Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

ADACEL injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - ADACEL injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

ADACEL injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (nebunkové zložky), (adsorbovaná s redukovaným obsahom antigénov)

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Difterický toxoid

minimálne 2 IU* (2 Lf)

Tetanový toxoid

minimálne 20 IU* (5 Lf)

Pertusové antigény

Pertusový toxoid

2,5 mikrogramu

Filamentózny hemaglutinín

5 mikrogramov

Pertaktín

3 mikrogramy

Fimbrie typu 2 a 3

5 mikrogramov

Adsorbované na fosforečnan hlinitý

1,5 mg (0,33 mg hliníka)

  • * Ako dolný limit spoľahlivosti (p = 0,95) účinnosti stanovenej testom popísanom v Európskom liekopise.

Táto očkovacia látka môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu a glutaraldehydu, ktoré sa používajú počas výroby (pozri časti 4.3 a 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke.

ADACEL je biela zakalená suspenzia.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

ADACEL je indikovaný na aktívnu imunizáciu proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu u osôb vo veku od 4 rokov ako preočkovanie (booster dávka) po základnom očkovaní.

O použití ADACELu sa má rozhodnúť na základe oficiálnych odporúčaní.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Pre všetky indikované vekové skupiny sa odporúča jedna (0,5 ml) dávka očkovacej látky.

ADACEL je očkovacia látka, ktorá obsahuje nízke dávky antigénov proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu určených na preočkovanie (booster). Pri podaní očkovacej látky sa majú vziať do úvahy indikácie a dávkovacie intervaly, ktoré sú v súlade s oficiálnymi odporúčaniami pre všetky antigény obsiahnuté v očkovacej látke.

Očkovacia látka ADACEL sa nemá podávať osobám s nekompletným alebo chýbajúcim základným očkovaním difterickými a tetanovými toxoidmi.

Podanie ADACELu nie je vylúčené u osôb s nekompletným alebo chýbajúcim predchádzajúcim očkovaním proti čiernemu kašľu. Avšak, odpoveď na booster dávku bude vyvolaná len u jedincov, ktorí boli v minulosti očkovaní alebo prekonali prirodzenú infekciu.

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje, na základe ktorých by sa dal stanoviť optimálny interval pre podanie ďalších booster dávok ADACELu.

Na základe oficiálnych odporúčaní sa ADACEL môže používať pri ošetrení poranení náchylných na infekciu tetanom súčasne s podávaním tetanového imunoglobulínu alebo bez neho.

Pediatrická populácia

U detí od veku 4 rokov a adolescentov sa má používať rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

Spôsob podávania

Jedna injekčná dávka (0,5 ml) ADACELu sa má podať intramuskulárne. Odporúčaným miestom vpichu je deltový sval.

ADACEL sa nemá podávať do gluteálnej oblasti; nemá sa podávať ani intradermálne alebo subkutánne (vo výnimočných prípadoch je možné zvážiť subkutánne podanie, pozri časť 4.4).

Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Pokyny na zaobchádzanie s liekom pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

ADACEL sa nesmie podávať osobám so známou precitlivenosťou

  • – na očkovacie látky proti záškrtu, tetanu alebo čiernemu kašľu

  • – na ktorékoľvek iné zložky očkovacej látky (pozri časť 6.1)

  • – na ktorékoľvek reziduálne zložky pochádzajúce z výroby (formaldehyd a glutaraldehyd), ktoré môžu byť v očkovacej látke prítomné v nedetekovateľných stopových množstvách.

ADACEL sa nesmie podávať osobám s encefalopatiou neznámeho pôvodu, ktorá sa objavila do 7 dní po predchádzajúcej imunizácii očkovacou látkou obsahujúcou čierny kašeľ.

Tak ako u iných očkovacích látok, podanie ADACELu sa má odložiť u osôb so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť miernej infekcie nie je kontraindikáciou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

ADACEL sa nemá používať na základné očkovanie.

Pokiaľ ide o interval medzi booster dávkou ADACELu a predchádzajúcimi booster dávkami očkovacích látok obsahujúcich záškrt a/alebo tetanus, je potrebné sa riadiť oficiálnymi odporúčaniami. Klinické údaje ukazujú, že neexistuje žiaden klinicky relevantný rozdiel vo výskyte nežiaducich reakcií spojených s podaním booster dávky očkovacej látky obsahujúcej tetanus, záškrt a čierny kašeľ už po 4 týždňoch v porovnaní s podaním po najmenej 5 rokoch po predchádzajúcej dávke očkovacej látky obsahujúcej tetanus a záškrt.

Pred imunizáciou

Pred začatím očkovania sa má urobiť podrobná anamnéza pacienta (najmä s ohľadom

na predchádzajúce očkovania a možné nežiaduce udalosti). U osôb s anamnézou závažnej alebo ťažkej reakcie v priebehu 48 hodín po predchádzajúcom očkovaní očkovacou látkou obsahujúcou podobné zložky sa musí podanie ADACELu starostlivo zvážiť.

Tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach, má byť k okamžitej dispozícii vhodná lekárska starostlivosť a dohľad pre prípad výskytu zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky.

Ak sa po podaní predchádzajúcej očkovacej látky obsahujúcej tetanový toxoid vyskytol Guillainov-Barrého syndróm alebo brachiálna neuritída, rozhodnutie podať očkovaciu látku obsahujúcu tetanový toxoid má byť založené na starostlivom zvážení potenciálnych prínosov a možných rizík.

ADACEL sa nemá podávať osobám s progresívnou neurologickou poruchou, nekontrolovanou epilepsiou alebo progresívnou encefalopatiou, kým nie je stanovený liečebný režim a zdravotný stav stabilizovaný.

Imunogenita očkovacej látky môže byť znížená v prípade imunosupresív­nej liečby

alebo imunodeficiencie. Pokiaľ je to možné, odporúča sa odložiť očkovanie dovtedy, kým sa ochorenie alebo liečba neskončí. Napriek tomu sa očkovanie osôb nakazených vírusom HIV alebo osôb s chronickou imunodeficienciou, ako napr. AIDS, odporúča, i keď protilátková odpoveď môže byť obmedzená.

Opatrenia pred podaním

Nepodávajte intravaskulárnou alebo intradermálnou injekciou.

Itramuskulárne injekcie sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov liečených antikoagulanciami alebo u pacientov s poruchami zrážania krvi, pretože hrozí riziko krvácania. Za týchto okolností možno zvážiť podanie ADACELu formou hlbokej subkutánnej injekcie, i keď existuje riziko zvýšeného výskytu lokálnych reakcií.

Ďalšie upozornenia

Tak ako pri iných očkovacích látkach, očkovanie ADACELom nemusí poskytnúť 100 % ochranu všetkým citlivým jedincom.

U všetkých adsorbovaných očkovacích látok sa môže v mieste vpichu vyskytnúť trvalý uzlík, najmä ak sa podajú do povrchových vrstiev podkožného tkaniva.

4.5 Liekové a iné interakcie

Na základe výsledkov klinických štúdií zameraných na súčasné podávanie iných liekov sa ADACEL môže podávať súčasne s ktoroukoľvek z nasledujúcich očkovacích látok: inaktivovaná očkovacia látka proti chrípke, očkovacia látka proti hepatitíde B, inaktivovaná alebo perorálna očkovacia látka proti detskej obrne a rekombinantná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (pozri časť 4.8) v súlade s národnými odporúčaniami.

Súčasne podané parenterálne očkovacie látky sa musia podať do rôznych končatín. Nevykonali sa štúdie o interakciách s inými očkovacími látkami, biologickými liekmi alebo liečivými prípravkami. Avšak v súlade so všeobecne prijatými odporúčaniami pre imunizáciu sa ADACEL, keďže ide o inaktivovaný liek, môže aplikovať súbežne s inými očkovacími látkami alebo imunoglobulínmi na rôzne miesta tela.

V prípade imunosupresívnej liečby, pozri časť 4.4.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Obmedzené údaje o použití počas gravidity nepreukázali žiaden nežiaduci účinok ADACELu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách nepreukazujú priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin.

ADACEL sa má podať tehotnej žene len v nevyhnutných prípadoch, po zvážení prínosov a rizík.

Dojčenie

Nie je známe, či sa liečivá obsiahnuté v očkovacej látke ADACEL vylučujú do ľudského mlieka, bol však zistený prenos protilátok proti antigénom očkovacej látky na dojčené mláďatá králikov.

Vývinová štúdia uskutočnená na králikoch nepreukázala žiadne škodlivé účinky materských protilátok indukovaných očkovacou látkou na postnatálny vývin mláďat.

Avšak vplyv na dojčené deti po podaní ADACELu ich matkám nebol skúmaný. Pred rozhodnutím očkovať dojčiacu ženu je potrebné zhodnotiť riziká a prínosy očkovania.

Fertilita

ADACEL nebol hodnotený v štúdiách plodnosti.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. ADACEL nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách bol ADACEL podaný celkom 3 234 osobám, vrátane 298 detí (4 až 6 rokov), 1 184 dospieva­júcich (11 až 17 rokov) a 1 752 dospelých (18 až 64 rokov). Najčastejšie hlásenými reakciami po očkovaní boli lokálne reakcie v mieste vpichu (bolesť, začervenanie a opuch), ktoré sa vyskytli u 21 % – 78 % zaočkovaných, bolesť hlavy a únava sa vyskytli u 16 % – 44 % zaočkovaných. Tieto prejavy a príznaky boli obvykle miernej intenzity a objavili sa v priebehu 48 hodín po očkovaní. Všetky ustúpili bez následkov.

Bezpečnostná analýza bola vykonaná u 1 042 zdravých dospievajúcich mužov a žien vo veku 10 až 17 rokov v priebehu klinickej štúdie. Bola im podaná tetravalentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu typov 6/11/16/18 (Gardasil) súčasne s dávkou ADACELu a dávkou tetravalentnej konjugovanej očkovacej látky proti meningokokom séroskupiny A, C, Y a W135. Bezpečnostné profily boli podobné v oboch skupinách, so súčasným podaním i bez neho. V skupine so súčasným podaním bol pozorovaný častejší výskyt opuchu v mieste podania Gardasilu, krvné podliatiny a bolesť v mieste podania ADACELu. Rozdiely pozorované medzi skupinami so súčasným podaním a bez súčasného podania boli menej ako 7 %, pričom uvádzané nežiaduce udalosti u väčšiny jednotlivcov boli miernej až stredne ťažkej intenzity.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie sú usporiadané podľa frekvencie výskytu za použitia nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté Časté

Menej časté Zriedkavé

Veľmi zriedkavé Neznáme

(> 1/10)

(> 1/100 až <1 /10)

(> 1/1 000 až < 1/100)

(> 1/10 000 až < 1/1 000)

(< 1/10 000)

z dostupných údajov

Tabuľka 1 uvádza nežiaduce reakcie pozorované v priebehu klinických štúdií a taktiež zahŕňa ďalšie nežiaduce udalosti, ktoré boli výsledkom spontánnych hlásení v priebehu postmarketingového použitia ADACELu na celom svete. Keďže postmarketingové nežiaduce udalosti sa hlásia na dobrovoľnej báze v kvantitatívne nešpecifikovanej populácii, nie vždy je možné spoľahlivo určiť ich výskyt alebo definovať kauzálny vzťah k expozícii očkovacou látkou. Z tohto dôvodu sa takýmto nežiaducim udalostiam prideľuje kategória výskytu „neznáme“.

Tabuľka 1: Nežiaduce udalosti z klinických skúšaní a celosvetových post-marketingových skúseností

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Deti (4 až 6 rokov)

Dospievajúci (11 až 17 rokov)

Dospelí (18 až 64 rokov)

Poruchy imunitného systému

neznáme

hypersenzitívna (anafylaktická) reakcia (angioedém, edém, vyrážka, hypotenzia)

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi časté

anorexia (znížená chuť dojedla)

Poruchy nervového systému

veľmi časté

bolesť hlavy

neznáme

parestézia, hypoestézia*, Guillainov-Barrého syndróm*, brachiálna neuritída*, paréza tváre*, kŕče*, synkopa*, myelitída*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

neznáme

myokarditída*

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

veľmi časté

hnačka

hnačka, nauzea

hnačka

časté

nauzea, vracanie

vracanie

nauzea, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

vyrážka

neznáme

pruritus*, žihľavka*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

veľmi časté

celková bolesť alebo svalová slabosť, artralgia alebo opuch kĺbov

celková bolesť alebo svalová slabosť

časté

celková bolesť alebo svalová slabosť, artralgia alebo opuch kĺbov

artralgia alebo opuch kĺbov

neznáme

myozitída*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

vel mi časté

únava/asténia

únava/asténia, zimnica

únava/asténia

bolesť v mieste vpichu, erytém v mieste vpichu, opuch v mieste vpichu

časté

horúčka, zimnica, zdurenie lymfatických uzlín v podpazuší

horúčka, zdurenie lymfatických uzlín v podpazuší

horúčka, zimnica, zdurenie lymfatických uzlín v podpazuší

neznáme

modrina v mieste vpichu*, sterilný absces v mieste vpichu*

* Post-marketingové nežiaduce udalosti

Popis určitých nežiaducich reakcií

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľké reakcie v mieste vpichu (> 50 mm), vrátane rozsiahleho opuchu končatiny presahujúceho jeden alebo obidva kĺby sa vyskytujú po podaní ADACELu u adolescentov a dospelých. Tieto reakcie sa zvyčajne objavujú do 24 – 72 hodín po očkovaní, môžu byť spojené s erytémom, pocitom tepla, citlivosťou alebo bolestivosťou v mieste vpichu injekcie, pričom spontánne vymiznú do 3 – 5 dní.

Pediatrická populácia

Ako sa uvádza v tabuľke 1, bezpečnostný profil lieku ADACEL zahŕňa údaje z klinickej štúdie u 298 detí vo veku 4 až 6 rokov, ktoré predtým dostali celkovo 4 dávky, vrátane základného očkovania očkovacou látkou DTaP-IPV v kombinácii s Hib približne vo veku 2, 4, 6 a 18 mesiacov. V tejto klinickej štúdii boli najčastejšími nežiaducimi účinkami hlásenými do 14 dní po očkovaní bolesť v mieste vpichu injekcie (u 39,6 % jednotlivcov) a únava (31,5 % jednotlivcov).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Neaplikovateľné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Očkovacia látka proti čiernemu kašľu, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi.

ATC kód: J07AJ52

Klinické štúdie

Imunitné odpovede pozorované jeden mesiac po očkovaní ADACELom u 265 detí, 527 dospievajúcich a 743 dospelých sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2: Imunitná odpoveď u detí, dospievajúcich a dospelých jeden mesiac po očkovaní ADACELom

Antigén

Imunitná odpoveď

Deti (4 až 6 rokov)

Dospievajúci (11 až 17 rokov)

Dospelí (18 až 64 rokov)

265 osôb %

527 osôb %

743 osôb %

Difterický toxoid

> 0,1 lU/ml

100,0

99,8

94,1

Tetanový toxoid

> 0,1 lU/ml

100,0

100,0

100,0

Pertusový toxoid

91,9

92,0

84,4

Filamentózny hemaglutinín

Odpoveď na

88,1

85,6

82,7

Pertaktín

booster

94,6

94,5

93,8

Fimbrie typu 2 a 3

dávku*

94,3

94,9

85,9

* U detí vo veku 4–6 rokov v minulosti očkovaných s DTaP (difterický toxoid [pediatrická dávka], tetanus a acelulárna zložka čierneho kašľa) vo veku 2, 4, 6 a 18 mesiacov, je odpoveď na booster dávku definovaná ako 4-násobný nárast koncentrácie protilátok proti čiernemu kašľu.

U dospievajúcich a dospelých je odpoveď na booster dávku definovaná ako 2-násobný nárast koncentrácie protilátok proti čiernemu kašľu u jedincov s vysokou koncentráciou pred očkovaním a 4-násobný nárast u jedincov s nízkou koncentráciou pred očkovaním.

Bezpečnosť a imunogenita ADACELu u dospelých a dospievajúcich sa ukázala ako porovnateľná s tou, ktorá bola pozorovaná po jednorázovej dávke adsorbovanej očkovacej látky proti záškrtu a tetanu (Td) pre dospelých obsahujúcej rovnaké množstvo tetanových a difterických toxoidov.

Sérologické koreláty ochrany pred čiernym kašľom neboli stanovené. Na základe porovnania s údajmi zo štúdií účinnosti proti čiernemu kašľu Sweden I uskutočnených v rokoch 1992 až 1996, kde primárna imunizácia s detskou acelulárnou očkovacou látkou proti čiernemu kašľu DTaP od spoločnosti Sanofi Pasteur Limited potvrdila ochrannú účinnosť 85 % proti čiernemu kašľu, sa zhodnotilo, že ADACEL vyvolal ochrannú imunitnú odpoveď. Hladiny protilátok proti čiernemu kašľu pre všetky antigény po podaní booster dávky ADACELu u dospievajúcich a dospelých boli vyššie ako hladiny protilátok pozorované počas štúdie účinnosti domácich kontaktov.

Tabuľka 3: Pomer GMCs** protilátok proti čiernemu kašľu pozorovaný jeden mesiac po podaní ADACELu u dospievajúcich a dospelých v porovnaní s protilátkami pozorovanými u detí jeden mesiac po očkovaní s DTaP vo veku 2, 4 a 6 mesiacov v štúdii účinnosti Sweden I

Dospievajúci

Dospelí

ADACELVDTaPf pomer GMCs (95 % CIs)

ADACELJ/DTaPf pomer GMCs (95 % CIs)

Anti-PT

3,6 (2,8; 4,5) §

2,1 (1,6; 2,7) §

Anti-FHA

5,4 (4,5; 6,5) §

4,8 (3,9; 5,9) §

Anti-PRN

3,2 (2,5; 4,1) §

3,2 (2,3; 4,4) §

Anti-FIM

5,3 (3,9; 7,1) §

2,5 (1,8; 3,5) §

* n = 524 až 526, počet dospievajúcich v PP populácii (per-protocol population, populácia podľa protokolu) s dostupnými údajmi pre ADACEL.

f n = 80, počet detí, ktoré dostali DTaP vo veku 2, 4 a 6 mesiacov s dostupnými údajmi po 3 dávkach (séra zo štúdie účinnosti Sweden I skúšané súbežne so vzorkami z klinickej štúdie Td506).

J n = 741, počet dospelých v PP populácii s dostupnými údajmi pre ADACEL.

§ GMCs (priemerné geometrické koncentrácie) po podaní ADACELu neboli nižšie ako GMCs po podaní DTaP (dolný limit 95 % CI pre pomer GMC ADACELu a DTaP je > 0,67).

** GMC protilátok, merané v jednotkách ELISA, boli vypočítané osobitne pre deti, dospievajúcich a dospelých.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Hodnotenie farmakokinetických vlastností sa pre očkovacie látky nevyžaduje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdii toxicity po opakovanom podaní a toxicity počas gravidity, štúdií zameraných na embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Fenoxyetanol

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa ADACEL nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Zlikvidujte očkovaciu látku, ktorá bola zmrznutá.

Uchovávajte injekčnú striekačku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml suspenzie naplnenej v injekčnej striekačke (sklo) s piestovou zátkou (bromobutylový elastomér), bez ihly, s ochranným krytom (gumová zmes) – veľkosť balenia 1 alebo 10 kusov.

0,5 ml suspenzie naplnenej v injekčnej striekačke (sklo) s piestovou zátkou (bromobutylový elastomér), s ochranným krytom (gumová zmes) a s 1 alebo 2 samostatnými ihlami – veľkosť balenia 1 alebo 10 kusov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Návod na použitie

Lieky na parenterálne použitie je potrebné pred podaním opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu zafarbenia. V prípade, ak spozorujete niektoré z uvedených, očkovaciu látku zlikvidujte.

Normálny vzhľad očkovacej látky je homogénna biela zakalená suspenzia, ktorá môže počas uchovávania sedimentovať. Pred podaním očkovacej látky je potrebné injekčnú striekačku dôkladne pretrepať, aby bola suspenzia homogénne rozptýlená.

Injekčná ihla sa má pevne nasadiť na koniec naplnenej injekčnej striekačky a pootočiť o 90 stupňov.

Likvidácia

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Na injekčné ihly sa nesmú opakovane nasadzovať ochranné kryty.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Francúzsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

59/0352/16-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 22.júla 2016

Dátum posledného predĺženia registrácie: