nezmenený pefloxacín sa vylučuje do moča vo väčších množstvách.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity u myší, potkanov a králikov odhalili minimálnu akútnu toxicitu. LD50 sú: u myší 1000 mg/kg po perorálnom podaní a 255 mg/kg po intravenóznom podaní, u potkanov 2400 mg/kg po perorálnom podaní a 300 mg po intravenóznom podaní.

Chronická toxicita

Dlhodobé štúdie toxicity trvajúce až 12 mesiacov u bíglov nepreukázali žiadne abnormality pri dávkach 25 a 50 mg/kg. Vyššie dávky (100 mg/kg) vyvolali očný zákal, poškodenie semeníkov a eróziu kĺbovej chrupavky u mláďat.

Mutagenicita, karcinogenita, porucha fertility

In vitro a in vivo testy odhalili, že pefloxacín nemá žiadny mutagénny a genotoxický účinok.

Dvojročná štúdia karcinogenity preukázala zvýšenie počtu benígnych tumorov, ale nie zvýšenie počtu malígnych tumorov.

Štúdie fertility a reprodukčné štúdie odhalili, že denné dávky až do 400 mg/kg nemali žiadny teratogénny účinok. Dávky až do 100 mg/kg nemali vplyv na fertilitu samcov potkanov.

Hoci pefloxacín prechádza placentou, neboli zaznamenané žiadne fetálne malformácie spojené s podávaním pefloxacínu u králikov a potkanov.

6.  FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Jadro:

koloidný oxid kremičitý kukuričný škrob monohydrát laktózy magnéziumstearát (E572) povidón 25 sodná soľ karboxymetylškrobu mastenec (E553b)

Filmotvorná vrstva: hypromelóza (E464) makrogol 400 mastenec (E553b) oxid titaničitý (E171) karnaubský vosk (E903)

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3   Čas použiteľnosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Abaktal 400 mg tablety sú balené v blistroch.

Veľkosť balenia: 1 × 2, 1 × 10, 1 × 50 filmom obalených tabliet .

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0302/89-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. decembra 1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12. decembra 2008