Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Diphereline 0,1 mg - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Diphereline 0,1 mg

1. NÁZOV LIEKU

Diphereline 0,1 mg

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: triptorelín 0,1 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.   LIEKOVÁ FORMA

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Ženská infertilita:

Regulácia ovariálnej stimulácie v kombinácii s gonadotropínmi (hMG, FSH, hCG) na in vitro fertilizáciu a embryonálny transfer (IVFET) a iné techniky asistovaného počatia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Krátkodobý protokol:

Subkutánnou injekciou každý deň od 2. dňa cyklu sa má podať jedna dávka Dipherelinu 0,1 mg (súbežne

s iniciáciou ovariálnej stimulácie) do dňa pred dňom stanoveným na podanie hCG, to znamená v priemere 10–12 dní na jeden pokus.

Dlhodobý protokol:

Od 2. dňa cyklu sa podáva 1 dávka Dipherelinu 0,1 mg subkutánne. Po znížení citlivosti hypofýzy

(E2 < 50 pg/ml, to znamená zhruba v 15. deň od začiatku liečby) sa začne stimulácia gonadotropínmi a pokračuje sa súbežne s Dipherelinom 0,1 mg do dňa pred dňom stanoveným k podaniu hCG.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo (GnRH), jeho analógy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek nesmie byť podaný v gravidite a počas dojčenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Používanie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálovej denzity. Osobitná pozornosť je potrebná u pacientok s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronické užívanie alkoholu, fajčiarky, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú minerálovú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).

Predtým ako sa predpíše triptorelín, prosím overte, že pacientka nie je gravidná.

Zriedkavo liečba GnRH agonistami môže odhaliť prítomnosť zatiaľ neznámeho hypofýzneho adenómu z gonadotropínových buniek. U týchto pacientok sa môže prejaviť ako hypofyzárna mŕtvica charakterizovaná náhlymi bolesťami hlavy, vracaním, zhoršením zraku a oftalmoplégiou.

U pacientiok podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacientky majú byť informované a primerane liečenéU pacientiok podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacientky majú byť informované a primerane liečené

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty v priemere o 1% za každý mesiac počas obdobia šiestich mesiacov liečby. Každá redukcia denzity kostnej minerálovej hmoty o 10 % je spojená s dvakrát až trikrát väčším rizikom zlomenín.

U väčšiny žien, v súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že regenerácia stratenej kostnej hmoty sa objavuje po skončení liečby.

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické dáta pre pacientky s diagnostikovanou osteoporózou alebo s rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronický príjem alkoholu, fajčiarky, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa, napr. anorexia). Vzhľadom k tomu, že zníženie minerálovej kostnej denzity môže byť viac škodlivé u týchto pacientok, liečba triptorelínom sa má veľmi starostlivo zvážiť a začať iba v prípade, že prínos liečby preváži riziko. Majú sa zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate kostnej minerálovej denzity.

Ženská infertilita

Pred podaním triptorelínu 0,1mg sa uistite, že pacientka nie je gravidná.

Nábor folikulov indukovaný podaním GnRH analógov a gonadotropínov sa môže u menšej časti predisponovaných pacientok zvýšiť, obzvlášť pri polycystickom ovariálnom syndróme.

Tak ako u iných analógov GnRH, bol hlásený ovariálny hyperstimulačný syndrónm (OHSS) spojený s užívaním triptorelínu v kombinácii s gonadotropínmi.

4.5 Liekové a iné interakcie

Opatrnosť je potrebná pri aplikácii triptorelínu s inými liekmi ovplyvňujúcimi sekréciu gonadotropínov z hypofýzy a odporúča sa kontrolovať hladinu hormónov u pacientky.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas gravidity, pretože súčasné podávanie GnRH agonistov je spojené s teoretickým rizikom potratu alebo abnormalít plodu. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčila gravidita. Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.

Treba vylúčiť graviditu skôr ako sa začne liečba plodnosti triptorelínom. Ak sa použije triptorelín v tomto prípade, neexistujú žiadne klinické dôkazy naznačujúce prirodzenú spojitosť medzi triptorelínom a inými ďalšími abnormalitami rozvoja oocytov alebo gravidity alebo výsledkom.

Laktácia

Triptorelín sa nemá používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak vzhľadom na farmakologický profil triptorelínu, nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Skúsenosti z klinických skúšaní

Dospelá populácia zahrnutá do klinických testov a liečená triptorelínom zahrňovala 127 mužských pacientov s karcinómom prostaty liečených denne v období 3 mesiacov a okolo 1000 žien, ktoré podstúpili protokoly ivf. Počas klinických skúšok robených s 1 mesačnou alebo 3 mesačnou formou triptorelínu u mužov a žien boli zahrnuté ďalšie bezpečnostné skúsenosti.

Súhrnná analýza bezpečnosti hlásená počas klinických skúšok zahrňovala farmakologickú triedu nežiaducich účinkov ako je výsledok hypogonadotropného hypogonadizmu alebo počiatočnej hypofyzárno-gonadotropnej stimulácii.

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1000 až <1/100); zriedkavé (>1/10000 až <1/1000; veľmi zriedkavé (<1/10,000).

Všeobecná tolerancia u dospelých

Veľmi časté: mierne až závažné návaly tepla a hyperhidróza, ktorá zvyčajne nevyžaduje prerušenie liečby.

Všeobecná tolerancia u žien

Veľmi časté na začiatku liečby: Pri použití na liečbu infertility môže kombinácia s gonadotropínmi spôsobiť ovariálnu hyperstimuláciu.

Môže byť pozorovaná ovariálna hypertrofia, dyspnoe, bolesti panvy a/alebo brucha (pozri časť 4.4)

Veľmi časté na začiatku liečby triptorelínom 1 mesačnou alebo 3 mesačnou formou: po prvej injekcii sa môže objaviť v priebehu mesiaca genitálna hemoragia vrátane menoragie a metroragie.

Veľmi časté počas liečby triptorelínom 1 mesačnou alebo 3 mesačnou formou: tieto nežiaduce reakcie ukazovali všeobecný vzorec hypoestrogénnych príhod spojených s hypofyzo-ovariálnou blokádou ako sú poruchy spánku, bolesť hlavy, poruchy nálady, vulvovaginálnu suchosť a dyspareúnia, znížené libido.

Časté počas liečby triptorelínom 1 mesačnou alebo 3 mesačnou formou: bolesť prsníkov, svalové spazmy, artalgie, prírastok hmotnosti, nauzea, abdominálna bolesť/dyskomfort, asténia.

Pri dlhodobom používaní boli hlásené tiež depresia a zmeny nálad.

U pacientok liečených GnRH analógmi bol hlásený zvýšený počet lymfocytov. Uvedená sekundárna lymfocytóza podľa všetkého súvisí s kastráciou vyvolanou GnRH a pravdepodobne indikuje zapojenie gonádových hormónov do involúcie týmusu.

Lokálna tolerancia

Časté: bolesť, začervenanie a zápal v mieste injekcie.

Post-marketingové informácie

Počas post-marketingového pozorovania boli hlásené nežiaduce účinky u žien liečených pri IVF. Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencií výskytu vzostupne:

Poruchy kože a podkožného tkaniva: precitlivenosť vrátane pruritu, žihľavky, vyrážky, angioneurotic­kého edému.

Poruchy nervového systému: bolesti hlavy.

Poruchy oka: epizódy rozmazaného videnia alebo poruchy zraku.

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne nežiaduce reakcie ako následok predávkovania.

5.


FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormón. Analóg gonadotropin-releasing hormónu.

ATC kód: L02AE04

Triptorelín je syntetický dekapeptidový analóg prirodzeného gonadotropín-releasing hormónu (GnRH).

Štúdie uskutočnené u ľudí a u zvierat ukázali, že po iniciálnej stimulácii inhibuje prolongované podávanie triptorelínu sekréciu gonadotropínov s následnou supresiou testikulárnych a ovariálnych funkcií.

Ženská infertilita:

Prolongovaná liečba triptorelínom inhibuje sekréciu gonadotropínov (FSH a LH). Liečba tak zaistí supresiu vrcholu sekrécie interkurentného endogénneho LH umožňujúcu zvýšenú kvalitu folikulogenézy, zvýšenie kvality folikulov a ako následok lepší pomer gravidity na 1 cyklus.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých dospelých dobrovoľníkov:

Po subkutánnej injekcii je absorpcia 0,1 mg triptorelínu rýchla (Tmax = 0,63 ± 0,26 hod.) s vrcholom sekrécie plazmatickej koncentrácie (Cmax = 1,85 ± 0,23 ng/ml). Eliminácia je dosiahnutá s biologickým polčasom 7,6 ± 1,6 hod. po 3 – 4 hodinách distribučnej fázy.

Celkový plazmatický klírens: 161 ± 28 ml/min.

Distribučný objem: 1562 ± 158 ml/kg.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Látka nevykázala žiadnu špecifickú toxicitu v toxikologických štúdiách na zvieratách. Pozorované účinky boli spojené s farmakologickými vlastnosťami látky na endokrinný systém.

6.   FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1   Zoznam pomocných látok

Prášok na injekciu:

mannitolum

Rozpúšťadlo na injekčný roztok:

natrii chloridum, aqua ad iniectabilia.

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

24 mesiacov

Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 24 hodín pri teplote 25 °C, z mikrobiologického hľadiska použiť okamžite.

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 oC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Prášok v injekčnej liekovke a sklenená ampulka s rozpúšťadlom na injekčný roztok.

Balenie obsahuje 7 injekčných liekoviek s liekom a 7 ampuliek s rozpúšťadlom na injekčný roztok, písomnú informáciu pre používateľa a papierovú škatuľku.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Preneste rozpúšťadlo do liekovky s práškom. Potraste do úplného rozpustenia a ihneď aplikujte. Po použití odložte použité liekovky, ampulky a striekačky do kontajneru na ostrý odpad. Všetky zvyšky nepoužitého lieku by sa mali znehodnotiť.

7.   DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

Boulogne Billancourt

92100 Francúzsko

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0193/00-S

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19.05.2000

Dátum predĺženia registrácie: 6.6.2007/bez časového obmedzenia