Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách

1.

DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,32 mg kyseliny gadoterovej (vo forme meglumínovej soli) – čo zodpovedá 0,5 mmol.

5 (10/15/20/60) ml injekčného roztoku obsahuje 1 396,2 (2 793,2 / 4 189,8 / 5 586,4 / 16 759,2) mg kyseliny gadoterovej (vo forme meglutamínovej soli), čo zodpovedá 2,5 (5 / 7,5 / 10 / 30) mmol.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok v injekčných liekovkách Číry, bezfarebný až žltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tento liek je určený len na diagnostické použitie.

Dotarem sa má použiť, len ak sú diagnostické informácie nevyhnutné a nie je možné ich získať vyšetrením magnetickou rezonanciou (MR) bez zvýšenia kontrastu.

Deti a dospievajúci ( 0–18 rokov ):

Zosilnenie kontrastu pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) za účelom zlepšenia rozoznateľnosi a zobrazenia:

  • – poškodenia mozgu, chrbtice a okolitého tkaniva

  • – poškodenia pečene, obličiek, pankreasu, panvy, pľúc, srdca, hrudníka a svalovo-kostrového systému

Dospelí

Zosilnenie kontrastu pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) za účelom zlepšenia rozoznateľnosi a zobrazenia:

  • – poškodenia alebo zúženia iných ako koronárnych artérií (MR angiografia)

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Má sa použiť najnižšia dávka, ktorá poskytne dostatočné zvýšenie kontrastu na diagnostické účely. Dávka sa má vypočítať na základe telesnej hmotnosti pacienta a nemá prekročiť odporúčanú dávku na kilogram telesnej hmotnosti uvedenú v tejto časti.

MRI mozgu a chrbtice:

Pri neurologickom vyšetrení sa môže dávka upraviť z 0,1 až na 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 0,2 až 0,6 ml/kg telesnej hmotnosti. Po podaní 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti sa u pacientov s mozgovým nádorom môže po podaní ďalších 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti zlepšiť zobrazenie nádoru a uľahčiť rozhodovanie o terapii.

MRI celotelové a angiografia:

Odporúčaná vnútrožilová dávka na získanie diagnosticky adekvátneho kontrastu predstavuje 0,1 mmol/kg (t.j. 0,2 ml/kg).

Angiografia: Za výnimočných podmienok (napr. ak sa nepodarí získať adekvátne zobrazenie rozsiahlej cievnej oblasti) je možné podať ďalšiu injekciu 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo sa rovná 0,2 ml/kg telesnej hmotnosti. Ak sa však očakáva podanie dvoch po sebe nasledujúcich dávok Dotaremu pred začatím angiografie, môže byť vhodné podať 0,05 mmol/kg telesnej hmotnosti, v závislosti od dostupného zobrazovacieho zariadenia.

Osobitné skupiny pacientov

Porucha funkcia obličiek

Dávka pre dospelých sa týka pacientov s mierne až stredne zhoršenou funkciou obličiek (GFR > 30 ml/min/1,73 m2).

Dotarem by sa mal používať u pacientov so značným zhoršením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,7­3 m2) a u pacientov v perioperačnom období pri transplantácii pečene iba po starostlivom zvážení možného rizika a prínosu, a v prípadoch, kedy sú informácie o diagnóze nevyhnutné a nie je možné ich získať pomocou MRI bez zvýšenia kontrastu (pozri časť 4.4). Ak je potrebné použiť Dotarem, nemala by byť dávka vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa mala použiť len jedna dávka. Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.

Starší pacienti (vek 65 rokov a viac)

Dávku nie je potrebné upravovať. U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie pečene

Takýmto pacientom sa podáva dávka pre dospelých. Odporúča sa opatrnosť, najmä v perioperačnom období pri transplantácii pečene (pozri vyššie – zhoršená funkcia obličiek).

Pediatrická populácia (0–18 rokov)

MRI mozgu a chrbtice/ MRI celotelové: odporúčaná a maximálna dávka Dotaremu je 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas jedného vyšetrenia by sa nemala použiť viac ako jedna dávka.

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by sa u takýchto pacientov mal Dotarem používať iba po starostlivom uvážení a dávka by nemala byť vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa mala použiť len jedna dávka.

Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.

Angiografia:

Dotarem sa neodporúča pri angiografii u detí do veku 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii informácie o účinnosti a bezpečnosti tohto lieku pre túto indikáciu.

Spôsob podávania

Tento liek je určený výlučne na intravenózne použitie.

Rýchlosť infúzie: 3–5 ml/min (vyššie rýchlosti až do 120 ml/min., t.j. 2 ml/sek., sa môžu používať pri angiografii).

Optimálne snímkovanie: do 45 minút po injekcii

Optimálny sled snímok: T1-vážený obraz

Kontrastná látka by sa mala intravaskulárne podávať podľa možností ležiacemu pacientovi. Po podaní je potrebné pacienta minimálne pol hodiny sledovať, nakoľko skúsenosti ukazujú, že väčšina nežiaducich účinkov vzniká v tomto čase.

Pripravte injekčnú striekačku s ihlou. Odstráňte plastový disk. Zátku očistite vatou namočenou v liehu a ihlou prepichnite zátku. Naberte množstvo lieku potrebné na vyšetrenie a aplikujte ho do žily.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

Pred použitím je potrebné injekčný roztok vizuálne skontrolovať. Na použitie je vhodný iba číry roztok bez viditeľných častíc.

Pediatrická populácia (0–18 rokov)

V závislosti od množstva Dotaremu, ktoré je potrebné podať dieťaťu, je vhodnejšie použiť Dotarem injekčné liekovky s použitím injekčnej striekačky s objemom vhodným na toto množstvo, na lepšiu presnosť vstrekovaného ob­jem.

U novorodencov a dojčiat by sa potrebná dávka mala podávať ručne.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu gadoterovú, na meglumín alebo na akýkoľvek liek s obsahom gadolínia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nepodávajte intratekálne. Dbajte o to, aby injekcia bola výlučne intravenózna: extravazácia môže vyústiť do lokálnej reakcie neznášanlivosti, vyžadujúcej zvyčajnú lokálnu starostlivosť.

Je potrebné dodržať zvyčajné opatrenia pre vyšetrenie pomocou MRI (napríklad vylúčenie pacientov s kardiostimu­látorom, feromagnetickými vaskulárnymi sponami, infúznou pumpou, nervovým stimulátorom, kochleárnym implantátom, s podozrením na prítomnosť cudzích kovových telies v tele, predovšetkým v oku).

Precitlivenosť

  • Podobne ako u iných kontrastných látok s obsahom gadolínia sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie, niekedy až životu nebezpečné (pozri časť 4.8). Takéto reakcie môžu byť alergické (ak sú vážne, popisujú sa ako anafylaktické) alebo nealergické. Môžu byť okamžité (menej ako 60 minút) alebo oneskorené (až do 7 dní). Anafylaktické reakcie sa objavujú okamžite a môžu byť smrteľné.
  • Riziko precitlivenosti je tu vždy, bez ohľadu na podanú dávku.
  • U pacientov, u ktorých pri predchádzajúcom podaní kontrastnej látky s obsahom gadolína pri vyšetrení pomocou MRI už došlo k reakcii treba pri ďalšom podaní tohto lieku alebo aj iných liekov počítať so zvýšeným rizikom výskytu ďalšej reakcie; u takýchto pacientov je preto riziko veľmi vysoké.
  • Injekcia kyseliny gadoterovej môže zhoršiť príznaky existujúcej astmy. U pacientov s nevyváženou astmou v dôsledku tohto vyšetrenia je treba rozhodovať o použití kyseliny po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu.
  • Ako je známe z používania kontrastných látok s obsahom jódu, reakcie spôsobené precitlivenosťou môžu byť silnejšie u pacientov, ktorí užívajú beta-blokátory, a to najmä v prípade prieduškovej astmy. Takíto pacienti niekedy nereagujú na štandardnú liečbu reakcií spôsobených precitlivenosťou pomocou beta-agonistov.
  • Pred vstreknutím akejkoľvek kontrastnej látky je potrebné pýtať sa pacienta, či je na niečo alergický (napríklad na morské ryby, senná nádcha, žihľavka), či je citlivý na kontrastné látky a či má prieduškovú astmu, pretože u pacientov s týmito ťažkosťami sa nežiaduce reakcie na kontrastné látky vyskytujú častejšie a mohlo by sa uvažovať o remedikácii antihistaminikami, prípadne glukokortikoidmi.
  • Počas vyšetrenia musí pacienta sledovať lekár. Ak sa vyskytne reakcia spôsobená precitlivenosťou, treba podávanie kontrastnej látky ihneď prerušiť a podľa potreby nasadiť špecifickú terapiu. Preto je potrebné počas celého vyšetrenia udržiavať prístup do žily. Aby bolo možné urobiť okamžité núdzové opatrenia, je potrebné mať pripravené potrebné lieky (napríklad epinefrín a antihistaminiká), endotracheálnu trubicu a respirátor.

Porucha funkcie obličiek

Odporúča sa, aby pred podaním Dotaremu bol každý pacient laboratórne vyšetrený na renálnu dysfunkciu.

Uvádza sa výskyt nefrogénnej systémovej fibrózy súvisiacej s používaním niektorých kontrastných látok s obsahom gadolínia u pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým zhoršením funkcie obličiek (GFR > 30 ml/min/1,73m2). U pacientov po transplantácii pečene je riziko obzvlášť vysoké, pretože v tejto skupine sa často vyskytuje akútne zlyhanie obličiek. Nakoľko existuje možnosť výskytu nefrogénnej systémovej fibrózy v súvislosti s Dotaremom, malo by sa použitie tohto lieku u pacientov s ťažkým zhoršením funkcie obličiek a u pacientov v perioperatívnom období pri transplantácii pečene používať iba po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu, a v prípadoch, kedy sú informácie o diagnóze nevyhnutné avšak nie je možné ich získať pomocou MRI bez zvýšenia kontrastu.

Na odstránenie kyseliny gadoterovej z tela môže byť užitočná hemodialýza krátko po podaní tejto kyseliny. Nie sú žiadné dôkazy, ktoré by podporovali zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo liečbu nefrogénnej systémovej fibrózy u pacientov, ktorým sa ešte hemodialýza nerobila, Neexistujú dôkazy o tom, že by u pacientov, ktorým sa ešte hemodialýza nerobila, mala hemodialýza význam pokiaľ ide o prevenciu alebo liečbu nefrogénnej systémovej fibrózy.

Starší pacienti

Nakoľko u seniorov môže byť zhoršený obličkový klírens kyseliny gadoterovej, je obzvlášť dôležité vyšetrenie pacientov vo veku od 65 rokov na renálnu dysfunkciu.

Pediatrická populácia

Novorodenci a dojčatá

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by sa u takýchto pacientov mal Dotarem používať iba po starostlivom uvážení.

Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je potrebné pred podávaním Dotaremu starostlivo zvážiť riziko a prínos, nakoľko sú v súčasnosti dostupné iba obmedzené údaje.

Poruchy CNS

Podobne ako u iných kontrastných látok s obsahom gadolínia je u pacientov s nízkym prahom pre epileptické záchvaty potrebná mimoriadna pozornosť. Je potrebné urobiť príslušné opatrenia, napríklad podrobné sledovanie. Vopred treba pripraviť všetky potreby a lieky potrebné na uvoľnenie akýchkoľvek kŕčov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli pozorované žiadne interakcie s inými liekmi. Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie

Súbežná liečba, ktorú treba brať do úvahy

Beta-blokátory, vazoaktívne látky, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II: tieto lieky znižujú účinnosť mechanizmov kardiovaskulárnej kompenzácie pre poruchy krvného tlaku; radiológovia musia byť pred injekciou látok s obsahom gadolínia informovaní, a musia mať pripravení resuscitačný prístroj.

4.6   Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje o používaní kyseliny gadoterovej u gravidných žien nie sú k dispozícii. Výskumom na zvieratách sa nezistili žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Dotarem sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje použitie kyseliny gadoterovej

Dojčenie

Kontrastné látky s obsahom gadolínia sa vo veľmi malom množstve vylučujú do materinského mlieka (pozri časť 5.3). Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojča, pretože do mlieka sa vylučuje len veľmi malé množstvo a vstrebávanie z čriev je minimálne. Pokračovanie v dojčení alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po podaní Dotaremu majú byť na zvážení lekára a dojčiacej matky

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ambulantní pacienti musia mať počas vedenia motorového vozidla alebo pri obsluhe stroja na pamäti, že sa môže vyskytnúť nevoľnosť.

4.8  Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky spojené s používaním kyseliny gadoterovej sú zvyčajne mierne až stredne ťažké, a sú prechodnej povahy. Najčastejšie pozorované reakcie boli reakcie v mieste vpichu injekcie, nauzea a bolesť hlavy.

V klinických štúdiách boli najčastejšie tieto nežiaduce príhody: nauzea, bolesť hlavy, reakcie v mieste vpichu injekcie, pocit chladu, hypotenzia, somnolencia, závrat, pocit tepla, pocit pálenia, vyrážka, asténia, dysgeúzia a hypertenzia. Frekvencia ich výskytu bola menej častá (>1/1 000 až <1/100).

Od uvedenia na trh sa ako nežiaduce účinky po podaní kyseliny gadoterovej najčastejšie uvádza nevoľnosť, vracanie, svrbenie a reakcie spôsobené precitlivenosťou.

Pokiaľ ide o reakcie spôsobené precitlivenosťou, k najčastejšie pozorovaným reakciám patria kožné reakcie, ktoré môžu byť lokálne, rozšírené alebo po celom tele.

Tieto reakcie sa vyskytujú najčastejšie ihneď (počas injekcie alebo hodinu po začatí injekcie), niekedy sú oneskorené (hodinu až niekoľko dní po injekcii), a v tomto prípade sa prejavujú ako kožné reakcie.

Okamžité reakcie majú jeden alebo viac účinkov, ktoré sa prejavujú súčasne alebo postupne, najčastejšie ide o kožné, respiračné, gastrointestinálne, zhybové (kĺbové) alebo kardiovaskulárne reakcie. Každý príznak môže byť výstrahou pred začínajúcim šokom, veľmi zriedkavo ide o smrteľný prípad.

V súvislosti s kyselinou gadaterovou sa uvádzajú ojedinelé prípady nefrogénnej systémovej fibrózy; väčšinou išlo o pacientov, ktorým sa súčasne podávala aj iná kontrastná látka s obsahom gadolínia (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, a to podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu, a sú odstupňované nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (>1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). Uvedené údaje pochádzajú z klinických štúdií (ak sa konali), do ktorých bolo zaradených 2 822 pacientov, alebo z observačných štúdií zahŕňajúcich 185 500 pacientov.

Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu: nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Menej časté: precitlivenosť

Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia

Psychické poruchy

Zriedkavé: úzkosť Veľmi zriedkavé: nervozita

Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesti hlavy, dysgeúzia, závrat, somnolencia, parestézia (vrátane pocitu pálenia)

Zriedkavé: presynkopa

Veľmi zriedkavé: kóma, kŕče, synkopa, tremor, parosmia

Poruchy oka

Zriedkavé: opuch očných viečok

Veľmi zriedkavé: zápal spojiviek, prekrvenie oka, rozmazané videnie, zvýšené slzenie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: palpitácie

Veľmi zriedkavé: tachykardia, zástava srdca, arytmia, bradykardia

Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia, hypertenzia Veľmi zriedkavé: bledosť, vazodilatácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: kýchanie

Veľmi zriedkavé: kašeľ, dýchavičnosť, upchatý nos, zástava dýchania, bronchospazmus, , laryngospazmus, opuch hltanu, sucho v hrdle, pľúcny edém

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Menej časté: nauzea, bolesti brucha Zriedkavé: hnačka, nadmerné slinenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka

Zriedkavé: urtikária, svrbenie, nadmerné potenie Veľmi zriedkavé: erytém, angioedém, ekzém

Neznáme: nefrogénna systémová fibróza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: svalové kŕče, slabosť svalov, bolesti chrbta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: pocit tepla, pocit chladu, asténia, reakcie v mieste vpichu (extravazácia, bolesť, nepríjemný pocit, opuch, zápal, chlad)

Zriedkavé: bolesť na hrudníku, zimnica

Veľmi zriedkavé: malátnosť, nepríjemné pocity na hrudníku, horúčka, opuch tváre, nekróza v mieste vpichu (v prípade extravazácie), povrchová flebitída

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: znížená saturácia kyslíkom

V súvislosti s inými vnútrožilovými kontrastnými látkami používanými pri MRI sa uvádzajú tieto nežiaduce účinky:

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

hemolýza

Psychické poruchy

zmätenosť

Poruchy oka

prechodná slepota, bolesť očí

Poruchy uší a labyrintu

hučanie v ušiach, bolesť uší

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

astma

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

bulózna dermatitída

Poruchy obličiek a močových ciest

inkontinencia, renálna tubulárna nekróza, akútne zlyhanie obličiek

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

predĺženie PR intervalu elektrokardiogramu, zvýšený obsah železa v krvi, zvýšený obsah bilirubínu v krvi, zvýšený obsah feritínu v sére, abnormálne výsledky pečeňových testov

Nežiaduce účinky u detí

Bezpečnosť u pediatrických pacientov sa sledovala v klinických štúdiách a štúdiách po uvedení lieku na trh. V porovnaní s dospelými, bezpečnostný profil kyseliny gadoterovej u detí nevykazoval žiadnu špecifickosť. Väčšinu reakcií predstavujú gastrointestinálne symptómy alebo príznaky precitlivenosti.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v .

4.9 Predávkovanie

Kyselinu gadoterovú je možné odstrániť pomocou hemodialýzy. Nie sú však dôkazy na to, že by hemodialýza bola vhodná na prevenciu nefrogénnej systémovej fibrózy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kontrastné látky, paramagnetické kontrastné látky ATC kód: V08 CA 02 (kyselina gadoterová)

Koncentrácia kontrastnej látky:

279,32 mg/ml

0,5 mmol/ml

Osmolalita pri 37°C

1350 mOsm/kg H2O

Viskozita pri 20°C

3,2 mPa.s

Viskozita pri 37°C

2,0 mPa.s

pH

6,5 –8,0

Dotarem je paramagnetická kontrastná látka používaná pri snímkovaní pomocou magnetickej rezonancie. Účinok, ktorý podporuje kontrast, spôsobuje kyselina gadoterová, ktorá predstavuje komplex iónového gadolínia zložený z oxidu gadolínia a kyseliny 1,4,7,10 tetra­azacyklododekan­tetraoctovej – N,N', N'" (Dota), prítomný ako meglumíniová soľ.

Paramagnetický účinok (relaxivita) sa určuje z účinku na čas relaxácie „spin-lattice“ (T1) v hodnote asi 3,4 mmol-1.L.sec-1 a na čas relaxácie „spin-spin“ (T2) v hodnote asi 4,27 mmol-1.L.sec-1.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po vnútrožilovom podaní sa kyselina gadoterová rýchlo šíri do extracelulárnych tekutín. Objem rozširovania bol cca 18 l, čo je približne rovnaké ako objem extracelulárnej tekutiny. Kyselina gadoterová sa neviaže na bielkoviny ako napr. albumín v sére.

Kyselina gadoterová sa rýchlo vylučuje (89% po 6 hod., 95% po 24 hod.) v nezmenenej forme cez obličky pomocou glomerulárnej filtrácie. Vylučovanie v stolici je zanedbateľné. Metabolity neboli zistené. Polčas vylučovania u pacientov s normálnou funkciou obličiek predstavuje cca 1,6 hod. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa polčas vylučovania zvýšil na cca 5 hod. pri klírense kreatinínu 30 až 60 ml/min., a na cca 14 hodín pri klírense kreatinínu 10 až 30 ml/min.

Pokusmi na zvieratách sa dokázalo, že kyselina gadoterová sa dá odstrániť pomocou dialýzy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Podľa predklinických údajov neexistuje žiadne špecifické nebezpečenstvo pre ľudí na základe všeobecných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity alebo toxicity v súvislosti s reprodukciou.

Pokusmi na zvieratách sa dokázalo, že vylučovanie kyseliny gadoterovej do materinského mlieka je minimálne (menej ako 1% podanej dávky).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

meglumín

voda na injekciu

6.2  Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi

6.3  Čas použiteľnosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebné sklenené injekčné liekovky typu II s objemom 10 ml (náplň 5 alebo 10 ml), 20 ml (náplň 15 alebo 20 ml) a 60 ml (náplň 60 ml), uzavreté zátkou z chlórbutylovej gumy, balené jednotlivo v papierovej kartónovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Do záznamu o pacientovi treba nalepiť identifikačnú samolepku, aby sa zabezpečil presný záznam o použitej kontrastnej látke s obsahom gadolínia. Taktiež je potrebné zaznamenať použitú dávku. Ak sú použité elektronické záznamy o pacientovi, názov produktu, číslo šarže a dávka by mala byť vložená do dokumentácie o pacientovi.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Guerbet

B.P. 57400

95943 Roissy CDG Cedex

Francúzsko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

48/0501/13-S