Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Diphereline S.R. 3,75 mg - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Diphereline S.R. 3,75 mg

1. NÁZOV LIEKU

Diphereline S.R. 3,75 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Prášok:

Liečivo:

triptorelín 3,75 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.   LIEKOVÁ FORMA

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Rakovina prostaty:

– liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako súbežná a prídavná liečba k rádioterapii,

– liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Priaznivý efekt liečby je jednoznačný, najmä ak pacient doteraz nepodstúpil inú hormonálnu liečbu.

Predčasná puberta:

(pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov)

Genitálna a extragenitálna endometrióza (štádium I až IV):

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4.8). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH (analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón).

Fibromyóm maternice:

spojený s anémiou (hladina hemoglobínu nižšia alebo rovnajúca sa 8 g/dl)

keď nastane zmenšenie fibromyómu, je potrebné zmierniť alebo zmeniť ošetrujúcu techniku (postup): endoskopická chirurgia (zákrok), transvaginálny zákrok doba liečby je obmedzená na 3 mesiace

Ženská infertilita:

Doplnková liečba v kombinácii s gonadotropínmi (hMG, FSH, hCG) k indukcii ovulácie a za účelom in vitro fertilizácie a embryonálneho transferu (IVFET).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Rakovina prostaty:

Sú možné dva režimy:

 • – každodenná subkutánna injekcia Dipherelinu 0,1 mg s bezprostredným uvoľňovaním liečiva počas 7 dní, potom

 • – alebo od začiatku jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

U pacientov bez chirurgickej kastrácie, s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, dostávajúcich triptorelín a vhodných na liečbu s inhibítormi biosyntézy androgénov , je potrebné pokračovať v liečbe s triptorelínom).

Trvanie liečby, pozri časť 5.1

Predčasná puberta (pred 8 rokom života u dievčat a pred 10 rokom u chlapcov):

Liečba detí s triptorelínom má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa alebo pediatra alebo endokrinológa so znalosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty.

 • – deti s hmotnosťou nad 30 kg: jedna intramuskulárna injekcia každé 4 týždne (28 dní),

 • – deti s hmotnosťou 20 – 30 kg: dvojtretinová dávka intramuskulárnou cestou každé 4 týždne ( 28 dní), t.j. podať ako 2/3 objemu z pripravenej suspenzie,

 • – deti s hmotnosťou menej ako 20 kg: polovičná dávka Dipherelinu S.R. 3,75 mg, teda podať polovičnú dávku pripravenej suspenzie i. m. každé 4 týždne (28 dní).

Endometrióza:

Podanie výhradne intramuskulárne po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny (riaďte sa inštrukciami uvedenými v pokynoch pre použitie).

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cy­klu.

 • – Schéma injekcií: jedna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

 • – Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.

Fibromyómy maternice:

Podáva sa výhradne intramuskulárne po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny (riaďte sa inštrukciami podľa písomnej informácie pre používateľa).

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cy­klu.

 • – Schéma podávania: jedna injekcia Diphereline S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

 • – Trvania liečby: liečba sa odporúča na 3 mesiace u pacientov plánovaných na operáciu a je obmedzená na 6 mesiacov u pacientov pre ktorých je operácia nevhodná.

Ženská infertilita:

Bežný režim zodpovedá jednej liekovke Dipherelinu S.R. 3,75 mg podanej intramuskulárne druhý deň cyklu. S podávaním gonadotropínov sa má začať po znížení citlivosti hypofýzy (plazmatické estrogény < 50 pg/ml), všeobecne asi 15 dní po injekcii Dipherelinu S.R.3,75 mg.

N.B.: Pri podaní formy s predĺženým uvoľňovaním sa musia prísne dodržať inštrukcie v písomnej informácii pre používateľa.

Akákoľvek nekompletná injekcia, pri ktorej dôjde k strate väčšieho objemu lieku, ako je obvyklý zvyšok v injekčnej striekačke, sa má zapísať do chorobopisu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na GnRH, jeho analógy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek nesmie byť podaný v gravidite a počas dojčenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacienti majú byť informovaní a primerane liečení.U pacientov podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacienti majú byť informovaní a primerane liečení.

Rakovina prostaty:

Triptorelín, ako aj iní GnRH agonisti spočiatku spôsobujú prechodný nárast hladiny testosterónu v sére. V prvých týždňoch liečby sa môžu v izolovaných prípadoch objaviť aj exacerbácie vyplývajúce zo symptómov vo všeobecnosti spojených s rakovinou prostaty.

Počas iniciálnej fázy liečby sa má zvážiť doplnkové podávanie vhodného antiandrogénu k zabráneniu prvotného nárastu sérových hladín testosterónu a k zabráneniu zhoršenia klinických príznakov.

Malý počet pacientov môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty alebo prechodný nárast nádorovej bolesti (metastázová bolesť), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky.

V ojedinelých prípadoch bola, tak ako u iných GnRH agonistov, pozorovaná kompresia miechy alebo obštrukcia močovej rúry. Ak sa rozvinie kompresia miechy alebo zhoršenie obličkovej funkcie, má sa začať štandardná liečba týchto komplikácií a v extrémnych prípadoch zvážiť okamžitú orchiektómiu (chirurgickú kastráciu). Starostlivé monitorovanie je indikované počas prvých týždňov liečby, hlavne u pacientov trpiacich vertebrálnymi metastázami, pri riziku kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.

Po chirurgickom odstránení semenníkov, triptorelín nevyvoláva žiadne ďalšie zníženie hladiny testosterónu.

Dlhodobý nedostatok androgénov vyvolaný buď bilaterálnou orchiektómiou alebo aplikáciou GnRH analógov je spojený so zvýšeným rizikom straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a tvorbe zlomenín kostí.

Liečba formou androgénnej deprivácie môže predlžovať QT interval.

U pacientov s anamnézou alebo rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5) majú lekári zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane potenciálu pre Torsade de pointes pred začatím užívania Dipherelinu S.R.3,75 mg.

Okrem toho, z epidemiologických dát sa zistilo, že u pacientov môžu nastať metabolické zmeny (napr. glukózová intolerancia) alebo zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení počas androgén deprivačnej terapie. Avšak potenciálne údaje nepotvrdili súvislosť medzi liečbou s GnRH analógmi a nárastom kardiovaskulárnej mortality. Pacienti s vysokým rizikom metabolických a kardiovaskulárnych ochorení majú byť starostlivo zvážení pred zahájením liečby a monitorovaní počas androgén deprivačnej terapie.

Aplikácia triptorelínu v terapeutických dávkach má za následok potlačenie hypofýzárno-gonadotropínového systému. Normálna funkcia sa zvyčajne objaví po ukončení liečby. Diagnostické testy hypofyzárno-gonadotropínovej funkcie vykonané počas liečby a po vysadení liečby analógmi GnRH môžu byť preto zavádzajúce.

Ženy:

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty v priemere o 1 % za každý mesiac počas obdobia šiestich mesiacov liečby. Každá redukcia denzity kostnej minerálovej hmoty o 10 % je spojená s dvakrát až trikrát väčším rizikom zlomenín.

U väčšiny žien, v súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že regenerácia stratenej kostnej hmoty sa objavuje po skončení liečby.

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje pre pacientov s diagnostikovanou osteoporózou alebo s rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronický príjem alkoholu, fajčiari, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Vzhľadom k tomu, že zníženie minerálovej kostnej denzity môže byť viac škodlivé u týchto pacientov, liečba triptorelínom sa má veľmi starostlivo zvážiť a začať iba v prípade, že prínos liečby preváži riziko. Majú sa zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate kostnej minerálovej denzity.

Fibromyómy maternice a endometrióza:

Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú hypogonadotropnú amenoreu. Výskyt hemoragie po prvom mesiaci liečby nie je normálny a má sa skontrolovať plazmatická hladina estradiolu. Pokiaľ je menšia ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené orgánové lézie.

Po vysadení liečby, ovariálne funkcie sa znovu objavia a k ovulácii dochádza približne po 2 mesiacoch od poslednej injekcie . Nehormonálna metóda antikoncepcie má byť nasadená už počas liečby a má pokračovať aspoň 1 mesiac po poslednej injekcii.

Vzhľadom na pozastavenie menštruácie v priebehu liečby triptorelínom, pacientka má byť poučená, aby informovala svojho lekára o pretrvávajúcej pravidelnej menštruácii.

Odporúča sa, aby sa počas liečby maternicových myómov pravidelne zisťovala veľkosť týchto myómov. Po liečbe GnRH analógmi sa zaznamenalo niekoľko správ o krvácaní u pacientiek so submukóznymi myómami. Zvyčajne sa krvácanie objaví 6–10 týždňov po začatí terapie.

Ženská infertilita:

Obnovená folikulárna funkcia spôsobená použitím GnRH analógov a gonadotropínov sa môže u predisponovaných pacientov značne zvýšiť, obzvlášť v prípadoch syndrómu polycystických vaječníkov.

Tak ako u iných analógov GnRH bol hlásený ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS) spojený s užívaním triptorelínu v kombinácii s gonadotropínmi.

U pacientov s obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou má triptorelín priemerný terminálny polčas 7 – 8 hodín v porovnaní s 3 – 5 hodinami u zdravých jedincov. Napriek tomuto predĺženému prejavu sa neočakáva jeho prítomnosť v obehu v čase prenosu embryí.

Predčasná puberta:

Liečba detí s pokročilým tumorom na mozgu má sledovať dôkladné individuálne posudzovanie rizík a prínosov.

Počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, ktorá môže u dievčat spôsobovať v prvom mesiaci vaginálne krvácanie miernej alebo strednej intenzity, pokračuje liečbou, ktorá indukuje zníženie estrogénov. Po vysadení liečby sa objaví rozvoj pubertálnej charakteristiky.

Informácie ohľadom budúcej plodnosti sú obmedzené. U väčšiny dievčat začne pravidelná menštruácia v priemere rok po skončení terapie.

Pseudopredčasná puberta (gonadálny alebo adrenálny tumor alebo hyperplázia) a gonadotropín nezávislá predčasná puberta (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek) má byť vylúčená.

Počas liečby centrálnej predčasnej puberty pomocou GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Avšak po ukončení liečby je zachovaný ďalší nárast kostnej hmoty a vrchol kostnej hmoty nie je v neskoršom dospievaní liečbou ovplyvnený.

Po vysadení liečby GnRH je možné vidieť pošmyknutie hlavičky femorálnej epifýzy. Navrhovaná teória je, že nízke koncentrácie estrogénov počas liečby GnRH agonistami zoslabujú epifyzárnu platničku. Zvýšenie rýchlosti rastu po ukončení liečby následne vedie k zníženiu strižnej sily potrebnej na posunutie epifýzy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie triptorelínu s liekmi ovplyvňujúcimi hypofyzárnu sekréciu gonadotropínov, vyžaduje opatrnosť a odporúča sa, aby hormonálny stav pacienta bol pod dohľadom.

Vzhľadom k tomu, že liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval, má sa starostlivo zvážiť súbežné používanie Dipherelinu S.R. 3,75 mg s liekmi (pozri časť 4.4), o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, akými sú antiarytmické lieky v triede IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo v triede III (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, at­ď.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas tehotenstva, pretože súčasné podávanie GnRH agonistov je spojené s teoretickým rizikom potratu alebo abnormalít plodu. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčilo tehotenstvo. Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.

Treba vylúčiť tehotenstvo skôr ako sa začne liečba plodnosti triptorelínom. Ak sa použije triptorelín v tomto prípade, neexistujú žiadne klinické dôkazy naznačujúce prirodzenú spojitosť medzi triptorelínom a inými ďalšími abnormalitami rozvoja oocytov alebo tehotenstva alebo výsledkom.

Laktácia

Triptorelín sa nemá podávať v období laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená. Pacient môže pociťovať závrat, ospalosť a poruchy videnia ako možné nežiaduce účinky liečby alebo ako dôsledok základného ochorenia.

4.8 Nežiaduce účinky

4.8 Nežiaduce účinky

Skúsenosti z klinických štúdií:

Všeobecná tolerancia u mužov:

Ako je vidieť z terapie s inými GnRH agonistami alebo po chirurgickej kastrácii, najčastejšie bežne pozorované nežiaduce účinky spojené s liečbou triptorelínom boli vzhľadom k očakávaným farmakologickým účinkom: počiatočné zvýšenie hladiny testosterónu nasledované takmer úplnou supresiou testosterónu. Tieto účinky zahŕňajú návaly horúčavy (50 %), erektilnú dysfunkciu (4 %) a pokles libida (3 %).

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa považujú za prinajmenšom spojené s liečbou triptorelínom. Je známe, že mnohé z nich sú spojené s biochemickou alebo chirurgickou kastráciou.

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000).

Trieda orgánových

systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(>1/10)

Nežiaduce účinky časté

(>1/100 <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté

(>1/1000 -<1/100)

Nežiaduce účinky zriedkavé

(>1/10000 až

<1/1000)

Ďalšie postmarketingov é nežiaduce

účinky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Predĺženie intervalu QT* ( pozri časť 4.4 a 4.5)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Purpura

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus

Vertigo

Poruchy endokrinného systému

Diabetes mellitus

Gynekomastia

Poruchy oka

Abnormálny pocit

Rozmazané

v oku

Poruchy videnia

videnie

Poruchy gastrointestinálneh o traktu

Nauzea

Bolesť brucha

Zápcha Hnačka

Vracanie

Abdominálna distenzia Sucho v ústach Dysgeúzia Flatulencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Hyperhidróza

Únava

Začervenanie

Zápal

Reakcia alebo bolesť v mieste vpichu

Edém

Letargia

Bolesť

Triaška

Somnolencia

Bolesť na hrudi

Dysstázia

Chrípka ako choroba

Nevoľnosť

Poruchy imunitného systému

Anafylaktická reakcia Hypersenzitivita

Hypersenzitívna reakcia

Infekcie a nákazy

Zápal nosohltana

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie ALT

Zvýšenie AST

Zvýšenie kreatinínu

v krvi

Zvýšenie urey v krvi

Zvýšenie hmotnosti

Zvýšenie ALP v krvi

Zvýšenie telesnej teploty

Zníženie hmotnosti

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Dna

Zvýšenie chuti do jedla

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Bolesť kostrovo-svalovej sústavy

Bolesť

v končatinách

Ataralgia

Svalový kŕč

Svalová slabosť Myalgia

Stuhnutosť kĺbov Opuch kĺbov Stuhnutosť kostrovo-svalovej sústavy Osteoartritída

Bolesť kostí

Poruchy nervového systému

Parestézia

v dolných

končatinách

Závrat

Bolesť hlavy

Parestézia

Zhoršenie pamäti

Psychické poruchy

Depresia Zmeny nálady

Nespavosť Podráždenosť

Stav zmätenosti Znížená aktivita Euforická nálada

Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Erektilná dysfunkcia Strata libida

Gynekomastia Bolesť na prsiach Atrofia semenníkov Bolesť semenníkov

Poruchy ejakulácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Ortopnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidróza

Akné Alopécia

Svrbenie

Vyrážka

Pľuzgier

Angioneurotický edém Žihľavka

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Hypertenzia

Epistaxia

Hypotenzia

Triptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladiny testosterónu v cirkulácii v prvom týždni po začiatočnej dávke postupným uvoľňovaním. S počiatočným zvýšením hladiny testosterónu v cirkulácii, malé percento pacientov (<5 %) môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty (vzplanutie rakoviny), zvyčajne zvýšenou manifestáciou močových príznakov (< 2 %) a metastázovou bolesťou (5 %), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 1 – 2 týždňov.

Objavili sa izolované prípady exacerbácie príznakov ochorenia, a to buď uretrálnou obštrukciou alebo kompresiou miechy metastázami. Preto pacienti s metastázami na chrbtici a/alebo s obštrukciou horných a dolných močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov terapie (pozri časť 4.4). Používanie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty môže byť spojené so zvýšeným úbytkom kostnej hmoty a môže viesť ku osteoporóze a zvyšuje riziko zlomenín.

Všeobecná tolerancia u žien (pozri časť 4.4):

V dôsledku zníženia hladiny estrogénov boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (predpokladá sa u 10 % žien a viac) ako bolesť hlavy, pokles libida, poruchy spánku, zmeny nálad, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie z genitálií, hyperstimulačný ovariálny syndróm, hypertrofia ovárií, bolesť v oblasti panvy, bolesť brucha, vulvovaginálna suchosť, hyperhidróza, návaly horúčavy a asténia.

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa prinajmenšom považujú za pravdepodobne súvisiace s liečbou triptorelínom. Je známe, že väčšina z nich sa vzťahuje na biochemickú alebo chirurgickú kastráciu.

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až<­1/100).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté (>1/10)

Nežiaduce účinky časté

(>1/100 <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté

(>1/1000 -<1/100)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Neznáma frekvencia

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea Bolesti brucha Abdominálny dyskomfort

Hnačka Vracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Erytém v mieste vpichu

Zápal v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu

Pyrexia Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti

Zvýšenie tlaku krvi

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia

Svalové kŕče

Myalgia

Svalová slabosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty

Psychické poruchy

Zníženie libida Poruchy spánku Zmeny nálady

Depresia*

Depresia**

Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Dyspareúnia

Dysmenorea Krvácanie z genitálií (zahŕňa menoragiu, metroragiu) Zníženie libida

Ovariálny hyperstimulačný syndróm Hypertrofia ovárií Bolesť v panvovej oblasti

Vulvovaginálna

Bolesť na prsiach

Amenorea

suchosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidróza

Angioneurotický edém Svrbenie

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Poruchy oka

Rozmazané videnie Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

Dlhodobé použitie.

Krátkodobé použitie.

Na začiatku liečby sa môžu príznaky endometriózy vrátane panvovej bolesti, dysmenorey veľmi často zhoršiť (> 10 %) počiatočným prechodným zvýšením plazmatickej hladiny estradiolu. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne po týždni alebo dvoch vymiznú.

Genitálne krvácanie zahŕňajúce menoragiu, metroragiu sa môže objaviť v mesiaci nasledujúcom po prvej injekcii.

Pri liečbe neplodnosti, môže kombinácia s gonadotropínmi spôsobiť ovariálny hyperstimulačný syndróm. Môžeme pozorovať ovariálnu hypertrofiu, panvovú bolesť a/alebo abdominálnu bolesť.

Všeobecná tolerancia u detí (pozri časť 4.4):

Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(>1/10)

Nežiaduce účinky časté

(>1/100 až <1/10)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Vracanie

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť

Erytém

Zápal a bolesť v mieste vpichu

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie krvného tlaku

Zvýšenie hmotnosti

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Psychické poruchy

Afektívna labilita

Nervozita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Genitálna hemoragia Vaginálne krvácanie

Poruchy ciev

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxia

Poruchy oka

Rozmazané videnie Poruchy videnia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioneurotický edém Vyrážka

Žihľavka

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

Hypersenzitívna reakcia

U pacientov liečených GnRH analógmi bol hlásený zvýšený počet lymfocytov. Uvedená sekundárna lymfocytóza podľa všetkého súvisí s kastráciou vyvolanou GnRH a pravdepodobne indikuje zapojenie gonádových hormónov do involúcie týmusu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v .

4.9 Predávkovanie

4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania je indikovaná symptomatická liečba.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormóny a príbuzné liečivá. Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín.

ATC kód: L02AE04

Triptorelín je syntetický dekapeptidový analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH).

Štúdie vykonané u ľudí a u zvierat ukázali, že po iniciálnej stimulácii prolongované podávanie triptorelínu inhibuje sekréciu gonadotropínov s následnou supresiou testikulárnych a ovariálnych funkcií.

Iné štúdie na zvieratách preukázali ďalší mechanizmus účinku: priamy účinok na gonády znížením senzitivity periférnych receptorov na GnRH.

Rakovina prostaty:

Podanie triptorelínu môže na začiatku zvýšiť krvné hladiny LH a FSH a následne zvýšiť hladiny testosterónu. Pokračovanie liečby zníži LH a FSH na koncentrácie, ktoré majú za následok kastračnú hladinu steroidov v priebehu 2–3 týždňov na dobu podávania lieku.

Sprievodné a prechodné zvýšenie kyslej fosfatázy sa pozoruje na začiatku liečby.

Liečba môže zlepšiť somatické a klinické príznaky rakoviny prostaty.

Skúmala sa randomizovaná fáza III klinickej štúdie s 970 pacientmi s lokálne pokročilou rakovinou prostaty (T2c-T4), či rádioterapia spojená s krátkodobou deprivačnou androgénovou terapiou (6 mesiacov, n = 483) nebola horšia (bola “non-inferior”) s rádioterapiou spojenou s dlhodobou deprivačnou androgénovou terapiou (3 roky, n = 487). Triptorelín sa podával 62,2 % a GnRH analógy 37,8 %. Štúdia nebola rozdelená podľa typu analógu.

Celková mortalita “krátkodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 19 % a “dlhodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 15,2 % za obdobie 5 rokov, s relatívnym rizikom 1,42. (CI-obojstranný 95, 71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 pre non-inferior a p = 0,0082 pre post-hoc test rozdielov medzi skupinami liečby. 5-ročná mortalita skupiny s “krátkodobou hormonálnou liečbou” bola 4,78 % a skupina s “dlhodobou hormonálnou liečbou” bola

 • 3.2 % spojená najmä s prostatou, s relatívnym rizikom 1,71 (95% [1 , 14 to 2,57], p = 0,002).

Post-hoc analýza v podskupine triptorelínu je v rovnakom smere okrajovej liečby spolu s liečbou nedostatočnou na celkovú mortalitu (relatívne riziko 1,28; 95,71% CI = [0,89 ; 1,84], p = 0,38 pre post-hoc testy a p = 0,08 pre “non-inferior” rozdielov medzi liečenými skupinami).

Táto štúdia ukázala, že kombinácia rádioterapie s dlhodobou androgénovou deprivačnou terapiou (3-ročná) je vhodnejšia ako kombinácia rádioterapie s krátkodobou androgénovou deprivačnou terapiou (6-mesačná).

U pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, klinické štúdie preukázali prínos z prídavnej liečby inhibítorov biosyntézy androgénu, akým je abirateron acetátu, k analógu GnRH, akým je triptorelín.

Predčasná puberta:

Inhibícia hypofyzárnej gonadotropnej hyperaktivity v prípade oboch pohlaví vedie k supresii vrcholu sekrécie LH po LHRH stimulačnom teste a následne k supresii sekrécie estradiolu alebo testosterónu a k zlepšeniu pomeru výškový vek/kostný vek a finálnej výšky.

Endometrióza:

Prolongovaná liečba triptorelínom potlačí sekréciu estradiolu a tak umožní ukľudnenie ektopického tkaniva endometria.

Fibromyómy maternice:

Uskutočnené štúdie ukázali pravidelnú a významnú redukciu veľkosti maternicových fibromyómov. Táto redukcia je najvýraznejšia počas tretieho mesiaca liečby.

Po prvom mesiaci liečby triptorelín rýchlo indukuje amenoreu u väčšiny pacientok a znižuje príznaky obvykle spojené s maternicovými fibromyómami. Rieši aj anémiu vyplývajúcu z menorey a/alebo metroragie.

Ženská infertilita:

Prolongovaná liečba triptorelínom inhibuje sekréciu gonadotropínov (FSH a LH). Liečba tak zaistí supresiu vrcholu sekrécie endogénneho LH, umožňujúcu zvýšenú kvalitu folikulogenézy a zlepšenie folikulárnych funkcií.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

U mužov:

Po podaní intramuskulárnej injekcie s predĺženým uvoľňovaním nastáva iniciálna fáza uvoľňovania aktívnej substancie, nasledovaná ďalšou fázou pravidelného uvoľňovania (Cmax = 0,32 ± 0,12 ng/ml), zaisťujúce priemerné, ustálené uvoľňovanie triptorelínu 46,6 ± 7,1 gg/deň. Mikročastice suspenzie majú biologickú dostupnosť približne 53% za mesiac.

U žien:

Po podaní vnútrosvalovej injekcie je dosiahnutá maximálna hladina triptorelínu v krvi 2 až 6 hodín po injekcii, najvyššia dosiahnutá hodnota je 11 ng/ml. Nie je zaznamenaný žiadny nárast produktu po 6 injekciách mesačne. Minimálna hladina v krvi sa pohybuje medzi 0,1 a 0,2 ng/ml. Stupeň akým sa absorbuje nepretržite uvoľňovaný liek je približne 50%.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok:

polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80.

Rozpúšťadlo:

manitol, voda na injekciu

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky

Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Prášok v liekovke (sklo typ I) a sklenená ampulka s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.

Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.

6.6    Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Homogénna, mliečnobiela suspenzia na injekciu sa pripravuje jemným trepaním. Prísne dodržujte návod na prípravu suspenzie uvedený nižšie v písomnej informácii pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitá suspenzia musí byť zlikvidovaná.

Použité injekčné ihly odhoďte do odpadkového koša určeného na ostré predmety. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Prášok sa musí rozsuspendovať v 2 ml roztoku manitolu:

Použitím jednej injekčnej ihly sa celý obsah rozpúšťadla nasaje do priloženej injekčnej striekačky a presunie sa do liekovky obsahujúcej prášok. Liekovka sa jemne pretrepe, aby sa prášok úplne rozptýlil a vznikla homogénna mliečnobiela suspenzia. Získaná suspenzia sa natiahne späť do injekčnej striekačky. Vymenťe injekčnú ihlu a suspenziu aplikujte okamžite pomocou ihly na injekciu.

Suspenzia musí byť zlikvidovaná, ak nie je podaná okamžite po nariedení. Pozri čast 6.3.

7.   DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko

 • 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. máj 2000

Dátum predĺženia registrácie: 6.jún.2007