Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Zulfija 0,03 mg/0,075 mg obalené tablety - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - Zulfija 0,03 mg/0,075 mg obalené tablety

1.   NÁZOV LIEKU

ZULFIJA 0,03 mg/0,075 mg obalené tablety

2.   KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá obalená tableta obsahuje 0,03 mg etinylestradiolu a 0,075 mg gestodénu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna obalená tableta obsahuje 37,155 mg monohydrátu laktózy a 19,66 mg sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

3. LIEKOVÁ FORMA

Obalená tableta.

Žlté okrúhle bikonvexné obalené tablety, 5,1 až 6,1 mm v priemere, bez potlače.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Perorálne kontraceptívum.

Pri rozhodovaní o predpísaní lieku Zulfija sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Zulfije porovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (Combined Hormonal Contraceptives, CHC (pozri časti 4.3 a 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Ako užívať Zulfiju

Tablety sa užívajú v poradí naznačenom na balení každý deň približne v rovnaký čas. Počas 21 po sebe nasledujúcich dní sa užíva jedna tableta denne. Užívanie nového balenia začína po intervale bez užívania tabliet. Krvácanie z dôvodu vysadenia sa zvyčajne objaví na druhý až tretí deň po užití poslednej tablety a nemusí byť ukončené pred začatím užívania z ďalšieho balenia.

Ako začať užívať Zulfiju

Bez užívania hormonálneho kontraceptíva v predchádzajúcom mesiaci

Užívanie tabliet má začať v prvý deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň jej menštruačného krvácania). Začať je možné i počas 2.-5. dňa, ale v týchto prípadoch sa odporúča použiť počas prvých 7 dní prvého cyklu užívania tabliet navyše aj bariérovú metódu antikoncepcie (napr. prezervatív alebo spermicíd).

Prechod z kombinovaného kontraceptíva (kombinované perorálne kontraceptívum (COC), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť) na Zulfiju

Žena má začať užívať Zulfiju nasledujúci deň po užití poslednej aktívnej tablety predchádzajúceho balenia antikoncepčných tabliet – najneskôr však v deň nasledujúci po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo po období užívania placebo tabliet predchádzajúceho kontraceptíva.

 • V prípade, že bol použitý vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť, žena má začať užívať Zulfiju prednostne v deň odstránenia; ale nie neskôr ako v deň plánovanej ďalšej aplikácie.

Prechod z antikoncepčnej metódy obsahujúcej iba gestagén (tableta obsahujúca iba gestagén , injekcia, implantát) alebo z vnútromater­nicového telieska uvoľňujúceho gestagén (IUS) Žena môže prejsť z tablety obsahujúcej iba gestagén (POPs) kedykoľvek. Prvá tableta sa má užiť v deň po užití akejkoľvek tablety z gestagénového balenia. Pri prechode z implantátu alebo IUS sa má začať s užívaním Zulfije v deň odstránenia implantátu. Pri prechode z injekcií sa Zulfija má začať užívať, keď má byť aplikovaná ďalšia injekcia. Vo všetkých týchto prípadoch má byť žena poučená o používaní bariérovej metódy antikoncepcie počas prvých 7 dní užívania tabliet.

Užívanie po potrate v prvom trimestri

Zulfiju možno začať užívať okamžite, v tomto prípade sa nemusia používať ďalšie antikoncepčné metódy.

Užívanie po pôrode alebo potrate v druhom trimestri

Žene treba odporučiť, aby začala užívať Zulfiju medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Keď začne užívať liek neskôr, musí byť poučená, aby počas prvých 7 dní použila naviac bariérovú metódu. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím užívania COC vylúčiť gravidita alebo žena musí vyčkať na prvé menštruačné krvácanie.

Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.

Deti a dospievajúci

Pediatrické údaje nie sú dostupné. Bezpečnosť a účinnosť COC bola stanovená u dospelých žien vo fertilnom veku.

Vynechané tablety

Pokiaľ sa užitie tablety oneskorí o menej než 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je narušená. Žena má užiť tabletu, len čo si spomenie, a pokračovať v užívaní zvyšku tabliet ako zvyčajne.

Ak sa užitie tablety oneskorilo o viac než 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť narušená.

Pri riešení vynechaných tabliet môžu pomôcť dve nasledujúce opatrenia:

 • 1. Užívanie tabliet nesmie byť nikdy prerušené na obdobie dlhšie ako 7 dní.

 • 2. Na dosiahnutie dostatočnej supresie osi hypothalamus-hypofýza-ováriá je potrebných 7 dní neprerušeného užívania tabliet.

 • V súlade s týmito pravidlami je možné v bežnej praxi poskytnúť tieto odporúčania:

 • 1.týždeň

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu okamžite, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie 2 tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. V rovnakom čase má používať počas nasledujúcich 7 dní bariérovú metódu antikoncepcie, napr. prezervatív. Ak došlo počas predchádzajúcich 7 dní k pohlavnému styku, je potrebné zvážiť možnosť otehotnenia. Čím viac tabliet bolo vynechaných a čím bližšie boli tieto tablety k pravidelnému intervalu bez užívania, tým väčšie je riziko otehotnenia.

 • 2. týždeň

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu okamžite, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie 2 tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Pokiaľ žena užívala tablety pravidelne počas 7 dní pred vynechaním tablety, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak tomu tak nie je alebo ak bola vynechaná viac než 1 tableta, žena má byť poučená, aby počas nasledujúcich 7 dní použila inú metódu antikoncepcie.

 • 3. týždeň

Vzhľadom na nastávajúci interval bez užívania tabliet je riziko zníženej ochrany veľké. Ibaže upravením schémy užívania tabliet možno predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Ak sa bude žena riadiť niektorým z nasledujúcich dvoch možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že tablety sa správne užívali počas 7 dní pred vynechaním prvej tablety. Ak tomu tak nie je, žena má byť poučená o zvolení prvej z dvoch možností a v rovnakom čase počas ďalších 7 dní používať inú metódu antikoncepcie.

 • – Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu okamžite, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie 2 tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Užívanie z nasledujúceho balenia začína okamžite po užití poslednej tablety z predchádzajúceho balenia; to znamená, že medzi baleniami nie je žiadna prestávka. Používateľka pravdepodobne nedostane menštruačné krvácanie pred doužívaním druhého balenia, ale počas užívania tabliet môže dôjsť k špineniu alebo krvácaniu z dôvodu vysadenia.

 • – Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie tabliet zo súčasne používaného balenia. V takomto prípade má žena mať interval 7 dní bez užívania tabliet, vrátane dní, keď boli tablety vynechané, a následne pokračovať v užívaní ďalšieho balenia.

Ak žena zabudla užiť tablety a následne sa nedostavila menštruácia v prvom normálnom intervale bez užívania tabliet, je potrebné zvážiť možnosť, že je tehotná.

Postup v prípade vracania/hnačky

Ak dôjde počas 3 – 4 hodín po užití tablety k vracaniu, nemusí dôjsť k úplnej absorpcii. V tomto prípade je možné aplikovať postup pri vynechaní tablety uvedený vyššie. Hnačka môže znížiť účinnosť tým, že zabráni plnej absorpcii. Ak žena nechce zmeniť obvyklú schému užívania tabliet, musí užiť extra tabletu (tablety) z iného blistrového balenia.

V prípade dlhšie trvajúcich alebo závažných gastrointesti­nálnych symptómov musí byť žena poučená, aby používala aj ďalšiu kontraceptívnu metódu a/alebo aby navštívila svojho lekára.

Ako posunúť alebo oddialiť krvácanie

Iba vo výnimočných prípadoch sa menštruácia môže oddialiť podľa postupu uvedeného nižšie. Aby sa oddialila menštruácia, žena musí pokračovať v užívaní Zulfije z ďalšieho balenia bez dodržania obvyklej prestávky. Menštruácia môže byť takto oddialená na tak dlho, ako sa požaduje, až do doužívania druhého balenia, nie však dlhšie. Počas tohto času môže žena pozorovať krvácanie z vysadenia alebo špinenie. Po sedemdňovom intervale bez užívania tabliet potom žena znovu pokračuje v pravidelnom užívaní Zulfije.

Aby sa presunula menštruácia na iný deň v týždni, než na ktorý vychádza v doterajšej schéme užívania, možno žene odporučiť, aby skrátila nastávajúci interval bez užívania tabliet o toľko dní, o koľko si želá. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že nedôjde k menštruácii, ale že bude dochádzať počas užívania z nasledujúceho balenia k medzimenštru­ačnému krvácaniu a špineniu (podobne ako pri oddialení krvácania).

4.3 Kontraindikácie

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) sa nemá používať v nasledujúcich podmienkach:

 • – Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • – Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 • – Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

 • – diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

 • – závažná hypertenzia,

 • – závažná dyslipoproteinémia.

 • – Akútne a chronické poruchy pečeňových funkcií (vrátane Dubinovho-Johnsonovho syndrómu alebo Rotorovho syndrómu), nádory pečene indikované v súčasnosti alebo v minulosti, idiopatická žltačka alebo pruritus indikovaný počas tehotenstva.

 • – Súčasná alebo predchádzajúca pankreatitída, ak je spojená s vážnou hypertriglyce­ridémiou.

 • – Hormonálne závislé nádory (závislé od koncentrácie pohlavných steroidných hormónov, napríklad karcinóm prsníka alebo endometria) v súčasnosti alebo v anamnéze, potvrdené ako aj suspektné.

 • – Vaginálne krvácanie s nevysvetlenou príčinou.

 • – Gravidita alebo podozrenie na graviditu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia

Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť užívania Zulfije sa má s danou ženou prekonzultovať.

Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť užívanie Zulfije.

 • Poruchy cirkulácie

Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jej nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Ostatné lieky, ako je Zulfija, môžu toto riziko zvyšovať až dvojnásobne. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako ten s najnižším rizikom výskytu VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku výskytu VTE pri používaní Zulfije, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.

U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).

Odhaduje sa1, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u približne 9 až 12 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu gestodén, v porovnaní s približne 62ženami, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel.

V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.

VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.

Počet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného rokaPočet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka

Počet prípadov

VTE

A
------------------>
Rizikové faktory vzniku VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť v prípade ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).

Zulfija je kontraindikovaná, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI. Obzvlášť dôležité je to zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz.

Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou >4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie tablety (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.

Ak sa užívanie Zulfije nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6-týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „Fertilite, gravidite a laktácii“, pozri časť 4.6).

Príznaky VTE (trombóza hĺbkových žíl a pľúcna embólia)

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky trombózy hĺbkových žíl (DVT) môžu zahŕňať:

 • – jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe,

 • – bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • – zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

 • – náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania,

 • – náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou,

 • – ostrú bolesť v hrudníku,

 • – závažný pocit točenia hlavy alebo závrat,

 • – rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.

Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.

Rizikové faktory vzniku ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Zulfija je kontraindikovaná, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI. To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.

Migréna

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami.

Diabetes mellitus, hyperhomocyste­inémia, ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia, dyslipoproteinémia a systémový lupus

erythematosus.

Príznaky ATE
 • V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

 • – náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • – náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • – náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • – náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí,

 • – náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • – strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

 • – bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • – nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka,

 • – pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • – potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • – extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • – rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

 • Nádory
 • V niektorých epidemiologických štúdiách sa hlásilo zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých užívateliek COC (> 5 rokov), pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy brať ako následky sexuálneho správania a iných faktorov, ako je ľudský papilomavírus (HPV).

 • V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC hlásili benígne nádory pečene a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.

 • Ostatné stavy

U žien s hypertrigly­ceridémiou alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.

Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je oprávnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenznú liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak sa uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normotenzných hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.

V súvislosti s graviditou a v súvislosti s užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledovné stavy, ale potvrdenie súvislosti s COC nie je preukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií až do času, kým sa markery pečeňových funkcií vrátia na normálne hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojeného pruritu, ktoré sa predtým objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.

Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz potreby meniť terapeutický režim u diabetičiek, užívajúcich nízkodávkové COC (s obsahom etinylestradiolu < 0,05 mg). Diabetičky musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.

Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Niekedy sa môže objaviť chloazma, najmä u žien, ktoré majú v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.

Tento liek obsahuje 37,155 mg monohydrátu laktózy v tablete. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje 19,66 mg sacharózy v tablete. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharózo-izomaltázovej insuficiencie nesmú užívať tento liek.

Lekárske vyšetrenie/kon­zultácia

Pred začatím užívania alebo opätovným nasadením Zulfije sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze, vrátane rizika užívania Zulfije v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.

Žena má byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.

Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.

Znížená účinnosť

Účinnosť COC sa môže znížiť napr. ak sa vynechajú tablety (pozri časť 4.2), v prípade gastrointesti­nálnych ťažkostí (pozri časť 4.2) alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky (pozri časť 4.5).

Znížená kontrola cyklu

Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.

Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, musí sa zvážiť možnosť nehormonálnej príčiny a indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahŕňať aj kyretáž.

U niektorých žien nemusí dôjsť počas obdobia bez užívania tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov popísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie medzi etinylestradiolom (EE) a ďalšími látkami môžu viesť k zníženiu, resp. zvýšeniu koncentrácií sérového EE.

Znížené sérové koncentrácie EE môžu zapríčiniť zvýšený výskyt medzimenštruačného krvácania a menštruačné nepravidelnosti a prípadne môžu znížiť účinnosť COC.

Pri súbežnom užívaní liekov obsahujúcich EE a látok, ktoré môžu viesť k zníženiu sérových koncentrácií EE, sa odporúča, aby sa ako doplnok k pravidelnému užívaniu Zulfije používala ešte iná nehormonálna metóda antikoncepcie (napr. prezervatívy a spermicídy). V prípade dlhodobého používania týchto látok sa COC nemá považovať za primárnu antikoncepciu.

Po vysadení látok, ktoré môžu viesť k zníženiu koncentrácie EE v sére, sa odporúča, aby sa podporná nehormonálna metóda používala ešte najmenej 7 dní. Dlhšie používanie podpornej metódy je vhodné po vysadení takých liečiv, ktoré viedli k indukcii pečeňových mikrozomálnych enzýmov, čo následne viedlo k zníženiu sérových koncentrácií EE. Úplné ustúpenie indukcie enzýmov môže niekedy trvať aj niekoľko týždňov v závislosti od dávkovania, dĺžky liečby a rýchlosti eliminácie indukujúcich látok.

Príklady látok, ktoré môžu znižovať sérové koncentrácie EE:

 • – akákoľvek látka, ktorá znižuje čas prechodu tráviacim systémom,

 • – látky, ktoré indukujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako je rifampicín, rifabutín, barbituráty, primidón, karbamazepín, fenylbutazón, fenytoín, dexametazón, griseofulvín, topiramát, niektoré inhibítory proteázy, modafinil, a možno aj oxkarbazepín, felbamát, ritonavir a nevirapín,

 • Hypericum perforatum, ľubovník bodkovaný (možnou indukciou pečeňových mikrozomálnych enzýmov),

 • – niektoré antibiotiká (napr. penicilíny, tetracyklíny) znižovaním enterohepatálnej cirkulácie estrogénov.

 • – atorvastatín,

 • – konkurenčné inhibítory sulfácie v gastrointes­tinálnej stene, ako je kyselina askorbová (vitamín

 • – látky, ktoré inhibujú izoenzýmy cytochrómu P450 3A4, ako je indinavir, flukonazol, vorikonazol a troleandomycín.

Troleandomycín môže pri súbežnom podávaní COC zvyšovať riziko intrahepatálnej cholestázy.

EE môže interferovať s metabolizmom iných liekov inhibíciou pečeňových mikrozomálnych enzýmov alebo indukovaním konjugácie liečiva v pečeni, predovšetkým glukuronidáciou alebo inými mechanizmami. V dôsledku toho môžu byť plazmatické a tkanivové koncentrácie buď zvýšené (napr. cyklosporín, teofylín, kortikosteroidy) alebo znížené (napr. lamotrigín, levotyroxín, valproát). Preskripčné informácie súčasne podávaných liekov sa majú preveriť, aby sa včas identifikovali možné interakcie.

Interakcie s laboratórnymi testami

 • – použitie perorálnej antikoncepcie ovplyvňuje výsledky niektorých laboratórnych testov vrátane biochemických parametrov pečeňových funkcií (vrátane poklesu bilirubínu a alkalickej fosfatázy), funkcií štítnej žľazy (zvýšený celkový T3 a T4 v dôsledku zvýšenej TBG, znížené vychytávanie voľného T3 na živicu), funkcií nadobličiek (zvýšený plazmový kortizol, zvýšený globulín viažuci kortizol, znížený dehydroepiandros­terón sulfát (DHEAS) a funkcií obličiek (zvýšený kreatinín v plazme a klírens kreatinínu)

 • – plazmatické koncentrácie proteínov (nosičov), ako je globulín viažuci kortikosteroidy a lipidové/lipo­proteínové frakcie

 • – parametre metabolizmu sacharidov

 • – parametre koagulácie a fibrinolýzy

 • – pokles koncentrácie sérových folátov

4.6    Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Zulfija nie je indikovaná počas gravidity.

Ak v priebehu užívania Zulfije dôjde ku gravidite, liek sa musí okamžite vysadiť (pozri časť 4.3). Údaje o graviditách vystavených užívaniu gestodénu sú dosť obmedzené na to, aby umožnili robiť závery týkajúce sa negatívnych účinkov gestodénu na graviditu, zdravie plodu alebo novorodenca. Až doteraz nie sú k dispozícii žiadne významné epidemiologic­ké údaje.

Štúdie na zvieratách neindikujú priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Väčšina epidemiologických štúdií neodhalila ani zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv COC, nedopatrením užívaných počas ranej gravidity. Avšak, vzhľadom na hormonálny účinok liečiv nemožno úplne vylúčiť nežiaduci účinok liečiv na embryofetálny vý­voj.

Pri opätovnom začatí užívania Zulfije treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode. (pozri časti 4.2. a 4.4.)

Laktácia

Malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov boli identifikované v mlieku dojčiacich matiek a bolo hlásených niekoľko nežiaducich účinkov na dieťa, vrátane žltačky a zväčšenia prsníkov.

OC môžu ovplyvniť laktáciu, pretože môžu znížiť množstvo a zmeniť zloženie mlieka.

Užívanie OC sa preto v zásade neodporúča, až kým dojčiaca matka dieťa definitívne neodstaví.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Zulfija nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8   Nežiaduce účinky

4.8 Nežiaduce účinky

Používanie COC súvisí so:

 • – zvýšeným rizikom vzniku cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie a rakoviny krčka maternice

 • – zvýšeným rizikom diagnózy rakoviny prsníka

 • – zvýšeným rizikom benígnych nádorov pečene (napr. fokálna nodulárna hyperplázia, adenóm pečene) (pozri časť 4.4).

  Frekvencia

  Trieda orgánových systémov | MedDRA

  13.1

  Veľmi časté

  >1/10

  Časté

  > 1/100 až

  <1/10

  Menej časté

  > 1/1 000 až

  <1/100

  Zriedkavé

  > 1/10 000 až <1 000

  Veľmi zriedkavé

  > 1/10 000

  Neznáme

  (z dostupných údajov)

  Infekcie a nákazy

  vaginálne infekcie (vrátane kandidózy)

  Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

  hepatocelulár-ny karcinóm, adenóm pečene

  Poruchy imunitného systému

  anafylaktic-ké/anafylak-toidné reakcie (vrátane veľmi zriedkavých prípadov urtikárie, angioedému a závažných reakcií s respiračnými a obehovými príznakmi)

  exacerbácia systémového lupus erythematosus

  Poruchy metabolizm u a výživy

  retencia tekutín

  zvýšená alebo znížená chuť dojedla

  porucha glukózovej tolerancie

  zhoršenie porfýrie

  Psychické poruchy

  poruchy nálady, vrátane depresie a poruchy libida

  Poruchy nervového systému

  bolesť hlavy, vrátane migrén

  nervozita, závraty

  zhoršenie

  chorey

  Poruchy oka

  neznášanlivosť kontaktných šošoviek

  zápal zrakového nervu; cievna trombóza sietnice

  Poruchy ucha a labyrintu

  porucha ucha

  Poruchy ciev

  hypertenzia

  venózna tromboem-bólia, arteriálna tromboem-bólia

  kŕčové žily

  Poruchy gastrointes-tinálneho traktu

  nauzea, vracanie, bolesť brucha

  abdominálne kŕče, distenzia brucha, hnačka

  pankreatitída, ischemická kolitída

  zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída)

  pečene a žlčových ciest

  cholestatická

  žltačka

  poruchy žlčníka, vrátane cholelitiázy

  poškodenie pečene (napr. hepatitída, abnormálna funkcia pečene)

  Poruchy kože a podkožného tkaniva

  akné

  vyrážka, chloazma (melazma), ktorá môže pretrvávať, hirzutizmus, alopécia

  nodózny erytém

  multiformný erytém

  Poruchy obličiek a močových ciest

  hemolyticko-uremický syndróm

  Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

  metrorágia

  bolesť prsníkov, citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov, výtok z prsníkov, dysmenorea, menštruačné poruchy, hypomeno-rea, zmena menštruačného krvácania,

  zmeny ektropia a sekrécie krčka maternice, amenorea

  Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

  podráždenosť

  Laboratórn e a funkčné vyšetrenia

  zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti

  zvýšenie tlaku krvi, poruchy lipidov, vrátane hypertrigly-ceridémie

  zníženie folátov v krvi

Zápal zrakového nervu môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate zraku.

COC môžu zhoršiť existujúce ochorenie žlčníka a môžu urýchliť rozvoj tohto ochorenia u predtým asymptomatických ži­en.

Liečba COC môže spôsobiť zníženie hladín folátov v sére. To môže mať klinický význam u žien, ktoré otehotnejú krátko po ukončení liečby COC.


Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.

Nasledujúce iné závažné nežiaduce udalosti boli hlásené u žien užívajúcich COC, pozri časť 4.3 a 4.4.

 • Rakovina krčka maternice;
 • Nádory pečene;
 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma.

U používateliek COC je veľmi mierne zvýšená frekvencia diagnózy rakoviny prsníka. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s užívaním COC nie je známa. Ďalšie informácie pozri v častiach 4.3 a 4.4.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

4.9 Predávkovanie

4.9 Predávkovanie

Akútna intoxikácia vysokými perorálnymi dávkami lieku podanými malým deťom neviedla k žiadnym závažným príznakom ochorenia. Príznaky predávkovania perorálnou antikoncepciou u dospelých a u detí môžu zahŕňať nevoľnosť, vracanie, bolestivosť prsníkov, závraty, bolesť brucha, ospalosť/únavu; u žien sa môže vyskytnúť krvácanie z vysadenia. Neexistuje žiadne špecifické antidotum a ďalšia liečba predávkovania, ak je potrebná, je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormonálne kontraceptíva na systémové použitie, gestagény a estrogény, kombinácie, ATC kód: G03AA10

Kombinované perorálne kontraceptíva pôsobia prostredníctvom inhibície gonadotropínov. Hoci primárnym mechanizmom účinku je inhibícia ovulácie, iné mechanizmy zahŕňajúce zmeny cervikálneho hlienu (ktoré bránia prieniku spermií do maternice) a zmeny endometria (ktoré znižujú pravdepodobnosť implantácie) podporujú kontraceptívny účinok.

Okrem prevencie gravidity majú antikoncepčné tabletky niekoľko pozitívnych vlastností.

Účinky na menštruáciu:

 • – pravidelnejší menštruačný cyklus

 • – zníženie straty krvi a pokles výskytu anémie spôsobenej nedostatkom železa

 • – znížený výskyt dysmenorey

Účinky spojené s inhibíciou ovulácie:

 • – zníženie výskytu funkčných cýst na vaječníkoch

 • – zníženie výskytu mimomaternicových gravidít

Iné účinky:

 • – znížený výskyt fibroadenómov a fibrocystických zmien v prsníkoch

 • – znížený výskyt zápalových ochorení panvových orgánov

 • – znížený výskyt karcinómu endometria

 • – zlepšenie akné

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Gestodén

Absorpcia

Perorálne podaný gestodén sa rýchlo a kompletne absorbuje. Vrchol sérovej koncentrácie – približne 2

 • – 4 ng/ml – sa dosiahne asi o 1 hodinu po jednorazovom podaní. Biologická dostupnosť je asi 99 %.

Distribúcia

Gestodén sa viaže na sérový albumín a pohlavné hormóny viažuci globulín (SHBG). Iba 1 – 2 % z celkovej sérovej koncentrácie látky sú prítomné vo forme voľného steroidu, 50 – 70 % sa špecificky viaže na SHBG. Zvýšenie hladiny SHBG indukované etinylestradiolom ovplyvňuje množstvo gestodénu viazaného na sérové proteíny, čoho výsledkom je potom zvýšenie SHBG viazanej frakcie a pokles albumínom viazanej frakcie. Zdanlivý distribučný objem gestodénu je 0,7 – 1,4 l/kg.

Biotransformácia

Gestodén sa kompletne metabolizuje známou cestou steroidného metabolizmu. Rýchlosť metabolického klírensu zo séra je 0,8 – 1,0 ml/min/kg.

Eliminácia

Sérová hladina gestodénu klesá v dvoch fázach. Konečná vylučovacia fáza je charakterizovaná polčasom 12 – 20 hodín. Vylučujú sa iba metabolity gestodénu, a to do moču a stolice v pomere 6:4.

Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.

Rovnovážny stav

Farmakokinetika gestodénu je ovplyvnená hladinou SHBG, ktorá je súčasným podávaním etinylestradiolu približne trojnásobne zvýšená. Pri každodennom užívaní stúpne sérová hladina látky asi tri-štyrikrát, pričom rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu.

Etinylestradiol

Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa rýchlo a kompletne absorbuje. Vrchol sérovej koncentrácie – asi 3 – 80 pg/ml – sa dosiahne počas 1 – 2 hodín. Absolútna biologická dostupnosť je v dôsledku presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu približne 60 %.

Distribúcia

Etinylestradiol sa vysoko, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie sérovej koncentrácie SHBG. Zdanlivý distribučný objem je asi 5 – 18 l/kg.

Biotransformácia

Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, ale vzniká široké spektrum hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné tak vo voľnej forme, ako aj vo forme glukuronátov a sulfátov. Rýchlosť metabolického klírensu je asi 5 – 13 ml/min/kg.

Eliminácia

Sérová hladina etinylestradiolu klesá v dvoch fázach, konečná fáza vylučovania je charakterizovaná polčasom približne 16 – 24 hodín. Vylučujú sa iba metabolity, močom a žlčou v pomere 2:3. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.

Rovnovážny stav

Rovnovážny stav sa dosiahne po 3 – 4 dňoch, kedy sú sérové hladiny látky vyššie o 20 % v porovnaní s jednorazovou dávkou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V priebehu systémovej tolerančnej štúdie sa po opakovanom podaní nepozoroval žiaden účinok, ktorý by pre človeka mohol predstavovať nejaké neočakávané riziko.

Dlhodobé štúdie toxicity s opakovaným podávaním neindikovali žiadny onkogénny potenciál terapeutického používania lieku u ľudí. Je však potrebné pamätať na to, že pohlavné steroidné hormóny môžu podporiť rast istých hormóndependentných tkanív a nádorov.

Štúdie embryotoxicity a teratogenity etinylestradiolu a vyhodnotenie účinku podávanej kombinácie na fertilitu rodičov u zvierat, vývoj plodu, laktáciu a reprodukciu u potomkov neindikovalo žiadne riziko nežiaducich účinkov po podávaní dávky lieku odporučenej pre ľudí. V prípade neúmyselného podania lieku po otehotnení sa liek ihneď musí vysadiť.

Štúdie s etinylestradiolom a gestodénom in vitro a in vivo nepreukázali žiadny mutagénny potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

edetát vápenato-disodný

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý bezvodý

povidón K-30

kukuričný škrob

monohydrát laktózy

Obal tablety:

chinolínová žltá (E 104)

povidón K-90

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 6000

mastenec

uhličitan vápenatý (E 170)

sacharóza

6.2    Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3    Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4   Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5   Druh obalu a obsah balenia

Zulfija 0,03 mg/0,075 mg obalené tablety sú balené do PVC/PVDC-ALU blistrového balenia.

Veľkosť balení:

1 × 21 obalených tabliet

3 × 21 obalených tabliet

6 × 21 obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6    Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19–21

1103 Budapešť

Maďarsko

 • 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0163/12-S