Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

LOMEXIN 2 % - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - LOMEXIN 2 %

LOMEXIN 2%

20 mg/g, vaginálny krém

fentikonazoli­umnitrát (fenticonazoli nitras)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 • 1. Čo je LOMEXIN 2% a na čo sa používa

 • 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LOMEXIN 2%

 • 3. Ako používať LOMEXIN 2%

 • 4. Možné vedľajšie účinky

 • 5. Ako uchovávať LOMEXIN 2%

 • 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.   Čo je LOMEXIN 2% a na čo sa používa

LOMEXIN 2%, s obsahom liečiva fentikonazoli­umnitrát, je antimykotikum (liek pôsobiaci proti hubám, plesniam), účinné proti kvasinkovým mikroorganizmom predovšetkým rodu Candida. LOMEXIN 2% sa používa na liečbu vaginálnej infekcie ako sú vaginálne kandidózy (vaginálna múčnivka).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LOMEXIN 2%

Nepoužívajte LOMEXIN 2%

– ak ste alergický (precitlivený) na fentikonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto

lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať LOMEXIN 2%, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

– ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“),

– ak požívate barierovú antikoncepciu vyrobenú z latexu (pozri časť „Iné lieky a LOMEXIN 2%“),

– ak dôjde k podráždeniu alebo precitlivenosti počas používania lieku,

– ak príznaky trvajú dlhšie ako týždeň, alebo v prípade výskytu vážnych a/alebo opakovane sa vyskytujúcich prejavoch,

– ak váš partner je tiež nakazený.

Deti a dospievajúci

LOMEXIN 2% nie je určený na používanie u detí.

Iné lieky a LOMEXIN 2%

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tuky a oleje obsiahnuté vo vaginálnom kréme LOMEXIN 2% môžu narušiť antikoncepciu vyrobenú z latexu (znížená antikoncepčná účinnosť kondómu)!

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

V prvom trimestri sa podavania fentikonazolu neodporúča, v druhom a treťom trimestri by sa mal fentikonazol podávať len pod dohľadom lekára.

Počas tehotenstva sa nemá používať aplikátor.

Dojčenie

LOMEXIN 2% by mal byť používaný v tehotenstve a počas dojčenia len pod dohľadom lekára.

Pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

LOMEXIN 2% obsahuje

propylénglykol, hydrogenovaný lanolín, cetylalkohol, ktoré môžu vyvolať podráždenie pokožky alebo lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

3.   Ako používať LOMEXIN 2%

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

LOMEXIN 2% je určený iba na vaginálne použitie. V prípade náhodného perorálneho požitia sa môžu objaviť bolesti brucha a vracanie.

Odporúčaná denná dávka: jedna dávka z aplikátora (cca 5 g vaginálneho krému) sa aplikuje hlboko do pošvy. Táto dávka sa podáva večer pred spaním a v prípade potreby aj ráno.

Liečbu je možno použiť raz alebo dvakrát denne po dobu 3 po sebe nasledujúcich dní.

Pri infekcii vonkajších pohlavných orgánov, naneste tenkú vrstvu krému na postihnutú oblasť kože. Partner má byť tiež preliečený lokálnou aplikáciou krému.

Liečba má byť pravidelná až do úplného vyliečenia, má sa prerušiť len v prípade reakcie z precitlivenosti.

Návod na použitie

Pri aplikácii sa riaďte inštrukciami uvedenými na obrázkoch (pozri dole).

Uistite sa, že aplikátor je dokonale čistý.

Po každom použití aplikátor dôkladne umyte mydlovou vodou. Nepoužívajte vodu s teplotou nad 50°C alebo organické rozpúšťadlá.

 • 1. Zaskrutkujte aplikátor na tubu v mieste uzáveru.

 • 2. Tubu jemne stláčajte na jej spodnom okraji, až kým nenaplníte aplikátor. Ak cítite mierny odpor

 • 3. Odstráňte aplikátor z tuby a ihneď ju uzavrite uzáverom.

 • 4. V ležiacej polohe s kolenami zdvihnutými a roztiahnutými do strán vsuňte aplikátor do vagíny tak hlboko, ako je to možné. Stlačte piest až do úplného vyprázdnenia aplikátora. Potom aplikátor vytiahnite bez toho, aby ste sa dotkli piestu.

 • 5. Po každom použití aplikátor dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Aplikátor osušte a uložte ho v jeho obale.

Ak použijete viac lieku LOMEXIN 2%, ako máte

Ak nedopatrením vaginálny krém prehltnete alebo ho prehltne dieťa, oznámte to lekárovi alebo najbližšej službe prvej pomoci v nemocnici.

Ak zabudnete použiť LOMEXIN 2%

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas prechodnej doby môže nastať pálenie alebo slabé sčervenanie v mieste aplikácie. Tieto príznaky však väčšinou rýchle vymiznú.

Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je fentikonazol veľmi málo absorbovaný a systémové vedľajšie účinky nie sú očakávané.

Dlhodobé používanie môže spôsobiť precitlivenosť.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • vulvovaginálny pocit pálenia (pocit pálenia v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a pošvy)
 • začervenanie, svrbenie, vyrážka

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v *. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať LOMEXIN 2%

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte LOMEXIN 2% po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 • 6. Obsah balenie a ďalšie informácie

Čo LOMEXIN 2% obsahuje

 • – Liečivo je fentikonazoli­umnitrát 2 g (zodpovedá 1,757 g fentikonazolu) v 100 g vaginálneho krému.

 • – Ďalšie zložky sú propylénglykol, hydrogenovaný lanolín, mandľový olej, makrogolester, cetylalkohol, monostearoylgly­cerol, edetát sodný bezvodý, čistená voda.