Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Advantan krém - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Advantan krém

1. NÁZOV LIEKU

Advantan krém

Advantan mastný krém

Advantan masť

2.  KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Metylprednizo­lónaceponát 1 mg v 1 g (0,1 %).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

dermálny krém dermálny krém dermálna masť

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Atopická dermatitída (endogénny ekzém , neurodermatitída), kontaktný ekzém, degeneratívny ekzém, dyshidrotický ekzém, eczema vulgaris, ekzém u detí.

Liek sa môže použiť u detí od 4 mesiacov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Advantan sa používa topicky, pričom sa nanáša zvyčajne raz denne v tenkej vrstve na postihnuté miesto a jemne sa doň votrie.

Vo všeobecnosti liečba nemá presiahnuť 12 týždňov u dospelých.

Ak sa počas dlhodobej liečby Advantanom krémom pokožka veľmi vysuší, je potrebné prejsť na liečbu niektorou z mastnejších liekových foriem (Advantan mastný krém alebo Advantan masť).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť Advantanu krému, mastného krému a masti u detí mladších ako 4 mesiace nebola stanovená.

V prípade použitia Advantanu u detí nie je potrebná úprava dávky. Vo všeobecnosti liečba u detí nemá presiahnuť 4 týždne.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Tuberkulózny alebo syfilitický proces v liečenej oblasti, vírusové infekcie (napr. herpes alebo

ovčie kiahne), rozacea, periorálna dermatitída, vredy, atrofické choroby kože a postvakcinačné kožné reakcie v liečenej oblasti.

Bakteriálne a mykotické ochorenia kože (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Glukokortikoidy sa musia používať v čo najnižšej možnej dávke, predovšetkým u detí a len počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie a udržanie požadovaného terapeutického účinku.

Pri kožných ochoreniach s bakteriálnou infekciou a/alebo pri hubových infekciách je navyše nevyhnutná špecifická liečba.

Lokálne kožné infekcie sa po topickom použití glukokortikoidov môžu zhoršiť.

Pri používaní Advantanu sa musí zabrániť kontaktu s očami, hlbokými otvorenými ranami a sliznicami.

Po aplikácii Advantanu mastného krému zdravým dospelým dobrovoľníkom na 60 % povrchu kože v okluzívnych podmienkach počas 22 hodín sa pozorovala supresia plazmatickej hladiny kortizolu a ovplyvnenie cirkadiánneho rytmu. Rozsiahla aplikácia topických kortikosteroidov na veľké plochy telesného povrchu alebo dlhodobé používanie, najmä pod oklúziou, významne zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. Okluzívnej liečbe je potrebné sa vyhnúť, pokiaľ nie je indikovaná. Upozorňujeme, že plienky ako aj intertriginózne oblasti by mohli predstavovať okluzívne podmienky.

Pri ošetrovaní veľkej plochy kože by mala byť dĺžka terapie čo najkratšia, pretože sa nedá úplne vylúčiť možnosť absorpcie alebo systémového účinku.

Tak ako pri všetkých glukokortikoidoch, môže ich neprofesionálne použitie maskovať klinické symptómy.

Ako je známe u systémových kortikoidov, aj pri použití lokálnych kortikoidov sa môže vyvinúť glaukóm (napríklad pri vysokom dávkovaní alebo po dlhodobej rozsiahlej aplikácii, pri použití okluzívnych obväzových techník alebo pri aplikácii na kožu v blízkosti očí).

Pomocné látky Advantanu krému (cetylalkohol a stearylalkohol a butylhydroxytoluén) môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Butyhydroxytoluén môže tiež vyvolať podráždenie očí a slizníc.

Pediatrická populácia

Advantan sa nesmie používať v okluzívnych podmienkach. Upozorňujeme, že plienky môžu mať okluzívny účinok.

U detí vo veku 4 mesiacov až 3 rokov je potrebné dôkladné zváženie prínosu a rizika.

4.5 Liekové a iné interakcie

Doteraz nie sú známe žiadne interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Nie sú dostupné žiadne informácie o vplyve metylprednizo­lónaceponátu na fertilitu.

Gravidita

Nie sú adekvátne údaje o použití Advantanu u gravidných žien. Štúdie s metylpredni­zolónaceponátom na zvieratách preukázali embryotoxické a/alebo teratogénne účinky v dávkach, prevyšujúcich terapeutickú dávku (pozri časť 5.3).

Niekoľko epidemiologických štúdií naznačuje možnosť zvýšeného rizika orálneho rázštepu u novorodencov matiek, ktoré sa počas prvého trimestra gravidity liečili systémovými glukokortikoidmi.

Všeobecne je pravidlom, že topické lieky s obsahom kortikoidov sa v prvom trimestri gravidity nemajú aplikovať. Počas gravidity a laktácie je najmä potrebné vyhnúť sa ošetrovaniu veľkých plôch, dlhodobému používaniu a okluzívnym obväzom.

Laktácia

U potkanov sa nepreukázal žiadny prestup metylprednizo­lónaceponátu materským mliekom do novorodených mláďat. Avšak nie je známe, či sa metylprednizo­lónaceponát vylučuje do materského mlieka ľudí,, ako to bolo hlásené pri systémovo podávaných kortikosteroidoch. Nie je známe, či topická aplikácia Advantanu môže viesť k systémovej absorpcii dostatočného množstva metylprednizo­lónaceponátu, ktoré by prešlo do ľudského materského mlieka v detekovateľnom množstve. Preto je pri aplikácii Advantanu dojčiacim matkám potrebná opatrnosť.

Dojčiace matky si nesmú nanášať liek na prsníky. Počas laktáce je potrebné vyhnúť sa ošetrovaniu veľkých plôch, dlhodobému používaniu lieku alebo okluzívnym obväzom (pozri časť 4.4).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Metylprednizo­lónaceponát nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú rozdelené do jednotlivých kategórií na základe súhrnnej analýzy z klinických skúšaní. Frekvencie výskytu sú definovanú podľa MedDRA konvencie frekvencií.

Veľmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Menej časté (> 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/100)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov)

Trieda

orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Veľmi časté (> 1/10)

Časté

(> 1/100 až <

1/10)

Menej

časté

(> 1/1000 až

< 1/100)

Zriedkavé

(> 1/10000 až

< 1/100)

Veľmi zriedkavé (< 1/10000)

Neznáma frekvencia

*

Infekcie a nákazy

fungálna infekcia kože

K

Poruchy imunitného systému

precitlivenos ť na liečivo

K

M, MK

Poruchy kože a podkožné ho tkaniva

kožné fisúry

M

K

akné

K

M, MK

pyodermia

K

teleangiektáz

a

M

K

MK

atrofia kože

MK

K

M

ekchymóza

MK

impetigo

MK

mastná koža

MK

kožné strie

K, M, MK

periorálna dermatitída

K, M, MK

vyblednutie kože

K, M, MK

alergické kožné reakcie

K, M, MK

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pálenie

v mieste aplikácie

K, M, MK

svrbenie v mieste aplikácie

K, MK

M

bolesť v mieste aplikácie

M

tvorba pľuzgierov v mieste aplikácie

K, M, MK

tvorba pustúl

v mieste aplikácie

M

suchosť miesta aplikácie

K, MK

erytém

v mieste aplikácie

K, M, MK

folikulitída

v mieste aplikácie

M

K

MK

vyrážka v mieste aplikácie

K

parestézia

v mieste aplikácie

K

celulitída

v mieste aplikácie

K

edém v mieste aplikácie

K

podráždenie

v mieste aplikácie

MK

K

ekzém

MK

v mieste aplikácie

periférny edém

MK

pľuzgiere (papuly) v mieste aplikácie

M

hypertrichóza

K, M, MK

K = krém

M = masť

MK = mastný krém

*Možné nežiaduce účinky, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách.

V prípade použitia topických prípravkov s obsahom kortikoidov sa môžu v dôsledku absorpcie objaviť systémové účinky.

Na popísanie určitých reakcií, ich synoným a súvisiacich stavov boli použité najvhodnejšie termíny databázy MedDRA (verzia 11.1).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9 Predávkovanie

Výsledky štúdií akútnej toxicity po jednorazovej dermálnej aplikácii nadmerného množstva metylprednizo­lónaceponátu (aplikácia na veľkú plochu za podmienok priaznivých pre absorpciu) alebo pri neúmyselnom požití nenaznačujú možnosť rizika akútnej toxicity.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy, silne účinné (skupina III.).

ATC kód: D07AC14

Pri lokálnej aplikácii tlmí Advantan zápalové a alergické kožné reakcie a reakcie spojené s hyperprolife­ráciou. To vedie k zmierneniu objektívnych príznakov (erytém, edém, infiltrácia, lichenifikácia) aj subjektívnych ťažkostí (svrbenie, pálenie, bolesť).

Je známe, že metylprednizo­lónaceponát sa viaže na intracelulárny receptor glukokortikoidov. Predovšetkým to platí o jeho hlavnom metabolite 6-alfa-metylprednizolón-17-propionáte, ktorý sa tvorí po rozštiepení esteru v koži.

Steroidný receptorový komplex sa viaže na určité oblasti DNA, čím spúšťa rad biologických účinkov.

Väzba steroidného receptorového komplexu spôsobuje indukciu syntézy makrokortínu. Makrokortín inhibuje uvoľňovanie kyseliny arachidónovej a tým tvorbu mediátorov zápalu ako sú prostaglandíny a leukotriény.

Imunosupresívny účinok glukokortikoidov je možné vysvetliť inhibíciou syntézy cytokínov a antimitotickým účinkom, ktorý tiež nie je celkom vysvetlený.

Vazokonstrikčný účinok glukokortikoidov je dôsledkom inhibície syntézy prostaglandínov spôsobujúcich vazodilatáciu alebo dôsledkom potenciácie vazokonstrikčného účinku adrenalínu.

Advantan krém

Ako forma s nízkym obsahom tuku a vysokým obsahom vody je Advantan krém veľmi vhodný na liečbu akútnych a mokvajúcich štádií ekzému, pre veľmi mastnú pokožku a na aplikáciu na odkryté časti tela a do zavlasenej oblasti.

Advantan mastný krém

Koža, ktorá nie je ani mokvajúca ani príliš suchá, vyžaduje masťový základ s vyrovnaným pomerom tuku a vody. Advantan mastný krém kožu ľahko premasťuje, pričom nedochádza k zadržiavaniu tepla a vlhkosti. Zo všetkých troch foriem má Advantan mastný krém najširšie využitie.

Advantan masť

Veľmi suchá koža a chronické štádiá kožných ochorení vyžadujú bezvodý masťový základ. Okluzívny účinok masťového základu napomáha procesu hojenia.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Metylprednizo­lónaceponát preniká cez kožu vo všetkých formách (krém, mastný krém, masť). Koncentrácia látky v stratum corneum a vrstvách pod ním postupne klesá v smere zvonka dovnútra.

Metylprednizo­lónaceponát (MPA) sa v pokožke a koži hydrolyzuje na hlavný metabolit 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát, ktorý sa na kortikoidný receptor viaže pevnejšie než pôvodné liečivo – prejav „bioaktivácie“ v koži.

Rýchlosť a rozsah perkutánnej absorpcie topických kortikoidov závisí od viacerých faktorov: chemickej štruktúre zlúčeniny, zloženia vehikula (pomocných látok), koncentrácii liečiva v lieku, podmienkach aplikácie (ošetrená plocha, doba expozície, otvorená alebo okluzívna aplikácia) a stavu kože (typ a závažnosť kožného ochorenia, anatomická lokalita apod Perkutánna absorpcia metylprednizo­lónaceponátu z krému, mastného krému a masti sa sledovala u zdravých dobrovoľníkov. Perkutánna absorpcia po otvorenej aplikácii Advantanu masti (2×20 g denne) počas piatich dní sa odhadla na 0,34 %, čo zodpovedá kortikoidnej záťaži asi 2 ^g/kg/deň. Perkutánna absorpcia po ovoreneje aplikácii Advantanu mastného krému (2×20 g denne) počas ôsmych dní sa odhadla na 0,65 %, čo zodpovedá kortikoidnej záťaži asi 4 ^g/kg/deň. Za okluzívnych podmienok bola priemerná perkutánna absorpcia pri dennej aplikácii 2×20 g Advantanu krému počas 8 dní asi 3 %, čo zodpovedá systémovej kortikoidnej záťaži asi 20 ^g/kg/deň. Perkutánna absorpcia metylprednizo­lónaceponátu cez kožu, poškodenú odstránením stratum corneum vyústila do výrazne vyššej absorpcie (13 – 27 % dávky). U dospelých pacientov s psoriázou a atopických pacientov bola perkutánna absorpcia z masti asi 2,5 %. U troch atopických detí vo veku 9 až 10 rokov bola perkutánna absorpcia MPA z masti okolo 0,5 – 2 %, teda nebola vyššia ako u dospelých..

Po dosiahnutí systémovej cirkulácie sa produkt primárnej hydrolýzy MPA, 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát, rýchlo konjuguje s kyselinou glukurónovou a tým sa inaktivuje.

Metabolity MPA (hlavný metabolit 6-alfa-metylprednizolón-17-propionát-21-glukuronát) sa primárne vylučujú obličkami s polčasom asi 16 hodín. Po intravenóznom podaní sa liečivo úplne vylúči močom a stolicou v priebehu sedem dní. K akumulácii liečiva ani jeho metabolitov v organizme nedochádza.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách systémovej znášanlivosti vykazuje MPA po opakovanej subkutánnej a dermálnej aplikácii typický glukokortikoidný mechanizmus pôsobenia. Z týchto výsledkov možno vyvodiť, že po terapeutickom podaní Advantanu krému, mastného krému a masti sa neočakávajú nežiaduce účinky iné ako typické pre glukokortikoidy, dokonca ani za extrémnych podmienok, akými sú aplikácia na veľký povrch kože a oklúzia.

V štúdiách embryotoxicity sa s Advantanom krémom, mastným krémm a masťou dosiahli výsledky typické pre glukokortikoidy, t.j. vo vhodnom testovacom systéme sa vyvolalo embryoletálne a/alebo teratogénne pôsobenie. Na základe týchto nálezov sa musí venovať osobitná starostlivosť pri predpisovaní Advantanu v gravidite. Výsledky epidemiologických štúdií sú zhrnuté v časti 4.6.

In vitro pokusy na detekciu génových mutácií na baktériách a bunkách cicavcov ani in vitro a in vivo pokusy na zistenie chromozómových a génových mutácií neposkytli náznaky genotoxického potenciálu MPA.

S MPA sa nevykonali špecifické štúdie na zistenie karcinogenity. Stav vedomostí o štruktúre, mechanizme farmakologického pôsobenia a výsledky štúdií systémovej znášanlivosti neindikujú pri dlhodobej aplikácii zvýšenie rizika výskytu nádorov. Pretože pri dermálnej aplikácii Advantanu za odporučených podmienok použitia nedochádza k systémovému imunosupresívnemu pôsobeniu, neočakáva sa ovplyvnenie výskytu nádorov.

Pri vykonávaní skúšok na lokálnu znášanlivosť MPA a liekových foriem Advantanu na kožu a sliznice sa vyskytli iba miestne nežiaduce účinky, typické pre glukokortikoidy.

MPA nevykazuje senzibilizujúci účinok na kožu pokusných morčiat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Advantan krém

Decylis oleas, glyceroli monostearas 40–55%, alcohol cetylstearylicus, adeps solidus, triglycerida saturata mediolonga (triglyceridy kyseliny kaprylovej-kaproovej-steárovej, Softisan 378), macrogoli stearas 2000 (polyoxyl-40-stearát), glycerolum 85%, dinatrii edetas dihydricus, alcohol benzylicus, butylhydroxyto­luenum, aqua purificata.

Advantan mastný krém

Cera alba, paraffinum liquidum, emulgator acylpentaerit­hritolicus compositus (Dehymuls E), vaselinum album, aqua purificata.

Advantan masť

Vaselinum album, paraffinum liquidum, cera microcristallina, ricini oleum hydrogenatum.

6.2  Inkompatibility

Žiadne.

6.3  Čas použiteľnosti

Krém, mastný krém: 3 roky

Masť: 5 rokov

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Krém, mastný krém: Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Masť: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Hliníková tuba s plastovým uzáverom so závitom.

Obsah tuby: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 60 g

Téglik z matného skla, s plastovým uzáverom (300g)

Písomná informácia pre používateľa, škatuľa.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer, spol. s r.o.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Slovensko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Advantan krém: 46/0185/03-S

Advantan mastný krém: 46/0186/03-S

Advantan masť: 46/0187/03-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30.06.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.08.2008