Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

DISULONE 100 au protoxalate de fer - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - DISULONE 100 au protoxalate de fer

1. NÁZOV LIEKU

DISULONE 100 au protoxalate de fer

tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Dapsón 100 mg, dihydrát šťaveľanu železnatého 200 mg v jednej tablete.

Pomocná látka so známym účinkom: pšeničný škrob (197,5 mg/tableta).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Žltkasté tablety v tvare štvorlístka, s deliteľnou ryhou v tvare krížika na oboch stranách.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Disulone je indikovaný u dospelých a detí na liečbu lepry (Hansenovej choroby), liečbu určitých typov neutrofilnej dermatózy, liečbu polychondritis atrophans, liečbu autoimúnnych bulóznych dermatóz (dermatitis herpetiformis, lineárna IgA-bulózna dermatóza, pemphigoid mucosae), liečbu bulózneho lupusu a na primárnu a sekundárnu profylaxiu pneumónie Pneumocystis jirovecii u pacientov s neznášanlivosťou kotrimoxazolu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie závisí od závažnosti ochorenia, veku a individuálnej citlivosti. U detí sa nesmie prekročiť dávka 2 mg/kg/deň. Vzhľadom na riziko, vyplývajúce z liekovej formy a spôsobu podávania, sa u detí do 6 rokov odporúča zamiešať dôkladne rozdrvené tablety v tekutine alebo jogurte.

Lepra (Hansenova choroba)

Pri liečbe Hansenovej choroby sa dapsón nikdy nesmie predpisovať samostatne, ale len

v spojení s inými antileprotikami, napr.:

  • - s rifampicínom u nízkoinfekčnej formy (bacilárny index negatívny pri mikroskopickom vyšetrení vo všetkých odberoch),

  • – s rifampicínom a klofazimínom u vysokoinfekčnej formy (bacilárny index > 1+ napr. od 1 do 10 organizmov alebo viac v 100 poliach v mikroskopických vyšetreniach z rôznych odberov).

Dospelí:

Dapsón sa zvyčajne podáva v dávke 100 mg (1 tableta) denne.

Pediatrická populácia:

Deťom mladším ako 10 rokov sa dapsón podáva v dávke 25 mg/deň.

Deťom vo veku 10 až 14 rokov sa podáva dávka 50 mg/deň.

Pre deti staršie ako 14 rokov, pozri dávkovanie pre dospelých.

Kombinácie antileprotík sú rovnaké ako u dospelých, s dávkovaním prispôsobeným de­ťom.

Primárna a sekundárna profylaxia pneumónie Pneumocystis jirovecii u pacientov

s neznášanlivosťou kotrimoxazolu:

Krížová intolerancia sa vyskytuje u 30 až 40 % pacientov s neznášanlivosťou kotrimoxazolu. Dapsón sa tiež môže užívať v dávke 50 mg/deň v kombinácii s pyrimetamínom (50 mg/týždeň) a s kyselinou listovou.

Dospelí:

50 až 100 mg denne.

Deti staršie ako jeden mesiac:

2 mg/kg/deň, maximálne 100 mg denne

Pre nižšie uvedené indikácie je navrhované dávkovanie určené pre dospelých.

Autoimúnne bulózne dermatózy (dermatitis herpetiformis, lineárna IgA-bulózna dermatóza, pemphigoid mucosae), dermatózy sprostredkované neutrofilmi, bulózny lupus:

Priemerné denné dávkovanie je 100 mg denne.

V liečbe je nutné pokračovať niekoľko rokov.

Polychondritis atrophans

100 až 300 mg denne, podáva sa dlhodobo.

4.3 Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

  • – pacienti s precitlivenosťou na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

  • – pacienti s anémiou (hladina Hb nižšia než 9 g/100 ml)

  • – pacienti s methemoglobi­némiou

  • – pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je nutné predpísať najmenšiu možnú účinnú dávku.

Pri začatí liečby a pri zmene dávky je nutné dôkladne sledovať klinické a laboratórne ukazovatele:

  • – v prípade deficitu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy alebo pokiaľ sa nemohlo vykonať vyšetrenie tohto deficitu, je nutné dávku zvyšovať postupne

  • – klinické a laboratórne sledovanie má zahŕňať minimálne krvný obraz (so stanovením počtu retikulocytov) každý týždeň v priebehu prvého mesiaca, každý mesiac nasledujúcich 5 mesiacov a následne každé tri mesiace. V prípade významného poklesu erytrocytov, leukocytov alebo krvných doštičiek sa musí liečba zastaviť a pacienta treba sledovať.

  • – v priebehu prvého mesiaca je nutné raz za týždeň vyhodnotiť methemoglobín. Pri zvýšení methemoglobinémie (nad 7 %) alebo pri klinickej manifestácii (cyanóza) sa musí znížiť dávka.

  • – po prvom mesiaci liečby a potom každé 3 mesiace sa má skontrolovať funkcia pečene a obličiek a vykonať klinické, neurologické a kožné vyšetrenie.

Pri možnosti imunoalergických reakcií, v prípade neutropénie alebo agranulocytózy sa musí liečba zastaviť.

V prípade kožných vyrážok alebo pri zvyšovaní transamináz sa má uvažovať o prerušení liečby.

Každé zvýšenie dávky vyžaduje opakovanie spomínaných kontrol.

Pri pacientoch s intoleranciou kotrimoxazolu sa vyžaduje pri začatí liečby dôkladné sledovanie pre možnosť skrížených reakcií.

Používanie dapsónu u diabetických pacientov môže spôsobiť, že hladina glykovaného hemoglobínu je pod hranicou vyhodnotiteľnosti, čo môže byť prejavom hemolýzy a/alebo methemoglobinémie vyvolanej dapsónom. Takže v prípade rozdielov medzi hodnotou sérovej glukózy a glykovaného hemoglobínu sa v rámci sledovania diabetu odporúča vyhodnotiť hladiny fruktozamínu.

Pri dlhotrvajúcej liečbe, v súvislosti s prítomnosťou dihydrátu šťaveľanu železnatého v prípravku a/alebo s možnou hemolýzou indukovanou dapsónom (pozri časť 4.8), sa majú vykonávať klinické a laboratórne vyšetrenia preťaženia železom a možného následného poškodenia pečene. Vyšetrenia sa majú vykonávať mesiac po začatí liečby a potom v pravidelných intervaloch.

Zvlášť treba byť opatrný pri pacientoch s nadbytkom železa.

Disulone obsahuje pšeničný škrob. Pšeničný škrob môže obsahovať glutén, ale iba v stopových množstvách. Je veľmi nepravdepodobné, že užívanie tabliet Disulone môže spôsobiť problémy u ľudí s celiakiou. Pacienti s alergiou na pšenicu nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Zidovudín: zvýšenie hematologickej toxicity (potenciácia dreňovej toxicity). Je potrebné častejšie kontrolovať krvný obraz.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie je dostatok údajov o teratogénnych účinkoch u zvierat.

V súčasnosti neexistuje dostatočné množstvo klinických údajov pre odhadnutie možného vzniku malformácií alebo toxického poškodenia plodu dapsónom v prípade, ak sa užíva v priebehu tehotenstva.

Pre nedostatok experimentálnych a klinických údajov sa neodporúča užívanie lieku v priebehu tehotenstva. V nevyhnutnom prípade a po dôkladnom zvážení indikácií je napriek tomu možné pristúpiť k liečbe.

Dojčenie

Dapsón preniká do materského mlieka v nezanedbateľnom množstve. Ak je to možné, vyhýbajte sa pri liečbe týmto liekom dojčeniu.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8   Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Časté nežiaduce účinky, ktoré sú závislé od dávky:

U pacientov užívajúcich Disulone bez ohľadu na dávku sa takmer pravidelne vyskytuje hemolýza, čo dokazujú hladiny haptoglobínu. Hemolytická anémia je menej častá a vyskytuje sa pri dávkach najmenej 200 mg/deň a u osôb s deficitom G6PD už pri dávkach najmenej 50 mg/deň.

Methemoglobinémia sa musí pravidelne vyšetriť na 8. deň liečby.

Neznáme:

Iné hematologické komplikácie: agranulocytóza objavujúca sa predovšetkým počas prvých troch mesiacov liečby, makrocytóza s anémiou alebo bez nej, sulfhemoglobinémia. Hypoalbuminémia, veľmi zriedkavo postihujúca obličky.

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré nie sú závislé od dávky:

Syndróm precitlivenosti: Klasický obraz a syndróm precitlivenosti na dapsón, ktorý sa vo väčšine prípadov objavuje počas prvých dvoch mesiacov liečby.

V ťažkých prípadoch sa uvádza hypertermia s tachykardiou, asténia, erytematózne makulopapulárne, často generalizované kožné erupcie s pruritom, epidermálna ablácia, polyadenopatia, poruchy pečene (cytolytická alebo zmiešaná, potenciálne závažná cholestatická hepatitída), granulomatózna hepatitída s neskorým nástupom (napr. hepatický granulóm), hematologické poruchy (leukocytóza, hypereozinofília, hemolytická anémia, horúčkový syndróm), ďalšie viscerálne poruchy: pľúc (inersticiálna pneumopatia), srdca, renálne (vrátane renálnej papilárnej nekrózy), gastrointestinálne (abdominálna bolesť), osteoartikulárne (artralgia, myalgia). Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa tieto symptómy pozorovali bez súvislosti so syndrómom precitlivenosti. Vývoj sa zvyčajne zlepší po prerušení liečby. Pri postihnutí viscerálnych orgánov sa však opísali aj smrteľné prípady.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: pruritus, žihľavka, erytrodermia a fotosenzibilita.

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: nadbytok železa, ktorý môže viesť k hepatosideróze (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Zriedkavé: prípady axonálnej neuropatie (motorické a/alebo senzorické poruchy) postihujúcej všetky štyri končatiny. Táto neuropatia je vo všeobecnosti po ukončení liečby pomaly reverzibilná ale niekedy definitívna.

Neznáme: bolesť hlavy, podráždenie, manický stav.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Neznáme: hnačka, čierna stolica, nauzea, vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: poškodenie pečene (cholestatická hepatitída, zvýšenie transamináz).

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: zvýšený sérový feritín (pozri časť 4.4)

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Klinické príznaky predávkovania značne súvisia s methemoglobi­némiou (cyanóza, dyspnoe, atď.) s rizikom kómy pri masívnom užití.

Možno pozorovať aj ďalšie hematologické abnormality ako je hemolytická anémia a sulfhemoglobinémia.

Liečba musí prebiehať v nemocnici na špecializovaných jednotkách a pozostáva prevažne z ventilácie, vyprázdnenia obsahu žalúdka a/alebo podania aktívneho živočíšneho uhlia. Pri podávaní metylénovej modrej treba zvýšiť opatrnosť, pretože môže nastať methemoglobinémia.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antituberkulotiká a antileprotiká, liečivá na terapiu lepry

ATC kód: J04BA02

Sulfónový derivát účinkujúci baktericídne a bakteriostaticky na infekciu Mycobacterium leprae (Hansenov bacil) s vyhovujúcou bezpečnosťou. Kombinácia so šťaveľanom železa má znížiť riziko hypochrómnej anémie, spojené s dlhodobým užívaním dapsónu.

Pôsobenie na funkciu neutrofilov: inhibícia cytotoxických funkcií polynukleárnych buniek a inhibícia aktivity lyzozómov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Liek sa skoro úplne absorbuje v tráviacom systéme so 70 % až 80 % biodostupnosťou v kyslom prostredí. Maximálné plazmatické koncentrácie nastávajú 1 až 3 hodiny po perorálnom podaní: po požití 100 mg je vrcholová koncentrácia 2 pg/ml krvi (dapsón vo voľnej forme). Dapsón vykazuje lineárnu farmakokinetiku v rámci terapeutického rozsahu.

Distribúcia

Dapsón sa 70 – 90 % viaže na plazmatické proteíny. Dapsón preniká do všetkých biologických tekutín a všetkých tkanív, vrátane placenty. Bol zaznamenaný distribučný objem 0,98 ± 0,12 l/kg a 1,53 ± 0,52 l/kg. Po užití dennej dávky 100 mg sa dosahuje hladina 2 pg/ml. Vyššie koncentrácie boli zaznamenané v koži a svaloch, ale najmä v pečeni a obličkách.

Biotransformácia

Liek sa metabolizuje acetyláciou v pečeni a enterohepatálnym cyklom. Dapsón je acetylovaný na MADDS pomocou N-acetyltransferázy v pečeni. Druhý hlavný metabolit je N-hydroxylovaný na dapsón hydroxylamín v pečeni pomocou zmiešaného systému oxidáz za prítomnosti kyslíka a NADPH. Ani jeden neprispieva k terapeutickému účinku lieku. Dapsón nie je prekurzor, hoci MADDS môže byť tiež acetylovaný na dapsón a niekoľko hodín po podaní možno dosiahnuť rovnováhu. Uplatňuje sa tiež enterohepatálna cirkulácia nasledujúca po vylúčení voľného lieku žlčou, zohľadňujúc predlžené pretrvávanie v plazme po prerušení podávania lieku.

Eliminácia

Priemerný polčas je 28 hodín (rozsah: 10 až 50 hodín). Liek sa vylučuje predovšetkým močom (70 –80 %) v rôznych formách (nezmenený dapsón a metabolity). Predpokladá sa, že aktívny tubulárny transport zohráva úlohu, avšak špecifické transportéry neboli identifikované.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú dostupné žiadne predklinické údaje, ktoré by mohli byť relevantné pre lekára na spoznanie bezpečnostného profilu dapsónu pre schválenú indikáciu, ktoré by neboli zahrnuté v ďalších častiach aktuálneho SPC.

6.


FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Pšeničný škrob, stearan horečnatý.

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Okrúhla nádobka z hliníkovej zliatiny, zvnútra potiahnutá polymérom, s nepriehľadným šedým polyetylénovým viečkom, obsahujúca 100 alebo 1000 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika

8.   REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0233/89-CS

9.   DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 31. októbra1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. apríla 2006