Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Loperamid Dr.Max 2 mg - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Loperamid Dr.Max 2 mg

1. Čo je Loperamid Farmax a na čo sa používa

Účinná látka tohto lieku je loperamidiumchlo­rid. Loperamid Farmax patrí do skupiny liekov nazývaných antidiaroiká, čo sú lieky používané na liečbu hnačky.

Loperamid Farmax pomáha pri hnačke zahusťovať stolicu a znižuje počet stolíc.

Loperamid Farmax sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej, krátkodobej (akútnej) hnačky.

Pod dohľadom lekára sa môže tento liek užívať ako liečba dlhodobej (chronickej) hnačky alebo hnačky vzniknutej po chirurgickom zákroku u pacientov s ileostómiou (umelý vývod tenkého čreva brušnou stenou).

Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Loperamid Farmax

Neužívajte Loperamid Farmax

 • Ak ste alergický na loperamidiumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 2 roky.
 • Ak máte v stolici krv alebo máte vysokú teplotu (akútna dyzentéria).
 • Ak máte prejavujúce sa zápalové ochorenie hrubého čreva, napr. ulceróznu alebo pseudomembranóznu kolitídu (zápal hrubého čreva, s možnými komplikáciami – vredmi alebo zápalmi vzniknutými ako komplikácia liečby širokospektrálnymi antibiotikami).
 • Ak vám váš lekár povedal, že hnačku máte spôsobenú baktériou (ako je Salmonella, Shigella a Campylobacter ).
 • Ak vám váš lekár povedal, že vo vašom prípade je spomalenie činnosti čriev nežiaduce, kvôli zápche alebo nadúvaniu brucha.
 • Ak sa u vás objaví zápcha, nadúvanie brucha alebo nepriechodnos­ť čriev.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Loperamid Farmax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • Ak máte hnačku, vaše telo môže stratiť veľké množstvá tekutín a solí. Mali by ste preto nahradiť stratu tekutín pitím dostatočného množstva tekutín (omnoho väčšieho množstva ako zvyčajne)s obsahom cukrov a solí. To je dôležité najmä u detí a slabých alebo starších pacientov s akútnou hnačkou.

 • – Loperamid Farmax hnačku len zastavuje, nelieči však jej príčinu. Ak je možné identifikovať príčinu, má byť vhodne liečená.

 • Pri náhle vzniknutej, krátkodobej (akútnej) hnačke zastavuje Loperamid Farmax príznaky zvyčajne do 48 hodín od prvého podania. Ak sa tak nestane, prestaňte Loperamid Farmax užívať a poraďte sa s lekárom.

 • – Ak máte AIDS a hnačku, ktorú liečite Loperamidom Farmax, a prejavujú sa u vás príznaky nadúvania brucha, ihneď ukončite užívanie kapsúl a poraďte sa s lekárom.

 • – Ak máte ochorenie pečene, poraďte sa so svojím lekárom.

 • – Neprekračujte odporúčanú dávku a dobu liečby (pozri časť 3). U pacientov, ktorí užili príliš veľké množstvo loperamidu, účinnej látky Loperamidu Farmax, boli hlásené vážne problémy so srdcom (ktorých príznaky zahŕňajú zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep).

Iné lieky a Loperamid Farmax

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate nasledujúce lieky:

 • – ritonavir (používaný na liečbu HIV) alebo chinidín (používaný na liečbu nezvyčajného srdcového rytmu alebo malárie)

 • – itrakonazol alebo ketokonazol (používaný na liečbu hubových infekcií)

 • – gemfibrozil (používaný na liečbu vysokého cholesterolu)

 • – ústne podávaný desmopresín (používaný na kontrolu smädu a produkcie moču u pacientov s úplavicou močovou (diabetes insipidus)

 • – lieky, ktoré spomaľujú alebo urýchľujú činnosť čriev

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Užívanie tohto lieku počas tehotenstva alebo dojčenia sa neodporúča. Malé množstvá môžu prechádzať do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri hnačke sa môže vyskytnúť únava, závraty alebo ospalosť. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je preto potrebná zvýšená opatrnosť.

Loperamid Farmax obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Loperamid Farmax

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka lieku závisí od vášho veku a typu hnačky.

Dospelí a dospievajúci (od 12 rokov)

 • Pri náhle vzniknutej, krátkodobej (akútnej) hnačke: užite 2 kapsuly ako začiatočnú dávku, potom jednu kapsulu po každej riedkej stolici. Ak sa objaví formovaná a nezvyčajne tuhá stolica, alebo ak prestanete pociťovať potrebu na vyprázdnenie, ukončite užívanie lieku a neodkladne vyhľadajte lekára.
 • Pri dlhodobej (chronickej) hnačke a u pacientov s ileostómiou (umelým vývodom tenkého čreva brušnou stenou): dávkovanie určuje lekár. Zvyčajná začiatočná dávka sú dve kapsuly denne. Dávka sa môže zvyšovať na udržiavaciu dávku 1–6 kapsúl denne do dosiahnutia 1–2 tuhých stolíc za deň.

Dospelí: Neužívajte viac ako 8 kapsúl v priebehu 24 hodín.

Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov: Neužívajte viac ako 3 kapsuly na 20 kg telesnej hmotnosti, neužívajte viac ako 8 kapsúl v priebehu 24 hodín.

Použitie u detí

Užívanie Loperamidu Farmax u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.

Deti staršie ako 6 rokov

 • Pri náhle vzniknutej, krátkodobej (akútnej) hnačke: užite najskôr jednu kapsulu ako začiatočnú dávku, potom jednu kapsulu po každej riedkej stolici. Ak sa dostaví formovaná a nezvyčajne tuhá stolica, alebo ak spozorujete u dieťaťa nevoľnosť, ktorá môže byť spôsobená zastavením činnosti čriev, prestaňte dieťaťu kapsuly podávať a neodkladne vyhľadajte lekára.
 • Pri dlhodobej (chronickej) hnačke a u pacientov s ileostómiou (umelým vývodom tenkého čreva brušnou stenou): dávkovanie určuje lekár. Zvyčajná začiatočná dávka je jedna kapsula denne. Udržiavacia dávka závisí od telesnej hmotnosti dieťaťa (nie viac ako 3 kapsuly/20 kg telesnej hmotnosti) do dosiahnutia 1 – 2 tuhých stolíc za deň.

Pozor: Nikdy neprekračujte maximálnu odporúčanú dennú dávku určenú na základe telesnej hmotnosti dieťaťa (v kg)!

Telesná hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg)

Maximálny počet kapsúl Loperamidu Farmax za deň

viac ako 20 kg

nie viac ako 3 kapsuly

viac ako 27 kg

nie viac ako 4 kapsuly

viac ako 34 kg

nie viac ako 5 kapsúl

viac ako 40 kg

nie viac ako 6 kapsúl

viac ako 47 kg

nie viac ako 7 kapsúl

viac ako 54 kg

nie viac ako 8 kapsúl

Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak akútna hnačka trvá dlhšie ako 48 hodín alebo máte opakovanú akútnu hnačku, alebo sa vaše príznaky zmenia, poraďte sa so svojím lekárom.

Len na perorálne použitie (užívanie kapsúl ústami).

Loperamid Farmax môžete užiť kedykoľvek v priebehu dňa. Kapsuly je potrebné zapíjať vodou.

Použitie u starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

U starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Ak máte poruchu funkcie pečene, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete tento liek užívať.

Ak užijete viac Loperamidu Farmax

Ak užijete príliš mnoho kapsúl Loperamidu Farmax, okamžite kontaktujte lekára alebo nemocnicu a požiadajte o radu. Môžu sa vyskytnúť tieto príznaky: zrýchlený srdcový tep, nepravidelný srdcový tep, zmeny v srdcovom tepe (tieto príznaky môžu mať potencionálne závažné, život ohrozujúce následky), svalová stuhnutosť, nekoordinované pohyby, ospalosť, ťažkosti pri močení a plytké dýchanie.

Deti môžu reagovať na užitie väčšieho množstva Loperamid Farmax výraznejšie ako dospelí. Ak dieťa užije príliš mnoho kapsúl alebo sa u dieťaťa prejavia vyššie uvedené príznaky, okamžite vyhľadajte lekára.

Informácia určená lekárom v prípade predávkovania:

 • Podajte injekčne naloxón.
 • V prípade potreby injekciu naloxónu po 1 – 3 hodinách zopakujte.
 • Monitorovanie pacienta je potrebné najmenej počas 48 hod.

4. Možné nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • – alergická reakcia zahŕňajúca nezvyčajný sipot, dýchavičnosť, mdloby alebo opuch tváre a hrdla

 • – kožná vyrážka, ktorá môže byť závažná a zahŕňa pľuzgiere alebo odlupovanie kože

 • – strata vedomia alebo zníženie úrovne vedomia

Prestaňte užívať tento liek a kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • – bolesť hlavy

 • – zápcha

 • – nevoľnosť

 • – plynatosť

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • – závraty alebo ospalosť

 • – nevoľnosť, vracanie, tráviace ťažkosti, zápcha alebo vetry

 • – únava

 • – sucho v ústach

 • – tráviace ťažkosti

 • – vyrážka

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

 • – svrbenie alebo žihľavka

 • – ťažkosti pri močení

 • – bolesť brucha alebo opuch brucha

 • – závažná zápcha

 • – hypertónia (napätie v svaloch)

 • – mióza (zúženie zrenice)

 • – ileus (nepriechodnosť čriev, ktorá môže byť spôsobená ochabnutím črevnej steny)

 • – megakolón (zväčšenie hrubého čreva, ktoré môže byť rýchle)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom na národné centrum hlásenia uvedené v . Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.   Ako uchovávať Loperamid Farmax

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri za „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.   Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Loperamid Farmax obsahuje

Liečivo je loperamidiumchlo­rid. Každá kapsula obsahuje 2 mg loperamidiumchlo­ridu.

Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly:

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec, stearan horečnatý

Vrchnák kapsuly:

žltý oxid železitý (E172), brilantná modrá (E133), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsíran sodný

Telo kapsuly:

žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsíran sodný

Ako vyzerá Loperamid Farmax a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly so zeleným vrchnákom a šedým telom. Kapsula obsahuje biely až takmer biely prášok.

Al/PVC/PVDC priehľadný blister

Veľkosť balenia: 8, 10, 12, 18 alebo 20 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Mesto

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobca

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábreží 1238/20a

500 02 Hradec Králové

Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika:

Loperamid Farmax

Maďarsko:

Loperamid SVUS 2 mg kemény kapszula

Poľsko:

Loperamid Farmax

Slovenská republika:

Loperamid Farmax 2 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.

6