Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Docetaxel Hospira 10 mg/ ml - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Docetaxel Hospira 10 mg/ ml

1.

2.

3.

3.

Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný až bledožltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Karcinóm prsníka

 • Docetaxel Hospira v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom je indikovaný na adjuvantnú liečbu pacientok s:
 • – operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami

 • – operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami

 • Docetaxel Hospira v monoterapii je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny alebo alkylačné látky.
 • Docetaxel Hospira v kombinácii s trastuzumabom je indikovaný na liečbu pacientok
 • Docetaxel Hospira v kombinácii s kapecitabínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

 • Docetaxel Hospira je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.
 • Docetaxel Hospira v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu pacientov

s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.

Karcinóm prostaty

Docetaxel Hospira v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty, refraktérnym na hormonálnu liečbu.

Adenokarcinóm žalúdka

Docetaxel Hospira v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.

Karcinóm hlavy a krku

Docetaxel Hospira v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na liečbu pacientov lokálne pokročilého, skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Docetaxel Hospira je len na intravenózne použitie.

Použitie docetaxelu sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológa (pozri časť 6.6).

Odporúčané dávkovanie:

Pre karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc, adenokarcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálnych kortikosteroidov, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg 2 x denne), ktorý sa môže použiť, pokiaľ nie je kontraindikovaný (pozri časť 4.4) počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF.

Odporúčaná premedikácia pre karcinóm prostaty pri súbežnom užívaní prednizónu alebo prednizolónu je dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.4).

Docetaxel sa podáva vo forme jednohodinovej infúzie každé tri týždne.

Karcinóm prsníka

 • V adjuvantnej liečbe operovateľného karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami a s negatívnymi uzlinami sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu podaná 1 hodinu po podaní doxorubicínu v dávke 50 mg/m2 a cyklofosfamidu v dávke 500 mg/m2 každé 3 týždne počas 6 cyklov (tiež pozri “úpravy dávkovania počas liečby”).

 • V kombinácii s trastuzumabom sa odporúča dávka 100 mg/m2 docetaxelu každé 3 týždne, trastuzumab sa podáva týždenne. V pivotnej klinickej štúdii sa iniciálna infúzia docetaxelu podala v nasledujúci deň po prvej dávke trastuzumabu. Ďalšie dávky docetaxelu sa podávali ihneď po ukončení infúzie trastuzumabu, ak predchádzajúca dávka trastuzumabu bola dobre tolerovaná. Dávkovanie a podávanie trastuzumabu si pozrite v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

 • V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu každé tri týždne kombinovaná s 1 250 mg/m2 kapecitabínu dvakrát denne (v priebehu 30 minút po jedle) počas 2 týždňov

s následnou 1-týždňovou prestávkou. Výpočet dávky kapecitabínu v závislosti od plochy tela si pozrite v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacientom bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí sú liečení na nemalobunkový karcinóm pľúc sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu, po ktorej bezprostredne nasleduje dávka 75 mg/m2 cisplatiny počas 30 – 60 minút. Na liečbu po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie na báze platiny sa odporúča dávka 75 mg/m2 v monoterapii.

Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka docetaxelu je 75 mg/m2. Kontinuálne sa perorálne podáva prednizón alebo prednizolón 5 mg dvakrát denne (pozri časť 5.1).

Adenokarcinóm žalúdka

Odporúčaná dávka je 75 mg/m2 docetaxelu vo forme jednohodinovej infúzie, po ktorej nasleduje dávka 75 mg/m2 cisplatiny vo forme 1 až 3-hodinovej infúzie (obidva lieky len v 1. deň, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2 denne, podávaný vo forme 24-hodinovej kontinuálnej infúzie počas 5 dní, začínajúca na konci podania infúzie cisplatiny. Liečba sa opakuje každé tri týždne. Pacienti sa musia podrobiť premedikácii antiemetikami a dostatočnej hydratácii pre podávanie cisplatiny. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa má profylakticky použiť G-CSF (tiež pozri “úpravy dávkovania počas liečby”).

Karcinóm hlavy a krku

Pacientom sa musí podať premedikácia antiemetikami a dostatočná hydratácia (pred podaním cisplatiny a po ňom). Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF. V štúdiách TAX 323 a TAX 324 sa všetkým pacientom v skupine s docetaxelom profylakticky podávali antibiotiká.

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)
 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým (technicky neoperovateľný, nepravdepodobnosť chirurgickej liečby a zachovania postihnutého orgánu) skvamocelulárnym karcinómu hlavy a krku (SCCHN) sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie v deň 1, po ktorej nasleduje dávka 100 mg/m2 cisplatiny vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej infúzie, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 1000 mg/m2/deň vo forme kontinuálnej infúzie odo dňa 1 až po deň 4. Tento režim sa podáva každé 3 týždne počas 3 cyklov. Po chemoterapii sa majú pacienti podrobiť chemorádioterapii.

Úpravy dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností týchto liekov.

Úpravy dávkovania počas liečby

Všeobecne

Docetaxel sa má podať, ak je počet neutrofilov > 1 500 buniek/mm-3. Pacientom, u ktorých sa v priebehu liečby docetaxelom objavila febrilná neutropénia, počet neutrofilov < 500 buniek/mm3 dlhšie ako jeden týždeň alebo u nich nastali závažné či kumulatívne kožné reakcie alebo závažná periférna neuropatia, má sa znížiť dávka docetaxelu zo 100 mg/m2 na 75 mg/m2, a/alebo zo 75 mg/m2 na 60 mg/m2. Ak u pacienta pretrvávajú tieto reakcie aj pri dávke 60 mg/m2, má sa liečba prerušiť.

Adjuvantná liečba karcinómu prsníka

 • V pivotnej štúdii u pacientok, ktoré sa podrobili adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka a u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie), sa odporúčalo v každom nasledujúcom cykle použiť G-CSF na profylaktické prekrytie (napr. v 4. – 11. deň). Pacientkam, u ktorých táto reakcia pretrvávala, sa má naďalej podávať G-CSF a dávka docetaxelu sa im má zredukovať na 60 mg/m2.

 • V kombinácii s cisplatinou

Pacientom s počiatočnou dávkou 75 mg/m2 docetaxelu v kombinácii s cisplatinou a u ktorých bola najnižšia hodnota počtu krvných doštičiek počas predchádzajúcej liečby < 25 000 buniek/mm3 alebo u ktorých sa vyskytla febrilná neutropénia alebo pacientom so závažnými nehematologickými toxicitami, sa má v nasledujúcich cykloch znížiť dávka docetaxelu na 65 mg/m2. Informácie o úprave dávkovania cisplatiny sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností od jej výrobcu.

V kombinácii s kapecitabínom

 • Úpravy dávok kapecitabínu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.
 • Pacientom, u ktorých sa prvýkrát vyskytol 2. stupeň toxicity, ktorý pretrváva do času, kedy má nasledovať ďalšia liečba kombináciou docetaxel/kape­citabín, oddiaľte liečbu, až kým sa nedosiahne 0. alebo 1. stupeň a vráťte sa k 100 % pôvodnej dávke.
 • Pacientom s druhým výskytom 2. stupňa toxicity alebo s prvým výskytom 3. stupňa toxicity kedykoľvek počas liečebného cyklu, oddiaľte liečbu, až kým sa nedosiahne 0. až 1. stupeň
 • Pri každom ďalšom výskyte toxicít alebo toxicitách 4. stupňa prestaňte docetaxel podávať.

Úpravy dávok trastuzumabu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom

Ak sa vyskytne epizóda febrilnej neutropénie, prolongovanej neutropénie alebo neutropenickej infekcie aj napriek užívaniu G-CSF, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Ak sa následne vyskytnú epizódy komplikovanej neutropénie, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 60 na 45 mg/m2. V prípade trombocytopénie 4. stupňa sa má dávka docetaxelu znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Pacienti sa nemajú liečiť ďalšími cyklami docetaxelu, až pokiaľ sa neupraví hladina neutrofilov na > 1 500 buniek/mm3 a hladina krvných doštičiek na > 100 000 buniek/mm3. Ak tieto toxicity pretrvávajú, ukončite liečbu. (Pozri časť 4.4).

Odporúčané úpravy dávok pre gastrointestinálne toxicity u pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (5-FU):

Toxicita

Úprava dávky

Hnačka 3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20 %.

Druhá epizóda: potom znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Hnačka 4. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku docetaxelu a 5-FU o 20 %. Druhá epizóda: prerušte liečbu.

Stomatitída/mu­kozitída

3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20 %.

Druhá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU vo všetkých ďalších cykloch.

Tretia epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Stomatitída/mu­kozitída

4. stupňa

Prvá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU vo všetkých ďalších cykloch.

Druhá epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Úpravy dávkovania cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností od výrobcu.

 • V pivotnej klinickej štúdii u pacientov, ktorým sa podával docetaxel ako indukčná

liečba neoperovateľného, lokálne pokročilého SCCHN, a u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie), sa odporúčalo použiť v každom nasledujúcom cykle, ako profylaktické krytie podanie G-CSF (napr. v 6. – 15. deň).

Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Na základe farmakokinetických údajov o docetaxele v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, pacientom so zvýšenou hladinou oboch transamináz (ALT a/alebo AST) na viac ako 1,5-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (upper limit ofthe normal range, ULN) a alkalickej fosfatázy na viac ako 2,5-násobok ULN, sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladiou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.

 • V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pivotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s ALT a/alebo AST > 1,5-násobok ULN, v spojení

s alkalickou fosfatázou > 2,5-násobok ULN a bilirubínom > 1-násobok ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene dostupné žiadne informácie.

Pediatrická populácia: Skúsenosti s použitím u pediatrickej populácie sú obmedzené.

Starší pacienti: Na základe analýzy farmakokinetiky v tejto skupine pacientov nie sú pre týchto pacientov žiadne zvláštne pokyny pre použitie lieku.

 • V kombinácii s kapecitabínom u pacientov vo veku 60 rokov alebo starších sa odporúča zredukovať počiatočnú dávku kapecitabínu na 75 % (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).

4.3    Kontraindikácie

Docetaxel je kontraindikovaný u pacientov, ktorí:

 • sú precitlivení na docetaxel alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • majú počiatočný počet neutrofilov < 1 500 buniek/mm3.
 • majú závažné poškodenie funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto skupinu pacientov (pozri časť 4.2 a 4.4).

Do úvahy sa musia vziať aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.

4.4    Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri karcinóme prsníka a nemalobunkovom karcinóme pľúc môže premedikácia perorálnymi kortikosteroidmi, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie sú kontraindikované, znížiť výskyt a závažnosť retencie telesných tekutín a rovnako aj závažnosť hypersenzitívnych reakcií. Pri karcinóme prostaty je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred podaním infúzie docetaxelu (pozri časť 4.2).

Hematológia

Najčastejším nežiaducim účinkom docetaxelu je neutropénia. Medián času, kedy dôjde k najväčšiemu poklesu počtu neutrofilov bol 7 dní po podaní docetaxelu, ale u pacientov s predchádzajúcou intenzívnou chemoterapiou môže byť tento interval kratší. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva docetaxel, sa má často monitorovať celkový krvný obraz. Docetaxel sa má znovu podať až po zvýšení počtu neutrofilov na hladinu > 1 500 buniek/mm3 (pozri časť 4.2).

 • V prípade závažnej neutropénie ( < 500 buniek/mm3 počas 7 alebo viac dní) počas cyklu liečby docetaxelom sa odporúča znížiť dávku v nasledujúcich cykloch alebo vykonať príslušné symptomatické opatrenia (pozri časť 4.2).

U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (TCF) a docetaxelom v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC), sa febrilná neutropénia a neutropenická infekcia vyskytli v menšej miere, ak sa pacientom profylakticky podával G-CSF. Pacientom liečení TCF a TAC (karcinóm prsníka) sa má profylakticky podávať G-CSF na zníženie rizika komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia). Pacienti liečení TCF a TAC sa majú dôkladne monitorovať (pozri časti 4.2 a 4.8).

Hypersenzitívne reakcie

Pacienti sa majú pozorne sledovať, či sa u nich nevyskytnú hypersenzitívne reakcie, najmä počas prvej a druhej infúzie. Hypersenzitívne reakcie môžu nastať v priebehu niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu, preto majú byť k dispozícii prostriedky na liečbu hypotenzie a bronchospazmu. Ak sa objavia hypersenzitívne reakcie, menej závažné symptómy, ako je začervenanie alebo lokalizované kožné reakcie, si nevyžadujú prerušenie liečby. Avšak závažné reakcie, ako závažná hypotenzia, bronchospazmus alebo generalizovaný exantém/erytém, vyžadujú okamžité prerušenie liečby docetaxelom a začatie príslušnej terapie. Pacientom, u ktorých nastala závažná hypersenzitívna reakcia, sa docetaxel viac nemá podávať. Pacienti, ktorí v minulosti prekonali hypersenzitívnu reakciu na paklitaxel, môžu byť vystavení riziku vzniku hypersenzitívnej reakcie na docetaxel vrátane závažnejšej hypersenzitívnej reakcie. Títo pacienti majú byť na začiatku liečby docetaxelom starostlivo sledovaní.

Kožné reakcie

Pozoroval sa lokalizovaný kožný erytém na končatinách (dlane rúk a chodidlá na nohách) spolu s edémom a následnou deskvamáciou. Zaznamenali sa závažné symptómy ako exantém s následnou deskvamáciou, čo viedlo k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časť 4.2).

Retencia tekutín

Pacienti so závažnou retenciou tekutín vo forme pleurálneho výpotku, perikardiálneho výpotku a ascitu sa majú pozorne monitorovať

Poruchy dýchacej sústavy

Zaznamenal sa syndróm akútnej respiračnej tiesne, intersticiálna pneumónia/pne­umonitída, intersticiálna choroba pľúc, pľúcna fibróza a respiračné zlyhanie, ktoré môžu byť spojené s fatálnymi následkami. U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali prípady radiačnej pneumonitídy.

V prípade, že sa objavia nové alebo zhoršené pľúcne symptómy, pacienti sa musia starostlivo sledovať, okamžite vyšetriť a príslušne liečiť. Až kým sa nestanoví diagnóza, odporúča sa prerušenie liečby docetaxelom. Včasné použitie podporných liečebných opatrení môže pomôcť zlepšiť stav. Prínos obnovenia liečby docetaxelom sa musí starostlivo zvážiť.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Pacienti liečení docetaxelom v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, ktorí majú hladiny sérových transamináz (ALT a/alebo AST) vyššie ako je 1,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy vyšou ako 2,5-násobok ULN, majú vyššie riziko rozvoja závažných nežiaducich účinkov akými sú toxické úmrtie, vrátane sepsy a gastrointesti­nálneho krvácania, ktoré môže byť fatálne, febrilná neutropénia, infekcie, trombocytopénia, stomatitída a asténia.

Preto sa týmto pacientom so zvýšenými hodnotami pečeňových testov (liver function tests, LFTs) odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu a hodnoty LFTs sa majú stanoviť pred začatím terapie a pred každým ďalším cyklom (pozri časť 4.2).

Pacientom s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo s hladinami ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom, na liečbu pacientov s adenokarcinómom žalúdka, boli z pivotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5-násobok ULN a hladinou bilirubínu > 1-násobok ULN. Pre týchto pacientov nie je možné odporučiť žiadne znížovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poruchou funkcie pečene k dispozícii žiadne informácie.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

O pacientoch so závažnou poruchou funkcie obličiek, ktorí sú liečení docetaxelom, nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Docetaxel Hospira 10 mg/ml obsahuje PEG 300, ktorý môže zvýšiť riziko nefrotoxicity u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Nervový systém

Výskyt závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časť 4.2).

Pretože docetaxel obsahuje etanol (182 mg/ml), treba vziať do úvahy jeho účinok na centrálny nervový systém a iné účinky. Množstvo alkoholu v tomto lieku môže meniť účinky iných liečiv.

Kardiotoxicita

U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom sa pozorovalo zlyhávanie srdca, najmä po chemoterapii obsahujúcej antracyklíny (doxorubicín alebo epirubicín). Zlyhávanie môže byť stredne závažné až závažné, prípadne končiace smrťou (pozri časť 4.8).

Pacientky, ktoré sú kandidátkami na liečbu docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom, sa majú podrobiť základnému kardiologickému vyšetreniu. Funkcia srdca sa má počas liečby ďalej monitorovať (napr. každé tri mesiace), aby sa mohli identifikovať pacientky s rizikom vzniku srdcovej dysfunkcie. Viac podrobností sa uvádza v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

U pacientov liečených docetaxelom v kombinovanom liečebnom režime, ktorý zahŕňa doxorubicín, 5-fluóruracil a/alebo cyklofosfamid (pozri časť 4.8) bola hlásená ventrikulárna arytmia, vrátane ventrikulárnej tachykardie (niekedy fatálnej).

Odporúča sa základné kardiologické vyšetrenie.

Poruchy oka

U pacientov liečených docetaxelom bol hlásený cystoidný makulárny edém (CME). Pacienti s poruchou zraku sa musia bezodkladne podrobiť kompletnému oftalmologickému vyšetreniu.

V prípade, že je diagnostikovaný CME, liečba docetaxelom by sa mala ukončiť a začať príslušná liečba (pozri časť 4.8).

Ostatné

U mužov aj u žien sa majú aplikovať antikoncepčné opatrenia (pozri časť 4.6).

Treba sa vyhnúť súbežnému podávaniu docetaxelu so silnými CYP3A4 inhibítormi (napr. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycín, indinavir, nefazodón, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycín a vorikonazol) (pozri časť 4.5).

Ďalšie opatrenia pri použití v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka

Komplikovaná neutropénia

Pacientkám, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (pretrvávajúca neutropénia, febrilná neutropénia alebo infekcia) sa má zvážiť podanie G-CSF a redukcia dávky (pozri časť 4.2).

Gastrointestinálne reakcie

Symptómy ako je skorá abdominálna bolesť a citlivosť, horúčka, hnačka s neutropéniou alebo bez nej môžu byť skorými prejavmi závažnej gastrointestinálnej toxicity a musia sa bezodkladne posúdiť a liečiť.

Kongestívne zlyhávanie srdca

Počas liečby a v odbobí ďalšieho sledovania sa majú u pacientok monitorovať symptómy kongestívneho zlyhávania srdca. U pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami liečenými režimom TAC sa zvýšené riziko CHF preukázalo počas prvého roka po liečbe (pozri časti 4.8 a 5.1).

Leukémia

U pacientok liečených docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC), sa v dôsledku rizika oneskorenej myelodysplázie alebo myeloidnej leukémie vyžaduje následné hematologické sledovanie.

Pacientky so 4 a viac pozitívnymi uzlinami

Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri prežívaní bez ochorenia (disease-free survival, DFS) a celkovom prežívaní (overall survival, OS) štatisticky významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymiuzlinami sa koncovej analýze úplne nepreukázal (pozri časť 5.1).

Starší pacienti

K dispozícii sú iba obmedzené informácie o použití docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientov vo veku > 70 rokov.

Z počtu 333 pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne v štúdii karcinómu prostaty bolo 209 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 68 pacientov bolo starších ako 75 rokov. U pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne bol výskyt súvisiacich zmien na nechtoch o > 10 % vyšší u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi. Výskyt súvisiacej horúčky, hnačky, anorexie a periférneho edému bol o > 10 % vyšší u pacientov vo veku 75 alebo viac rokov oproti pacientom mladším ako 65 rokov.

Z počtu 300 pacientov (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II) liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v štúdii karcinómu žalúdka bolo 74 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 4 pacienti vo veku 75 alebo viac rokov. Výskyt závažných nežiaducich účinkov bol vyšší u starších pacientov v porovnaní s mladšími. Výskyt nasledujúcich nežiaducich účinkov (všetkých stupňov): letargia, stomatitída, neutropenická infekcia bol o > 10 % vyšší u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov porovnaní s mladšími pacientami. Starší pacienti liečení TCF sa majú dôsledne monitorovať.

Pediatrické použitie

Pediatrická poupulácia

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené.

Pomocné látky

20 mg/2 ml injekčná liekovka

Tento liek obsahuje 23 % bezvodého etanolu (alkoholu), t.j. 363 mg v jednej injekčnej liekovke, čo zodpovedá 9 ml piva, 4 ml vína.

80 mg/8 ml injekčná liekovka

Tento liek obsahuje 23 % bezvodého etanolu (alkoholu), t.j. 1 452 mg v jednej injekčnej liekovke, čo zodpovedá 37 ml piva, 15 ml vína.

160 mg/16 ml injekčná liekovka

Tento liek obsahuje 23 % bezvodého etanolu (alkoholu), t.j. 2 904 mg v jednej injekčnej liekovke, čo zodpovedá 74 ml piva, 31 ml vína.

Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom.

Musí sa vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Pozornosť sa má venovať možným účinkom na centrálny nervový systém.

4.5 Liekové a iné interakcie

4.5 Liekové a iné interakcie

Množstvo alkoholu v tomto lieku môže meniť účinky ďalších liekov.

Štúdie in vitro ukázali, že metabolizmus docetaxelu môže byť modifikovaný súbežným podávaním látok, ktoré indukujú alebo inhibujú cytochróm P450–3A alebo sa ním metabolizujú (a teda sú schopné kompetitívnej inhibície enzýmu). Je to napr. cyklosporín, ketokonazol a erytromycín. Existuje potenciálne nebezpečenstvo významnej interakcie, preto si súbežná liečba pacientov týmito liečivami vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

V prípade kombinácie s inhibítormi CYP3A4 sa môže ako dôsledok zníženého metabolizmu zvýšiť výskyt nežiaducich reakcií docetaxelu. Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnej liečbe silným CYP3A4 inhibítorom (napr. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycín, indinavir, nefazodón, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycín a vorikonazol), vyžaduje sa dôsledné klinické sledovanie a počas liečby súbežne so silným CYP3A4 inhibítorom môže byť tiež vhodná úprava dávkovania docetaxelu (pozri časť 4.4). Vo farmakokinetickej štúdii so 7 pacientami súbežné podávanie docetaxelu so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom vedie k významnému zníženiu klírensu docetaxelu o 49 %.

U pacientov s metastatickým karcinómom prostaty sa skúmala farmakokinetika docetaxelu za prítomnosti prednizónu. Docetaxel sa metabolizuje CYP3A4 a prednizón, ako je známe, indukuje CYP3A4. Nebol pozorovaný žiadny štatisticky významný účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.

Docetaxel sa výrazne viaže na proteíny (> 95 %). Napriek tomu, že sa prípadná interakcia docetaxelu so súbežne podávanými liečivami in vivo oficiálne neskúmala, väzbu docetaxelu na proteíny in vitro neovplyvnili interakcie s liečivami pevne viazanými na proteíny ako sú erytromycín, difenhydramín, propranolol, propafenón, fenytoín, salicyláty, sulfametoxazol a nátriumvalproát. Ani podanie dexametazónu neovplyvnilo väzbu docetaxelu na proteíny. Docetaxel neovplyvňuje väzbu digitoxínu.

Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neovplyvnilo ich farmakokinetiku. Obmedzené údaje z jednej nekontrolovanej štúdie poukázali na interakciu medzi docetaxelom a karboplatinou. V kombinácii s docetaxelom sa klírens karboplatiny zvýšil asi o 50 % v porovnaní s hodnotami, ktoré sa predtým zaznamenali u karboplatiny podávanej v monoterapii.

4.6    Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití docetaxelu u gravidných žien. Štúdie in vivo preukázali embryotoxický a fetotoxický účinok docetaxelu u králikov a potkanov a u potkanov taktiež zníženie plodnosti (pozri časť 5.3). Docetaxel, rovnako ako ostatné cytotoxické liečivá, môže mať škodlivé účinky na plod, keď sa podáva počas gravidity. Preto sa počas gravidity docetaxel nemá podávať, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu docetaxelom.

Ženy vo fertilnom veku/antikoncepcia

Ženám vo fertilnom veku liečeným docetaxelom sa má odporučiť aby neotehotneli. Ak by k otehotneniu došlo, okamžite o tom majú informovať ošetrujúceho lekára. Počas liečby a 3 mesiace po jej ukončení sa má používať účinná metóda antikoncepcie.

Dojčenie

Docetaxel je lipofilná látka, nie je však známe, či sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo nežiaducich účinkov u dojčených detí, počas liečby docetaxelom sa má dojčenie prerušiť.

Fertilita

Nežiaduce účinky na semenníky, zistené v štúdiách toxicity u hlodavcov naznačujú, že docetaxel môže zhoršiť samčiu plodnosť.

Docetaxel môže mať genotoxické účinky. Preto sa mužom liečeným docetaxelom odporúča nesplodiť potomka počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení a pred liečbou sa odporúča konzervácia spermií, pretože existuje možnosť nevratnej straty plodnosti spôsobenej liečbou docetaxelom.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Množstvo alkoholu v tomto lieku môže oslabiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu pre všetky indikácie

Nežiaduce účinky, ktoré možno alebo pravdepodobne súviseli s podávaním docetaxelu sa pozorovali u:

 • 1 312 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2 a u 121 pacientov, ktorým sapodával docetaxel v monoterapii v dávke 75 mg/m2.
 • 258 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s doxorubucínom.
 • 406 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s cisplatinou.
 • 92 pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom.
 • 255 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s kapecitabínom.
 • 332 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom
 • 1 276 pacientov (744 v TAX 316 a 532 v GEICAM 9805), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).
 • 744 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).
 • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).
 • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

Tieto reakcie sa opisujú pomocou NCI Common Toxicily Criteria (obvyklé kritéria toxicity) (3. stupeň = G3; 3. – 4. stupeň = G3/4; 4. stupeň = G4) a termínov COSTART a MedDRA terminológie. Frekvencie výskytu sa definujú ako veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); menej časté (> 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie docetaxelu v monoterapii sú: neutropénia (ktorá je reverzibilná a nekumulatívna; s mediánom času do poklesu na najnižie hodnoty 7 dní a s mediánom trvania závažnej neutropénie ( < 500 buniek/mm3) 7 dní), anémia, alopécia, nauzea, zvracanie, stomatitída, hnačka a asténia. Závažnosť nežiaducich účinkov docetaxelu sa môže zvýšiť, keď sa docetaxel podáva v kombinácii s inými chemoterapeutickými liečivami.

Pre kombináciu s trastuzumabom sa uvádzajú nežiaduce účinky (všetky stupne), ktoré sa zaznamenali vo > 10 %. V porovnaní s monoterapiou docetaxelom bol v skupine s kombináciou s trastuzumabom zvýšený výskyt závažných nežiaducich účinkov (40 % oproti 31 %) a nežiaducich účinkov 4. stupňa (34 % oproti 23 %).

Pre kombináciu s kapecitabínom sa najčastejšie uvádzajú nežiaduce účinky súvisiace s liečbou (> 5 %), ktoré sa zaznamenali v klinickom skúšaní fázy III u pacientok s karcinómom prsníka, u ktorých zlyhala antracyklínová liečba (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).

U docetaxelu sa často pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie:

Poruchy imunitného systému:

Hypersenzitívne reakcie sa vo všeobecnosti objavili v priebehu niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu a zvyčajne boli mierne až stredne závažné. Najčastejšie zaznamenanými symptómami boli začervenanie, svrbiaca alebo nesvrbiaca vyrážka, tlak na hrudníku, bolesť chrbta, dýchavičnosť a lieková horúčka alebo zimnica. Závažné reakcie sa prejavovali hypotenziou a/alebo bronchospazmom alebo generalizovanou vyrážkou/erytémom (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému:

Rozvoj závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4). Mierne až stredne závažné neurosenzorické znaky sa prejavujú ako parestézia, dyzestézia alebo bolesť vrátane pálenia. Neuromotorické príhody sa prejavujú hlavne slabosťou.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Pozorovali sa reverzibilné kožné reakcie, väčšinou sa hodnotili ako mierne až stredne závažné. Reakcie sa prejavili vo forme vyrážky vrátane lokalizovaných exantémov, hlavne na nohách a rukách (vrátane závažného syndrómu ruka-noha), ale aj na ramenách, tvári či hrudníku, často sa spájali so svrbením. Exantémy sa väčšinou objavili po uplynutí jedného týždňa od podania infúzie docetaxelu. Menej často sa zaznamenali závažné príznaky ako sú exantémy s následnou deskvamáciou, ktoré zriedkavo viedli k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časti 4.2 a 4.4). Závažné poškodenia nechtov sa niekedy prejavili ako hypo- alebo hyperpigmentácia a niekedy ako bolesť a onycholýza.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Reakcie v mieste podania infúzie boli väčšinou mierne a pozostávali z hyperpigmentácie, zápalu, sčervenania alebo vysušenia kože, flebitídy alebo extravazácie a opuchu žily.

Retencia tekutín zahŕňa periférny edém a menej často pleurálny výpotok, perikardiálny výpotok, ascites a prírastok hmotnosti. Periférny edém sa zvyčajne objavuje najskôr na dolných končatinách s možnou generalizáciou spolu s prírastkom telesnej hmotnosti 3 kg alebo viac. Čo sa týka výskytu a závažnosti je retencia tekutín kumulatívna (pozri časť 4.4).

Docetaxel 100 mg/m2 v monoterapii pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcie (v 5,7 % G3/4; vrátane sepsy a pneumónie, fatálne u 1,7 %)

Infekcia spojená s neutropéniou G4 (v 4,6 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 76,4 %

G4)

Anémia (v 8,9 % G3/4) Febrilná neutropénia

Trombocytopénia (v

0,2 % G4)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v

5,3 % G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (v 4,1 % G3)

Periférna motorická neuropatia (v 4 % G3/4)

Dysgeúzia (závažná v 0,07 %)

Poruchy srdca a srdcovej

Arytmia (v 0,7 % G3/4)

Zlyhávanie srdca (v 0,5 %)

činnosti

Poruchy ciev

Hypotenzia Hypertenzia Hemorágia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe (závažná

v 2,7 %)

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Stomatitída (v 5,3 %

G3/4)

Hnačka (v 4 % G3/4)

Nauzea (v 4 % G3/4) Vracanie (v 3 % G3/4)

Zápcha (závažná v 0,2 %)

Abdominálna bolesť (závažná v 1 %) Gastrointestinálne krvácanie (závažné v 0,3 %)

Ezofagitída (závažná v 0,4 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Kožné reakcie (v 5,9 %

G3/4)

Poruchy nechtov

(závažné v 2,6 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná v 1,4 %)

Artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Retencia tekutín (závažná v 6,5 %) Asténia (závažná v 11,2 %) Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie Nekardiálna bolesť na hrudníku (závažná

v 0,4 %)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup bilirubínu v krvi G3/4 ( < 5 %)

Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi G3/4 ( < 4 %)

Vzostup AST G3/4

( < 3 %)

Vzostup ALT G3/4

( < 2 %)

Opis vybraných nežiaducich reakcií pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2 vmonoterapii

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: krvácavé príhody spojené s trombocytopéniou 3. – 4. stupňa

Neznáme: leukopénia

Poruchy nervového systému:

Údaje o reverzibilite sú dostupné asi u 35,3 % pacientov, u ktorých sa rozvinula neurotoxicita po liečbe docetaxelom v dávke 100 mg/m2 v monoterapii. Účinky spontánne vymizli počas 3 mesiacov.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé: do ukončenia štúdie bol jeden prípad alopécie ireverzibilný. 73 % kožných reakcií bolo reverzibilných v priebehu 21 dní.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Medián kumulatívnej dávky do ukončenia liečby bol vyšší ako 1 000 mg/m2 a medián času do návratu (relapsu) retencie tekutín bol 16,4 týždňov (rozmedzie 0 až 42 týždňov). U pacientov s premedikáciou bol nástup stredne závažnej a závažnej retencie oneskorený (medián kumulatívnej dávky:

818,9 mg/m2) v porovnaní s pacientmi bez premedikácie (medián kumulatívnej dávky: 489,7 mg/m2); tieto údaje sa však zaznamenali u niektorých pacientov v priebehu prvých liečebných cyklov.

Docetaxel 75 mg/m2 v monoterapii pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcie (v 5 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 54,2 % G4)

Anémia (v 10,8 % G3/4) Trombocytopénia (v 1,7 % G4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (nezávažná)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (v 0,8 % G3/4)

Periférna motorická neuropatia (v

2,5 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (nezávažná)

Poruchy ciev

Hypotenzia

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea (v 3,3 % G3/4) Stomatitída (v 1,7 % G3/4)

Vracanie (v 0,8 % G3/4)

Hnačka (v 1,7 % G3/4)

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Kožné reakcie (v 0,8 % G3/4)

Poruchy nechtov (závažné v 0,8 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná v 12,4 %) Retencia tekutín (závažná v 0,8 %)

Bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup bilirubínu v krvi G3/4 ( < 2 %)

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s doxorubicínompri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 7,8 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 91,7 % 4. stupňa)

Anémia (v 9,4 % G3/4) Febrilná neutropénia Trombocytopénia (v 0,8 % G4)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v 1,2 %

G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového

Periférna senzorická

Periférna motorická

systému

neuropatia (v 0,4 % G3)

neuropatia (v 0,4 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zlyhávanie srdca Arytmia (nezávažná)

Poruchy ciev

Hypotenzia

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea (v 5 % G3/4)

Stomatitída (v 7,8 % G3/4)

Hnačka (v 6,2 % G3/4)

Vracanie (v 5 % G3/4)

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Poruchy nechtov (závažné v 0,4 %) Kožné reakcie (nezávažné)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná v 8,1 %) Retencia tekutín (závažná v 1,2 %) Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup bilirubínu v krvi

G3/4 ( < 2,5 %)

Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi G3/4

( < 2,5 %)

Vzostup AST G3/4 ( < 1 %)

Vzostup ALT G3/4 ( < 1 %)

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s cisplatinou pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 5,7 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 51,5 %

G4)

Anémia (v 6,9 % G3/4)

Trombocytopénia (v 0,5 % G4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v

2,5 % G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (v 3,7 % G3) Periférna motorická neuropatia (v 2 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (v 0,7 % G3/4)

Zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Hypotenzia (v 0,7 %

G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea (v 9,6 % G3/4)

Vracanie (v 7,6 %

G3/4)

Hnačka (v 6,4 % G3/4)

Stomatitída (v 2 %

G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Poruchy nechtov (závažné v 0,7 %) Kožné reakcie (v 0,2 % G3/4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná

v 0,5 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná

v 9,9 %)

Retencia tekutín

(závažná v 0,7 %)

Pyrexia (v 1,2 % G3/4)

Reakcie v mieste podania infúzie

Bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup bilirubínu v krvi

G3/4 (2,1 %)

Vzostup ALT G3/4

(1,3 %)

Vzostup AST G3/4 (0,5 %)

Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi G3/4 (0,3 %)

Docetaxel 100 mg/m2 v kombinácii s trastuzumabom pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 32 % G3/4) Febrilná neutropénia (vrátane neutropénie spojenej s horúčkou a použitím antibiotík) alebo neutropenická sepsa

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Psychické poruchy

Insomnia

Poruchy nervového systému

Parestézia Bolesť hlavy Dysgeúzia Hypestézia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia Konjunktivitída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Lymfedém

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa

Faryngolaryngeálna bolesť

Nazofaryngitída

Dyspnoe

Kašeľ

Rinorea

Poruchy gastrointesti­nálneho

Nauzea Hnačka

traktu

Vracanie

Zápcha

Stomatitída

Dyspepsia

Abdominálna bolesť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Erytém

Vyrážka

Poruchy nechtov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Artralgia

Bolesť v končatinách

Bolesť kostí

Bolesť chrbta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Periférny edém

Pyrexia

Únava

Zápal slizníc

Bolesť

Ochorenie podobné chrípke

Bolesť na hrudníku

Zimnica

Letargia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Opis vybraných nežiaducich reakcií pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2 vkombinácii s trastuzumabom

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté: U pacientov, ktorým sa podávala kombinácia trastuzumab plus docetaxel sa zvýšila hematologická toxicita v porovnaní s docetaxelom v monoterapii (v 32 % neutropénia 3.-4. stupňa oproti 22 %, podľa NCI-CTC kritérii). Ale je pravdepodobné že uvedený fakt sa podcenil, pretože docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2 spôsobuje neutropéniu u 97 % pacientov, u 76 % 4. stupňa na základe najnižších hodnôt krvného obrazu. U pacientov liečených kombináciou trastuzumab plus docetaxel sa tiež zvýšil výskyt febrilnej neutropénie/ne­utropenickej sepsy (23 % oproti 17 % pacientov liečených docetaxelom v monoterapii).

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Symptomatické kardiálne zlyhávanie sa zaznamenalo u 2,2 % pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s trastuzumabom v porovnaní s 0 % pacientov liečených samotným docetaxelom.

V skupine s kombináciou docetaxel plus trastuzumab 64 % pacientov podstúpilo predchádzajúcu antracyklínovú adjuvantnú liečbu v porovnaní s 55 % takýchto pacientov v skupine s docetaxelom v monoterapii.

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s kapecitabínom pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Infekcie a nákazy

Kandidóza úst (v < 1 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 63 % G3/4)

Anémia (v 10 % G3/4)

Trombocytopénia (v 3 % G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 1 % G3/4)

Dehydratácia (v 2 % G3/4)

Znížená chuť do jedla

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia ( < 1 % G3/4)

Parestézia ( < 1 % G3/4)

Závraty

Bolesť hlavy ( < 1 % G3/4)

Periférna neuropatia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Faryngolaryngeálna bolesť (v

2 % G3/4)

Dyspnoe (v 1 % G3/4)

Kašeľ ( < 1 % G3/4)

Epistaxa ( < 1 % G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Stomatitída (v 18 % G3/4)

Hnačka (v 14 % G3/4) Nauzea (v 6 % G3/4)

Vracanie (v 4 % G3/4) Zápcha (v 1 % G3/4) Abdominálna bolesť (v 2 % G3/4)

Dyspepsia

Bolesť v hornej časti brucha Sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Syndróm ruka-noha (v 24 %

G3/4)

Alopécia (v 6 % G3/4)

Poruchy nechtov (v 2 % G3/4)

Dermatitída

Vyrážka s erytémom ( < 1 %

G3/4)

Zmena farby nechtov

Onycholýza (v 1 % G3/4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (v 2 % G3/4) Artralgia (v 1 % G3/4)

Bolesť v končatinách ( < 1 %

G3/4)

Bolesť chrbta (v 1 % G3/4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (v 3 % G3/4)

Pyrexia (v 1 % G3/4) Únava/slabosť (v 5 % G3/4)

Periférny edém (v 1 % G3/4)

Letargia

Bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Pokles telesnej hmotnosti

Vzostup bilirubínu v krvi G3/4 (v 9 %)

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom pri karcinóme prsníka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 3,3 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 32 % G3/4)

Anémia (v 4,9 % G3/4)

Trombocytopénia; (v 0,6 %

G3/4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v 0,6 % G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 0,6 % G3/4)

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (v 1,2 % G3/4)

Dysgeúzia (v 0 % G3/4)

Periférna motorická neuropatia (v 0 % G3/4)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia (v 0,6 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zníženie funkcie ľavej komory (v 0,3 % G3/4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa (v 0 % G3/4) Dyspnoe (v 0,6 % G3/4) Kašeľ (v 0 % G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho

Nauzea (v 2,4 % G3/4)

traktu

Hnačka (v 1,2 % G3/4) Stomatitída/Fa­ryngitída (v 0,9 % G3/4)

Vracanie (v 1,2 % G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Poruchy nechtov (nezávažné)

Exfoliatívna vyrážka (v 0,3 % G3/4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia (v 0,3 % G3/4)

Myalgia (v 0,3 % G3/4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava (v 3,9 % G3/4)

Retencia tekutín (závažná v 0,6 %)

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 3,2 % G3/4) Neutropenická infekcia Nevyskytli sa žiadne úmrtia z dôvodu sepsy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia (v 4,3 % G3/4)

Neutropénia (v 65,5 % G3/4)

Trombocytopénia (v 2 %

G3/4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v 1,1 %

G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 2,2 % G3/4)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (v 0,7 % G3/4) Periférna senzorická neuropatia (v 0 % G3/4)

Periférna motorická neuropatia (v 0 % G3/4) Neurokortikálne (v 0,3 % G3/4) Neurocerebelárne (v 0,1 %G3/4)

Synkopa (v 0 % G3/4)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie alebo zníženie hmotnosti (v 0,3 % G3/4)

Poruchy oka

Porucha lakrimácie (v

0,1 % G3/4) Konjunktivitída (v 0,3 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (v 0,1 % G3/4);

Kongestívne zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Vazodilatácia (v 0,9 % G3/4)

Hypotenzia (v 0 % G3/4)

Flebitída (v 0 % G3/4)

Lymfedém (v 0 % G3/4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ (v 0 % G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho

Nauzea (v 5,1 % G3/4)

Stomatitída (v 7,1 %

Abdominálna bolesť (v

0,5 % G3/4)

Kolitída/ enteritída/ perforácia hrubého čreva

traktu

G3/4)

Vracanie (v 4,3 % G3/4) Hnačka (v 3,2 % G3/4) Zápcha (v 0,4 % G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Kožná toxicita (v 0,7 %

G3/4)

Poruchy nechtov (v 0,4 %

G3/4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (v 0,8 % G3/4)

Artralgia (v 0,4 % G3/4)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Amenorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (v 11 % G3/4) Pyrexia (v 1,2 % G3/4) Periférny edém (v 0,4 % G3/4)

Poruchy nervového systému:

 • V štúdii TAX316 sa periférna senzorická neuropatia objavila počas liečebného obdobia a pretrvávala počas sledovaného obdobia u 84 pacientov (11,3 %) v ramene TAC a u 15 pacientov (2 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (medián času sledovania 8 rokov) sa pozorovalo pretrvávanie periférnej senzorickej neuropatie u 10 pacientov (1,3 %) v ramene TAC a u 2 pacientov (0,3 %)

 • V štúdii GEICAM 9805 periférna senzorická neuropatia, ktorá sa objavila počas liečebného obdobia, pretrvávala počas sledovaného obdobia u 10 pacientov (1,9 %) v ramene TAC a u 4 pacientov (0,8 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) sa pozorovalo pretrvávanie periférnej senzorickej neuropatie u 3 pacientov (0,6 %) v ramene TAC a u 1 pacienta (0,2 %) v ramene FAC.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

 • V štúdii TAX316 sa u 26 pacientov (3,5 %) v ramene TAC a u 17 pacientov (2,3 %) v ramene FAC zaznamenalo kongestívne srdcové zlyhanie (KSZ). Po vyše 30 dňoch liečby sa u všetkých pacientov s výnimkou jedného v každom ramene diagnostikovalo KSZ. Dvaja pacienti v ramene TAC a 4 pacienti v ramene FAC zomreli na zlyhanie srdca.

 • V štúdii GEICAM 9805 sa v priebehu sledovaného obdobia u 3 pacientov (0,6 %) v ramene TAC a u 3 pacientov (0,6 %) v ramene FAC vyvinulo kongestívne srdcové zlyhanie. Na konci sledovaného obdobia (aktuálny medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) nemali žiadni pacienti v ramene TAC KSZ a dilatačná kardiomyopatia spôsobila úmrtie u jedného pacienta v ramene TAC a pozorovalo sa pretrvávanie KSZ u 1 pacienta (0,2 %) v ramene FAC.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

 • V štúdii TAX316 sa u 687 (92,3 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 645 (87,6 %) zo 736 pacientov v ramene FAC zaznamenala alopécia pretrvávajúca až do sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie.

 • V štúdii GEICAM 9805 sa pozorovalo pretrvávanie alopécie, ktorá sa objavila počas liečebného obdobia a pretrvávala až do sledovaného obdobia, u 49 pacientov (9,2 %) v ramene TAC a u 35 pacientov (6,7 %) v ramene FAC. Alopécia súvisiaca so skúšaným liekom sa vyvinula alebo zhoršila počas sledovaného obdobia u 42 pacientov (7,9 %) v ramene TAC a u 30 pacientov (5,8 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) sa pozorovalo pretrvávanie alopécie u 3 pacientov (0,6 %) v ramene TAC a u 1 pacienta (0,2 %) v ramene FAC.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

 • V štúdii TAX316 amenorea, ktorá sa objavila počas liečebného obdobia a pretrvávala počas sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie bola hlásená u 202 (27,2 %) zo 744 pacientov

 • V štúdii GEICAM 9805 sa pozorovalo pretrvávanie amenorey, ktorá sa objavila počas liečebného obdobia a pretrvávala až do sledovaného obdobia u 18 pacientov (3,4 %) v ramene TAC a u 5 pacientov (1,0 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) sa pozorovalo pretrvávanie amenorey u 7 pacientov (1,3 %) v ramene TAC a u 4 pacientov (0,8 %) v ramene FAC.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

 • V štúdii TAX316 sa pozoroval periférny edém, ktorý sa objavil počas liečebného obdobia a pretrvával počas sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie, u 119 (16,0 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 23 (3,1 %) zo 736 pacientov v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (aktuálny medián času sledovania 8 rokov) pretrvával periférny edém u 19 pacientov v ramene TAC (2,6 %)

 • V štúdii TAX316 bol hlásený lymfoedém, ktorý sa objavil počas liečebného obdobia a pretrvával počas sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie, u 11 (1,5 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 1 (0,1 %) zo 736 pacientov v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (aktuálny medián času sledovania 8 rokov) sa pozorovalo pretrvávanie lymfoedému u 6 (0,8 %) pacientov v ramene TAC

 • V štúdii TAX 316 bola hlásená asténia, ktorá sa objavila počas sledovaného obdobia a pretrvávala počas sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie u 236 (31,7 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 180 (24,5 %) zo 736 pacientov v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia (aktuálny medián času sledovania 8 rokov) sa pozorovalo pretrvávanie asténie u 29 (3,9 %) pacientov v ramene TAC a u 16 (2,2 %) pacientov v ramene FAC.

 • V štúdii GEICAM 9805, periférny edém, ktorý sa objavil počas liečebného obdobia, pretrvával počas sledovaného obdobia u 4 (0,8 %) pacientov v ramene TAC a u 2 (0,4 %) pacientov v ramene FAC. Na konci sledovaného bodobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) nemali žiadni pacienti (0 %) v ramene TAC periférny edém a bolo pozorované pretrvávanie u 1 (0,2 %) pacienta

v ramene FAC. Lymfoedém, ktorý sa spustil počas liečebného obdobia pretrvával počas sledovaného obdobia u 5 pacientov (0,9 %) v ramene TAC a u 2 (0,4 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia sa pozorovalo pretrvávanie lymfoedému u 4 (0,8 %) pacientov v ramene TAC a u 1 (0,2 %) pacienta v ramene FAC.

Pozorovalo sa pretrvávanie asténie, ktorá sa objavila počas liečebného obdobia a pretrvávala počas sledovaného obdobia u 12 pacientov (2,3 % ) v ramene TAC a u 4 (0,8 %) v ramene FAC. Na konci sledovaného obdobia bolo pozorované pretrvávanie u 2 pacientov (0,4 %) v ramene TAC a u 2 pacientov (0,4 %) v ramene FAC.

Akútna leukémia / Myelodysplastický syndróm

Po 10 rokoch sledovania v štúdii TAX316 bola hlásená akútna leukémia u 3 (0,4 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 1 (0,1 %) zo 736 pacientov v ramene FAC. Jeden (0,1 %) pacient v ramene TAC a 1 (0,1 %) pacient v ramene FAC zomreli na následky AML počas sledovaného obdobia (medián času sledovania 8 rokov). Myelodysplastický syndróm bol hlásený u 2 (0,3 %) zo 744 pacientov v ramene TAC a u 1 (0,1 %) zo 736 pacientov v ramene FAC.

Po 10 rokoch sledovania v štúdii GEICAM 9805 sa vyskytla akútna leukémia u 1 z 532 (0,2 %) pacientov v ramene TAC. Žiadne prípady neboli hlásené u pacientov v ramene FAC. V oboch sledovaných skupinách sa u žiadneho pacienta nevyskytol myelodysplastický syndróm.

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom pri liečbe adenokarcinómu

žalúdka:

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Infekcie a nákazy

Neutropenická infekcia Infekcia (v 11,7 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia (v 20,9 % G3/4)

Neutropénia (v 83,2 % G3/4)

Trombocytopénia (v

8,8 % G3/4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (v 1,7 %

G3/4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 11,7 %

G3/4)

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (v 8,7 % G3/4)

Závraty (v 2,3 % G3/4)

Periférna motorická neuropatia (v 1,3 % G3/4)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia (v 0 % G3/4)

Poruchy ucha a labyrintu

Poškodenie sluchu (v 0 % G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (v 1,0 % G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Hnačka (v 19,7 % G3/4)

Nauzea (v 16 % G3/4) Stomatitída (v 23,7 % G3/4)

Vracanie (v 14,3 % G3/4)

Zápcha (v 1,0 % G3/4) Gastrointestinálna bolesť (v 1,0 % G3/4) Ezofagitída/dys­fágia/odynofá­gia (v 0,7 % G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (v 4,0 % G3/4)

Svrbivá vyrážka (v 0,7 % G3/4) Poruchy nechtov (v 0,7 % G3/4) Exfoliácia kože (v 0 % G3/4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (v 19,0 % G3/4) Pyrexia (v 2,3 % G3/4) Retencia tekutín (závažná/život ohrozujúca: 1 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Febrilná neutropénia sa vyskytla u 17,2 % pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 13,5 % pacientov, bez ohľadu na použitie G-CSF. G-CSF sa použil na sekundárnu profylaxiu u 19,3 % pacientov (10,7 % cyklov). Febrilná neutropénia sa vyskytla u 12,1 % pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 3,4 % pacientov, keď sa pacientom profylakticky podával G-CSF, u pacientov bez profylaxie G-CSF sa febrilná neutropénia vyskytla u 15,6 % a neutropenická infekcia u 12,9 % pacientov (pozri časť 4.2).

Docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom pri karcinóme hlavy a krku:

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % of pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 6,3 % G3/4) Neutropenická infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy)

Nádorová bolesť (v

0,6 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 76,3 % G3/4)

Anémia (v 9,2 % G3/4) Trombocytopénia (v 5,2 % G3/4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (nezávažná)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 0,6 % G3/4)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia Periférna senzorická neuropatia (v 0,6 % G3/4)

Závrat

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Poškodenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Ischémia myokardu (v

1,7 %G3/4)

Arytmia (v 0,6 % G3/4)

Poruchy ciev

Porucha ciev (v 0,6 %

G3/4)

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea (v 0,6 % G3/4) Stomatitída (v 4,0 % G3/4)

Hnačka (v 2,9 % G3/4)

Vracanie (v 0,6 % G3/4)

Zápcha

Ezofagitída/dys­fágia/ odynofágia (v 0,6 % G3/4)

Abdominálna bolesť

Dyspepsia

Gastrointestinálne krvácanie (v 0,6 % G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (v 10,9 %

G3/4)

Svrbivá vyrážka

Suchá koža

Exfoliácia kože (v 0,6 %

G3/4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (v 0,6 % G3/4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (v 3,4 % G3/4) Pyrexia (v 0,6 % G3/4) Retencia tekutín

Edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 324)

Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

> 10 % pacientov

Časté nežiaduce reakcie

> 1 až < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie

> 0,1 až < 1 % of pacientov

Infekcie a nákazy

Infekcia (v 3,6 % G3/4)

Neutropenická infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy)

Nádorová bolesť (v 1,2 % G3/4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (v 83,5 %

G3/4)

Anémia (v 12,4 % G3/4)

Trombocytopénia (v 4,0 % G3/4)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (v 12,0 %

G3/4)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia (v 0,4 % G3/4)

Periférna senzorická neuropatia (v 1,2 % G3/4)

Závrat v 2,0 % G3/4) Periférna motorická neuropatia (v 0,4 % G3/4)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Poškodenie sluchu (v

1,2 %G3/4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (v 2,0 % G3/4)

Ischémia myokardu

Poruchy ciev

Porucha ciev

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Nauzea (v 13,9 % G3/4) Stomatitída (v 20,7 % G3/4)

Vracanie (v 8,4 % G3/4) Hnačka (v 6,8 % G3/4) Ezofagitída/dys­fágia/ odynofágia (v 12,0 % G3/4)

Zápcha (v 0,4 % G3/4)

Dyspepsia (v 0,8 %

G3/4)

Gastrointestinálna bolesť (v 1,2 % G3/4) Gastrointestinálne krvácanie (v 0,4 % G3/4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (v 4,0 % G3/4)

Svrbivá vyrážka

Suchá koža Deskvamácia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (v 0,4 % G3/4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (v 4,0 % G3/4) Pyrexia (v 3,6 % G3/4) Retencia tekutín (v 1,2 % G3/4)

Edém (v 1,2 % G3/4)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zníženie hmotnosti

Zvýšenie hmotnosti

Skúsenosti po uvedení lieku na trhSkúsenosti po uvedení lieku na trh

Benígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy):

Pri použití docetaxelu v kombinácii s inými chemoterapeutikami a/alebo rádioterapiou sa zaznamenali prípady akútnej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu.

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zaznamenala sa supresia kostnej drene a iné hematologické nežiaduce účinky.

Zaznamenala sa diseminovaná intravaskulárna koagulácia (disseminated intravascular coagulation, DIC), často spojená so sepsou alebo zlyhávaním viacerých orgánov.

Poruchy imunitného systému:

Zaznamenali sa niektoré prípady anafylaktického šoku, niekedy s fatálnymi následkami.

 • V prípade docetaxelu boli hlásené hypersenzitívne reakcie (frekvencia neznáma) u pacientov, ktorí predtým prekonali hypersenzitívne reakcie na paklitaxel.

Poruchy metabolizmu a výživy:

Boli hlásené prípady nerovnováhy elektrolytov. Boli hlásené prípady hyponatriémie, väčšinou spojené s dehydratáciou, vracaním a pneumóniou. Bola pozorovaná hypokaliémia, hypomagneziémia a hypokalciémia, zvyčajne v spojení s gastrointes­tinálnymi poruchami a najmä s hnačkou.

Poruchy nervového systému:

 • V súvislosti s podaním docetaxelu sa pozorovali zriedkavé prípady konvulzie alebo prechodnej straty vedomia. Tieto reakcie sa niekedy objavili počas podania infúzie.

Poruchy oka:

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady prechodných porúch zraku (záblesky, blikajúce svetlá, skotóm), ktoré sa väčšinou zaznamenali počas podávania infúzie a v spojení s hypersenzitívnymi reakciami. Po prerušení podávania infúzie sú reverzibilné. Zriedkavo sa zaznamenali prípady lakrimácie s konjuktivitídou alebo bez nej, ako aj prípady obštrukcie slzovodu, ktorá má za následok nadmerné slzenie. U pacientov liečených docetaxelom boli hlásené prípady cystoidného makulárneho edému (CME).

Poruchy ucha a labyrintu:

Zaznamenané boli zriedkavé prípady ototoxicity, poškodenia sluchu a/alebo straty sluchu.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavo sa zaznamenali prípady infarktu myokardu.

U pacientov liečených docetaxelom v kombinovanom liečebnom režime, ktorý zahŕňa doxorubicín, 5-fluóruracil a/alebo cyklofosfamid bola hlásená ventrikulárna arytmia, vrátane ventrikulárnej tachykardie (frekvencia neznáma), niekedy fatálnej.

Poruchy ciev:

Zriedkavo boli zaznamenané venózne tromboembolické príhody.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavo sa zaznamenal syndróm akútnej dychovej tiesne, intersticiálna pneumónia/pne­umonitída, intersticiálna choroba pľúc, pľúcny edém, respiračné zlyhanie (niekedy fatálne) a fibróza pľúc.

U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali zriedkavé prípady radiačnej pneumonitídy.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu:

Zaznamenali sa zriedkavé prípady dehydratácie ako dôsledku gastrointesti­nálnych príhod, gastrointestinálnej perforácie, ischemickej kolitídy, kolitídy a neutropenickej enterokolitídy.

Zaznamenali sa zriedkavé prípady nepriechodnosti čriev a intestinálnej obštrukcie.

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, niekedy fatálne, najmä u pacientov, ktorí už predtým mali poruchu funkcie pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

 • V súvislosti s docetaxelom sa veľmi zriedkavo zaznamenal kožný lupus erythematosus a bulózne exantémy ako napríklad multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. V niektorých prípadoch k výskytu týchto účinkov môžu prispieť iné sprievodné faktory.

 • V súvislosti s docetaxelom sa zaznamenali zmeny podobné sklerodermii, ktorým zvyčajne predchádzal periférny lymfedém. Boli hlásené prípady pretrvávajúcej alopécie (frekvencia neznáma).

Poruchy obličiek a močových ciest

Bola hlásená renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek. Približne u 20 % týchto prípadov sa nevyskytovali rizikové faktory pre akútne zlyhanie obličiek ako súbežná liečba nefrotoxickými liekmi a gastrointestinálne poruchy.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Zriedkavo sa zaznamenal „recall“ fenomén po liečbe ožarovaním.

 • V mieste predchádzajúcej extravazácie bola pozorovaná reakcia vyvolaná v mieste vpichu injekcie (recidíva kožnej reakcie v mieste predchádzajúcej extravazácie po podaní docetaxelu na inom mieste) (frekvencia neznáma).

Retencia tekutín nebola sprevádzaná akútnymi epizódami oligúrie alebo hypotenzie.Retencia tekutín nebola sprevádzaná akútnymi epizódami oligúrie alebo hypotenzie.

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

U pacientov súbežne liečených rádioterapiou bol zriedkavo hlásený radiačný „recall“ fenomén a radiačná pneumonitída.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

5.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Taxany, ATC kód: L01CD 02

Predklinické údajePredklinické údaje

Docetaxel je antineoplastická látka, ktorá podporuje polymerizáciu tubulínu za vzniku stabilných mikrotubulov a bráni ich depolymerizácii, čo vedie k výraznému poklesu voľného tubulínu. Väzba docetaxelu na mikrotubuly nemení počet protofilamentov.

Ukázalo sa, že docetaxel in vitro narušuje v bunkách mikrotubulárnu sieť, nevyhnutnú pre vitálne mitotické a medzifázové bunkové funkcie.

V klonovacích testoch sa in vitro zistil cytotoxický účinok docetaxelu voči rôznym myšacím a ľudským nádorovým bunkovým líniám a voči čerstvo excidovaným ľudským nádorovým bunkám. Docetaxel dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie s dlhým bunkovým rezidenčným časom. Navyše sa zistilo, že docetaxel pôsobí na niektoré (ale nie všetky) bunkové línie, produkujúce nadmerné množstvo p-glykoproteínu, kódovaného génom multiliekovej rezistencie. In vivo je docetaxel nezávislý od dávkovacej schémy a má široké spektrum experimentálnej protinádorovej aktivity voči pokročilým myšacím a ľudským nádorovým transplantátom.

Klinické údaje

Karcinóm prsníka

Docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom: adjuvantná liečba

Pacientky s operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316)

Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a KPS > 80 %, vo veku od 18 do 70 rokov. Po stratifikácii podľa počtu pozitívnych lymfatických uzlín (1–3, 4+) bolo 1 491 pacientok randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2 podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2 a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2 (skupina TAC) alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2 a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2 (skupina FAC). Oba režimy sa podávali raz za 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával vo forme 1-hodinovej infúzie, všetky ostatné lieky sa podávali ako intravenózny bolus v prvý deň. G-CSF sa podával ako sekundárna profylaxia pacientkam, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo infekcia). Pacientkam v skupine TAC sa profylakticky podávali antibiotiká -ciprofloxacín v dávke 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5. dňa každého cyklu alebo iná ekvivalentná terapia. V oboch skupinách sa pacientkam s pozitívnymi estrogénovými a/alebo progesterónovými receptormi podával po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg denne počas obdobia až do 5 rokov. Adjuvantná rádioterapia sa predpísala podľa smerníc príslušných inštitúcií a podala sa 69 % pacientok v skupine TAC a 72 % pacientok v skupine FAC.

Vykonali sa dve predbežné a jedna koncová analýza. Prvá predbežná analýza sa naplánovala po 3 rokoch odo dňa, kedy bola vykonaná polovica náboru pacientov do štúdie. Druhá predbežná analýza sa vykonala po zaznamenaní celkovo 400 prípadov DFS, čo viedlo k mediánu sledovania 55 mesiacov. Koncová analýza sa vykonala po 10-rokoch sledovania všetkých pacientov (pokiaľ sa nejednalo o DFS prípad alebo neboli skôr vyradení zo sledovania). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo prežívanie bez ochorenia (DFS) a sekundárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo celkové prežívanie (OS).

Koncová analýza sa vykonala s aktuálnym mediánom sledovania 96 mesiacov. V ramene TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov v priebehu 10 rokov sa znížil u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (39 % oproti 45 %) t.j. absolútne zníženie rizika o 6 % (p = 0,0043). Celkové prežívanie v priebehu 10 rokov bolo taktiež signifikantne vyššie v ramene TAC v porovnaní s ramenom FAC (76 % oproti 69 %) t.j. absolútne zníženie rizika smrti o 7 % (p = 0,002). Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri DFS a OS štatisticky významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami sa v koncovej analýze úplne nepreukázal.

Celkovo poukazujú výsledky štúdie na pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC v porovnaní s FAC.

Analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov:

Prežívanie bez ochorenia

Celkové prežívanie

Rozdelenie

Počet

Hazard

95 % IS

p =

Hazard

95 % IS

p =

pacientok

pacientok

ratio*

ratio*

Počet

pozitívnych

uzlín

Celkovo

745

0,80

0,68–0,93

0,0043

0,74

0,61–0,90

0,0020

1–3

467

0,72

0,58–0,91

0,0047

0,62

0,46–0,82

0,0008

4+

278

0,87

0,70–1,09

0,2290

0,87

0,67–1,12

0,2746

hazard ratio menšie ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia a celkovým prežívaním v porovnaní s FAC.

Pacientky s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilé užívať chemoterapiu (GEICAM 9805)

Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilými užívať chemoterapiu. 1 060 pacientok bolo randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2(539 p­acientok v skupine TAC), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2(521 p­acientok v skupine FAC), ako adjuvantnú liečbu operovateľného karcinómu prsníka s negatívnymi uzlinami s vysokým rizikom relapsu podľa kritérií 1 998 St. Gallen (veľkosť tumoru > 2 cm a/alebo negatívnymi ER a PR a/alebo vysoký histologický/nu­kleárny stupeň (2. až 3. stupeň) a/alebo vek < 35 rokov). Oba režimy sa podávali každé 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával vo forme 1-hodinovej infúzie, všetky ostatné lieky sa podávali intravenózne v 1. deň každé tri týždne. Primárna profylaxia G-CSF sa podávala povinne v skupine TAC po randomizovaní 230 pacientok. Výskyt neutropénie, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie 4. stupňa sa znížil u pacientok, ktorým sa podávala primárna profylaxia G-CSF (pozri časť 4.8). V oboch skupinách dostávali pacientky s ER+ a/alebo PgR+ tumormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg raz denne až po dobu do 5 rokov. Aplikovala sa adjuvantná rádioterapia v súlade s odporúčaniami zúčastnených inštitúcií a bola podaná 57,3 % pacientkám, ktoré dostávali TAC a 51,2 % pacientkám, ktoré dostávali FAC.

Uskutočnila sa jedna primárna analýza a jedna aktualizovaná analýza. Primárna analýza sa vykonala po vyše 5 rokoch sledovania všetkých pacientok (medián času sledovania 77 mesiacov). Aktualizovaná analýza sa vykonala po 10 rokoch sledovania všetkých pacientok (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) (pokiaľ sa nejednalo o DFS prípad alebo neboli skôr vyradené zo sledovania). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo prežívanie bez ochorenia (Disease-free survival DFS) a sekundárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo celkové prežívanie (Overall survival-OS).

Pri mediáne času sledovania 77 mesiacov v skupine TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní so skupinou FAC. Výskyt relapsov sa znížil o 32 % u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré sa liečili kombináciou FAC (hazard ratio= 0,68; 95 % IS (0,49 – 0,93), p = 0,01).

Pri mediáne času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov mali pacientky liečené TAC 16,5 % zníženie rizika relapsu v porovnaní s pacientkami liečenými FAC (hazard ratio = 0,84, 95 % IS (0,65 –1,08), p = 0,1646). Údaje DFS neboli štatisticky významné, ale stále pozitívne smerujúce v prospech TAC.

Pri mediáne času sledovania 77 mesiacov bolo celkové prežívanie (OS) taktiež vyššie v skupine TAC so znížením rizika smrti o 24 % v porovnaní so skupinou FAC (hazard ratio = 0,76; 95 % IS (0,46 – 1,26); p = 0,29). Avšak celkové prežívanie nebolo signifikantne rozdielne medzi oboma skupinami. Pri mediáne času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov mali pacientky liečené TAC 9 % zníženie rizika úmrtia v porovnaní s pacientkami liečenými FAC (hazard ratio = 0,91, 95 % IS (0,63 –1,32)). Miera prežitia bola 93,7 % v ramene TAC a 91,4 % v ramene FAC v časovom bode sledovania 8 rokov a v časovom bode sledovania 10 rokov v ramene TAC 91,3 % a v ramene FAC 89 %.

Pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC v porovnaní s FAC zostal nezmenený.

Primárna analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov (pri mediáne času sledovania 77 mesiacov) (pozri nasledovnú tabuľku):

Analýza štúdie adjuvantnej liečby pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami („Intent-to-Treat“ analýza)

Rozdelenie pacientok

Počet pacientok v skupine TAC

Prežívanie bez ochorenia

Hazard ratio

95 % IS

Celkovo

539

0,68

0,49–0,93

Veková kategória 1

< 50 rokov

260

0,67

0,43–1,05

> 50 rokov

279

0,67

0,43–1,05

Veková kategória 2

< 35 rokov

42

0,31

0,11–0,89

> 35 rokov

497

0,73

0,52–1,01

Stav hormonálnych receptorov

Negatívny

195

0,70

0,45–1,10

Pozitívny

344

0,62

0,40–0,97

Veľkosť turmoru

< 2 cm

285

0,69

0,43–1,10

> 2 cm

254

0,68

0,45–1,04

Histologický stupeň

64

0,79

0,24 – 2,6

1. stupeň (zahŕňa nedosiahnutie stupňa)

216

0,77

0,46–1,3

 • 2. stupeň

 • 3. stupeň

259

0,59

0,39 – 0,9

Menopauzálny stav

285

0,64

0,40 – 1,00

Pre-Menopauzálny

Post-Menopauzálny

254

0,72

0,47–1,12

*hazard ratio (TAC/FAC) menšie ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia v

porovnaní s FAC.

Prieskumná analýza sa vykonala u pacientok s dlhším prežívaním bez ochorenia, ktoré spĺňajú kritéria chemoterapie 2009 St. Gallen – (ITT populácia) a sú uvedené nasledovne

TAC

FAC

Hazard ratio (TAC/FAC)

Podskupiny pacientok

(n = 539)

(n = 521)

(95 % IS)

p-

hodnota

Spĺňajúce relatívne indikácie chemoterapiea

Nie

18/214 (8,4 %)

26/227 (11,5 %)

0,796 (0,434 –

1,459)

0,4593

Áno

48/325 (14,8 %)

69/294 (23,5 %)

0,606 (0,42–0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid

FAC = 5-fluóruracil, doxorubicín a cyklofosfamid

IS = interval spoľahlivosti, ER = estrogénový receptor

PR = progesterónový receptor

aER/PR-negatívny alebo 3. stupeň alebo veľkosť tumora > 5 cm

Pri stanovení hazard ratio sa používal ako faktor Cox proportional hazard model s liečenou skupinou.Pri stanovení hazard ratio sa používal ako faktor Cox proportional hazard model s liečenou skupinou.

Docetaxel v monoterapii

 • V skupine pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, z toho 326 pacientok bolo po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami alebo 392 pacientok po zlyhaní liečby antracyklínmi, sa uskutočnili dve randomizované komparatívne štúdie fázy III s docetaxelom v odporúčanom režime dávok 100 mg/m2 každé tri týždne.

 • V otvorenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii fázy III sa porovnával docetaxel v monoterapii

a paklitaxel v liečbe pokročilého karcinómu prsníka u pacientok, ktorých predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny. Celkovo bolo randomizovaných 449 pacientok, ktorým sa podával buď docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2 vo forme 1-hodinovej infúzie alebo paklitaxel v dávke 175 mg/m2 vo forme 3-hodinovej infúzie. Oba režimy sa podávali každé tri týždne.

Bez ovplyvnenia primárneho koncového ukazovateľa a celkového pomeru odpovedí na liečbu (32 % oproti 25 %, p = 0,10), docetaxel predlžoval medián času do progresie (24,6 týždňov oproti 15,6 týždňov, p < 0,01) a medián prežívania (15,3 mesiacov oproti 12,7 mesiacov, p = 0,03). Viac nežiaducich účinkov 3. – 4. stupňa sa pozorovalo pri docetaxele v monoterapii (55,4 %) v porovnaní s paklitaxelom (23,0 %).

Docetaxel v kombinácii s doxorubicínom

 • V jednej velkej randomizovanej štúdii fázy III, do ktorej bolo zaradených 429 pacientok

 • Čas do progresie (time to progression, TTP) bol signifikantne vyšší v skupine AT oproti skupine AC, p = 0,0138. Medián času do progresie bol 37,3 týždňov (95 % IS: 33,4 – 42,1) v skupine AT a 31,9 týždňov (95 % IS: 27,4 – 36,0) v skupine AC.
 • Celkový pomer odpovedí (overall response rate, ORR) bol signifikantne vyšší v skupine AT

v porovnaní so skupinou AC, p = 0,009. V skupine AT bol ORR 59,3 % (95 % IS: 52,8 – 65,9), kým v skupine AC bol 46,5 % (95 % IS: 39,8 – 53,2).

V tejto klinickej štúdii sa ukázalo, že v skupine AT sa v porovnaní so skupinou AC častejšie vyskytla závažná neutropénia (90 % oproti 68,6 %), febrilná neutropénia (33,3 % oproti 10 %), infekcia (8 % oproti 2,4 %), hnačka (7,5 % oproti 1,4 %), asténia (8,5 % oproti 2,4 %) a bolesť (2,8 % oproti 0 %). Na druhej strane, v skupine AC sa v porovnaní so skupinou AT častejšie vyskytla závažná anémia (15,8 % oproti 8,5 %) a navyše sa častejšie vyskytla závažná kardiotoxicita: kongestívne zlyhávanie srdca (3,8 % oproti 2,8 %), pokles absolútnej LVEF (left ventricular ejection fraction, ejekčná frakcia ľavej srdcovej komory) o > 20 % (13,1 % oproti 6,1 %), pokles absolútnej LVEF o > 30 % (6,2 % oproti 1,1 %). Toxická smrť nastala u jednej pacientky v skupine AT (kongestívne zlyhanie srdca) a u 4 pacientok v skupine AC (1 na septický šok a 3 na kongestívne zlyhanie srdca). Kvalita života v oboch režimoch bola podľa dotazníka EORTC porovnateľná a stabilná počas liečby aj po nej.

Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom

Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom sa sledoval pri liečbe pacientok s metastatickým karcinómom prsníka s nadmernou expresiou HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii metastatického ochorenia. 186 pacientok bolo randomizovaných do skupiny, ktorej sa podával docetaxel (100 mg/m2) s trastuzumabom alebo bez neho; 60 % pacientok predtým podstúpilo adjuvantnú chemoterapiu založenú na antracyklínoch. Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom bol účinný u pacientok bez ohľadu na to, či predtým podstúpili adjuvantnú liečbu antracyklínmi alebo nie. Hlavnou testovacou metódou na stanovenie HER2 pozitivity v tejto pivotnej štúdii bola imunohistochémia (imunohistoche­mistry, IHC). Malý počet pacientok bol testovaný použitím fluorescenčnej hybridizácie in situ (fluorescence in-situ hybridization, FISH). V tejto štúdii 87 % pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a 95 % zaradených pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a/alebo FISH pozitívne. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab1

n = 92

Docetaxel1

n = 94

Pomer odpovedí

61 %

34 %

(95 % IS)

(50–71)

(25–45)

Medián trvania odpovede

11,4

5,1

(mesiace)

(95 % IS)

(9,2–15,0)

(4,4–6,2)

Medián TTP (mesiace)

10,6

5,7

(95 % IS)

(7,6–12,9)

(5,0–6,5)

Medián prežívania (mesiace)

30,52

22,12

(95 % IS)

(26,8-ne)

(17,6–28,9)

TTP, time to progression = čas do progresie; „ne“ znamená, že nemohol byť stanovený alebo sa ešte nedosiahol.

1Analýza celého súboru (intent-to-treat)

2Odhadovaný medián prežívania

Docetaxel v kombinácii s kapecitabínom

Údaje získané z jednej multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdie fázy III podporujú použitie docetaxelu v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie obsahujúcej antracyklíny. V tejto štúdii bolo randomizovaných 255 pacientok na liečbu docetaxelom (75 mg/m2 v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé tri týždne) a kapecitabínom (1 250 mg/m2 dvakrát denne počas dvoch týždňov, potom nasleduje týždňová prestávka). 256 pacientok bolo randomizovaných na liečbu samotným docetaxelom (100 mg/m2 v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé tri týždne). Prežívanie bolo lepšie v skupine s kombináciou docetaxel + kapecitabín (p = 0,0126). Medián prežívania bol 442 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 352 dní (samotný docetaxel). Celkový pomer objektívnych odpovedí v celej randomizovanej populácii (posudok investigátora) bol 41,6 % (docetaxel + kapecitabín) oproti 29,7 % (samotný docetaxel); p = 0,0058. Čas do progresie ochorenia bol lepší v režime kombinácie docetaxel + kapecitabín (p < 0,0001). Medián času do progresie bol 186 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 128 dňom (samotný docetaxel).

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacienti po predchádzajúcej liečbe chemoterapiou s rádioterapiou alebo bez nej

V štúdii fázy III bol u pacientov po predchádzajúcej liečbe čas do progresie (12,3 týždňov oproti 7 týždňom) a celkové prežívanie signifikantne dlhšie pri liečbe docetaxelom v dávke 75 mg/m2 v porovnaní s „Best Supportive Care (BSC)“. Pomer 1-ročného prežívania bol taktiež signifikantne vyšší pri liečbe docetaxelom (40 %) v porovnaní s BSC (16 %).

U pacientov liečených docetaxelom v dávke 75 mg/m2 sa v porovnaní s BSC použilo menej morfínových analgetík (p < 0,01), nemorfínových analgetík (p < 0,01), iných liečebných postupov v súvislosti s ochorením (p = 0,06) a rádioterapia (p < 0,01).

Celkový podiel odpovedí u hodnotiteľných pacientov bol 6,8 % a medián trvania odpovede bol 26,1 týždňov.

Docetaxel v kombinácii s derivátmi platiny u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie

Do štúdie fázy III bolo zaradených 1 218 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc

v neoperovateľnom stupni IIIb alebo IV, s KPS 70 % alebo viac, bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí boli randomizovaní na liečbu docetaxelom (T) v dávke 75 mg/m2 v jednohodinovej infúzii, s bezprostredne podanou cisplatinou (Cis) v dávke 75 mg/m2 počas 30 – 60 minút každé tri týždne, na liečbu docetaxelom v dávke 75 mg/m2 v jednohodinovej infúzii v kombinácii s karboplatinou (AUC 6 mg/ml.min) počas 30 – 60 minút každé 3 týždne alebo na liečbu vinorelbínom (V) v dávke 25 mg/m2 počas 6 – 10 minút v 1., 8., 15. a 22. deň, s bezprostredne podanou cisplatinou v dávke 100 mg/m2 v 1. deň cyklov opakujúcich sa každé 4 týždne.

Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o prežívaní, mediáne času do progresie, pomere odpovedí pre dve skupiny štúdie.

TCis n = 408

VCis n = 404

Štatistická analýza

Celkové prežívanie (Primárny koncový ukazovateľ):

Medián prežívania (mesiace)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97.2 %IS: 0,937; 1,342]*

1-ročné prežívanie (%)

46

41

Rozdiel v liečbe: 5,4 % [95 %IS: –1,1; 12,0]

2-ročné prežívanie (%)

21

14

Rozdiel v liečbe: 6,2 % [95 %IS: 0,2; 12,3]

Medián času do progresie (týždne):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032 [95 %IS: 0,876; 1,216]

Celkový pomer odpovedí (%):

31,6

24,5

Rozdiel v liečbe: 7,1 % [95 %IS: 0,7; 13,5]

: Korigované pre viacnásobné porovnávania a upravené na stratifikáciu faktorov (stupeň ochorenia a oblasť liečby), vychádza sa z údajov u hodnotiteľných pacientov.

Sekundárne koncové ukazovatele zahŕňajú zmeny v bolesti, celkovom hodnotení kvality života stupnicou EuroQoL-5D, stupnicou symptómov karcinómu pľúc (lung cancer symptom scale) a zmeny výkonnostného stavu podľa Karnofského. Výsledky týchto koncových ukazovateľov podporujú výsledky primárnych koncových ukazovateľov.

Ukázalo sa, že kombináciou docetaxel/kar­boplatina sa nedosahuje ekvivalentná, ale ani menšia účinnosť v porovnaní s referenčnou liečbou kombináciou Vcis.

Karcinóm prostaty

V randomizovanej multicentrickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty refraktérnym na hormonálnu liečbu. Celkový počet 1 006 pacientov s KPS > 60 bolo randomizovaných do nasledujúcich liečebných skupín:

 • docetaxel 75 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch.
 • docetaxel 30 mg/m2 podávaný týždenne počas prvých 5 týždňov, po čom nasledovalo 5 cyklov
 • mitoxantrón 12 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch.

Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii kontinuálne podávaným s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne.

U pacientov, ktorým sa podával docetaxel každé tri týždne sa preukázalo významne dlhšie celkové prežívanie s porovnaní s tými, ktorí boli liečení mitoxantrónom. Predĺženie prežívania pozorované v skupine s docetaxelom podávanom týždenne nebolo štatisticky významné v porovnaní s mitoxantrónom v kontrolnej skupine. Výsledky z hľadiska účinnosti liečby pre skupiny s docetaxelom oproti kontrolnej skupine sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:

Koncový ukazovateľ

Docetaxel každé

3 týždne

Docetaxel každý týždeň

Mitoxantrón každé 3 týždne

Počet pacientov

335

334

337

Medián prežívania (mesiace)

18,9

17,4

16,5

95 % IS

(17,0–21,2)

(15,7–19,0)

(14,4–18,6)

Hazard ratio

0,761

0,912

--

95 % IS

(0,619–0,936)

(0,747–1,113)

--

p-hodnota‘:'

0,0094

0,3624

--

Počet pacientov

291

282

300

PSA** pomer odpovedí (%)

45,4

47,9

31,7

95 % IS

(39,5–51,3)

(41,9–53,9)

(26,4–37,3)

p-hodnota

0,0005

< 0,0001

--

Počet pacientov

153

154

157

Pomer odpovedí bolesti (%)

34,6

31,2

21,7

95 % IS

(27,1–42,7)

(24,0–39,1)

(15,5–28,9)

p-hodnota

0,0107

0,0798

--

Počet pacientov

141

134

137

Pomer odpovedí nádoru (%)

12,1

8,2

6,6

95 % IS

(7,2–18,6)

(4,2–14,2)

(3,0–12,1)

p-hodnota*

0,1112

0,5853

--

t Stratifikovaný log-rank test

*Prah štatistickej významnosti = 0,0175

**PSA, Prostatie-Specific Angigen: Prostatický špecifický antigén

Na základe skutočnosti, že pri docetaxele podávanom každý týždeň sa ukázal o niečo lepší bezpečnostný profil ako pri docetaxele podávanom každé 3 týždne, je možné, že niektorí pacienti môžu profitovať z liečby docetaxelom podávanej každý týždeň.

Čo sa týka celkovej kvality života (Global Quality of Life), nepozorovali sa žiadne štatistické rozdiely medzi liečebnými skupinami.

Adenokarcinóm žalúdka

Uskutočnila sa multicentrická, otvorená, randomizovaná klinická štúdia na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti docetaxelu v liečbe pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Celkovo bolo liečených 445 pacientov s KPS > 70 buď docetaxelom (T) (75 mg/m2 v 1. deň) v kombinácii s cisplatinou © (75 mg/m2 v deň 1) a 5-fluóruracilom (F) (750 mg/m2 denne počas 5 dní) alebo cisplatinou (100 mg/m2 v 1.deň) a 5-fluóruracilom (1 000 mg/m2 denne počas 5 dní). Dĺžka liečebného cyklu v skupine TCF bola 3 týždne a v skupine CF 4 týždne. V skupine TCF bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 6 (v rozmedzí 1 – 16) v porovnaní so skupinou CF, kde bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 4 (v rozmedzí 1 – 12). Primárnym koncovým ukazovateľom bol čas do progresie (TTP). Zníženie rizika progresie bolo

 • 32,1 % a bolo spojené so štatisticky významne dlhším TTP (p = 0,0004) v prospech skupiny TCF. Celkové prežívanie bolo taktiež štatisticky významne dlhšie (p = 0,0201) v prospech skupiny TCF so znížením rizika mortality o 22,7 %. Výsledky účinnosti sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:

Účinnosť docetaxelu v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdkaÚčinnosť docetaxelu v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka

Koncový ukazovateľ

TCF n = 221

CF n = 224

Medián TTP (mesiace)

5,6

3,7

(95 % IS)

(4,86–5,91)

(3,45–4,47)

Hazard ratio

1,473

(95 % IS)

(1,189–1,825)

*p-hodnota

0,0004

Medián prežívania (mesiace)

9,2

8,6

(95 % IS)

(8,38–10,58)

(7,16–9,46)

2-ročný odhad (%)

18,4

8,8

Hazard ratio

1,293

(95 % IS)

(1,041–1,606)

*p-hodnota

0,0201

Celkový pomer odpovedí (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-hodnota

0,0106

Progresia ochorenia – najlepšia celková odpoveď (%)

16,7

25,9

*Nestratifikovaný log-rank test

Analýzy podskupín pacientov podľa veku, pohlavia a rasy zhodne svedčia v prospech skupiny TCF v porovnaní so skupinou CF.

Aktualizovaná analýza prežívania, ktorá bola vykonaná počas sledovania s mediánom 41,6 mesiacov, neukázala štatisticky významný rozdiel – hoci tento bol vždy v prospech režimu TCF a tiež ukázala, že prínos TCF oproti CF je jasne viditeľný medzi 18 a 30 mesiacmi sledovania.

Vo všeobecnosti, zlepšenie kvality života quality of life, QoL) a klinický prospech zhodne poukazovali na zlepšenie v prospech skupiny TCF. Pacienti liečení TCF mali o 5 % dlhší čas do definitívneho zhoršenia celkového zdravotného stavu podľa hodnotenia dotazníka QLQ-C30 (p = 0,0121) a dlhší čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu podľa Karnofského (p = 0,0088) v porovnaní s pacientmi liečenými CF.

Karcinóm hlavy a krkuKarcinóm hlavy a krku
 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX323)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdii fázy III (TAX323). V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN, ktorých výkonnostný stav podľa WHO bol 0 alebo 1, liečených buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2, po ktorom nasledovala cisplatina v dávke 75 mg/m2 a potom 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2 denne ako kontinuálna infúzia počas 5 dní (TPF) alebo cisplatinou v dávke 100 mg/m2, po ktorej nasledoval 5-fluóruracil v dávke 1 000 mg/m2 (PF) denne počas 5 dní. Tieto režimy sa podávali každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (> 25% redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v intervale minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionali­zovaných smerníc. Lokoregionálna liečba radiáciou sa podala buď s konvenčnou frakciou (1,8 Gy – 2,0 Gy jedenkrát denne, 5 dní týždenne pri celkovej dávke 66 až 70 Gy) alebo vo forme akcelerovaných/hy­perfrakcionova­ných režimochi rádioterapie (dvakrát denne, s minimálnym medzifrakčným intervalom 6 hodín, 5 dní týždenne). Celkovo sa odporúčalo 70 Gy pre akcelerované režimy a 74 Gy pre hyperfrakcionované schémy. Po chemoterapii bola operačná resekcia povolená pred rádioterapiou alebo po nej. Pacientom v skupine TPF sa profylakticky podávali antibiotiká, a to ciprofloxacín 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní so začiatkom podávania v 5.deň každého cyklu, alebo iná ekvivalentná terapia. Primárny koncový ukazovateľ v tejto štúdii, prežívanie bez progresie (progression-free survival, PFS), bol štatisticky významne dlhší (p = 0,0042) v skupine TPF (medián PFS: 11,4 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián PFS: 8,3 mesiacov) = , pričom medián celkového sledovania bol 33,7 mesiacov. Medián celkového prežívania (overall survival, OS) bol taktiež štatisticky významne dlhší v prospech skupiny TPF (medián OS: 18,6 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián OS: 14,5 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality bola 28 %, p = 0,0128. Výsledky účinností sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN analýza celého súboru – „Intent-to-Treat“)

Koncový ukazovateľ

Docetaxel+

Cis+5-FU n = 177

Cis+5-FU

n = 181

Medián prežívania bez progresie (mesiace)

11,4

8,3

(95 % IS)

(10,1–14,0)

(7,4–9,1)

Upravený hazard ratio

0,70

(95 % IS)

(0,55–0,89)

*p-hodnota

0,0042

Medián prežívania (mesiace)

18,6

14,5

(95 % IS)

(15,7–24,0)

(11,6–18,7)

Hazard ratio

0,72

(95 % IS)

(0,56–0,93)

p-hodnota

0,0128

Najlepšia celková odpoveď na chemoterapiu (%)

67,8

53,6

(95 % IS)

(60,4–74,6)

(46,0–61,0)

p-hodnota

0,006

Najlepšia celková odpoveď na liečbu v štúdii [chemoterapia +/- rádioterapia] (%)

72,3

58,6

(95 % IS)

(65,1–78,8)

(51,0–65,8)

p-hodnota

0,006

Medián trvania odpovede na chemoterapiu ±

n = 128

n = 106

rádioterapiu (mesiace)

15,7

11,7

(95 % IS)

(13,4–24,6)

(10,2–17,4)

Hazard ratio

0,72

(95 % IS)

(0,52–0,99)

p-hodnota

0,0457

Hazard ratio menší ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + 5-FU *Cox model (úprava vzhľadom na primárne miesto tumoru, klinické štádiá T a N a PSWHO) Log-rank test Chi-kvadrát test

Parametre kvality života

U pacientov liečených TPF sa zaznamenalo štatisticky významne menšie zhoršenie ich celkového zdravotného skóre (global health score) v porovnaní s tými pacientmi, ktorí boli liečení PF (p = 0,01, pri použití stupnice EORTC QLQ-C30).

Parametre klinického prínosu

Špecifická škála výkonnostného stavu pre hlavu a krk (performance status scale for head and neck, PSS-HN) určená na meranie zrozumiteľnosti reči, schopnosti jesť na verejnosti a normálneho stavu stravy bola štatisticky významne lepšia v prospech TPF v porovnaní so skupinou PF. Medián času do prvého zhoršenia výkonnostného stavu podľa WHO bol štatisticky významnejšie dlhší v skupine TPF v porovnaní so skupinou PF. Zlepšenie skóre intenzity bolesti počas terapie v oboch skupinách poukazuje na adekvátnu liečbu bolesti.

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX324) Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v randomizovanej, multicentrickej, otvorenej klinickej štúdii fázy III (TAX324). V tejto štúdii bolo 501 pacientov s lokálne pokročilým SCCHN s výkonnostným stavom podľa WHO bol 0 alebo 1randomizovaných do jedného alebo do dvoch skupín. Populácia štúdie pozostávala z pacientov s technicky neoperovateľným ochorením, pacientov s malou pravdepodobnosťou chirurgickej liečby a pacientov, u ktorých je snaha zachovať orgán. Zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti sa odráža iba v koncových ukazovateľoch prežívania a úspech zachovania orgánu nebol formálne hodnotený. Pacientom v skupine s docetaxelom sa podávala intravenózna infúzia 75 mg/m2 docetaxelu (T) v 1. deň, po ktorej nasledovala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2 podávaná vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň 1. do 4. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (TPF/CRT) podávala chemorádioterapia (CRT). Pacientom v komparatívnej skupine sa podávala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2 vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie v 1. deň a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň od 1. do 5. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch.Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (PF/CRT) podávala CRT.

Po indukčnej chemoterapii s minimálnym intervalom 3 týždne podanej najneskôr 8 týždňov od začiatku posledného cyklu (od 22. do 56. dňa posledného cyklu) sa pacientom v oboch liečebných skupinách počas 7 týždňov podávala CRT.. Počas rádioterapie sa týždenne podávala karboplatina (AUC 1,5) vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie v maximálne 7 dávkach. Radiácia sa podala pomocou vysokovoltážneho zariadenia použitím jednej frakcionácie denne (2 Gy denne, 5 dní týždenne počas 7 týždňov, pri celkovej dávke 70 – 72 Gy). Operáciu primárneho miesta ochorenia a/alebo krku možno zvážiť kedykoľvek po ukončení CRT. Všetkým pacientomv skupine s docetaxelom sa profylakticky podávali antibiotiká. Primárny koncový ukazovateľ účinnosti v tejto štúdii, celkové prežívanie (OS, overall survival), bol významne dlhší (log-rank test, p = 0,0058) v režime s docetaxelom (medián OS: 70,6 mesiacov) v porovnaní s PT (medián OS: 30,1 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality v porovnaní s PF bola 30 % (HR = 0,70; 95 % IS = 0,54 – 0,90) s celkovým mediánom sledovania 41,9 mesiacov. Sekundárny koncový ukazovateľ, PFS, preukázal 29 % redukciu rizika progresie alebo smrti a 22-mesačné zlepšenie mediánu PFS (35,5 mesiacov pre TPF a 13,1 pre PF). To bolo tiež štatisticky významné pri HR 0,71; 95 % IS 0,56 – 0,90; log-rank test p = 0,004. Výsledky účinnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým SCCHN (analýza celého súboru – „Intent-to-Treat“)

Koncový ukazovateľ

Docetaxel+

Cis+5-FU n = 255

Cis+5-FU

n = 246

Medián celkového prežívania (mesiace)

70,6

30,1

(95 % IS)

(49,0-NA)

(20,9–51,5)

Hazard ratio:

0,70

(95 % IS)

(0,54–0,90)

*p-hodnota

0,0058

Medián PFS (mesiace)

35,5

13,1

(95 % IS)

(19,3-NA)

(10,6–20,2)

Hazard ratio:

0,71

(95 % IS)

(0,56–0,90)

p-hodnota

0,004

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na

71,8

64,2

chemoterapiu (%) (95 % IS)

(65,8–77,2)

(57,9–70,2)

p-hodnota

0,070

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na liečbu v

76,5

71,5

štúdii [chemoterapia +/- chemorádioterapia] (%) (95 % IS)

(70,8–81,5)

(65,5–77,1)

p-hodnota

0,209

Hazard ratio menší ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + fluóruracil *neupravený log-rank test

**neupravený log-rank test, neupravený pre viacnásobné porovnania

Chi-kvadrát test, neupravený pre viacnásobné porovnania NA-neaplikovateľné

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s TAXOTERE vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pri karcinóme prsníka, nemalobunkovom karcinóme pľúc, karcinóme prostaty, karcinóme žalúdka, hlavy a krku, nezahŕňajúce typ II a III menej diferencovaného karcinómu nosohltanu (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Farmakokinetika docetaxelu sa stanovila v štúdiách fázy I u pacientov s tumormi po aplikácii dávky 20 – 115 mg/m2. Kinetický profil docetaxelu nezávisí od dávky a zodpovedá trojkompartmen­tovému farmakokinetickému modelu s polčasmi pre fázu alfa s hodnotou 4 minúty, beta 36 minút a gama 11,1 hod. Dlhá tretia fáza je čiastočne daná relatívne pomalým výstupom docetaxelu z periférneho kompartmentu.

Distribúcia

Po podaní dávky 100 mg/m2 v jednohodinovej infúzii sa dosiahla stredná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie 3,7 pg/ml spolu so zodpovedajúcou AUC 4,6 h. pg/ml. Stredná hodnota pre celotelový klírens bola 21 l/h/m2 a distribučný objem v rovnovážnom stave 113 l. Interindividuálna variabilita celotelového klírensu bola približne 50 %. Viac ako 95 % docetaxelu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Eliminácia

U troch pacientov s karcinómom sa uskutočnili štúdie s docetaxelom s označeným uhlíkom 14C. Docetaxel sa vylúčil v priebehu 7 dní močom aj stolicou, a to po oxidačnej metabolizácii terciárnej butylesterovej skupiny, sprostredkovanej cytochrómom P450. Vylučovanie močom predstavovalo zhruba 6 %, stolicou 75 % podanej rádioaktivity. Okolo 80 % rádioaktivity vylučovanej stolicou sa vylúči v priebehu prvých 48 hodín ako hlavný neaktívny metabolit a tri menej významné neaktívne metabolity a veľmi malé množstvo sa vylúčilo vo forme nezmeneného liečiva.

Osobitné skupiny pacientov

Vek a pohlavie

Populačná farmakokinetická analýza docetaxelu sa uskutočnila u 577 pacientov. Odhadované modelové farmakokinetické parametre sa veľmi blížili parametrom odhadnutým na základe štúdii fázy I. Farmakokinetika docetaxelu sa nemenila s vekom alebo pohlavím pacienta.

Porucha funkcie pečene

U malého počtu pacientov (n = 23) s biochemickými hodnotami, ktoré svedčili o miernom alebo stredne závažnom poškodení pečeňových funkcií (ALT, AST > 1,5-násobok ULN spolu s alkalickou fosfatázou > 2,5-krát ULN) sa znížil celkový klírens priemerne o 27 % (pozri časť 4.2).

Retencia tekutín

Klírens docetaxelu sa nezmenil u pacientov s miernou až stredne závažnou retenciou tekutín. Údaje týkajúce sa pacientov so závažnou retenciou tekutín nie sú k dispozícii.

Kombinovaná liečba

Doxorubicín

V kombinovanej liečbe docetaxel neovplyvnil klírens doxorubicínu ani plazmatické hladiny doxorubicinolu (metabolit doxorubicínu). Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neovplyvňuje ich farmakokinetiku.

Kapecitabín

Štúdia fázy I, v ktorej sa sledoval vplyv kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu a naopak, nepreukázala žiadny účinok kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu (Cmax a AUC) a žiadny účinok docetaxelu na farmakokinetiku relevantného metabolitu kapecitabínu 5'-DFUR.

Cisplatina

Klírens docetaxelu v kombinovanej liečbe s cisplatinou sa podobá klírensu po monoterapii. Farmakokinetický profil cisplatiny podanej krátko po infúzii docetaxelu sa podobá profilu pozorovanému po podaní samotnej cisplatiny.

Cisplatina a 5-fluóruracil

Kombinované podávanie docetaxelu, cisplatiny a 5-fluóruracilu u 12 pacientov so solídnymi tumormi nemalo vplyv na farmakokinetiku jednotlivých liekov.

Prednizón a dexametazón

U 42 pacientov sa skúmal účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu podávaného so štandardnou premedikáciou dexametazónom.

Nepozoroval sa žiadny účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.

5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti

5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogénny potenciál docetaxelu sa neštudoval.

U králikov a potkanov sa ukázalo, že docetaxel je embryotoxický a fetotoxický a u potkanov znižuje plodnosť.

Ukázalo sa, že docetaxel je mutagénny v mikronukleárnom teste in vitro a teste chromozómových aberácií na bunkách CHO-K1 a v mikronukleárnom teste in vivo na myšiach. Docetaxel však neindukoval mutagenitu v Amesovom teste alebo v skúške génovej mutácie CHO/HGPRT. Tieto výsledky sú v súlade s farmakologickou aktivitou docetaxelu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

kyselina citrónová (bezvodá)

bezvodý etanol makrogol 300 polysorbát 80

6.2    Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3    Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka: 36 mesiacov

Po zriedení:

Pozriedení v 0,9 % injekčnom roztoku chloridu sodného alebo 5 % roztoku glukózy sa preukázala chemická a fyzikálna stabilita pri používaní počas 4 hodín, ak sa roztok uchováva pri teplote do 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie neuuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.

6.4    Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balenia

2 ml, 8 ml alebo 16 ml injekčná liekovka (z číreho skla typu I s obalom ONCO-TAIN® alebo bez neho) s chlórbutylovou kaučukovou zátkou a hliníkovou pečaťou s plastickým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1 × 2 ml, 1 × 8 ml alebo 1 × 16 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádyanie s liekom

7.

8.

9.