Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél

1. NÁZOV LIEKU

Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gél

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý gram gélu obsahuje 10 mg (1 %) klindamycínu (ako klindamycínium­fosfát) a 0,25 mg (0,025 %) tretinoín.

Pomocné látky so známym účinkom

Metylparabén (E 218): 1,5 mg/g (0,15 %)

Propylparabén (E 216): 0,3 mg/g (0,03 %)

Butylhydroxytoluén (E 321): 0,2 mg/g (0,02 %)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Gél.

Priesvitný žltý gél.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Acnatac je indikovaný na topickú liečbu acne vulgaris, v prítomnosti uhrov, pupencov a pustúl

u 12-ročných a starších pacientov (pozri časti 4.4 a 5.1).

Je potrebné zohľadniť oficiálne smernice o vhodnom používaní antibakteriálnych látok a liečby akné.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci (> 12 rokov)

Jedenkrát denne pred spaním sa má celá tvár umyť jemným mydlom a vysušiť. Množstvo lieku veľkosti hrášku sa má vytlačiť na konček prsta, rozdeliť na bradu; líce, nos a čelo a potom jemne rozotrieť na celej ploche tváre.

Bez starostlivého hodnotenia nesmie liečba Acnatacom presiahnuť 12 týždňov nepretržitého používania. Je potrebné upozorniť, že terapeutické zlepšenie nemusí byť pozorovateľné po niekoľkých týždňoch od začatia liečby.

V prípade, že si pacient zabudne aplikovať dávku Acnatacu, má počkať do nasledujúcej dávky vo zvyčajnom čase. Pacienti nesmú používať dvojnásobnú dávku, aby tak nahradili vynechanú dávku.

Používanie u detí do veku 12 rokov

Acnatac sa neodporúča používať u detí do veku 12 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť Acnatacu u detí nie je stanovená.

Používanie u starších pacientov (vo veku > 65 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Acnatacu u pacientov vo veku nad 65 rokov nie je stanovená.

Porucha funkcie obličiek a pečene

Z hľadiska malej systémovej expozície klindamycínu a tretinoínu po lokálnom podávaní Acnatacu sa neočakáva, že stredne závažná porucha funkcie obličiek bude mať za následok systémovú expozíciu klinického rozsahu. Sérové koncentrácie klindamycínu a tretinoínu sa však neskúmali u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene po lokálnom podávaní. V ťažkých prípadoch sa odporúčajú individuálne rozhodnutia.

Spôsob podávania

Acnatac je určený len na vonkajšie (dermatologické) použitie. Pri nanášaní Acnatacu sa má vyhnúť kontaktu s očami, očnými viečkami, perami a nosovými dierkami. Po nanesení si má pacient umyť ruky.

4.3 Kontraindikácie

Acnatac je kontraindikovaný:

  • – U pacientov s precitlivenosťou na liečivá klindamycín a/alebo tretinoín v anamnéze alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo linkomycín.

  • – U pacientov s regionálnou enteritídou, ulceróznou kolitídou alebo kolitídou spojenou s antibiotikami v anamnéze.

  • – U pacientov, ktorí majú kožné nádory v osobnej alebo rodinnej anamnéze.

  • - U pacientov, ktorí majú akútny ekzém, rosaceu a periorálnu dermatitídu v anamnéze.

  • – U pacientov s pľuzgierotvornými a hlbokými cystickými nodulárnymi rôznymi formami akné (acne conglobata a acne fulminans).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Acnatac nie je na perorálne, oftalmologické, intranazálne ani intravaginálne použitie.

Acnatac sa neodporúča na liečbu miernych prejavov acne vulgaris.

Acnatac sa nemá používať počas gravidity, osobitne počas prvého trimestra a u žien s možnosťou otehotnenia, ktoré nepoužívajú kontraceptíva (pozri časť 4.6).

Je potrebné sa vyhnúť kontaktu s ústami, očami a sliznicami a s odretou či ekzematóznou pokožkou. Nanášanie na citlivé plochy kože sa má vykonať s opatrnosťou. V prípade náhodného kontaktu s očami, vypláchnite oči veľkým množstvom vody.

Kolitída spojená s antibiotikami (známa aj ako kolitída spojená s Clostridium difficile alebo CDAD) sa hlásila pri používaní niektorých iných liekov na lokálne použite s obsahom klindamycínu. Nie je pravdepodobné, že sa vyskytne pri Acnatace, pretože plazmatické hladiny boli stanovené a perkutánna absorpcia klindamycínu je klinicky zanedbateľná.

Ak sa vyskytne dlhodobá alebo silná hnačka alebo má pacient kŕče v bruchu, liečba Acnatacom sa má okamžite ukončiť, pretože symptómy môžu poukazovať na kolitídu súvisiacu s užívaním antibiotík. V takom prípade sa majú použiť vhodné diagnostické metódy, ako je dôkaz prítomnosti Clostridium difficile a jeho toxínu, a ak je to potrebné, má sa vykonať kolonoskopia a zvážiť možnosti liečby kolitídy.

Používanie väčšieho než je odporúčané množstvo alebo príliš častá aplikácia môže spôsobiť sčervenenie, pichanie a miernu bolesť. Ak sa objaví závažné podráždenie, najmä v skorej fáze liečby, pacientovi sa má odporučiť, aby liečbu dočasne vysadil alebo znížil frekvenciu nanášania.

Acnatac sa má predpisovať s opatrnosťou u atopických jedincov.

Acnatac sa nesmie nanášať v rovnakom čase ako iné lokálne prípravky (vrátane kozmetiky) pretože je možná inkompatibilita a interakcie s tretinoínom. Osobitná opatrnosť je potrebná pri používaní keratolytických látok, ako je síra, kyselina salicylová, benzoylperoxid alebo rezorcinol a chemické abrazíva. Ak sa pacient lieči takými prípravkami, pred začiatkom liečby Acnatacom musí odznieť účinok peelingových látok.

Niektoré čistiace prostriedky s liečebným účinkom a roztoky na umývanie majú silný vysušujúci účinok. Nesmú sa používať u pacientov, ktorí sa lokálne liečia tretinoínom. Abrazívne mydlá, mydlá a kozmetika ako aj korenie alebo limetky sa majú používať s opatrnosťou.

Z dôvodu zvýšenej citlivosti na UV žiarenie sa môže počas liečby Acnatacom gélom vyskytnúť fotosenzitivita. Vystavovanie sa slnečnému žiareniu sa má preto minimalizovať a majú sa používať vhodné prípravky na opaľovanie s ochranným faktorom SPF (Sun Protection Factor) minimálne 30 spolu s vhodným ochranným odevom (napr. klobúk). Používaniu horského slnka alebo solárií sa má počas liečby vyvarovať a nadmerne opálení pacienti nesmú do zotavenia sa používať tento liek.

U pacientov, ktorí môžu mať značné vystavenie sa slnečnému žiareniu z dôvodu zamestnania a u pacientov s vrodenou precitlivenosťou na slnečné žiarenie je potrebná osobitná opatrnosť. Ak sa vyskytne nadmerné opálenie, liečba Acnatacom sa má vysadiť dokým sa neupokojí závažný erytém a olupovanie kože.

Počas liečby liekmi na lokálne použitie s obsahom 1 % klindamycínu sa hlásili ojedinele gramnegatívne folikulitídy. Ak sa vyskytnú, liečba Acnatacom sa má ukončiť a má sa nasadiť alternatívna liečba.

Dlhodobé používanie klindamycínu môže spôsobiť rezistenciu a/alebo premnoženie sa necitlivých kožných baktérií alebo plesní, i napriek tomu, že sa vyskytuje zriedkavo.

Skrížená rezistencia sa môže vyskytnúť pri iných antibiotikách, ako je linkomycín alebo erytromycín (pozri časť 4.5).

Súbežnému podávaniu perorálnych a dermálnych antibiotík sa treba vyhnúť, osobitne ak sú chemicky rozdielne.

Pomocné látky metylparabén (E 218) a propylparabén (E 216) môžu vyvolať alergické reakcie (možné oneskorenie). Pomocná látka butylhydroxytoluén (E 321) môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.

4.5 Liekové a iné interakcie

Lieky na dermálne používanie ako aj mydlá s liečebným účinkom a čistiace prostriedky, ktoré majú silný vysušujúci účinok a prípravky s vysokou koncentráciou alkoholu ako aj adstringenty sa majú súbežne používať s opatrnosťou. Súbežnej liečbe kortikosteroidmi je potrebné sa vyhnúť.

In vitro po preukázal antagonizmus medzi erytromycínom a klindamycínom, synergizmus sa potvrdil s metronidazolom, antagonistické aj synergické účinky sa pozorovali s aminoglykozidmi a agonistické pôsobenie sa popísalo s neuromuskulárnymi blokátormi.

Antagonisty vitamínu K

U pacientov liečených klindamycínom v kombinácii s antagonistom vitamínu K (napr. warfarín, acenokumarol a fluindión) sa hlásili zvýšené hodnoty koagulačných testov (PT/INR) a/alebo krvácania. Koagulačné testy sa preto majú častejšie sledovať u pacientov liečených antagonistami vitamínu K.

Tretinoín zvyšuje permeabilitu iných lokálne nanášaných liečiv.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Acnatac sa môže podávať ženám s možnosťou otehotnenia len ak používajú počas liečby a 1 mesiac po ukončení liečby účinnú antikoncepciu.

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Acnatacu u gravidných žien. Acnatac nevyvolával toxické účinky na reprodukciu v štúdii vývojovej toxicity s lokálnym podávaním u králikov (pozri časť 5.3).

Klindamycín

Obmedzený počet gravidít vystavených pôsobeniu klindamycínu v prvom trimestri nepreukázalo žiadne nežiaduce účinky klindamycínu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Klindamycín nebol teratogénny v štúdiách reprodukčnej toxicity na potkanoch myšiach pri použití subkutánnych a perorálnych dávok klindamycínu (pozri časť 5.3).

Tretinoín

Tretinoín je dobre známy ľudský teratogén po systémovom podávaní, no dostupné údaje po lokálnom podávaní u gravidných žien sú obmedzené. Perorálne dávky tretinoínu sú teratogénne u zvierat a existujú dôkazy embryotoxicity zo štúdií, v ktorých sa tretinoín nanášal dermálne (pozri časť 5.3). Acnatac sa nemá používať počas gravidity, osobitne počas prvého trimestra a u žien, ktoré môžu otehotnieť.

Dojčenie

Nie je známe či sa tretinoín a klindamycín vylučujú do materského mlieka po používaní Acnatacu. Hlásilo sa, že perorálne a parenterálne podávanie klindamycínu vedie k výskytu klindamycínu v materskom mlieku. Nie je známe, či sa perorálne podávané retinoidy a ich metabolity vylučujú do materského mlieka. Preto sa Acnatac nemá používať u žien, ktoré dojčia.

Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje o fertilite po podaní Acnatacu.

Klindamycín

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach s použitím subkutánnych a perorálnych dávok klindamycínu neodhalili žiadny dôkaz poškodenia fertility.

Tretinoín

Systémové podávanie tretinoínu závažne ovplyvňuje fertilitu. Dostupné údaje týkajúce sa fertility po lokálnom podávaní u ľudí sú obmedzené.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nie je pravdepodobné, že liečba Acnatacom bude mať nejaký účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V rámci tried orgánových systémov sú nežiaduce reakcie uvedené podľa názvov frekvencií (počet pacientov, u ktorých sa očakáva, že sa u nich vyvinie reakcia), pomocou nasledovných kategórií:

veľmi časté (> 1/10),

časté (> 1/100 až < 1/10),

menej časté (> 1/1 000 až < 1/100),

zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).

Hlásené frekvencie v klinických skúšaniach sú nasledovné:

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: precitlivenosť.

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé: hypotyreóza.

Poruchy nervového systému

Zriedkavé: bolesť hlavy.

Poruchy oka

Zriedkavé: podráždenie oka.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Zriedkavé: gastroenteritída, nauzea.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: akné, suchá koža, erytém, seborea, fotosenzitívna reakcia, svrbenie, vyrážka, exfoliatívna vyrážka, exfoliácia kože, prílišné opálenie.

Zriedkavé: dermatitída, herpes simplex, makulárna vyrážka, kožné krvácanie, pocit pálenia kože, depigmentácia kože, podráždenie kože.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: reakcia v mieste podávania, pálenie v mieste podávania, dermatitída v mieste podávania, suchosť v mieste podávania, erytém v mieste podávania.

Zriedkavé: podráždenie v mieste podávania, opuch v mieste podávania, erózia v mieste podávania, zmena farby v mieste podávania, svrbenie v mieste podávania, deskvamácia v mieste podávania, pocit horúčavy, bolesť.

Pediatrická populácia

Podiel pediatrických pacientov (12 – 17 rokov), ktorí hlásili špecifické nežiaduce reakcie súvisiace s liekom sa zhodoval s tým, ktorý sa hlásili v celkovej populácii. Incidencia suchej kože v skupine dospievajúcich pacientov (12 – 17 rokov) bola mierne vyššia v klinických skúšaniach než v celkovej populácii.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9 Predávkovanie

Acnatac gél je len na lokálne používanie. Ak sa Acnatac gél nanáša v nadmernom množstve môže sa vyskytnúť nápadné sčervenenie, peeling alebo celkové podráždenie kože. Ak náhodne alebo pri nadmerne entuziastickom použití dôjde k nadbytočnej aplikácii, tvár sa má nenásilne umyť jemným mydlom a vlažnou vodou. Acnatac sa ma vysadiť niekoľko dní pred ďalším pokračovaním liečby.

V prípade predávkovania sa môže lokálne podaný klindamycínium­fosfát z Acnatacu absorbovať v dostatočnom množstve, aby spôsobil systémové účinky. Môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne vedľajšie účinky zahŕňajúce bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačku (pozri časť 4.4).

V prípade náhodného požitia má byť liečba symptomatická. Očakávajú sa rovnaké nežiaduce účinky ako sú očakávané po klindamycíne (t.j. bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačka) a po tretinoíne (vrátane teratogenézy u žien v plodnom veku). V takýchto prípadoch sa má Acnatac gél vysadiť a u žien v plodnom veku sa má vykonať tehotenský test.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti akné na lokálne použitie; klindamycín, kombinácie ATC kód: D10AF51

Acnatac je kombináciou dvoch liečiv, ktoré pôsobia prostredníctvom odlišných mechanizmov účinku (pozri nižšie).

Klindamycín

Klindamycín je semisyntetický derivát materskej zlúčeniny linkomycínu, ktorá sa vyrába pomocou Streptomyces lincolnensis a je dominantne bakteriostatický. Klindamycín sa viaže na 50S podjednotky ribozómov citlivých baktérií a zabraňuje predlžovaniu peptidových reťazcov tým, že narúša transfer peptidov, a tak potláča syntézu bakteriálnych proteínov. I napriek tomu, že je klindamycínium­fosfát inaktívny in vitro, rýchlou hydrolýzou in vivo sa táto zlúčenina premieňa na antibakteriálne účinný klindamycín.

Potvrdilo sa, že klindamycín je in vitro aktívny voči Propionibacterium acnes, jeden patofyziologický faktor, ktorý ovplyvňuje rozvoj acne vulgaris. Klindamycín tiež vykazoval protizápalový účinok v léziách acne vulgaris.

Bodom zlomu testovania citlivosti klindamycínu je 4 mg/ml pre P. acnes ako predstaviteľa grampozitívnych anaeróbov (body zlomu citlivosti odporúčané Európskou komisiou pri testovaní antimikrobiálnej citlivosti – EUCAST).

Tretinoín

Lokálne nanášaný tretinoín má komedolytické aj protizápalové účinky. Tretinoín znižuje súdržnosť epitelových buniek folikulov čo má za následok zníženú tvorbu mikrokomedónov. Tretinoín ďalej stimuluje mitotickú aktivitu a zvyšuje výmenu epitelových buniek folikulov, čo spôsobuje extrúziu (vypudzovanie) komedónov. Komedolytická aktivita súvisí s normalizáciou deskvamácie epitelu folikulov. Tretinoín vykazuje protizápalový účinok prostredníctvom supresie receptov toll-like (toll-like receptors, TLR).

Kombinovaná liečba klindamycínom a tretinoínom, ako je gél Acnatac, nie je iba kombinácia jednotlivých účinkov oboch liečiv, ale v určitých účinkoch sa ich pôsobenie doplňuje. V literatúre existujú aj dôkazy, ktoré potvrdzujú, že pri súbežnom nanášaní tretinoín zvyšuje penetráciu llindamycínu. Táto kombinovaná liečba je treto zameraná na viacero patogénnych faktorov: abnormálnu folikulárnu keratinizáciu, proliferáciu P.acnes, zápal a zvýšenú tvorbu mazu.

Klinická účinnosť Acnatacu

Vykonali sa tri randomizované dvojito-zaslepené klinické štúdie zahŕňajúce celkovo 4550 pacientov s acne vulgaris so zápalovými aj nezápalovými léziami. Z nich sa 1853 pacientov liečilo gélom Acnatac, 846 tretinoínom, 1428 klindamy­cíniumfosfátom a 423 vehikulami gélu Acnatac.

Zaradení boli pacienti s 20–50 zápalovými léziami akné na tvári (pupence a pustuly), 20–100 nezápalovými léziami akné na tvári (otvorenými a uzavretými komedónmi), dvoma alebo menej uzlinami (definovanými ako zápalová lézia väčšia než alebo rovná priemeru 5 mm) a bez cýst. Lézie sa počítali na začiatku a 2., 4., 8. a 12. týždni.

Primárnymi meradlami účinnosti v štúdiách 7001.G2HP-06–02 a 7001.G2HP-07–02 boli (1) priemerné percentuálne zmeny v počte zápalových lézií od začiatku do 12. týždňa, (2) priemerné percentuálne zmeny v počte nezápalových lézií od začiatku do 12. týždňa, (3) priemerné percentuálne zmeny v počte celkových lézií od začiatku do 12. týždňa a (4) percento jedincov, ktorí nemali žiadne alebo takmer žiadne lézie v 12. týždni podľa hodnotenia pomocou skóre na hodnotenie celkovej závažnosti (Evaluator’s Glo­bal Severity Score, EGSS). Superiorita voči monoterapii sa stanovila v prípade ak dve z troch premenných spočívajúcich v počet lézií a dichotomizované EGSS boli signifikantné.

Liečba sa nanášala jedenkrát denne počas 12 týždňov a v 12. týždni boli pacienti vyhodnotení a počítali sa lézie.

Štúdie 7001.G2HP-06–02 a 7001.G2HP-07–02 porovnávali Acnatac voči liečbe monokomponentmi (1,2 % gél klindamycínium­fosfátu a 0,025 % gél tretinoínu) aj voči vehikulu v dvojito-zaslepenom liečebnom režime. Tretia klinická štúdia (MP1501–02) sa vykonala na porovnanie Acnatacu so samotným klindamycínom.

Distribúcia percentuálnej zmeny v počte lézií bola asymetrická, preto nasledovné tabuľky zobrazujú medián percentuálnej zme­ny.

Medián percenta zmeny (zníženie) počtu lézií v 12. týždni

Typ lézie

Liečba

Štúdia

Metaanalýza

G2HP06_02

G2HP07_02

MP1501_02

Všetky štúdie1

(n = 1 252)

(n = 1 288)

(n = 2 010)

(n = 4 550)

Zápalové

Acnatac

52,6

61,3

70,0

65,2

Klindamycín

46,4*

52,1*

64,5*

60,0*

Tretinoín

42,9*

50,0*

n. a.

46,4*

Vehikulum

25,0*

38,9*

n. a.

32,3*

Nezápa-

Acnatac

43,8

42,3

57,6

51,6

lové

Klindamycín

27,5*

32,2

48,2*

43,5*

Tretinoín

36,2*

40,0

n. a.

37,3*

Vehikulum

23,0*

24,2*

n. a.

23,9*

Celkovo

Acnatac

46,3

48,4

62,0

54,5

Klindamycín

33,9*

40,9*

53,1*

48,1*

Tretinoín

39,6*

39,7*

n. a.

39,6*

Vehikulum

22,2*

25,0*

n. a.

22,8*

p-hodnoty z testu ANOVA

1 na párové porovnanie voči tretinoínu a vehikulu sa použili údaje zo štúdií 7001-G2HP-06–02 a 7001-G2HP-07–02.

* p < 0,05

Skóre celkovej závažnosti v 12. týždni – uvedené ako dichotomizované hodnoty.

Acnatac

Klindamycín

Tretinoín

Vehikulum

ITT-bez lézií

alebo takmer bez

lézií*

Úspech

85 (20 %)

32 (15 %)

62 (15 %)

18(9%)

Zlyhanie

335 (80 %)

176 (85 %)

355 (85 %)

189 (91 %)

Celkovo

420

208

417

207

P-hodnota

0,147

0,037

< 0,001

ITT-bez lézií

alebo takmer bez lézií

Úspech

95 (22 %)

38 (17 %)

60 (14 %)

16(7%)

Zlyhanie

330 (78 %)

180 (83 %)

369 (86 %)

200 (93 %)

Celkovo

425

218

429

216

P-hodnota

0,122

0,001

< 0,001

ITT-bez lézií,

takmer bez lézií alebo zlepšenie minimálne o 2 stupne

Úspech

381 (38 %)

318 (32 %)

Zlyhanie

627 (62 %)

684 (68 %)

Celkovo

1008

1002

P-hodnota

0,002

  • 1 chýbajúce hodnoty sú započítané ako zlyhania * Štúdia 7001-G2HP-06–02

Štúdia 7001-G2HP-07–02

Štúdia MP-1501–02

Pediatrická populácia

Percentuálna zmena v počte lézií u dospievajúcich vo veku od 12 do 17 rokov v 12. týždni v individuálnych klinických skúšaniach a metanalýza týchto klinických skúšaní sú uvedené nižšie.

Medián percenta zmeny (zníženie) počtu lézií v 12. týždni: Dospievajúci

Typ lézie

Liečba

Štúdia

Metaanalýza

G2HP06_02

G2HP07_02

MP1501_02

Všetky štúdie

(n = 800)

(n = 795)

(n = 1 320)

(n = 2 915)

Zápalové

Acnatac

50,0

56,2

66,7

62,5

Klindamycín

40,4

46,7

64,0*

58,3*

Tretinoín

38,5*

47,3*

n.a.

40,7*

Vehikulum

16,7*

25,4*

n.a.

21,4*

Nezápa-

Acnatac

43,4

40,2

55,6

50,0

lové

Klindamycín

23,4*

26,5*

48,7*

42,2*

Tretinoín

30,2*

36,9

n.a.

32,8*

Vehikulum

13,5*

13,7*

n.a.

13,5*

Celkovo

Acnatac

42,0

44,8

59,4

52,5

Klindamycín

31,3*

34,2*

53,0*

46,4*

Tretinoín

31,9*

38,1*

n.a.

35,6*

Vehikulum

14,6*

14,6*

n.a.

14,6*

p-hodnoty z testu ANOVA

1 na párové porovnanie voči tretinoínu a vehikulu sa použili údaje zo štúdií 7001-G2HP-06–02 a 7001-G2HP-07–02.

* p < 0,05

nanesení plazmatické koncentrácie tretinoínu pod dolnou hranicou stanoviteľnosti (lower limit of quantitation, LLOQ; 1 ng/ml) a u zvyšných jedincov sa blížili LLOQ, s hodnotami v rozsahu od 1,0 do 1,6 ng/ml. Plazmatické koncentrácie kľúčových metabolitov tretinoínu, kyseliny 13-cis-retinovej a kyseliny 4-oxo-13-cis-retinovej boli v rozsahu od 1,0 do 1,4 ng/ml a od 1,6 do 6,5 ng/ml (v danom poradí). Plazmatické koncentrácie klindamycínu vo všeobecnosti nepresiahli 3,5 ng/ml, s výnimkou jedného jedinca, ktorého plazmatická koncentrácia dosiahla 13,1 ng/ml.

Tretinoín

Tretinoín sa v tele vyskytuje ako metabolit retinolu a vykazuje určitý stupeň aktivity Vitamínu A na podporu rastu. Reprezentatívne dobre kontrolované klinické štúdie vyvodili záver, že lokálne nanášanie tretinoínu nezvyšuje v plazme kyselinu all-trans retinovú (tretinoín). Po jednorazovom lokálnom nanesení rádioaktívne označeného tretinoínu nebola zistená zmena koncentrácie kyseliny retinovej v krvi 2–48 hodín. Jednorazová dávka ani dlhodobá liečba lokálne podávanými liekmi s obsahom tretinoínu nemenia systémové hladiny retinoidov, ktoré zostávajú v rozsahu telu vlastných endogénnych hladín.

Klindamycín

Klindamycín sa v koži konvertuje fosfatázami, čo vedie k účinnejšej forme klindamycínu. Konverzia klindamicínu je preto hlavným faktorom určujúcim antimicrobiálnu aktivitu vo vrstvách kože po lokálnom nanášaní klindamycínium­fosfátu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nasledovné predklinické štúdie Acnatacu, klindamycínu a tretinoínu podporujú bezpečnosť Acnatacu.

Acnatac

13-týždňová štúdia dermálnej toxicity po opakovanom podávaní dávok morčatám neodhalila toxické účinky, okrem malého lokálneho podráždenia (erytému). V dvoch štúdiách lokálnej znášanlivosti na králikoch sa nepotvrdilo, že je Acnatac gél primárne dráždivý pre kožu alebo dráždi oči a u morčiat sa nezistilo, že by vyvolával kontaktnú sensitivitu.

V dermálnej štúdie vývojovej toxicity na králikoch sa nepozorovala žiadna reprodukčná toxicita.

Klindamycín

Systémové podávanie klindamycínu neovplyvnilo fertilitu, schopnosť párenia, embryonálny vývoj ani postnatálny vývoj. Štúdie in vitro a in vivo neodhalili mutagénny potenciál klindamycínu.

Klindamycín nebol karcinogénny u myší v 2-ročnej dermálnej štúdii s 1,2 % klindamycínium­fosfátom a 2-ročnej perorálnej štúdii u potkanov.

Tretinoín

Štúdie in vitro a in vivo neodhalili mutagénny potenciál tretinoínu. Tretinoín nebol karcinogénny u myší v 2-ročnej dermálnej štúdii s podávaním 0,1 % tretinoínu (vyššia sila než je Acnatac). Systémový karcinogénny potenciál sa neskúmal. Pri perorálne podávanom tretinoíne sa potvrdila teratogenicita u potkanov, myší, škrečkov, králikov, opíc a ľudí. Závažne poškodzuje fertilitu a peri-postnatálny vývoj. U zvierat nebol dermálne nanášaný tretinoín teratogénny pri denných dávkach, ktoré boli niekoľkonásobne vyššie než odporúčané denné dávky pre ľudí po úprave na povrch tela.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

čistená voda

glycerol

karboméry

metylparabén (E 218)

propylparabén (E 216)

polysorbát 80

edetát disodný

bezvodá kyselina citrónová

butylhydroxytoluén (E 321)

trometamol

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov

Po prvom otvorení: 3 mesiace

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Tubu uchovávajte pevne uzatvorenú.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Veľkosti balení sú 30 g a 60 g.

Obe balenia sa skladajú z hliníkovej tuby s epoxyfenolovým vnútorným lakom, a sú uzavreté polyetylénovým uzáverom.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0464/13-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27. november 2013