Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Aethoxysklerol 3 % - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Aethoxysklerol 3 %

1. NÁZOV LIEKU

Aethoxysklerol 0,5 %

Aethoxysklerol 1 %

Aethoxysklerol 2 %

Aethoxysklerol 3 %

2.  KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOZENIE

Liečivo: lauromakrogol 400

Aethoxysklerol 0,5 % – obsahuje 5 mg/1 ml lauromakrogolu 400 Aethoxysklerol 1 %

– obsahuje 10 mg/1 ml lauromakrogolu 400

– obsahuje 20 mg/1 ml lauromakrogolu 400

– obsahuje 30 mg/1 ml lauromakrogolu 400


Aethoxysklerol 2 % Aethoxysklerol 3 %

Pomocné látky so známym účinkom: etanol, sodík, draslík.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok. Bezfarebný, číry roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Aethoxysklerol 0,5 %

Sklerotizácia metličkových varixov a centrálnych žíl metličkových varixov.

Aethoxysklerol 1 %

Sklerotizácia centrálnych žíl metličkových varixov, retikulárnych varixov a malých varixov (s priemerom 1–3 mm).

Aethoxysklerol 2 %

Sklerotizácia stredne veľkých varixov (s priemerom 3–6 mm) v prípade chronickej žilovej nedostatočnosti, napr. pri varixoch vedľajších vetiev.

Aethoxysklerol 3 %

Sklerotizácia varixov dolných končatín: stredne veľké až veľké varixy (s priemerom 3–6 mm), skleroterapia hemoroidov (stupeň I a stupeň II).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Vo všeobecnosti sa nemá prekročiť dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg telesnej hmotnosti na deň. Pacientovi s telesnou hmotnosťou 70 kg možno celkovo podať 140 mg liečiva lauromakrogolu 400. Avšak reálne podané dávky sú obvykle značne pod hranicou spomínanej maximálnej dávky.

140 mg liečiva lauromakrogolu 400 je obsiahnuté v:

28 ml injekčného roztoku Aethoxysklerol 0,5 %

14 ml injekčného roztoku Aethoxysklerol 1 %

7 ml injekčného roztoku Aethoxysklerol 2 %

4,6 ml injekčného roztoku Aethoxysklerol 3 %

Rozsiahla varikóza sa má vždy liečiť niekoľkými fázami liečby.

Pri začiatočnej liečbe pacienta s predispozíciou na alergické reakcie sa nesmie podať viac ako 1 injekcia. V závislosti od výsledku možno podať v následných fázach liečby niekoľko injekcií za predpokladu, že sa neprekročí maximálna dávka lauromakrogolu 400.

Aethoxysklerol 0,5 %, 1 %

Skleroterapia metličkových varixov

Podľa veľkosti ošetrovanej oblasti sa aplikuje pomalým intravenóznym podaním v jednej injekcii 0,1– 0,2 ml 0,5 % Aethoxysklerolu.

Skleroterapia centrálnych žíl metličkových varixov

Podľa veľkosti ošetrovanej oblasti sa v jednej injekcii aplikuje pomalým intravenóznym podaním 0,1 – 0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5 % alebo 1 % .

Skleroterapia retikulárnych varixov

Podľa veľkosti ošetrovaného varixu sa aplikuje v jednej injekcii 0,1 – 0,3 ml Aethoxysklerolu 1 % intravenózne.

Skleroterapia malých varixov

Podľa veľkosti ošetrovaného varixu sa aplikuje v jednej injekcii 0,1–0,3 ml Aethoxysklerolu 1 % intravenózne.

Aethoxysklerol 2 %, 3 %

Skleroterapia stredne veľkých varixov

Aethoxysklerol 2 % alebo 3 % sa používa v závislosti od priemeru varixov určených na sklerotizáciu.

 • V prvej fáze liečby by sa mala podať len jedna injekcia 0,5 – 1 ml Aethoxysklerolu 2 % alebo 3 %. Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku, ktorý má byť sklerotizovaný, sa môže pri nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky lauromakrogolu 400.

Aethoxysklerol 3 %

Skleroterapia veľkých varixov (s priemerom 3–6 mm a 4–8 mm)

 • V prvej fáze liečby sa má podať len jedna injekcia 1 ml roztoku Aethoxysklerolu 3 % . Podľa výsledku liečby a dĺžky úseku na sklerotizáciu sa môže v nasledujúcej liečbe podávať viac injekcií (23) až do 2 ml na injekciu, pri dodržaní maximálnej dávky lauromakrogolu 400.

Skleroterapia hemoroidov

Počas liečby sa nemá prekročiť celkové množstvo 3 ml 3 % Aethoxysklerolu. V závislosti od nálezu sa aplikuje prísne submukóznou injekciou do jedného uzla maximálne 1 ml. Výnimku tvoria u mužov uzly v lokalizácii 11 hodín, kde by sa nemalo aplikovať viac ako 0,5 ml.

Injekcia sa aplikuje prísne submukózne priamo do uzla alebo pod uzol.

Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje oblasť vnútorného zvierača konečníka kvôli riziku poškodenia a následných problémov s inkontinenciou. Pri liečbe hemoroidu u mužov v lokalizácii 11 hodín nesmie podávané množstvo prekročiť dávku 0,5 ml 3 % injekčného roztoku Aethoxysklerolu kvôli blízkosti prostaty a močovej trubice.

Podľa stupňa postihnutia a rozsahu hemoroidov je vhodné podľa potreby liečbu opakovať v odstupe 1–2 týždňov.

Spôsob a doba podávania

Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %

Injekcia sa aplikuje len do vodorovne uloženej alebo 30–45 ° nad vodorovnú polohu zdvihnutej dolnej končatiny.

Všetky injekcie sa musia podávať intravenózne, vrátane injekcií do metličkových varixov.

Používajú sa najjemnejšie ihly (napr. inzulínové) a kvalitné injekčné striekačky s plynulým pohybom. Vpich sa vykonáva tangeciálne, s pomalým podaním a s intravenóznou polohou ihly.

 • V závislosti od rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaní liečby.

Aethoxysklerol 2 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť liek podaný len do vodorovne umiestnenej alebo 3045 ° nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!

 • V závislosti od závažnosti a rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaných liečení v intervale 1–2 týždňov.

Aethoxysklerol 3 %

Nezávisle od spôsobu vpichu (u stojaceho pacienta len s kanylou alebo u sediaceho pacienta s injekciou pripravenou na vstreknutie) má byť liek podaný len do vodorovne umiestnenej alebo 3045 ° nad vodorovnú polohu nadvihnutej nohy.

Injekcie musia byť prísne intravenózne!

 • V závislosti od závažnosti a rozsahu varixov môže byť potrebných niekoľko opakovaných liečení v intervale 1–2 týždňov.

Poznámka ku všetkým sklerotizáciám:

Eventuálne vzniknuté intravarikózne tromby sa odstraňujú bodovou incíziou a expresiou trombu.

Kompresívna liečba po podaní injekcie Aethoxysklerolu

Po prekrytí miesta vpichu sa prikladá pevný kompresívny obväz a ihneď potom má pacient po dobu 30 minút chodiť pod dohľadom lekára.

Po sklerotizácii metličkových varixov je obväz priložený po dobu 2–3 dní, inak 5–7 dní (Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %). Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom.

Po podaní 2 %, 3 % injekčného roztoku Aethoxysklerol sa má kompresívny obväz nosiť 3 – 5 týždňov. Pri rozsiahlych varixoch je vhodné ďalšie kompresívne liečenie s obväzmi s krátkym ťahom po dobu niekoľkých mesiacov.

Obväz musí byť zaistený proti zosúvaniu, hlavne na stehne a kužeľovito tvarovaných končatinách, odporúča sa použitie penovej opory pod samotným kompresným obväzom.

Úspech sklerotizačnej liečby výrazne závisí od následnej kompresívnej liečby.

Obväzy môžu byť odstránené len pri zdvihnutej dolnej končatine a musia byť opäť priložené pri každom, hoci aj krátkodobom vstávaní.

4.3 Kontraindikácie

Podávanie lieku Aethoxysklerol je absolútne kontraindikované v nasledovných prípadoch:

 • – Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • – Akútne závažné systémové ochorenia (hlavne neliečené).

 • – pacientov pripútaných na lôžko alebo neschopných chôdze

 • – závažných arteriosklero­tických ochorení tepien (III. a IV. stupeň podľa Fontaina)

 • – pacientov s trombembolickými ochoreniami

 • – pacientov s rizikom trombózy (napr. u pacientov s viacnásobnými rizikovými faktormi, ako používanie hormonálnej antikoncepcie, obezita, fajčenie, dlhá alebo permanentná imobilita a pod.)

 • – so známou hyperkoagulabilitou

 • – s horúčkovitými stavmi

 • – s bronchiálnou astmou alebo známou silnou dispozíciou k alergii.

 • – s metličkovými varixami: 2. stupeň (tepnových uzáverov) artériosklero­tických okluzívnych ochorení (podľa Fontaina)

 • – s edémami dolných končatín (ktoré sa nedajú ovplyvniť kompresiou)

 • – so zápalovými ochoreniami kože v liečenej oblasti

 • – so symptómami mikroangiopatie alebo neuropatie

 • – so zníženou pohyblivosťou alebo s celkovým zlým zdravotným stavom

4.4    Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všetky koncentrácie lieku Aethoxysklerol obsahujú 5 objemových % etanolu (alkoholu). Má sa to vziať do úvahy u pacientov s anamnézou alkoholizmu.

Aethoxysklerol obsahuje draslík, avšak menej ako 1 mmol (39 mg) na ampulku.

Aethoxysklerol obsahuje sodík, avšak menej ako 1 mmol (23 mg) na ampulku.

Skleroterapia kŕčových žíl

Sklerotizujúce liečivo sa nikdy nesmie aplikovať intraarteriálne, mohlo by dôjsť ku ťažkým nekrózam, prípadne až s nutnosťou následnej amputácie. V týchto prípadoch je nutné situáciu okamžite konzultovať s cievnym chirurgom (pozri časť 4.9 Predávkovanie)!

Aplikácia každého sklerotizujúceho liečiva do oblasti tváre sa musí prísne a starostlivo zvážiť, pretože intravaskulárnou injekciou môže dôjsť k obráteniu tlaku v artériách, a tým k ireverzibilnému poškodeniu zraku (oslepnutiu).

V niektorých oblastiach, napríklad v oblasti chodidiel a členkov, sa má používať len malé množstvo a nízka koncentrácia sklerotizujúceho liečiva, keďže existuje zvýšené riziko neúmyselného podania injekcie do artérie. Týmto oblastiam sa má počas liečby venovať zvýšená starostlivosť.

Skleroterapia hemoroidov

Pri sklerotizácii hemoroidov sa musí postupovať opatrne, aby nedošlo ku poškodeniu vnútorného zvierača konečníka a aby sa predišlo problémom s inkontinenciou.

Pri liečbe hemoroidov u mužov v lokalizácii 11 hodín neaplikujte viac ako 0,5 ml 3 % Aethoxysklerolu kvôli blízkosti iných štruktúr (prostaty a močovej trubice).

4.5  Liekové a iné interakcie

Liečivo lauromakrogol 400 je lokálne anestetikum. Pri súčasnom podaní iného anestetika hrozí nebezpečenstvo zosilnenia jeho účinku na kardiovaskulárny systém (napr. antiarytmický efekt).

4.6   Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

S podávaním Aethoxysklerolu u gravidných žien nie sú dostatočné skúsenosti. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, no žiadny teratogénny potenciál (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Z tohto dôvodu sa liek Aethoxysklerol má podávať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.

Dojčenie

Štúdie o možnom prieniku lauromakrogolu 400 do materského mlieka nie sú k dispozícii. V prípade, že by sklerotizácia bola nevyhnutná počas dojčenia, odporúča sa prerušiť dojčenie na 2–3 dni.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známy žiadny negatívny vplyv Aethoxysklerolu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Skleroterapia kŕčových žíl

Po omylom aplikovanej (paravazálnej) injekcii lieku Aethoxysklerol do okolitého tkaniva došlo k lokálnym nežiaducim účinkom (napr. nekrózam) predovšetkým v koži a podkožnom tkanive (zriedkavo nervov). Takéto riziko je vyššie pri vyšších podávaných koncentráciách a objemoch lieku Aethoxysklerol.

Okrem toho pozorované nežiaduce účinky, vymenované nižšie, boli posudzované na základe nasledujúcich špecifikácií frekvencie výskytu:

Veľmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Menej časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, Quinckeho edém, generalizovaná žihľavka (urtikária), astma

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: bolesti hlavy, migréna, parestézia (lokálne), bezvedomie, zmätenosť, závraty.

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé: poruchy zraku

Poruchy srdca a srdcovocievnej činnosti

Veľmi zriedkavé: palpitácia

Poruchy ciev

Časté: neovaskularizácia, hematómy

Menej časté: tromboflebitída (thrombophlebitis superficialis), flebitída

Zriedkavé: hlboké žilové trombózy dolných končatín (neznámej etiológie, môžu byť spôsobené aj základným ochorením)

Veľmi zriedkavé: pľúcna embólia, vazovagálna synkopa, vaskulárny kolaps, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: dyspnoe, pocit tlaku na hrudníku

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Veľmi zriedkavé: poruchy chuti, nevoľnosť (nauzea)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: hyperpigmentácia, ekchymóza

Menej časté: alergická dermatitída, kontaktná žihľavka (urtikária), podráždenia kože, erytém.

Veľmi zriedkavé: hypertrichóza v oblasti skleroterapie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: bolesť (krátkodobá, lokálna – v mieste vpichu), trombóza v mieste vpichu (lokálne intravarikózne tromby)

Menej časté: nekrózy, indurácie (stvrdnutia tkaniva), opuchy

Veľmi zriedkavé: horúčka, návaly tepla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles krvného tlaku

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: poranenia nervov

Sklerotizácia hemoroidov

Podanie injekcie Aethoxysklerolu môže vyvolať nasledovné reakcie:

Veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); menej časté (> 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, Quinckov edém

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: závraty

Poruchy ciev

Zriedkavé: krvácanie

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť (nauzea)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: alergická dermatitída, žihľavka (kontaktná urtikária), podráždenia kože

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: poruchy erekcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: indurácie (stvrdnutie), podráždenia kože

Zriedkavé: nekrózy (lokálne, s rozšírením do okolitého tkaniva)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles krvného tlaku

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Zriedkavé: bolesť, predovšetkým u mužov podstupujúcich skleroterapiu hemoroidu v lokalizácii uzlu na 11 hodinách (oblasť prostaty). Bolesť môže trvať 2–3 dni.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

a) Intraarteriálna injekcia

Kanyla sa má ponechať v mieste aplikácie alebo sa má miesto aplikácie znova vyhľadať.

Má sa aplikovať 5–10 ml 1 % až 2 % lidokaínu alebo mepivakaínu bez pridania epinefrínu.

Má sa aplikovať 10 000 IU heparínu.

Postihnutá končatina sa má zabaliť do vaty a uložiť nižšie.

Pacienta je potrebné preventívne hospitalizovať na oddelení cievnej chirurgie.

b) Paravenózna injekcia

Podľa množstva a koncentrácie aplikovaného Aethoxysklerolu sa má aplikovať do pôvodného miesta sklerotizácie 5 ml až 10 ml fyziologického roztoku, pokiaľ možno spoločne s hyaluronidázou. Ak má pacient silné bolesti, možno aplikovať lokálne anestetikum (napr. 0,5 až 2,0 ml 1 % prokaínu bez epinefrínu).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivarikóza, sklerotizujúce liečivá na lokálne injekcie

ATC kód: C05BB02

Lauromakrogol 400 poškodzuje cievny endotel v závislosti od koncentrácie a objemu. Okrem toho má in vitro preukázateľný slabý antikoagulačný efekt a lokálny anestetický účinok.

Pomocou následne priloženého kompresívneho obväzu na dolnú končatinu sú žilové steny stlačené k sebe, čo bráni rekanalizácii organizovaného trombu. Postupne dochádza k požadovanej premene na fibrózny jazvovitý pruh a následne ku sklerotizácii.

Lauromakrogol 400 je anestetikum, ktoré v ohraničenom mieste reverzibilne ruší citlivosť senzibilných receptorov aj vodivú schopnosť senzibilných nervových vlákien. Tým je vysvetľovaná takmer bezbolestná sklerotizačná liečba.

Aethoxysklerol 0,5 % a 1 %

S Aethoxysklerolom 0,5 % a Aethoxysklerolom 1 % neboli vykonané žiadne kontrolované štúdie s pomocnou látkou.

Existuje štúdia, v ktorej bol Aethoxysklerol 0,25 % porovnávaný s fyziologickým roztokom ako placebom u 22 alebo 23 pacientov. Oblasti dolných končatín s výskytom metličkových varixov boli vyfotografované pred skleroterapiou a štyri týždne po liečbe. Fotografická dokumentácia sa odoslala na posúdenie nezávisle dvom flebológom. Pomocou stupnice VAS od 0–100 mm (kde “0” neznamená žiadny benefit, t. j. žiadnu obliteráciu metličkových varixov a ”100” znamená obliteráciu 100 % metličkových varixov z testovacej oblasti) bol hodnotený prínos terapie. Pri druhom objektívnom kritériu sa sledovala spokojnosť pacientov a hodnotenie vyšetrujúceho lekára.

Porovnanie skupiny s liečivom a skupiny liečenej placebom, ktoré vykonal odborný lekár č. 1 skončilo priemerným skóre 31 pre skupinu s pravým liekom a 15,3 pre skupinu s placebom. Hodnotenie odborného lekára č. 2 skončilo s priemerným skóre 30 pre skupinu s pravým liekom a 16,3 pre skupinu s placebom. Oba výsledky boli signifikantné. Rozdiel medzi hodnoteniami oboch odborníkov mal strednú hodnotu 17,25 pre skupinu s pravým liekom (signifikantná) a pre skupinu s placebom (nesignifikantná).

Lekár ohodnotil benefit pre pravý liek priemerným skóre 1,41 (na stupnici s rozsahom 0–3) a pre placebo 0,22.

Hodnotenie pacientov pre liečivo bolo v priemere 2,09 a pre placebo 0,91.

Pre Aethoxysklerol 0,5 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 0,5 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol) celkom u 51 pacientov. Čo sa týka obliterácie malých varixov (< 1 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 0,5 % pozorovaný faktor účinnosti 4,51 (pri štandardnej odchýlke 0,47) alebo 3,96 (štandardná odchýlka 0,83), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

Pre Aethoxysklerol 1 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 1 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol) celkom u 50 pacientov. Čo sa týka obliterácie malých varixov ( 1–3 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 1 % pozorovaný faktor účinnosti 4,31 (pri štandardnej odchýlke 0,62) alebo 4,28 (štandardná odchýlka 0,89), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých kontrolovaných klinických štúdií pre Aethoxysklerol 0,5 % a Aethoxysklerol 1 %.

Aethoxysklerol 2 %

S liekom Aethoxysklerol 2 % neboli vykonané žiadne riadené štúdie s pomocnou látkou.

 • V prospektívnej klinickej štúdii boli Aethoxysklerol 2 % a 3 % porovnávané celkom u 15 pacientov s varixami laterálnych vetiev s fyziologickým roztokom ako placebom. V čase 12 týždňov po skleroterapii sa nálezy duplexnej sonografie (preukázateľná oklúzia, vymiznutie spätného toku a vnútorného echa) signifikantne líšili. Index VAFI (index veno-arteriálneho prietoku) meraný u pacientov liečených Aethoxysklerolom sa štatisticky významne znížil z počiatočnej hodnoty 1,49 (štandardná odchýlka 0,62) až na 1,06 (štandardná odchýlka 0,19), zatiaľ čo v skupine s placebom nedošlo k žiadnemu významnému zníženiu. Stratifikácia výsledkov s ohľadom na koncentráciu Aethoxysklerolu nebola vykonaná. Väčšina pacientov v skupine s pravým liekom (10 pacientov z 15) dostávala Aethoxysklerol 2%.

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých kontrolovaných klinických štúdii.

Aethoxysklerol 3%

S liekom Aethoxysklerol 3 % neboli vykonané žiadne riadené štúdie s pomocnou látkou.

Pre Aethoxysklerol 3 % existujú dva výsledky rovnakých štúdií vykonaných v USA, v ktorých bol Aethoxysklerol 3 % porovnávaný s natrii tetradecylis sulfas (Sotradecol) celkom u 52 pacientov. Čo sa týka obliterácie stredných až veľkých (3 – 6 mm), nebol medzi oboma skupinami pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel. Po štyroch mesiacoch liečby bol pre Aethoxysklerol 3 % pozorovaný faktor účinnosti 4,56 (pri štandardnej odchýlke 0,45) alebo 4,51 (štandardná odchýlka 0,46), pričom hodnota 3 znamenala obliteráciu menšiny varixov, hodnota 4 obliteráciu väčšiny varixov a hodnota 5 obliteráciu všetkých varixov.

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne výsledky z dlhodobých riadených klinických štúdií pre Aethoxysklerol 3 % .

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Šiestim zdravým dobrovoľníkom bola aplikovaná injekcia 37 mg 14C-lauromakrogolu 400 v silne zriedenom roztoku do vena saphena magna. Časový priebeh koncentrácie lauromakrogolu 400 v plazme bol dvojfázový – s konečným distribučným polčasom rozpadu lauromakrogolu 400 a jeho označených metabolitov 4,09 hodiny. AUC, bola 3,155 ^g x h/ml, celkový klírens 11,68 l/h. Z podanej dávky bolo 89 % eleminovaných z krvi do prvých 12 hodín.

 • V inej štúdii boli plazmatické koncentrácie základných molekúl lauromakrogolu 400 (nezmetabolizo­vaných) stanovené u 6 pacientov s varixami (s priemerom > 3 mm) po liečbe Aethoxysklerolom 3 %. Plazmatický polčas nezmenených komponentov bol 0,94 – 1,27 h, AUC, 6,19 – 10,90 ^g x h/ml.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 • V pokusoch na zvieratách lauromakrogol 400 preukázal porovnateľne nízku akútnu toxicitu. Bezpečnostné farmakologické štúdie preukázali negatívne chronotropné, inotropné a dromotropné účinky, pri ktorých dochádza k poklesu krvného tlaku. Pri súčasnom podaní s inými lokálnymi anestetikami boli pozorované dodatočné antiarytmické efekty. Pri opakovanom podávaní Aethoxysklerolu došlo k signifikantným histologickým zmenám v črevách, nadobličkách a pečeni všetkých vyšetrovaných druhov zvierat, u králikov aj v obličkách.

Lauromakrogol 400 viedol k hematúrii u všetkých vyšetrovaných druhov zvierat. Od dávky 4 mg/kg telesnej hmotnosti za deň u samcov potkanov bol pozorovaný nárast hmotnosti pečene a od 14 mg/kg telesnej hmotnosti sa pozorovalo zvýšenie aktivity ALT/GPT a AST/GOT.

Mutagenita

Lauromakrogol 400 bol rozsiahlo testovaný in vitro a in vivo. Všetky testy vykázali negatívne výsledky, iba v jednom teste in vitro boli v bunkách cicavcov indukované polyploidy. Avšak ak sa Aethoxysklerol používa podľa pokynov, žiadny klinicky relevantný genotoxický potenciál sa nepredpokladá.

Reprodukčná toxicita

Denná intravenózna aplikácia lauromakrogolu 400 počas niekoľkých týždňov alebo počas organogenézy nemala vplyv na samčiu alebo samičiu fertilitu, ani na skorý vývoj plodu a nevyvolala u potkanov ani u králikov teratogénne účinky, ale embryonálne a fetoxické účinky (zvýšená úmrtnosť zárodku a plodu, nižšie hmotnosti plodu) u materskej toxickej dávky stúpli. Keď sa trvanie liečby počas obdobia organogenézy obmedzilo na intervaly štyroch, po sebe idúcich dňoch, nevyskytli sa toxické účinky na matku ani embryo/fetotoxické efekty (králiky). Perinatálny a postnatálny vývoj, správanie a reprodukcia neboli zhoršené u potkanov, ktorých matky dostávali i. v. lauromakrogolu 400 každý druhý deň počas neskorej gestácie a počas obdobia laktácie. Lauromakrogol 400 prechádza placentárnou bariérou potkanov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Etanol 96 %

Dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného

Dihydrogenfos­forečnan draselný

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Neboli zistené.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred mrazom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Odlamovacie ampulky (2 ml), vložka s prepážkami, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Ampulka je určená na jednorazové použitie.

Veľkosť balenia:

5 × 2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerolu 0,5 %

5 × 2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerolu 1 %

5 × 2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerolu 2 %

5 × 2 ml odlamovacie ampulky Aethoxysklerolu 3 %

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87–93

65203 Wiesbaden, Nemecko

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Aethoxysklerol 0,5 %: 85/0032/70-CS

Aethoxysklerol 1 %: 85/0286/17-S

Aethoxysklerol 2 %: 85/0287/17-S

Aethoxysklerol 3 %: 85/0288/17-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27.júla1970

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. mája 2007