Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Accusol 35 roztok na hemofiltráciu,hemodialýzu a hemodiafiltráciu - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Accusol 35 roztok na hemofiltráciu,hemodialýzu a hemodiafiltráciu

2. NÁZOV LIEKU

Accusol 35

roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu

3. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Zloženie

1 000 ml Accusolu 35

Veľká komora „A“

Dihydrát chloridu vápenatého

0,343 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,136 g

Chlorid sodný

7,52 g

Malá komora „B“

Hydrogenuhličitan sodný

13,4 g

Výsledný roztok po premiešaní

1 000 ml Accusolu 35

Dihydrát chloridu vápenatého

0,257 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,102 g

Chlorid sodný

6,12 g

Hydrogenuhličitan sodný

2,94 g

Zodpovedá nasledujúcemu iónovému zloženiu:

Iónové zloženie výsledného roztoku

1 000 ml Accusolu 35

Vápnik (Ca++)

1,75 mmol

Horčík (Mg++)

0,5 mmol

Sodík (Na+)

140 mmol

Chlorid (Cl-)

109,3 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO3-)

35 mmol

Teoretická osmolarita

287 mosm/l

5 000 ml výsledného roztoku vznikne zmiešaním 3 750 ml roztoku „A“ s 1 250 ml roztoku „B“.

Hodnota pH výsledného roztoku je v rozmedzí od 7,0 – 7,5.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Číslo „35“ v názve špecifikuje koncentráciu tlmivého roztoku (hydrogenuhličitan = 35 mmol/l).

4. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu. Accusol 35 je sterilný, nepyrogénny, číry a bezfarebný roztok.

5. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Accusol 35 je indikovaný na liečbu akútneho a chronického zlyhávania obličiek ako substitučný roztok na hemofiltráciu a hemodiafiltráciu a ako dialyzačný roztok na hemodialýzu a hemodiafiltráciu.

Accusol 35 je určený na použitie najmä u pacientov s hyperkaliémiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu.

Accusol 35 ako substitučný roztok

Množstvo substitučného roztoku podávaného dospelým pacientom je určené rýchlosťou ultrafiltrácie a je nastavené pre každý jednotlivý prípad tak, aby sa zabezpečila primeraná rovnováha elektrolytov a tekutín.

Dávkovanie:

Dospelí:

 • chronické zlyhávanie obličiek: 7 až 35 ml/kg/h,
 • akútne zlyhávanie obličiek: 20 až 35 ml/kg/h,

Starší pacienti: ako pre dospelých.

Tieto odporúčania pre objem tekutín môže ošetrujúci lekár upraviť podľa klinického stavu pacienta.

Spôsob podávania:

Accusol 35 sa môže podať do mimotelového krvného obehu buď predilučne alebo postdilučne, v súlade s predpisom lekára.

Accusol 35 ako dialyzačný roztok

Dávkovanie:

Predpísanie a množstvo dialyzačného roztoku závisí od režimu liečby, frekvencie a dĺžky liečby a ošetrujúci lekár ho vyberie podľa klinického stavu pacienta.

Spôsob podávania:

Hemodialýza: cez oddiel dialyzátora, ktorým preteká dialyzačný roztok.

Hemofiltrácia: cez arteriálnu alebo venóznu krvnú linku.

Po odstránení ochranného obalu ihneď pretrhnite dlhý šev (medzikomorový šev) na zmiešanie obidvoch roztokov a potom otvorte krátky„SafetyMoon“ šev (šev bližšie k vstupnému portu ) na povolenie podania zmiešaného roztoku Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Kontraindikácie závislé od roztoku

 • Hypokaliémia, ak nie je súčasne upravená suplementáciou draslíka
 • Metabolická alkalóza.
 • Zlyhávanie obličiek so zvýšeným hyperkatabolizmom v takých prípadoch, v ktorých už nie je možné odstrániť uremické symptómy hemofiltráciou.
 • Nedostatočný prietok krvi z cievneho vstupu.
 • Ak existuje vysoké riziko krvácania z dôvodu systémovej antikoagulácie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 • Roztok Accusolu 35 musí používať len lekár so skúsenosťami v technikách hemofiltrácie, hemodialýzy alebo hemodiafiltrácie alebo sa musí používať pod jeho dohľadom.
 • Zriedkavo sa môžu objaviť zrazeniny roztoku niekoľko hodín po začiatku liečby, a ak sa zrazeniny vyskytnú, roztok Accusol 35 a súprava hadičiek pre CRRT musia byť ihneď vymenené a pacient musí byť starostlivo monitorovaný.
 • Musí sa pozorne sledovať rovnováha tekutín.
 • Musí sa pozorne sledovať acidobázická rovnováha.
 • Pravidelne sa má sledovať aj rovnováha elektrolytov (chlorémia, fosfatémia, kalciémia, magneziémia a natriémia), aby sa zistila možná nerovnováha.
 • Accusol 35 neobsahuje draslík. Pred liečbou a počas nej sa musí pravidelne sledovať kaliémia. Ak je prítomná hypokaliémia alebo ak je tendencia k jej vývoju, je pravdepodobné, že bude potrebná suplementácia draslíka a/alebo použitie substitučného roztoku s vyššou koncentráciou draslíka. Ak sa začína vyvíjať hyperkaliémia, môže byť indikované zvýšenie rýchlosti filtrácie, ako aj obvyklé lekárske opatrenia intenzívnej starostlivosti.
 • Accusol 35 neobsahuje glukózu. Hladiny krvnej glukózy sa musia pozorne sledovať, najmä u diabetických pacientov.
 • Ak sa dlhý šev (šev medzi komorami) nepretrhne ( iba krátky „SafetyMoon“ šev neďaleko vstupného portu je otvorený) a podá sa roztok malej komory „B“, môže vzniknúť alkalóza. Najčastejšími klinickými známkami/príznakmi alkalózy sú nauzea, letargia, bolesť hlavy, arytmia, útlm dýchania.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pri predpisovaní Accusolu 35 sa majú vziať do úvahy možné interakcie medzi touto liečbou a inými súbežnými terapiami, týkajúcimi sa iných, už existujúcich ochorení.

 • Koncentrácia iných liekov v krvi sa môže počas hemodialýzy, hemofiltrácie a hemodiafiltrácie zmeniť.
 • U pacientov, ktorí užívajú srdcové glykozidy, sa musia pozorne sledovať hladiny draslíka v plazme z dôvodu zvýšeného rizika vzniku arytmií súvisiacich s hypokaliémiou.
 • Vitamín D a lieky s obsahom vápnika môžu zvyšovať riziko hyperkalciémie (napríklad uhličitan vápenatý pôsobiaci ako chelátor draslíka).
 • Ďalšia substitúcia hydrogenuhličitanu sodného môže zvyšovať riziko metabolickej alkalózy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne predklinické ani klinické údaje o použití Accusolu 35 počas gravidity a laktácie. Accusol 35 sa má podávať gravidným a dojčiacim ženám iba v nevyhnutných prípadoch.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Hlásené nežiaduce účinky sú založené na hláseniach o nežiaducich účinkoch z klinických štúdií, ktoré podľa skúšajúceho súviseli s Accusolom (bod 1), ako aj z revízie literatúry (bod 2).

Frekvencia bola určená použitím nasledujúcich kritérií: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

1) Klinické štúdie

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca lieková reakcia

Frekvencia

Súvisiaci s postupom

Súvisiaci s roztokom

Metabolizmus a výživa

Hypoglykémia NOS

Zriedkavé

Áno

Áno

2) Revízia literatúry

Nižšie uvedené nežiaduce účinky predstavujú typ nežiaducich účinkov, ktoré môžu byť hlásené u roztokov na hemofiltráciu alebo hemodialýzu.

 • Možné nežiaduce reakcie týkajúce sa liečby môžu zahŕňať nauzeu, dávenie, svalové kŕče, hypotenziu, krvácanie, zrážanie krvi, infekciu a vzduchovú embóliu.
 • Možné nežiaduce reakcie súvisiace s liekom môžu zahŕňať metabolickú alkalózu, poruchy elektrolytov a/alebo nerovnováhu tekutín: hypofosfatémiu, hypoglykémiu, hypo- a hypervolémiu, hypo- a hypertenziu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

K predávkovaniu nemá dôjsť, ak sa pravidelne sleduje rovnováha tekutín a elektrolytov, ako sa odporúča v časti 4.4. Predávkovanie môže viesť k hypervolémii a poruchám rovnováhy elektrolytov. Tieto symptómy je možné zmierniť úpravou rýchlosti ultrafiltrácie a objemu podaného roztoku. Nerovnováha elektrolytov sa má liečiť podľa špecifickej poruchy rovnováhy elektrolytov.

6. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Náhrady krvi a perfúzne roztoky. Hemofiltráty, ATC kód: B05ZB

Accusol 35 je farmakologicky neúčinný. Roztok je zložený z iónov, ktoré sú prítomné

v koncentráciách podobných fyziologickej hladine v plazme.

Ako substitučný roztok je Accusol 35 kontinuálnym zdrojom elektrolytov a vody na hydratáciu a pôsobí ako alkalizačné činidlo.

Ako dialyzačný roztok Accusol 35 odstraňuje metabolické odpadové látky z krvi a pomáha upraviť poruchy rovnováhy hladín elektrolytov v sére a/alebo poruchy rovnováhy tekutín.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Netýka sa, pretože liečivá Accusolu 35 sú farmakologicky neúčinné a približujú sa fyziologickým koncentráciám v plazme.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne predklinické údaje významné pre klinickú bezpečnosť okrem údajov uvedených v iných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.

7. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

voda na injekciu,

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), hydroxid sodný (na úpravu pH), dihydrát hydrogénfosfo­rečnanu sodného

6.2  Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3  Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti

24 mesiacov pri uchovávaní v ochrannom obale.

Čas použiteľnosti po zmiešaní

Po odstránení ochranného obalu a zmiešaní sa má Accusol 35 použiť do 24 hodín.

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Accusol 35 sa uchováva v dvojkomorovom vaku (bez PVC) vyrobenom z koextrudovaného filmu polypropylénu, polyamidu a zmesi polypropylénu, SEBS a polyetylénu (Clear-Flex). Dve komory oddeľuje dlhý šev(medzikomo­rový šev).

Veľká komora „A“ je vybavená portom pre aditíva a malá komora „B“ vybavená vstupným portom na pripojenie k vhodnej súprave na podávanie. Krátky „SafetyMoon“ šev (šev pri vstupnom porte) musí byť pred podávním zmiešaného roztoku pretrhnutý.

Dvojkomorový vak sa dodáva v ochrannom priehľadnom obale vyrobenom z kopolymérov. Objem vaku po zmiešaní je 5 000 ml (3 750 ml vo veľkej komore a 1 250 ml v malej komore). Accusol 35 je dostupný v balení 2 × 5 000 ml v škatuli.

6.6   Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 • Skontrolujte neporušenosť výrobku. Ak sa jeden zo švov predčasne pretrhol, vak nepoužívajte. Ak je vak poškodený, zlikvidujte ho.
 • Nepodávajte, pokiaľ roztok nie je číry.
 • Počas celého postupu sa musí dodržiavať aseptická technika.
 • Aditíva sa môžu pridať cez port pre aditíva do veľkej komory. Pred zmiešaním sa musí skontrolovať kompatibilita liekov. Pridajte aditívum a okamžite pretrhnite dlhý šev (šev medzi komorami). Liek sa musí použiť okamžite po pridaní akéhokoľvek aditíva.
 • Po odstránení ochranného obalu okamžite pretrhnite dlhý šev (šev medzi komorami)

a zmiešajte oba roztoky. Uistite sa, že dlhý šev (medzikomorový šev) je úplne pretrhnutý a dva roztoky sú úplne zmiešané. Potom pretrhnite krátky „SafetyMoon“ šev (šev pri vstupnom porte) na začatie podávania zmiešaného roztoku. Pripojte k linke pacienta a aktivujte vstupný port. Roztok sa musí použiť do 24 hodín od zmiešania.

 • Nespotrebovaný roztok zlikvidujte.
 • Len na jednorazové použitie.
 • Accusol 35 používajte len spolu s vhodným zariadením na sledovanie liečby.

8. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nikkiso Belgium bvba

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgicko

9. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0206/06-S

10. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18. mája 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. mája 2015