Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Dexadol 25 mg gro por - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Dexadol 25 mg gro por

1. NÁZOV LIEKU

Dexadol 12,5 mg gro por

Dexadol 25 mg gro por granulát na perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé vrecko granulátu na perorálny roztok obsahuje 12,5 mg alebo 25 mg dexketoprofenu, vo forme dexketoprofen trometamolu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Sacharóza s koloidnou silicou: 1,20 – 1,22 g alebo 2,40 – 2,44 g.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Granulát na perorálny roztok.

Granulát citrónovožltej farby.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Krátkodobá symptomatická liečba akútnej bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je akútna muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea a bolesť zubov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Podľa charakteru a závažnosti bolesti je odporúčaná dávka 12,5 mg každých 4 – 6 hodín alebo 25 mg každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

Dexadol je určený iba na krátkodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná dobou pretrvávania symptómov.

Starší ľudia

U starších pacientov sa odporúča začať liečbu s najnižšou dávkou (celková denná dávka 50 mg). Len po zistení, že pacient liek všeobecne dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na odporúčanú dávku pre dospelých. Vzhľadom na profil možných nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4), starší pacienti majú byť starostlivo monitorovaní.

Poruchy funkcie pečene

U pacientov s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg) a pacienta je potrebné starostlivo monitorovať. Dexadolsa nesmie podávať pacientom so závažnou hepatálnou dysfunkciou.

Poruchy funkcie obličiek

U pacientov s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min) (pozri časť 4.4), má byť začiatočná dávka znížená na celkovú dennú dávku 50 mg. Dexadolsa nesmie podávať pacientom so stredne závažnou až závažnou renálnou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 59 ml/min) (pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia

Pôsobenie Dexadol granulátu sa u detí a dospievajúci neštudovalo. Preto jeho bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená a tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.

Spôsob podávania

Rozpustiť celý obsah jedného vrecúška v pohári vody, dobre pretrepať/premiešať na uľahčenie rozpustenia. Pripravený roztok sa má ihneď po rozpustení vypiť.

Súbežné podávanie s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie liečiva (pozri Farmakokinetické vlastnosti), preto sa pri akútnej bolesti odporúča užitie lieku najmenej 15 minút pred jedlom.

4.3 Kontraindikácie

Dexadol granulát sa nesmie podávať v nasledujúcich prípadoch:

 • – pacientom s precitlivenosťou na liečivo, na ktorékoľvek iné NSAID alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • – pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolávajú astmatické záchvaty, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobujú nosové polypy, urtikáriu alebo angioedém.

 • – pri známych fotoalergických alebo fototoxických reakciách počas liečby s ketoprofenom alebo fibrátmi.

 • – pacientom s gastrointes­tinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze v súvislosti

 • – pacientom s aktívnym peptickým vredom/gastro­intestinálnym krvácaním alebo akýmkoľvek gastrointestinálnym krvácaním, ulceráciou alebo perforáciou v anamnéze.

 • – pacientom s chronickou dyspepsiou.

 • – pacientom s iným aktívnym krvácaním alebo s poruchami zrážavosti krvi.

 • – pacientom s Crohnovou chorobou alebo s ulceróznou kolitídou.

 • – pacientom so závažným zlyhaním srdca.

 • – pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek (klírens keratinínu < 59 ml/min).

 • – pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 10 – 15).

 • – pacientom s hemoragickou diatézou a inými koagulačnými poruchami.

 • – pacientom so závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).

 • – počas tretieho trimestra gravidity a počas laktácie (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, je nutné podávať liek s opatrnosťou.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu Dexadolu s inými NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a Gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká nižšie).

Gastrointestinálna bezpečnosť

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s alebo bez predchádzajúcich varovných symptómov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointesti­nálnych udalostí. Ak sa u pacientov užívajúcich Dexadol vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť.

Riziko gastrointesti­nálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol skomplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších ľudí.

Starší ľudia: U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointesti­nálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.

Ako u všetkých NSAID, je potrebné preveriť akúkoľvek anamnézu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptického vredu, aby sa zabezpečilo ich úplné vyliečenie ešte pred začatím liečby s dexketoprofen trometamolom. Pacienti s gastrointes­tinálnymi symptómami alebo s gastrointes­tinálnym ochorením v anamnéze majú byť monitorovaní, či u nich nedochádza k tráviacim poruchám, najmä ku gastrointesti­nálnemu krvácaniu.

NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointes­tinálnym ochorením (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) v anamnéze, pretože ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8). Kombinovaná liečba s ochrannými látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa má zvážiť u týchto pacientov a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s gastrointes­tinálnou toxicitou v anamnéze, najmä ak sú starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby. Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré môže zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo látky proti zhlukovaniu krvných doštičiek, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Renálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek. U týchto pacientov, užívanie NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie obličiek, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov, ktorí užívajú diuretiká alebo u tých, u ktorých môže vzniknúť hypovolémia, keďže u nich existuje zvýšené riziko nefrotoxicity.

Počas liečby sa má zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a prípadne súvisiacej zvýšenej renálnej toxicite.

Tak ako u všetkých NSAID môže sa zvýšiť hladina dusíka močoviny a kreatinínu v plazme. Tak ako u iných inhibítorov syntézy prostaglandínu, liečba môže byť spojená s nežiaducimi účinkami na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Hepatálna bezpečnosť

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie pečene. Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenie ALT a AST. V prípade významného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Kardiovaskulárna a cerebrovaskulárna bezpečnosť

Vhodné monitorovanie a poradenstvo je potrebné u pacientov s hypertenziou a/alebo s mierne závažným až stredne závažným zlyhaním srdca v anamnéze. Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým ochorením v anamnéze, najmä u tých s predchádzajúcimi epizódami srdcového zlyhania, keďže u nich existuje zvýšené riziko srdcového zlyhania, pretože v súvislosti s liečbou s NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.

Klinické skúšky a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie takéhoto rizika pri dexketoprofen trometamole.

Preto pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, so stanovenou ischemickou chorobou srdca, chorobami periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení dexketoprofen trometamolom len po starostlivom zvážení. Podobne by sa malo zvážiť začatie dlhodobejšej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Všetky neselektívne NSAID môžu inhibovať agregáciu krvných doštičiek a predlžovať čas krvácania cez inhibíciu syntézy prostaglandínu. Preto sa neodporúča užívanie dexketoprofen trometamolu u pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré narušujú hemostázu, ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny (pozri časť 4.5).

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia kardiovaskulárnej funkcie (pozri časť 4.2).

Kožné reakcie

Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné reakcie (niektoré z nich fatálne), vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy v súvislosti s užívaním NSAID. Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií u pacientov je na začiatku liečby, vo väčšine prípadov sa reakcie objavili počas prvého mesiaca liečby. Dexadolsa má vysadiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity.

Ďalšie informácie

Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov:

 • – s kongenitálnou poruchou metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria)

 • – s dehydratáciou

 • – priamo po veľkom chirurgickom zákroku

Ak lekár rozhodne, že dlhodobá liečba dexketoprofenom je nevyhnutná, majú byť pravidelne kontrolované pečeňové a obličkové funkcie a krvný obraz.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovali závažné akútne reakcie hypersenzitivity (napr. anafylaktický šok). Pri prvých príznakoch závažných reakcií hypersenzitivity po podaní Dexadolu sa liečba musí ukončiť. V závislosti od príznakov musí byť akýkoľvek medicínsky potrebný postup zahájený odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.

U pacientov s astmou kombinovanou s chronickou rinitídou, chronickou sinusitídou a/alebo nazálnou polypózou je vyššie riziko alergie na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo NSAID ako u ostatnej populácie. Užívanie tohto lieku môže vyvolať astmatické záchvaty alebo bronchospazmus, najmä u ľudí alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).

Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne na začiatku vzniku závažných infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív. Doteraz nemožno vylúčiť, že NSAID neprispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa odporúča, aby sa Dexadol neužíval v prípade ovčích kiahní.

Dexadol sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s poruchami krvotvorby, so systémovým lupus erytematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva.

Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže maskovať symptómy infekčných ochorení.

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavým dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus.

Pediatrická populácia

Bezpečné použitie u detí a dospievajúcich nebolo stanovené.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidové protizápalové lieky (NSAID):

Nevhodné kombinácie:

 • – Iné NSAID, (vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2) a vysokých dávok salicylátov

 • – Antikoagulanciá: NSAID môžu zvýšiť účinok antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4), v dôsledku silnej väzby dexketoprofenu na plazmatické bielkoviny a inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • – Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • – Kortikosteroidy: existuje zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • – Lítium (popísané s niekoľkými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť až toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Tento parameter je preto potrebné monitorovať na začiatku liečby, pri úprave liečby a pri ukončení liečby dexketoprofenom.

 • – Metotrexát, užívanie vo vysokých dávkach 15 mg/týždeň alebo vyšších: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu NSAID všeobecne.

 • – Hydantoíny a sulfónamidy: toxické účinky týchto liečiv môžu byť zvýšené.

 • – Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: Dexketoprofen môže znížiť účinok diuretík a antihypertenzných liekov. U niektorých pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti s poruchou renálnej funkcie) môže mať súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II alebo antibakteriálnych aminoglykozidov za následok ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri predpísaní kombinácie dexketoprofenu a diuretika je nutné zabezpečiť, aby bol pacient adekvátne hydratovaný

 • – Metotrexát, užívanie v nízkych dávkach, menej ako 15 mg/týždeň: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu protizápalovými liečivami všeobecne. Počas prvých týždňov tejto kombinovanej liečby je potrebné týždenné monitorovanie krvného obrazu. Je potrebný zvýšený dohľad u pacientov aj s miernou poruchou renálnych funkcií, rovnako ako u starších pacientov.

 • – Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania. Je potrebné zvýšené klinické monitorovanie a častejšia kontrola času krvácania.

 • – Zidovudín: riziko zvýšenej toxicity na erytrocyty v dôsledku pôsobenia na retikulocyty, so vznikom závažnej anémie vyskytujúcej sa týždeň po začatí liečby NSAID. Je potrebná kontrola krvného obrazu a počtu retikulocytov jeden až dva týždne po začatí liečby s NSAID.

 • – Sulfonylurea: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok sulfonylurey vytesnením

 • – Beta-blokátory: liečba s NSAID môže znížiť ich antihypertenzívny účinok inhibíciou syntézy prostaglandínov.

 • – Cyklosporín a takrolimus: NSAID môžu zvýšiť nefrotoxicitu týchto liečiv účinkami sprostredkovaným renálnymi prostaglandínmi. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • – Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • – Lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointesti­nálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • – Probenecid: plazmatické koncentrácie dexketoprofenu môžu byť zvýšené; táto interakcia môže byť spôsobená inhibičným mechanizmom v mieste renálnej tubulárnej sekrécie a konjugáciou glukuronidov a vyžaduje úpravu dávky dexketoprofenu.

 • – Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu srdcových glykozidov.

 • – Mifepristón: existuje teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínu môžu zmeniť účinnosť mifepristónu. Limitované dôkazy naznačujú, že súbežné podávanie NSAID v deň podania prostaglandínu nemá nepriaznivý vplyv na účinky mifepristónu alebo prostaglandínu na cervikálne dozrievanie alebo na kontraktilitu maternice a neznižuje klinickú účinnosť lekársky ukončeného tehotenstva.

 • – Chinolónové antibiotiká: údaje získané zo štúdií na zvieratách naznačujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku kŕčov.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Dexadol je kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývin embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy pri užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínu v skorom štádiu gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % až na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávku a s dĺžkou liečby. U zvierat bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov má za následok zvýšenie pre- a post- implantačnej straty a úmrtia embrya/plodu.

Navyše, u zvierat, ktorým bol podávaný inhibítor syntézy prostaglandínu počas organogenézy, bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Napriek tomu štúdie na zvieratách s dexketoprofen trometamolom nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Dexketoprofen trometamol sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Ak dexketoprofen trometamol užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávkovanie musí byť čo najnižšie a dĺžka liečby čo najkratšia.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • – kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • – dysfunkcii obličiek, ktorá môže prejsť do renálneho zlyhania s oligohydroam­niónom;

 • – možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • – inhibícii kontrakcií maternice, ktorá môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Fertilita

Užívanie Dexadolu môže zhoršiť plodnosť žien a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, treba zvážiť ukončenie liečby dexketoprofen trometamolom.

Dojčenie

Nie je známe, či sa dexketoprofen vylučuje do ľudského mlieka. Dexadol je kontraindikovaný počas dojčenia (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dexadol granulát môže mať nežiaduce účinky ako sú závrat, poruchy videnia alebo ospalosť. V týchto prípadoch môže byť schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej premávke a obsluhovať stroje znížená.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce udalosti hlásené v klinických skúškach (forma tablety) ako majúce aspoň možnú súvislosť s dexketoprofen trometamolom, rovnako nežiaduce účinky hlásené po uvedení Dexadol granulátu na trh, sú uvedené v tabuľke nižšie a sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:

Pretože Cmax plazmatickej koncentrácie dexketoprofenu v granulách je vyššia ako bolo zistené pre tablety, nemožno vylúčiť možné zvýšené riziko nežiaducich (gastrointesti­nálnych) účinkov.

Trieda

orgánových systémov

Časté

(> 1/100 až

< 1/10)

Menej časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé/Jed­notlivé hlásenia (< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Edém hrtana

Anafylaktická reakcia vrátane anafylaktického šoku

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Psychické poruchy

Nespavosť, úzkosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závraty, ospalosť

Parestézia, synkopa

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

Tachykardia

Poruchy ciev

Sčervenanie

Hypertenzia

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bradypnoe

Bronchospazmus, dyspnoe

Poruchy gastrointestinál

Nevoľnosť a/alebo

Gastritída, zápcha, sucho

Peptický vred, krvácanie

Pankreatitída

neho traktu

vracanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia

v ústach, plynatosť

z peptického vredu alebo perforácia peptického vredu (pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatocelulárne poškodenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Žihľavka, akné, zvýšené potenie

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioedém, edém tváre, fotosenzitívna reakcia, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Polyúria

Akútne zlyhanie obličiek

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Poruchy menštruácie, poruchy prostaty

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, bolesť, asténia, stuhnutosť, nevoľnosť

Periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne hodnoty testov funkcie pečene

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sa týkajú gastrointesti­nálneho traktu. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy smrteľné (pozri časť 4.4). Po podaní lieku bola hlásená nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída. Edém, hypertenzia a zlyhanie srdca boli hlásené v súvislosti s liečbou NSAID.

Klinická štúdia a epidemiologické dáta naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (najmä pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšeným rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

Tak ako u iných NSAID, môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva; a hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia a zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania nie sú známe. Podobné lieky vyvolali gastrointestinálne (vracanie, anorexia, bolesť brucha) a neurologické (spavosť, závraty, dezorientáciu, bolesť hlavy) poruchy.

 • V prípade náhodného alebo nadmerného užitia lieku je potrebné ihneď začať symptomatickú liečbu podľa klinického stavu pacienta. V prípade užitia viac ako 5mg/kg dospelým alebo dieťaťom

v priebehu 1 hodiny sa má podať aktívne uhlie.

Dexketoprofen trometamol sa môže odstrániť dialýzou.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE17

Dexketoprofen trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny, ktorá patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom (M01AE).

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku nesteroidových protizápalových liekov súvisí s redukciou syntézy prostaglandínov spôsobenou inhibíciou cyklooxygenázy (COX). Predovšetkým je to inhibícia transformácie arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2 a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGEí, PGE2, PGF2aa PGD2 a aj prostacyklín PGI2 a tromboxany (TxA.2 a TXB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu, ako sú kiníny, ktoré pôsobia nepriamo a toto pôsobenie môže doplňovať priamy účinok.

Farmakodynamické účinky

 • V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa preukázalo, že dexketoprofen je inhibítorom COX-1 a COX-2.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa dexketoprofen trometamol rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická hladina sadosiahne po 0,25 – 0,33 hodiny pri podaní vo forme granúl.

Porovnanie medzi štandardným uvoľnením dexketoprofenu z perorálnej tablety a z granúl pri dávke 12,5 mg a 25 mg ukázalo, že obe formy boli bioekvivalentné, pokiaľ ide o rozsah biologickej dostupnosti (AUC). Maximálne koncentrácie (Cmax) boli približne o 30 % vyššie po podaní granúl v porovnaní s tabletou.

Ak sa liečivo podáva súbežne s jedlom, AUC sa nemení, avšak Cmax dexketoprofen trometamolu klesá a jeho absorpčná rýchlosť sa spomaľuje (zvyšuje sa tmax).

Distribúcia

Hodnota distribučného polčasu dexketoprofen trometamolu je 0,35 hod a hodnota eliminačného polčasu 1,65 hod. Tak ako u iných liekov s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má priemernú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg. Dexketoprofen sa eliminuje hlavne glukuronidovou konjugáciou a následnou renálnou exkréciou.

Biotransformácia a eliminácia

Po podaní dexketoprofen trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku žiadnej konverzii na R-(-) enantiomér.

Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že AUC získané po poslednej dávke sa nelíši od AUC získanej po podaní jednorazovej dávky, čo dokazuje, že nedochádza k akumulácii lieku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie neodhalili žiadne špeciálne riziko u ľudí. Štúdie chronickej toxicity uskutočnené na myšiach a opiciach určili hodnotu 3 mg/kg/deň ako hodnotu, pri ktorej sa nepozorujú žiadne nežiaduce účinky (NOAEL – No Observed Adverse Affect Level). Hlavným nežiaducim účinkom pozorovaným pri vysokých dávkach boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré vznikli v závislosti na dávke.

Ako bolo zistené pre celú farmakologickú skupinu NSAID, dexketoprofen trometamol môže u zvierat spôsobiť zmeny embryo-fetálneho prežitia, a to nepriamo cez gastrointestinálnu toxicitu na tehotné samice a priamo na vývoj plodu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Amóniumglycyrizát

Dihydrochalkón neohesperidínu Chinolínová žltá (E 104) Citrónová aróma

Sacharóza

Koloidný oxid kremičitý hydratovaný

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3   Čas použiteľnosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Granulát na perorálny roztok v jednodávkových, tepelne zatavených vrecúškach z hliníkovo-polyetylénovej vrstvy.

Dexadol 12,5 mg – balenie obsahujúce 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100 a 500 vreciek

Dexadol 25 mg – balenie obsahujúce 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 a 500 vreciek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6    Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Dexadol 12,5 mg gro por: 07/0297/11-S

Dexadol 25 mg gro por: 07/0298/11-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 29. apríla 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15. januára 2016