Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Doxyhexal Tabs - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Doxyhexal Tabs

1. NÁZOV LIEKU

Doxyhexal Tabs

100 mg tablety

Doxyhexal 200 Tabs

200 mg tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Doxyhexal Tabs

Každá tableta obsahuje 104,1 mg monohydrátu doxycyklínu, čo zodpovedá 100 mg doxycyklínu.

Doxyhexal 200 Tabs

Každá tableta obsahuje 208,2 mg monohydrátu doxycyklínu, čo zodpovedá 200 mg doxycyklínu.

Pomocná látka so známym účinkom: hydrogenovaný ricínový olej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Matné žlté okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Doxyhexal Tabs: Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Doxyhexal 200 Tabs: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Doxycyklín je indikovaný na liečbu infekcií spôsobených patogénmi citlivými na doxycyklín, najmä na liečbu:

 • - infekcií dýchacích ciest a ORL infekcií:

 • - akútne vzplanutie chronickej bronchitídy

 • - sínusitída

 • - otitis media

 • - pneumónia vyvolaná kmeňmi Mycoplasma, Rickettsia alebo Chlamydia

 • - infekcií urogenitálneho traktu

 • - uretritída vyvolaná kmeňom Chlamydia a druhom Ureaplasma urealyticum

 • - akútna prostatitída

 • - nekomplikovaná gonorea (hlavne spojená s infekciou vyvolanou chlamýdiami)

 • - infekcie ženských pohlavných orgánov

 • - syfilis (v prípade alergie na penicilín)

 • - infekcie močových ciest (len pri preukázanej citlivosti patogénu)

 • - infekcií gastrointesti­nálneho traktu

 • - cholera

 • - infekcie vyvolané kmeňmi Yersinia alebo Campylobacter

 • - infekcia vyvolaná kmeňom Shigella pri preukázanej citlivosti

 • - infekcií žlčových ciest u ambulantných pacientov

 • - kožných ochorení, tiež infikovaných ťažkých foriem akné a rosacea

 • - boreliózy (erythema chronicum migrans alebo Lymská borelióza)

 • - zriedkavých infekcií, ako sú brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, riketsióza, melioidóza, mor (ochorenie spôsobené baktériou Yersinia Pestis) granuloma inguinalis

 • - iných ochorení

 • - malabsorpčné syndrómy (tropická sprue a morbus Whipple).

Poznámka:

Infekcie preukázateľne spôsobené stafylokokmi, streptokokmi alebo pneumokokmi sa nemajú liečiť doxycyklínom, pretože stav rezistencie je nepriaznivý.

Venujte taktiež pozornosť oficiálnym usmerneniam o správnom používaní antibiotík.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je určené inak, platia nasledujúce dávkovacie schémy:

Dávkovanie

Pediatrická populácia

Deti do 12 rokov:

 • - Doxyhexal Tabs/Doxyhexal 200 Tabs je kontraindikovaný u detí mladších ako 12 rokov (pozri časť 4.3).

Deti od 12 rokov:

 • - Prvý deň: 200 mg doxycyklínu

 • - Nasledovné dni: 100 mg doxycyklínu

Dospelí a dospievajúci

Dospievajúci a dospelí s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg a menej ako 70 kg:

 • - Prvý deň: 200 mg doxycyklínu

 • - Nasledovné dni: 100 mg doxycyklínu

Dospelí s telesnou hmotnosťou viac ako 70 kg a s ťažkými infekciami:

 • - 200 mg doxycyklínu denne po celú dobu liečby.

Pacienti s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg:

 • - Liek nie je vhodný kvôli vysokej dávke liečiva.

Osobitné dávkovanie:

Akútna gonoroická uretritída u mužov:

 • - 200 mg doxycyklínu denne počas siedmich dní.

Akútna gonokoková epididymitída:

 • - 200 mg doxycyklínu denne počas desiatich dní.

Akútna gonokoková infekcia u žien:

 • - 200 mg doxycyklínu denne počas najmenej 7 dní.

 • - 3 až 4 dni po ukončení liečby sa má potvrdiť úspech liečby gonokokovej infekcie kultiváciou.

Syfilis (primárna a sekundárna forma v prípade alergie na penicilín):

 • - 300 mg doxycyklínu denne počas 15 dní.

Kožné ochorenia, tiež infikované ťažké formy acne vulgaris a rosacey:

 • - 100 mg doxycyklínu denne počas 7 – 21 dní. Ako udržiavacia liečba je potom možné podávanie 50 mg doxycyklínu počas 2 – 3 týždňov. V závislosti od klinického úspechu sa môže liečba akné nízkymi dávkami doxycyklínu (50 mg denne) predĺžiť až na 12 týždňov. Na tento účel sú dostupné liekové sily s obsahom 50 mg doxycyklínu.

Borelióza v 1. štádiu (erythema chronicum migrans alebo Lymská borelióza)

 • - 200 mg doxycyklínu denne počas 2 – 3 týždňov (minimálne 14 dní).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek:

 • - Vo všeobecnosti nie je potrebné znížiť dávku doxycyklínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene:

 • - Doxycyklín má byť opatrne podávaný pacientom s poruchou funkcie pečene a aj u tých, ktorí užívajú hepatotoxické li­eky.

Spôsob podávania

Doxyhexal Tabs/Doxyhexal 200 Tabs sa má užívať buď pravidelne ráno s raňajkami alebo súčasne s inými jedlami.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa s pohárom vody (nie mliekom alebo mliečnymi výrobkami) alebo sa rozpustia v pohári vody (cca 50 ml).

Užívanie počas jedla neovplyvňuje absorpciu, ale môže znížiť výskyt gastrointesti­nálnych porúch. Aby sa predišlo vredom v pažeráku, Doxyhexal Tabs/Doxyhexal 200 Tabs sa má užívať vo vzpriamenej polohe, a nemá sa užívať tesne pred spaním.

Dĺžka liečby

Pri bežných infekčných ochoreniach sa dĺžka liečby riadi priebehom ochorenia. Liečba má pokračovať najmenej 1 – 2 dni po vymiznutí príznakov.

Za normálnych okolností postačuje dĺžka liečby 5 – 21 dní.

Ak sa v prípade preukázanej citlivosti liečia infekcie vyvolané betahemolytickými streptokokmi, musí liečba prebiehať najmenej 10 dní, aby sa predišlo neskorším komplikáciám (reumatická horúčka alebo glomerulonefri­tída).

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na ktorékoľvek iné tetracyklíny.
 • Počas obdobia vývoja zubov (posledný trimester gravidity, u dojčiat a u detí vo veku do 12 rokov) sa doxycyklín môže podávať len ak je prísne indikovaný a v prípade, že sa nemôžu podať žiadne iné antibiotiká. Použitie tetracyklínov počas obdobia vývoja zubov môže viesť ku sfarbeniu zubov (žltkasté, sivé, hnedé). Tento nežiaduci účinok bol pozorovaný častejšie pri dlhodobom používaní než pri opakovanom krátkodobom používaní. Bola taktiež opísaná hypoplázia zubnej skloviny. Tak ako aj pri iných tetracyklínoch, doxycyklín vytvára stabilný komplex s vápnikom v akomkoľvek tkanive tvoriacom kosť. U predčasne narodených novorodencov, ktorým bol perorálne podaný tetracyklín v dávkach 25 mg/kg každých 6 hodín, bol pozorovaný znížený rast fibuly. Táto reakcia bola reverzibilná po prerušení lieku.
 • Dojčiace matky: tetracyklíny sú vylučované do mlieka a preto sú kontraindikované u dojčiacich matiek (pozri vyššie časť o užívaní v období vývoja zubov)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pediatrická populácia

Tak ako aj pri iných tetracyklínoch, doxycyklín vytvára stabilný komplex s vápnikom v akomkoľvek tkanive tvoriacom kosť. U predčasne narodených novorodencov, ktorým bol perorálne podaný tetracyklín v dávkach 25 mg/kg každých 6 hodín, bol pozorovaný znížený rast fibuly. Táto reakcia bola reverzibilná po prerušení lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo u pacientov užívajúcich potenciálne hepatotoxické lieky, sa má doxycyklín užívať opatrne. Zriedkavo sa hlásili poruchy funkcie pečene, ktoré boli spôsobené perorálnym a parenterálnym podávaním tetracyklínov, vrátane doxycyklínu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Vylučovanie doxycyklínu obličkami u osôb s normálnou funkciou obličiek je asi 40 %/72 hod. U jedincov so závažnou obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu nižší ako 10 ml/min) sa môže toto percento vylučovania znížiť až do rozsahu 1 – 5 %/72 hod. Štúdie nepreukázali významný rozdiel medzi biologickým polčasom doxycyklínu u jedincov s normálnou a závažnou poruchou funkcie obličiek. Hemodialýza nemení biologický polčas doxycyklínu. Antianabolický účinok tetracyklínov môže spôsobiť zvýšenie hladiny močoviny v krvi. Súčasné štúdie ukazujú, že tento antianabolický účinok sa nevyskytuje pri použití doxycyklínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Fotosenzitivita

U niektorých jednotlivcov liečených tetracyklínmi, vrátane doxycyklínu, bola pozorovaná fotosenzitivita manifestovaná nadmernou reakciou na spálenie sa slnkom. Pacientov, ktorí sú často vystavení priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu je treba poučiť, že pri tetracyklínoch sa môže objaviť takáto reakcia a pri prvých znakoch sčervenania kože je treba liečbu prerušiť.

Nadmerný rast mikroorganizmov

Liečba antibiotikami môže občas vyústiť do nadmerného nárastu mikroorganizmov necitlivých na doxycyklín. Je nevyhnutné neustále pozorovanie pacienta. Ak sa objaví mikroorganizmus, rezistentný na doxycyklín, liečbu antibiotikom je treba prerušiť a začať primeranú liečbu.

Pri takmer všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane doxycyklínu, bola hlásená pseudomembranózna kolitída, ktorá sa líšila závažnosťou od miernej až po život ohrozujúcu. Je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých je po podávaní antibakteriálnych látok prítomná hnačka.

Pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych látok, vrátane doxycyklínu, bola hlásená hnačka pripisovaná Clostridium difficile („CDAD, Clostridium difficile associated diarrhoea“) a jej závažnosť sa pohybuje v rozsahu od miernej hnačky až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi látkami pozmeňuje prirodzenú črevnú mikroflóru, čo vedie k nadmernému rastu C. difficile.

C. difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile produkujú hypertoxín a môžu byť rezistentné voči antimikrobiálnej liečbe, preto spôsobujú zvýšenú morbiditu a mortalitu. Môže byť nutná kolektómia. U všetkých pacientov, u ktorých sa po použití antibiotík vyskytne hnačka, je treba zvážiť prítomnosť CDAD. Keďže CDAD bola hlásená v období až do dvoch mesiacov po podaní antibakteriálnych látok, sú nutné dôkladné medicínske záznamy.

Ezofagitída

Boli hlásené prípady poškodenia pažeráka (ezofagitída a vredy), niekedy závažné. Pacientom treba odporučiť, aby doxycyklín užili s veľkým množstvom vody (aspoň 100 ml), boli pri tom vo vzpriamenej polohe a neužívali liek pred spaním (pozri časť 4.2). Ak sa objavia príznaky ako dyspepsia alebo retrosternálna bolesť, je treba zvážiť prerušenie liečby doxycyklínom a vyšetrenie pažeráka. Pri liečbe pacientov so známym ezofageálnym refluxom, je potrebná opatrnosť.

Vydutie fontanely

U jedincov liečených plnou terapeutickou dávkou bolo hlásené vydutie fontanely u dojčiat a benígna intrakraniálna hypertenzia u detí a dospelých. Tieto stavy ustúpili rýchlo po prerušení liečby.

Pohlavné choroby

Pri liečbe pohlavnej choroby, kde je podozrenie na koexistentný syfilis, je treba vykonať potrebné diagnostické postupy, vrátane ultramikrosko­pického vyšetrenia.V ta­kýchto prípadoch je treba vykonávať mesačné sérologické testy po dobu minimálne štyroch mesiacov.

Betahemolytické streptokokové infekcie

Infekcie spôsobené beta-hemolytickými streptokokmi skupiny A je treba liečiť po dobu najmenej 10 dní.

Niektorí pacienti so spirochétovými infekciami môžu krátko po začatí liečby doxycyklínom zaznamenať Jarischovu-Herxheimerovu reakciu. Pacientov je potrebné uistiť, že obyčajne ide o spontánne miznúci následok antibiotickej liečby spirochétových infekcií.

Porfýria: Zriedkavo sa hlásili prípady porfýrie u pacientov užívajúcich tetracyklíny.

Myasténia gravis: Vzhľadom k možnosti vzniku slabej neuromuskulárnej blokády, je potrebná opatrnosť, pri podávaní tetracyklínov pacientom s myasthenia gravis.

4.5 Liekové a iné interakcie

U pacientov užívajúcich warfarín a doxycyklín bol hlásený predĺžený protrombínový čas. Keďže u tetracyklínov sa ukázalo, že znižujú aktivitu protrombínu v plazme, môže byť nevyhnutné, aby sa znížila dávka súbežne podávaných antikoagulancií.

Keďže bakteriostatické lieky môžu interferovať s baktericídnym účinkom penicilínu, odporúča sa vyhnúť sa podávaniu doxycyklínu v kombinácii s penicilínom.

Absorpcia doxycyklínu sa znižuje pri súbežnom podávaní antacíd obsahujúcich hliník, vápnik, horčík alebo iných liekov obsahujúcich tieto katióny; perorálne podávaný zinok, železité soli alebo prípravky s bizmutom.

Biologický polčas doxycyklínu sa skracuje u pacientov súbežne užívajúcich alkohol, barbituráty, karbamazepín alebo fenytoín. Má sa zvážiť zvýšenie dennej dávky doxycyklínu.

Bolo hlásené, že súbežné užitie tetracyklínov a metoxyfluránu vyústilo do smrteľnej obličkovej toxicity.

Doxycyklín sa nemá podávať krátko pred, počas a po liečbe akné isotretinoínom alebo inými retinoidmi, keďže to môže spôsobiť reverzibilný nárast intrakraniálneho tlaku (pseudotumor cerebri).

Doxycyklín môže zvyšovať plazmatickú koncentráciu cyklosporínu. Súbežné podávanie sa musí vhodným spôsobom sledovať.

Vplyv na výsledky laboratórnych testov

Môže sa vyskytnúť nesprávne vyhodnotenie hladiny katecholamínov z dôvodu interferencie s fluorescenčným testom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

U plodu a dieťaťa sa pri užívaní doxycyklínu počas tehotenstva môže vyskytnúť sfarbenie zubov a reverzibilné spomalenie vývoja kostry. Počas tehotenstva sa preto doxycyklín môže predpísať len ak je prísne indikovaný, po vyhodnotení prínosov a rizík a v prípade, že sa nemôžu podať iné antibiotiká. Pri užívaní doxycyklínu počas tehotenstva existuje zvýšené riziko poškodenia pečene.

Dojčenie

Tetracyklíny sú prítomné v mlieku dojčiacich žien, ktoré ich užívajú, a preto sa tento liek nemá užívať u dojčiacich matiek (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas užívania tetracyklínov sa zaznamenali ojedinelé prípady zvyčajne prechodnej krátkozrakosti (myopia), ktorá môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Na zatriedenie frekvencie vedľajších reakcií sa používajú nasledovné kategórie:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) Neznáme (z dostupných údajov)

U pacientov užívajúcich tetracyklíny, vrátane doxycyklínu, boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

Pri tetracyklínoch boli hlásené hemolytická anémia, trombocytopénia, neutropénia, a eozinofília Neznáme:

Porfýria

Poruchy imunitného systému

Časté:

Reakcie z precitlivenosti (vrátane anafylaxie, anafylaktickej reakcie, anafylaktoidnej purpury, hypotenzie, perikarditídy, angioneurotického edému, exacerbácie systémového lupus erythematosus, dyspnoe, sérovej choroby, periférneho edému, tachykardie a urtikárie)

Zriedkavé:

Anafylaktický šok, vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS) Neznáme:

Jarischova-Herxheimerova reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé:

Pri dlhodobom podávaní bolo hlásené, že tetracyklíny vytvárali hnedo-čierne mikroskopické zafarbenie tkaniva štítnej žľazy.

Výskyt porúch funkcie štítnej žľazy nie je známy.

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé:

Anorexia

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesť hlavy

Zriedkavé:

U dojčiat liečených plnou terapeutickou dávkou tetracyklínov bolo hlásené vydutie fontanely a benígna intrakraniálna hypertenzia u detí a dospelých. Príznaky pri benígnej intrakraniálnej hypertenzii zahŕňali rozmazané videnie, skotóm a diplopiu.

Neznáme:

Bola hlásená aj trvalá strata videnia.

Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé:

Tinnitus.

Poruchy ciev

Zriedkavé:

Sčervenanie.

Poruchy gastrointesti­nálneho traktu

Časté:

Vracanie, nauzea.

Menej časté:

Dyspepsia.

Zriedkavé:

Hnačka, bolesť brucha, dysfágia, glositída, enterokolitída, pseudomembranózna kolitída, hnačka spôsobená C. difficile a zápalové lézie (s nadmerným rastom kmeňa Candida) v anogenitálnej oblasti, ezofagitída a ezofageálne ulcerácie (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:

Abnormálna funcia pečene, hepatitída, hepatotoxicita

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

Fotosenzitívna reakcia kože

Časté:

Vyrážky vrátane makulopapulárnych a erytematóznych vyrážok

Zriedkavé:

Exfoliatívna dermatitída, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza,, foto-onycholýza (pozri časť 4.4).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:

Artralgia a myalgia.

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé:

Zvýšená hladina močoviny v krvi

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v

4.9 Predávkovanie

V prípade perorálneho predávkovania doxycyklínuom je treba zvážiť žalúdkovú laváž na odstránenie neabsorbovaného množstva lieku. Zvyšné časti doxycyklínu je treba minimalizovať podaním antacíd alebo vápnikových alebo horčíkových solí, aby sa vytvorili neabsorbovateľné cheláty.

Doxycyklín nie je dostatočne dialyzovateľný. Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza preto nie je veľmi efektívna. Pri veľkom predávkovaní existuje riziko poškodenia pečene, niekedy sprevádzané pankreatitídou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterape­utická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, tetracyklíny, ATC kód:

J01AA02

Mechanizmus účinku

Doxycyklín pôsobí v koncentráciách, ktoré je možné dosiahnuť v plazme alebo v tkanivách, prevažne bakteriostaticky. Mechanizmus účinku spočíva v tlmení syntézy proteínov v ribozómoch blokovaním väzobného miesta pre aminoacyl-tRNA na 30S podjednotke ribozómu, čím dôjde k prerušeniu elongácie peptidového reťazca. Zasiahnuté sú extra- aj intracelulárne mikroorganizmy.

Nízka toxicita spočíva pravdepodobne v podstatne vyššej afinite bakteriálnych ribozómov k doxycyklínu – v porovnaní s ribozómami z cicavčích tkanív.

Farmakokinetic­ký/farmakodyna­mický vzťah

Účinnosť závisí hlavne od pomeru AUC (plochy pod krivkou) a minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) patogénu.

Mechanizmus rezistencie

Rezistencia na doxycyklín môže byť založená na nasledujúcich mechanizmoch:

 • - Vo väčšine prípadov nastáva rezistencia kvôli prítomnosti efluxnej pumpy, ktorá aktívne transportuje tetracyklíny z bunky.

 • - Ďalší mechanizmus predstavujú proteíny chrániace ribozómy, ktoré zabraňujú naviazaniu doxycyklínu na ribozóm.

 • - Zriedkavo sa vyskytujúci mechanizmus je enzymatická inaktivácia doxycyklínu.

Existuje vysoká skrížená rezistencia doxycyklínu s inými tetracyklínmi. Kmene stredne citlivé/ rezistentné na tetracyklín môžu byť citlivé na doxycyklín.

Hraničné hodnoty

Testovanie doxycyklínu prebieha za použitia štandardných sérií riedenia. Nasledujúca minimálna inhibičná koncentrácia bola stanovená pre citlivé a odolné kmene:

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Európska Komisia pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) hraničné hodnoty

Patogén

Citlivý

Rezistentný

Staphylococcus spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus spp. (Groups A, B, C, G)

<1 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

<1 mg/l

>2 mg/l

Haemophilus influenzae

<1 mg/l

>2 mg/l

Moraxella catarrhalis

<1 mg/l

>2 mg/l

Prevalencia získanej rezistencie v Nemecku

Prevalencia získanej rezistencie individuálnych druhov sa môže líšiť geograficky aj v čase. Preto sú nutné lokálne informácie o rezistencii – hlavne pri liečení závažných infekcií. V prípade, že existujú pochybnosti o účinnosti doxycyklínu vzhľadom na lokálny stav rezistencie, je treba vyhľadať radu experta. Hlavne pri závažných infekciách alebo zlyhaní liečby je nutná mikrobiologická diagnóza s identifikáciou patogénu a jeho citlivosti na doxycyklín.

Spektrum účinku

Prevalencia získanej rezistencie individuálnych druhov sa môže líšiť geograficky aj v čase. Spektrum účinku v Nemecku na základe údajov z projektov a štúdií z posledných 5 rokov monitorovania národnej rezistencie (December 2012):

Typicky citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne patogény

Actinomyces israelii °

Listeria monocytogenes °

Tropheryma whippelii °

Aeróbne gramnegatívne patogény

Bartonella henselae °

Borrelia burgdorferi °

Burkholderia mallei °

Burkholderia pseudomallei °

Brucella spp. °

Francisella tularensis °

Haemophilus ducreyi °

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida °

Vibrio cholerae °

Vibrio parahaemolyticus °

Yersinia enterocolitica °

Yersinia pestis °

Anaeróbne patogény

Propionibacterium acnes °

Iné patogény

Chlamydia trachomatis °

Chlamydophila pneumoniae °

Chlamydophila psittaci °

Ehrlichia spp. °

Leptospira spp. °

Mycoplasma hominis °

Rickettsia spp. °

Treponema pallidum ° A

Ureaplasma urealyticum °

Druhy, pre ktorých získaná rezistencia môže byť problém v podávaní

Aeróbne grampozitívne patogény

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus agalactiae +

Streptococcus pneumoniae 2

Aeróbne gramnegatívne patogény

Campylobacter jejuni

Inherentne rezistentné druhy

Aeróbne gramnegatívne patogény

Morganella morganii

Proteus spp.

Pseudomonas aeruginosa

Vyššie uvedené kategorizácie sú čiastočne založené na údajoch o tetracyklíne.

° V čase publikácie neboli dostupné žiadne údaje. Citlivosť sa predpokladá z údajov zo základnej

literatúry a z odporúčaní štandarných postupov práce a liečby

+ miera rezistencie je približne 50% v aspoň jednom regióne

A len pri alergii na penicilín

 • 1 doxycyklín je vhodný na liečbu okuloglandulárnej alebo kožnej listeriózy pri alergii na penicilíny

 • 2 doxycyklín nie je liekom voľby pre liečbu pneumokokovej pneumónie a systémových pneumokokových infekcií

Doxycyklín nie je liekom voľby pri infekciách spôsobených Escherichia coli a iných druhov rodu Enterobacteri­aceae.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa doxycyklín takmer kompletne resorbuje už z proximálnych častí tenkého čreva (> 90% dávky).

Účinné koncentrácie v plazme sa dosiahnu už po 30 minútach; maximálna hladina v plazme

 • 3 – 5,3 mg /l sa dosiahne po perorálnom podaní o 1–2 hodiny (po jednorazovej dávke 200 mg). Taká istá hladina sa dosiahne po jednorazovej intravenóznej injekcii.

Keď sú podané terapeutické dávky (200 mg v prvý deň, a 100 mg nasledujúce dni), ustálená koncentrácia liečiva v plazme je dosiahnutá pomerne rýchlo a jej hodnoty sa pohybujú na úrovni koncentrácie jednotlivej dávky 200 mg. Rovnako vysoké koncentrácie sú dosiahnuté aj po podaní jednej intravenóznej infúzie v dávke 200 mg.

Biologický polčas u zdravých osôb je približne 16 ± 6 hodín. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže mierne predĺžiť, u pacientov s poruchou funkcie pečene je značne predĺžený. Na plazmatické bielkoviny sa viaže 80 až 90 % doxycyklínu.

Distribúcia

Distribúcia v organizme je rýchla, prienik zapálenými meningami je pomalý Vysoká koncentrácia látky sa dosiahne najmä v pečeni a žlčníku obličkách, pľúcach, slezine, kostiach a genitáliách. Zdanlivý distribučný objem doxycyklínu je približne 0,75 l/kg.

Biotransformácia

 • V ľudskom organizme je metabolizované len malé množstvo doxycyklínu (< 10% dávky).

Eliminácia

Vylučovanie prebieha predovšetkým črevami (medzičrevnou sekréciou a žlčou) vo forme mikrobiologicky aktívnej látky a v istom množstve (30–55%) aj obličkami.

V moči bolo zistených približne 41 % (rozsah: 22-60%) dávky doxycyklínu v priebehu 24 hodín. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek nie je vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti doxycyklínu výrazne predĺžený jeho biologický polčas.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity nepreukázali žiadnu špeciálnu citlivosť.

Chronická toxicita

 • V štúdiách vykonaných na rozličných druhoch zvierat (opica, potkan, pes, škrečok) v dĺžke jedného roku sa nevyskytli signifikantné patologické zmeny. Poruchy gastrointesti­nálneho traktu sa vyskytli u testovanej skupiny, ktorá dostávala veľmi vysoké dávky.

6.  FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón, hydrogenovaný ricínový olej, koloidný oxid kremičitý bezvodý.

6.2  Inkompatibility

Doxycyklín tvorí s dvojmocnými alebo trojmocnými katiónmi cheláty, ktoré nie sú v gastrointes­tinálnom trakte absorbovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v blistri a vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

PVC/ALU blister alebo PP/ALU blister, škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Doxyhexal Tabs: 10 a 20 tabliet

Doxyhexal 200 Tabs: 10 a 20 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Doxyhexal Tabs: 15/0223/00-S

Doxyhexal 200 Tabs: 15/0224/00-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Príloha č. 1 k notifikácii, ev č.: 2017/05989-Z1A

Dátum prvej registrácie: 11.augusta 2000

Dátum posledného predĺženia: 23. júna 2009